Chi cục Kiểm lâm

23/08/2017

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà- TP. Hạ Long

Email: cckl@quangninh.gov.vn.

Số máy văn thư: 02033.835523.

Số máy trực giờ hành chính: 02033.835523.

Website: Kiemlamqni.org.vn.

 

 

Lãnh đạo chi cục

 

Chi cục trưởng:      Mạc Văn Xuyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp; cử nhân hành chính

ĐTVP:

ĐT DD: 0913262405

Email: macvanxuyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Kiểm lâm về toàn bộ hoạt động của lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh; thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh. Là chủ tài khoản của Chi cục Kiểm lâm.

b) Phụ trách, chỉ đạo công tác hành chính tổng hợp (quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý biên chế CCVC cán bộ và tổ chức bộ máy; chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật; bổ nhiệm, điều động cán bộ công chức viên chức; công tác tài chính, tài sản; công tác xây dựng cơ bản và dự án của Chi cục...) theo quy định.    

c) Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chỉ đạo công tác Quốc phòng, an ninh, công tác phòng chống tham nhũng.

d) Trực tiếp sinh hoạt tại Phòng Hành chính, tổng hợp.

đ) Duy trì quan hệ và tham gia các hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính tỉnh, công tác Hội Luật gia, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

e) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: Thành phố Cẩm Phả, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2;  thành phố Móng Cái.

f) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững; Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và các dự án chương trình khác theo phân công của cấp thẩm quyền.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Phó Chi cục trưởng:      Nguyễn Thanh Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp; Kỹ sư  ngành tin học

Trình độ LLCT: Cao cấp.

ĐTVP:

ĐT DD:

Email: nguyenthanhkhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, cụ thể:

a) Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện về nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ  công tác quản lý về bảo vệ rừng; công tác thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng; chuyển loại rừng, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý gây nuôi, bảo tồn động thực vật rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phối hợp tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừng.  

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa lực lượng với các huyện thị, cơ quan Cảnh sát PCCC, các ngành liên quan và các chủ rừng trong công tác PCCCR.

c) Theo dõi, chỉ đạo việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về QLBVR, DBR, PCCCR, kiểm lâm địa bàn xã.

d) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án về hành động đa dạng sinh học, về bảo tồn động thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.

đ) Theo dõi hoạt động Vườn Quốc gia Bái Tử Long và Khu rừng Quốc gia Yên Tử. Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên và sinh hoạt tại phòng này.

e) Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực; hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; tham gia hoạt động liên quan đến Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng, Văn phòng BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững và các dự án chương trình khác theo phân công của Chi cục trưởng;

f) Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với tổ chức Đoàn Thanh niên, công tác đối ngoại.

g) Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn v.v.

h) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn:  Vân Đồn, Cô Tô, Uông Bí, Quảng Yên. Phối hợp và tham gia công tác với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phó Chi cục trưởng:      Nguyễn Văn Bông

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp; Đại học Anh văn.

Trình độ LLCT: Cao cấp.

ĐTVP:

ĐT DD: 0989565212

Email: nguyenvanbong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác sử dụng và phát triển rừng, cụ thể:

a) Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác quản lý về sử dụng rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng với các huyện thị, các ngành liên quan và các chủ rừng trong công tác sử dụng phát triển rừng.

c) Theo dõi, chỉ đạo việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về công tác sử dụng phát triển rừng cho kiểm lâm cơ sở, chủ rừng và đơn vị liên quan.

d) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án về sử dụng phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và hoạt động sử dụng phát triển rừng của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng, BQLR phòng hộ hồ Yên Lập.

đ) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Phòng Sử dụng và Phát triển rừng và sinh hoạt tại phòng này.

e) Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ về lĩnh vực; tham gia hoạt động của Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng, Văn phòng BCĐ Chương trình mục tiêu phát triển rừng bền vững và các dự án chương trình khác theo phân công của Chi cục trưởng;

f) Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với Hội Nông dân, Cục Thuế, Hội cựu chiến binh, công tác ngoại vụ. Tham gia Tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Tỉnh;

g) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: Đông Triều, Hạ Long, Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, BQLR phòng hộ hồ Yên Lập. Phối hợp và tham gia công tác với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

h) Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn...

 

Phó Chi cục trưởng:     Nguyễn Văn Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp; Đại học ngành Luật.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:  0912331061

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác thanh tra, pháp chế, cụ thể:

a) Chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc sở hữu toàn dân chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo theo dõi, giám sát, kiểm tra quy hoạch các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản.

b) Chỉ đạo thực hiện về công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp trong và ngoài ngành.

c) Chỉ đạo và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với công chức viên chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ và các chủ rừng, tổ chức, cá nhân về chấp hành quy định pháp luật lâm nghiệp; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

d) Chỉ đạo theo dõi việc quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đạn, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác pháp chế.

đ) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và sinh hoạt với Phòng Thanh tra, pháp chế.

e)  Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ và chữa cháy khu vực công sở trong ngành.

f) Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với các đơn vị trực thuộc Sở NNPTNT và công đoàn Sở NNPTNT, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động tỉnh, Lực lượng tự vệ.

g) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: Ba Chẽ,  Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà.

h) Chỉ đạo việc tổng hợp, cung cấp thông tin, biên soạn, viết tin bài về hoạt động của Chi cục Kiểm lâm để đăng trên trang Web Kiểm lâm và cổng thông tin thành phần Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

i) Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: Trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, công tác chuyên môn liên quan, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn v.v.

