Phòng QLXD Công trình

29/06/2021

 

 

Phòng Quản lý xây dựng công trình

 

Trưởng phòng: Phạm Trường Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.838.853

DĐ: 

Email: phamtruongson@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Điều hành công việc chung của phòng;

- Trực tiếp chỉ đạo thẩm định các dự án phức tạp;

- Kiểm soát tất cả các văn bản, báo cáo kết quả thẩm định, tờ trình, quyết định, hồ sơ trình lãnh đạo Sở ký;

- Tham gia xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham gia đoàn công tác tăng cường kiểm tra chất lượng xây dựng các công trình do Sở làm chủ đầu tư;

- Tham gia đoàn công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, tham gia trực bão cùng lãnh đạo Sở;

- Theo dõi quy hoạch tổng thể các công trình thủy lợi, đê điều, tổng hợp, theo dõi các công trình xây dựng của ngành.

- Thực hiện nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: 

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại VP: (0203)3.838.853

DĐ:

Email: @quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp và kiểm tra công tác thẩm định hồ sơ các dự án, báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán của các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo sự phân công của trưởng phòng.

- Tham gia Hội đồng nghiệm thu, bàn giao các công trình thủy lợi, đê điều;

- Đôn đốc, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thúy Hạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838853

DĐ: 0982.834.938

Email: nguyenthithuyhanh@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Thẩm định dự toán công trình của các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền;

- Theo dõi công tác thu kinh phí thẩm định;

- Tham gia công tác công đoàn của cơ quan;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Trịnh Mai Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838853

DĐ: 0982.186.190

Email: trinhmaihuong@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp thẩm định hồ sơ các dự án, báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo sự phân công của trưởng phòng;

- Theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Theo dõi tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo thống kê tiến độ đầu tư xây dựng công trình báo cáo tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Văn Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838853

DĐ: 0906.186.246

Email: phamvanlong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ:

- Trực tiếp thẩm định hồ sơ các dự án, báo cáo Kinh tế - kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo sự phân công của trưởng phòng;

- Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư, quản lý công tác giám định chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên:  Trịnh Công Quang

Trình độ chuyên môn: Ks Thủy lợi

Trình độ LLCT:

Điện thoại VP: (0203)3.838853

DĐ:

Email:

Phân công nhiệm vụ:

 Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Chức năng:

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản lý xây dựng công trình, quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, đê điều theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham gia xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Thẩm định, trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình của các dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền;

c) Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư, quản lý công tác giám định chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Quản lý quy hoạch tổng thể các công trình thủy lợi, đê điều, tổng hợp, theo dõi các công trình xây dựng của ngành.

đ) Tham gia Hội đồng nghiệm thu, bàn giao các công trình thủy lợi, đê điều;

e) Đôn đốc, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh;

f) Theo dõi việc thực hiện các quy định về quản lý sông, suối, khai thác sử dụng và phát triển các dòng sông, suối trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Theo dõi việc thực hiện về xây dựng, khai thác, bảo vệ đê điều, bảo vệ công trình phòng chống lũ lụt, bão, ngập úng, hạn hán, chua phèn, xâm nhập mặn, sạt lở ven sông, ven biển trên địa bàn Tỉnh;

g) Theo dõi tổng hợp thông tin báo cáo định kỳ hoặc đột xuất; báo cáo thống kê tiến độ đầu tư xây dựng công trình báo cáo Tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

h) Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 996
Đã truy cập: 3043702