 

Các phòng thuộc cơ quan Chi cục Kiểm lâm

 

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

 

Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên:

 Vũ Văn Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành công việc của phòng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh (gọi tắt là Chi cục) và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; cụ thể:

- Về công tác tham mưu: Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng; hoạt động quản lý, sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin…):

- Về chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Trực tiếp chỉ đạo một số nội dung trình lãnh đạo Chi cục: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, phương án thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng và sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm và tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, thẩm định các hạng mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, các hồ sơ liên quan đến đến giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục và các dự án, đề án do Chi cục thực hiện và giao phòng tham mưu triển khai.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện các công trình quản lý bảo vệ rừng và hồ sơ thanh toán đối với các đơn vị trực thuộc Chi cục.

+ Tham gia thực hiện các đề án, dự án do lãnh đạo Chi cục giao nhiệm vụ cho phòng tham gia.

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR thuộc Chi cục và các đơn vị liên quan về công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

+ Ban hành các văn bản có tính chất hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của phòng.

+ Quản lý công chức, người làm việc và tài sản được giao cho phòng theo quy định của Pháp luật và quy chế của Chi cục.

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.

+ Trực tiếp phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các Đội cơ động PCCCR của Chi cục giải quyết các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

- Mã số ghi lưu trữ soạn thảo, tham mưu văn bản Q0.

- Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

 

Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên:

 Mạc Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp xã hội.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Trưởng phòng các nhiệm vụ của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục những nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Về công tác tham mưu:

+ Tham mưu cho trưởng phòng các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của trưởng phòng.

+ Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); công tác bảo vệ phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm; bảo tồn động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các khu vực rừng đặc dụng trên địa bàn toàn tỉnh; trực tiếp chỉ đạo hiệm vụ của phòng về công tác tuyên truyền bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

- Về thực hiện nhiệm vụ cụ thể:

+ Phụ trách thống kê cập nhập theo dõi số liệu diễn biến rừng định kỳ, hàng năm; kiểm tra và chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR và các quy trình, quy phạm có liên quan.

+ Chỉ đạo việc hướng dẫn và kiểm tra: Việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Chi cục về xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong thôn bản, cộng đồng dân cư; nghiên cứu việc xây dựng mới và củng cố các Khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn, trực tiêp kiểm tra, báo cáo tình hình quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc tỉnh quản lý; kiểm tra, hướng dẫn trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã theo quy định của pháp luật; chỉ đạo hướng dẫn quản lý, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên trong toàn lực lượng.

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị khác trong vịêc: Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và chuyên ngành PCCCR cho đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn ở các đơn vị cơ sở trực thuộc và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, các chủ rừng trong tỉnh.

+ Phối hợp thực hiện thẩm định hồ sơ dự toán thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; tham gia hội đồng đánh giá mô tả nhận dạng đối với động vật hoang dã khi bắt giữ, cứu hộ, chuyển giao, tiêu hủy;

+ Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, công rình đầu tư và công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên của Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Trực tiếp theo dõi, thẩm tra, kiểm tra, nghiệm thu các dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc địa bàn theo dõi do Chi cục làm chủ đầu tư hoặc được giao thực hiện.

+ Theo dõi, tổng hợp báo cáo nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động quản lý bảo vệ rừng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ tuyên truyền các hoạt động quản lý bảo vệ rừng của các đơn vị trực thuộc Chi cục.

+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra kiểm soát lâm sản bảo vệ rừng, ngăn chặn chống tàn phá rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; các công tác liên quan khác do lãnh đạo Chi cục giao.

+ Phụ trách công tác hành chính, nội vụ, theo dõi tài sản công của phòng.

+ Là đầu mối quan hệ công tác về các nhiệm vụ của phòng với các đơn vị liên quan trên địa bàn các địa phương: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều, Móng Cái; có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ của phòng đối với các địa phương này.

+ Tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về lâm nghiệp thuộc trách nhiệm của phòng và của Chi cục.

+ Là đầu mối quan hệ công tác về các nhiệm vụ của phòng với các đơn vị liên quan trên địa bàn các địa phương: Móng Cái, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long; có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ của phòng đối với các địa phương này.

- Mã số ghi lưu trữ soạn thảo, tham mưu văn bản Q1.

- Thực hiện những nhiệm vụ đột xuất khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục và Trưởng phòng.

 

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

 

Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng:

Lý Văn Thảo

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0912.575.700

Email:

Nhiệm vụ được phân công

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm về toàn bộ hoạt động của Phòng, phụ trách chung và trực tiếp tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tổ chức việc nghiên cứu, tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế  kỹ thuật về chuyên ngành thuộc lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức việc soạn thảo trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Sử dụng và phát triển rừng.

- Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc cấp và tổ chức thực hiện cấp giấy phép khai thác của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra hoạt động trồng rừng thay thế và giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia kiêm nhiệm tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục trực tiếp giao.

 

Phó Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng:

Ngô Đức Hậu

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0982.392.400

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 Tham mưu giúp lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng các công việc của Phòng được giao và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu cho Trưởng phòng triển khai các công việc của Phòng được giao, chỉ đạo hoạt động của Phòng trong thời gian được ủy quyền.

- Tham mưu tổ chức soạn thảo trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phát triển rừng.

- Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng, công tác trồng cây phân tán, các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ và phát triển rừng, mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện công tác sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tham gia kiêm nhiệm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh , 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục trực tiếp giao.

 

Phòng Thanh tra, pháp chế

 

Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế:  

Từ Tú Bành

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp, Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung, điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Xây dựng Kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác đã xây dựng của Phòng.

c) Tham mưu Chi cục trưởng thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành đối với nội bộ và các chủ rừng về chấp hành pháp luật theo quy định; chỉ đạo phân công cán bộ công chức của Phòng phối hợp các Phòng nghiệp vụ liên quan, thanh tra công vụ, nhiệm vụ của công chức viên chức trong lực lượng Kiểm lâm.

d) Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản có tính chất hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ trong lĩnh vực Thanh tra, pháp chế thuộc thẩm quyền của Phòng. Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các trình tự về Tố tụng hình sự hoặc Tố tụng Dân sự đối với các vụ việc có liên quan theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra các hồ sơ xử lý vi phạm của các đơn vị trực thuộc, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

đ) Quản lý công chức trong Phòng, thực hiện phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về sự điều hành cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm về công tác thi đua khen thưởng của Phòng.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, quản lý lâm sản. Chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục và các ngành chức năng kiểm tra, truy quét, ngăn chặn các tụ điểm phá rừng, khai thác, mua, bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trái quy định trên địa bàn Tỉnh.

g) Có trách nhiệm báo cáo, định kỳ, đột xuất công việc của Phòng với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

h) Chỉ đạo công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực PCCCR theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ Thanh tra, pháp chế cho công chức, viên chức Kiểm lâm của các đơn vị trực thuộc Chi cục và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Chi cục giao về kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phòng cháy và chữa cháy rừng.

Thực hiện nhiệm vụ pháp chế quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế:  

Lê Hồng Tú

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng; điều hành, giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được uỷ quyền và giải quyết các công việc khi được giao. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chi cục thì tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

Tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm của các đơn vị Hạt, Đội Kiểm lâm trong toàn Tỉnh, đánh giá, nhận xét kết quả kiểm tra hồ sơ hàng tháng vào sổ theo dõi, báo cáo, đề xuất chấn chỉnh các đơn vị trực thuộc có sai phạm trong thụ lý hồ sơ xử lý vụ việc vi phạm.

Theo dõi, báo cáo theo quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi, báo cáo thi hành pháp luật, theo dõi hệ thống cán bộ làm công tác Thanh tra, pháp chế của các đơn vị trực thuộc.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp toàn bộ hồ sơ các vụ vi phạm hành chính, hình sự trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ninh.

Tham gia vào các dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản, PCCCR; truy quyét và ngăn chặn chống tàn phá rừng theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

Tham mưu chỉ đạo lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

 

Phòng Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp:  

Nguyễn Văn Hiếu

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Trung cấp kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0986282876

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Quản lý công chức, người lao động thuộc phòng: điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính, tổng hợp; chiu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hành chính, tổng hợp theo Quyết định số 41/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiêm lâm tỉnh Quảng Ninh;

Phân công nhiệm vụ cho các ông Phó trưởng phòng và công chức, người lao động thuộc phòng Hành chính, tổng hợp trình lãnh đạo chi cục phê duyệt;

Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiêm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính, tổng hợp;

Phụ trách chỉ đạo lĩnh vực kế toán tài chính, thực hiện kiểm tra, đôn đốc và phố hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách;

 Chỉ đạo cong chức phụ trách kế toán Chi cục và bộ phận kế toán xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của toàn Chi cục và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách với Sở Nông nghiệp và PTNT. Kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thu, chi ngân sách, thanh quyết toán thuộc nhiệm vụ Phụ trách của kế toán;

Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho Phó trưởng phòng và công chức tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành.

Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án, tổ thẩm định đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản và tham gia công tác quản lý cac dự án của Chi cục;

Kiểm tra, rà soát thể thức văn bản theo quy định hiện hành và ký chốt thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Chi cục ban hành;

Hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất về sửu dụng biên chế công chức, viên chức kiểm lâm, vị trí việc làm, chuyển đổi vị trí công chức,viên chức; quy hoạch, bổ nhiểm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng CCVC;

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá phân loại công chức, viên chức kiểm lâm định kỳ và hằng năm theo quy định; đề xuất phương án và phối hợp thực hiện các quy trình công tác cán bộ; hướng dẫn kiểm tra kê khai, minh bạch tài sản thu nhập hằng năm của công chức, viên chức;

Đôn đốc, kiểm tra quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức kiểm lâm theo quy định;

Hướng dẫn và thực hiện về chế độ  chính sách cho công chức, viên chức kiểm lâm gồm: Nâng lương,chuyển ngạch, phụ cấp...

Tham gia trực PCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, bảo vệ rừng theo phân công lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Chi cục phân công.

 

Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp:

Cao Quốc Chính

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế, kế toán; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:0912380289

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Được phân công nhiệm vụ trực tiếp phụ trách tham mưu, chỉ đạo về công tác hành chính, nội vụ, thi đua khen thưởng, cụ thể:

Chỉ đạo nhân viên thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của văn phòng Chi cục theo phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trang trí khánh tiết cho các cuộc họp giao ban, hội nghị của Chi cục.

 Thực hiện tổng hợp dự thảo báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm, các báo cáo tổng kết chương trình, kế hoạch dài hạn của Chi cục và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng và thông báo lịch làm việc của lãnh đạo Chi cục cho các phòng nghiệp vụ các đơn vị cơ sở biết thực hiện.

 Theo dõi tình hình thực hiện báo cáo theo quy định của các phòng nghiệp vụ và đơn vị cơ sở; tham mưu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời đối với các đơn vị vi phạm quy định về thông tin, báo cáo.

 Theo dõi quản lý cấp phát và phối hợp về kiểm tra về sử dụng giấy chứng nhận kiểm lâm, cờ truyền thống kiểm lâm, cấp hiệu, biển hiệu, biểu tượng, phù điêu, cờ hiệu kiểm lâm, cờ truyền thống kiểm lâm đối với các đơn vị và công chức, viên chức kiểm lâm;

Hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra trấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ, chấp hành các quy định pháp luật về cán bộ công chức, viên chức thực hiện chức trách nhiệm vụ của công chức, viên chức kiểm lâm nhằm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh;

Theo dõi, kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; đôn đốc triển khai thực hiện quản lý hệ thống chất lượng hành chính theo quy chuẩn ISO 9001-2015; theo dõi, đôn đốc tổng hợp báo cáo các thủ tục hành chính Chi cục.

Đôn đốc các phòng nghiệp vụ xử lý các loại công văn đi, đến thuộc thẩm quyền giải hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo Chi cục trưởng để chỉ đạo;

Điều hành công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền, thừa uye quyền của lãnh đạo Chi cục ký các loại giấy tờ như: Giấy công tác, giấy giao dịch công việc thông thường, lệnh điều xe....

Kiểm tra, đề xuất mua sắm, sửa chữa thay thế hệ thống đường điện, cấp thoát nước cơ quan khi bị hư hỏng; kiểm tra nhắc nhở tình hình vệ sinh trụ sở cơ quan.

Theo dõi, đánh giá thường xuyên việc quản lý phương tiện cộng vụ của lái xe văn phòng Chi cục và đơn vị trực thuộc làm căn cứ đánh giá trách nhiệm quản lý phương tiện đối với từng tập thể và cá nhân được giao quản lý.

Phân công nhiệm vụ thường trực ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ cuối tuần theo lịch phân công của Chi cục, của Phòng đối với lái xe để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống phá rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự điều động phân công của lãnh đạo Chi cục.

Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục hoặc trường phòng.

 Tất cả các nội dung được phân công tham mưu, chỉ đạo ông Cao Quốc Chính có trách nhiệm thống nhất nội dung với Trưởng và thực hiện theo Quy chế làm việc của Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

 

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1

 

Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1:

 Mạc Văn Sự.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Điều hành chung toàn bộ hoạt động của Đội, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội theo Quyết định số 41/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/01/2020 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh;

Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội;

Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các tổ Kiểm lâm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra;

Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; lĩnh vực tài chính, kế toán; quyết định xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp;

Trực chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1: 

Nguyễn Đình Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Đại học kinh tế.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu cho Đội trưởng lĩnh vực thanh tra pháp chế và công tác tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, san gạt rừng và đất lâm nghiệp, PCCCR; chế biến, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trên địa bàn; vận chuyển lâm sản từ các tỉnh khác qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn tuyến miền đông (gồm các huyện, TP: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái).

Chỉ đạo, điều hành Đội hoạt động và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục trong thời gian được uỷ quyền khi Đội trưởng đi vắng;

Dự thảo báo cáo các lĩnh vực được phân công trình Đội trưởng báo cáo Chi cục theo quy định;

Trực chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR; công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lâm sản; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1: 

Phạm Minh Quảng.

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành tin học; Trung câp Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu cho Đội trưởng công tác hành chính tổng hợp

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm địa bàn tuyến miền tây (gồm các huyện, TP: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều).

Chỉ đạo điều hành Đội hoạt động và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục trong thời gian được uỷ quyền khi Đội trưởng đi vắng;

Dự thảo báo cáo các lĩnh vực được phân công trình Đội trưởng báo cáo cấp trên theo quy định;

Trực chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR; công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán lâm sản; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2

 

Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2: 

Hoàng Văn Khánh.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

 a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước trước Chi cục trưởng, Giám đốc Sở NNPTNT về toàn bộ hoạt động của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Chi cục và cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi rừng ngập mặn, các bãi gian triều toàn tỉnh. Là chủ tài khoản của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Thanh tra pháp chế; công tác tổ chức, cán bộ; công tác Tài chính – Kế toán; theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với các Hạt Kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; Chỉ đạo hoạt động của Kiểm lâm được giao theo dõi các địa bàn.

c) Tham gia các hoạt động công tác với các ngành chức năng.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1:

Vũ Văn Phương.

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

a, Chịu trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Đội trưởng công tác QL,BVR tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, san gạt rừng và đất lâm nghiệp, PCCCR;  nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp khu vực rừng ngập mặn và bãi gian triều địa bàn Miền Tây.

b, Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác QLBVR, PCCCR và làm tổ trưởng tổ Miền Tây chịu trách nhiệm quản lý địa bàn các huyện, Thị xã,Thành phố gồm: (Uông Bí, TP: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên,Vân Đồn).

c, Điều hành, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục đối với các công việc được giao phụ trách; Chỉ đạo, điều hành hoạt động và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục trong thời gian được uỷ quyền khi Đội trưởng đi vắng.

d, Chỉ đạo, bộ phận nghiệp vụ dự thảo Chương anh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo tháng, báo cáo các lĩnh vực được phân công anh Đội trưởng ký ban anh; chịu trách nhiệm về công tác Công đoàn của đơn vị.  

e, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1: 

Trần Nguyên Khôi.

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:  0984 839 362

Email.: khoitcklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a, Chịu trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Đội trưởng công tác QLBVR tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, san gạt rừng và đất lâm nghiệp, PCCCR;  nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp khu vực rừng ngập mặn và bãi gian triều địa bàn Miền Đông.

b, Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác QLBVR, PCCCR và làm tổ trưởng tổ Miền Đông chịu trách nhiệm quản lý địa bàn các huyện, Thị xã,Thành phố gồm: (Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái).

c, Chỉ đạo, bộ phận nghiệp vụ dự thảo Chương anh, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, dự thảo báo cáo quý, năm, báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động chung, báo cáo các lĩnh vực được phân công anh Đội trưởng ký ban anh; công tác TTPC, công tác hành chính tổng hợp; chịu trách nhiệm về công tác Đảng của đơn vị.   

d, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng giao.

 

Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Khu 4, phường Đông triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkldt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203) 3870.022 - Số Fax(0203) 3870.022

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3870.022

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều:

 Nguyễn Văn Khuyên.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD: 0912.192.821

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã về công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng trên địa bàn. Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Chính quyền địa phương về mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm trên địa bàn thị xã Đông Triều; là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm Đông Triều. Phụ trách công tác TCXDLL; Hành chính- tổng hợp, thi đua khen thưởng.

Xử lý vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật theo thẩm quyền; Tham gia trực PCCCR tại cơ quan. Thực hiện quản lý chung hoạt động của Hạt Kiểm lâm Đông Triều, phụ trách theo dõi địa bàn xã An Sinh, xã Nguyễn Huệ, xã Thủy An, Bình Dương, Việt Dân, Hồng Phong. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn: Công an, Quân đội, Tài Chính, Kho Bạc, Thuế, UBND các xã, phường...

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều: 

Nguyễn Anh Tuấn.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD:0985.477.688

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện công tác tham mưu cho Hạt trưởng trong công tác Thanh tra - Pháp chế; kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; thực hiện phối hợp với các ngành chức năng liên quan và trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tham gia trực PCCCR tại cơ quan, Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Hạt trưởng phân công, phụ trách văn phòng Hạt, các công tác Đảng; Công đoàn. Phụ trách theo dõi các địa bàn xã Bình Khê, Phường Đức Chính, Phường Hưng Đạo, Phường Xuân Sơn, Phường Đông Triều, Phường Kim Sơn, xã Tân Việt, xã Tràng An. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn: Công an, Quân đội;UBND các xã, phường phụ trách theo dõi.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều: 

Nguyễn Văn Kiên.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD: 0912.768.717

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện công tác tham mưu Hạt trưởng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ BVR-PCCCR, Phát triển rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Phụ trách theo dõi các địa bàn Phường Mạo Khê, xã Tràng Lương, xã Hoàng Quế, xã Yên Đức, xã Yên Thọ, xã Hồng Thái Đông, xã Hồng Thái Tây. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn: Công an, Quân đội, UBND các xã, phường phụ trách theo dõi.

Tham gia trực PCCCR tại cơ quan, Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Hạt trưởng phân công.

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí:

Vũ Văn Mỳ

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: : 02033.854.229

ĐT DD: 0912852366.

Email: Nhiệm vụ được phân công:

 - Quản lý, sử dụng, phân công công chức, viên chức, người lao động (viết tắt là CC,VC, NLĐ), công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với CC,VC, các phó Hạt trưởng trong cơ quan theo quy định hiện hành và thông báo cho CC,VC, các phó Hạt trưởng biết;

- Quản lý tài chính, tài sản, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ thiết bị PCCCR và chuyên dùng khác;

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng,  kỷ luật; quy chế dân chủ cơ quan; văn hóa ứng xử nơi công sở… thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Công tác QLBVR và Bảo tồn thiên nhiên;

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QLBVPTR và BTTN; theo dõi giám sát các Chủ rừng, các đơn vị sử dụng rừng, đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng;

- Trực tiếp phát ngôn, báo cáo, cung cấp thông tin cho các ngành liên quan trong giải quyết tất cả các công việc, hoạt động của cơ quan.

- Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Hạt trưởng gửi các cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan, các tổ, trạm, bộ phận trực thuộc; phân công trực ban, trực cơ quan, PCCCR;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể cơ quan, khối Nội chính, các Ban Đảng của Thành ủy;

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, UBND các phường, xã để nắm tình hình hoạt động của Kiểm lâm địa bàn trong việc tham mưu về QLBVR- PCCCR- BTTN;

- Phân công, giao việc cho các phó Hạt trưởng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Chủ tịch UBND thành phố giao.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Thành phố Uông Bí: 

Hoàng Văn Hiểu

Trình độ chuyên môn:  Đại học kinh tế; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.854.229

ĐT DD: 0982370208.

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Hạt trưởng, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công.

-  Lập kế hoạch công tác về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách, hàng tháng,  tuần để trình Hạt trưởng; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Trực tiếp làm công tác QLBVR & Bảo tồn thiên nhiên; công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, sâu bệnh hại rừng,  giống cây Lâm nghiệp, PCCCR, tuyên truyền BVR, tuần tra, kiểm soát, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng trong phạm vi địa bàn được phân công theo dõi quản lý; Trực cơ quan, trực PCCCR tại văn phòng (khi được phân công);

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trạm Kiểm lâm địa bàn Cửa Ngăn, có  diện tích rừng, đất rừng thuộc ranh giới Trạm Kiểm lâm quản lý (Diện tích rừng, đất rừng có biểu tổng hợp kèm theo); Theo dõi, chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn xã Thượng Yên Công, phường Phương Đông, Quang Trung, Phương Nam, Thanh Sơn;

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, phường trong công tác QLBVR - PCCCR; Cụm địa bàn xã Thượng Yên Công, phường Phương Đông, Quang Trung, Phương Nam, Thanh Sơn;

- Chỉ đạo trực tiếp công tác Hành chính tại văn phòng; Công việc đột xuất khác do Hạt trưởng trực tiếp chỉ đạo, phân công;

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí:  

Nguyễn Vũ Long

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.854.229

ĐT DD: 0904734888.

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Hạt trưởng, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công.

- Trực tiếp làm công tác Thanh tra, pháp chế, giao quản lý vũ khí, vật liệu nổ công cụ hỗ trợ; Chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và pháp luật về tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý VPHC, điều tra hình sự,  nghiên cứu, hướng dẫn cho Kiểm lâm viên cơ sở về hồ sơ, mẫu biểu ...nghiên cứu các văn bản mới, đề xuất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong đơn vị. Lập báo cáo hàng tháng về vũ khí, VLN,CCHT, báo cáo trong lĩnh vực mình phụ trách.

-  Lập kế hoạch công tác về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách, hàng tháng, hằng tuần để trình Hạt trưởng; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trạm Kiểm lâm địa bàn (Trạm Bắc Sơn - Vàng Danh),  diện tích rừng, đất rừng thuộc ranh giới Trạm Kiểm lâm quản lý (Diện tích rừng, đất rừng có biểu tổng hợp kèm theo); Theo dõi, chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phường Bắc Sơn, Vàng Danh, Nam Khê, Trưng Vương, Yên Thanh;

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường trong công tác QLBVR - PCCCR; Cụm địa bàn Trạm Bắc Sơn - Vàng Danh;

- Chỉ đạo Tổ cơ động & PCCCR của Hạt; Tiếp nhận và quản lý hồ sơ về các vụ cháy rừng.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Hạt trưởng chỉ đạo, phân công.

 

Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Khu Lâm sinh II, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.qy@quangninh.gov.vn

Số máy điện thoại: 02033.686.081.

Số máy trực trong giờ hành chính : 02033.686.081.

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên:  

Nguyễn Văn Chắt

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.686081

ĐT DD: 0912.402.197

Email.: Nhiệm vụ được phân công:

-Phụ trách chungvà chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên. Thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thị xã. Là chủ tài khoản của đơn vị.

-Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Thanh tra-pháp chế; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tài chính-kế toán. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý  bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và nắm tình hình hoạt động của kiểm lâm địa bàn các xã, phường: Minh Thành, Đông Mai; Quảng Yên, Yên Giang và Sông Khoai.

-Tham gia các hoạt động công tác với các ngành trong khối Nội chính thị xã.

-Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã giao.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên: 

Vũ Văn Xuyên

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.686081

ĐT DD: 0913.071.854

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

    Tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng về công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng.

     -Trực tiếp phụ trách công tác tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; công tác sử dụng và phát triển rừng và trực tiếp làm nghiệp vụ tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; chỉ đạo các hoạt động của tổ chức, đoàn thể Hạt. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; nắm tình hình hoạt động của kiểm lâm địa bàn  các xã, phường: Công Hòa, Hiệp Hòa, Tân An, Hà An, Nam Hòa,  Hoàng Tân và Tiền An.

-Tham gia các hoạt động, công tác với đoàn thể, tổ chức chính trị thị xã.

-Thực hiện nhiệm vụ khác do Hạt trưởng giao.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên: 

Phạm Văn Hanh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.686081

ĐT DD: 0915.522.891

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng về công tác Thanh tra-pháp chế.

-Trực tiếp phụ trách công tác tác Hành chính- Tổng hợp; Tổ cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác  An ninh-Quốc phòng. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; nắm tình hình hoạt động của kiểm lâm địa bàn  các xã, phường: Phong Cốc, Phong Hải, Cẩm la, Yên Hải, Liên Hòa, Liên Vị và Tiền Phong.

-Trực tiếp làm nghiệp vụ Thanh tra-pháp chế.

-Tham gia các hoạt động, công tác An ninh-Quốc phòng trên địa bàn thị xã.

-Thực hiện nhiệm vụ khác do Hạt trưởng giao.

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Khu I, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.hl@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203) 3858068 – Số Fax: (0203) 3858068

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858068

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long:

Lê Văn Thạnh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 02033858068

ĐT DD: 0972322865

Email.: levanthanhklmc@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác quản lý bảo vệ rừng - phát triển rừng trên địa bàn. Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và chính quyền địa phương về mọi hoạt động của lực lượng kiểm lâm trên địa bàn huyện Hoành Bồ. Trực tiếp chỉ đạo, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, công tác thanh tra pháp chế, QLBVR, PCCCR, PTR và chống tàn phá rừng; trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, tài chính kế toán.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long:

Phạm Đức Khánh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033858068

ĐT DD: 0337604799

Email.:

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện công tác tham mưu cho Hạt trưởng trong công tác Thanh tra - Pháp chế; hành chính và trực tiếp chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn xã: Sơn Dương, Đồng Sơn, Tân Dân, Quảng La, Bằng Cả, Dân Chủ. Trực PCCCR, tuần tra kiểm soát BVR, chống tàn phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của Hạt trưởng.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long:

 Vũ Văn May

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033858068

ĐT DD: 0979318801

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện công tác tham mưu Hạt trưởng trong công tác chuyên môn nghiệp vụ BVR-PCCCR, Phát triển rừng và Bảo tồn thiên nhiên; trực tiếp chỉ đạo kiểm lâm địa bàn xã: Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Thống Nhất, Lê Lợi, Vũ Oai, Hòa Bình. Trực PCCCR, tuần tra kiểm soát BVR, chống tàn phá rừng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công chỉ đạo của Hạt trưởng.

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

 Nguyễn Hồng Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả; thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về Lâm nghiệp; bảo đảm chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp trong phạm vi toàn thành phố Cẩm Phả. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm.  

Phụ trách, chỉ đạo công tác Hành chính – Tổng hợp (HC-TH) về tổ chức xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản công của Hạt...; công tác Thanh tra – Pháp chế (TT-PC) về xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố vụ án hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền; công tác An ninh - Quốc phòng và phòng chống tham nhũng. Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ phận Thanh tra - Pháp chế; Tổ Kiểm lâm cơ động & phòng cháy chữa cháy rừng (Tổ KLCĐ&PCCCR); chỉ đạo, hướng dẫn việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về nghiệp vụ Thanh tra - Pháp chế.

Duy trì quan hệ và tham gia phối hợp công tác với các ngành Khối Nội chính thành phố; Ban chỉ đạo Chống buôn lậu 389 thành phố; phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục; Hội Luật gia Chi cục và công tác đối ngoại của Hạt.

Theo dõi, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương về nắm tình hình quản lý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB tại các phường trung tâm, gồm: Cửa Ông, Cẩm Thịnh, Cẩm Phú, Cẩm Sơn, Cẩm Đông, Cẩm Tây, Cẩm Bình, Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Thuỷ và Cẩm Thạch.   

Thực hiện nhiệm vụ khác do đồng chí Chi cục trưởng phân công.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

  Hồ Sỹ An

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Hạt trưởng lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (QLBVR&BTTN), Sử dụng và phát triển rừng (SD&PTR); công việc cụ thể:

Trực tiếp phụ trách bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và làm nghiệp vụ chuyên môn về công tác Quản lý về bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (DBTNR) và đất lâm nghiệp, quản lý gây nuôi, bảo tồn động thực vật rừng và Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, sử dụng và Phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về QLBVR&BTTN, SD&PTR, DBTNR, Kiểm lâm phụ trách địa bàn.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nắm tình hình hoạt động của các Trạm KLĐB: Cộng Hoà và Mông Dương; Tham gia phối hợp chỉ đạo Tổ Kiểm lâm cơ động & PCCCR.

Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực ngành; tham gia hoạt động liên quan đến Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng; tham gia Ban chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây lâm nghiệp của thành phố; tham gia tổ chức Công đoàn Hạt và hoạt động dân chủ trong cơ quan.

 Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ công tác với các phòng chuyên môn của thành phố: phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường và Chi cục Thống kê;  Trung tâm truyền thông văn hoá và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các phòng nghiệp vụ Chi cục: QLBVR&BTTN, SD&PTR; công tác đối nội của Hạt. 

Theo dõi, phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương về nắm tình hình quản lý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB các xã Cộng Hoà, Cẩm Hải và phường Mông Dương.

 Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản.v.v.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

Nguyễn Đức Tuấn

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Hạt trưởng lĩnh vực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và một số nhiệm vụ trong lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp; công việc cụ thể:

 Phụ trách và trực tiếp làm nghiệp vụ chuyên môn về công tác PCCCR; đại diện Hạt Kiểm lâm làm thường trực Ban chỉ huy PCCCR thành phố; phối hợp với các lực lượng quân đội, cơ quan Cảnh sát PCCC, các ngành liên quan và các chủ rừng trong công tác PCCCR; công tác an ninh và phòng chống cháy nổ khu vực công sở và các Trạm KLĐB. Theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, tuyên truyền; công tác Cải cách hành chính Nhà nước và quản lý hành chính theo tiêu chuẩn quy định (ISO 9001-2015); công tác quản lý, sử dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và công tác Hành chính - Nội vụ cơ quan. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về nghiệp vụ PCCCR và sử dụng CNTT.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nắm tình hình hoạt động của Trạm KLĐB Quang Hanh. Tham gia phối hợp chỉ đạo Tổ Kiểm lâm cơ động & PCCCR.

Theo dõi, tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ công tác với: Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố; phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Chi cục Kiểm lâm và công tác đối nội của Hạt.  

Theo dõi và phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương về nắm tình hình quản lý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB tại phường Quang Hanh, xã Dương Huy. 

 Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản.v.v.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn

Địa chỉ: thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 Email: hklvd@quangninh.gov.vn

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn:

Đàm Văn Sinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0912629132

Email.:

Nhiệm vụ được phân công: phụ trách chung

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn:

 Đặng Duy Linh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0352554417

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác thanh tra pháp chế. Phụ trách theo dõi các xã: Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen, Minh Châu, Quan Lạn

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn:

Phạm Văn Ký

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0974184002

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng. Phụ trách theo dõi các xã: Vạn Yên, Đài Xuyên, Hạ Long, Đoàn Kết, Bình Dân, Đông Xá, thị trấn Cái Rồng.

 

Ht Kim lâm huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Email:……………@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư:  02033889268 - Số Fax: 02033889268

trực trong giờ hành chính: 0203388926

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô: 

Trịnh Phú Thuận

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033889268

ĐT DD: 0904606486

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cô Tô trong việc quản lý, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Sử dụng và phát triển rừng; thừa hành pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn.

2. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt; trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Sử dụng và phát triển rừng và các lĩnh vực công tác khác.

3. Phân công nhiệm vụ cho phó Hạt trưởng và ủy quyền cho phó Hạt trưởng chỉ đạo công việc của Hạt khi Hạt trưởng đi vắng. Chỉ đạo thực hiện các quy chế hoạt động như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ cơ quan, văn hóa ứng xử nơi công sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng…

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô: 

Trịnh Thanh Tùng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033889268

ĐT DD: 0979589666

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Là người giúp việc cho Hạt trưởng chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của hạt theo sự phân công của Hạt trưởng, chịu trách nhiệm trước hạt trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công. Có trách nhiệm báo cáo Hạt trưởng kết quả công việc được phân công;

2. Hạt trưởng ủy quyền cho Phó Hạt trưởng và thay mặt Hạt trưởng điều hành hoạt động của cơ quan khi Hạt trưởng đi vắng. Phó Hạt trưởng được ủy quyền có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hạt; những công việc đột xuất cần tranh thủ ý kiến của Hạt trưởng trước khi triển khai. Khi kết thúc thời gian được ủy quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và pháp luật về những công việc được ủy quyền.

3. Được Hạt trưởng phân công chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế, Hành chính - Tổng hợp, Tổ Kiểm lâm cơ động và PCCCR; theo dõi hoạt động của Kiểm lâm địa bàn và các lĩnh vực công tác khác theo sự phân công của Hạt trưởng. 

 

Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên:

Nguyễn Tuấn Bằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành môi trường; Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước  pháp luật, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh và Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm Tiên Yên, thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Yên. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm Tiên Yên theo Quyết định số 41/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/01/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh;

- Phụ trách, chỉ đạo công tác Hành chính - Tổng hợp (Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ công chức và tổ chức bộ máy; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; điều động luân chuyển Kiểm lâm địa bàn; công tác tài chính, tài sản của Hạt...) theo quy định.

- Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố các vụ án vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chỉ đạo công tác An ninh-Quốc phòng, công tác phòng chống tham nhũng.

- Duy trì quan hệ, phối hợp trong công tác QLBVR - PCCCR với các ban ngành trong huyện, các cơ quan trong Khối Nội chính, công tác Hội Luật gia, BCĐ 389 huyện.

- Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp báo cáo tháng, chương trình công tác tháng của Kiểm lâm địa bàn.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã: Đồng Rui, Phong Dụ, Thị trấn Tiên Yên trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Tiên Yên.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên:

  Đỗ Đức Kiên

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Thanh tra - Pháp chế, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, công việc cụ thể:

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lâm nghiệp (quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng, quản lý lâm sản);

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra - Pháp chế về xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách truy quét, ngăn chặn tàn phá rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR; Trạm Kiểm lâm Đông Ngũ.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn nghiệp vụ Thanh tra - Pháp chế.

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý ấn chỉ pháp chế; lưu trữ hồ sơ pháp chế đã giải quyết theo qui định; quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ của đơn vị theo quy định.

- Tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa Hạt với các ban ngành, các xã và các chủ rừng trên địa bàn huyện trong công tác QLBVR-PCCCR. 

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã: Tiên Lãng, Đại Dực, Đông Hải, Đông Ngũ trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

- Ký các văn bản trong lĩnh vực thanh tra, pháp chế được phân công báo cáo lên cấp trên theo quy định (Chương trình, kế hoạch, công văn....).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hạt trưởng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hạt trưởng nếu để xảy ra việc phá rừng, cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản...trái phép tại các địa phương được phân công chỉ đạo, theo dõi, phối hợp mà không phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và báo cáo, tham mưu ngăn chặn, xử lý kịp thời.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên:

 Phạm Kim Trọng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, phòng cháy chữa cháy rừng, sử dụng và phát triển rừng, công việc cụ thể:

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng rừng và phát triển rừng.

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, phương án về bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng rừng và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững, công tác tuyên truyền, quản lý sử dụng hoạt động công nghệ thông tin.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, trồng cây phân tán; công tác PCCCR; công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng; công tác kiểm kê rừng.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Trạm Kiểm lâm Hải Lạng.

- Theo dõi, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện quy ước, ký cam kết bảo vệ rừng và công tác tập huấn, tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng và PCCCR.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý gây nuôi động, thực vật rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện xây dựng Chương trình công tác, báo cáo công tác tháng, quý, năm của Hạt.

- Theo dõi, chỉ đạo đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm lâm địa bàn.

- Theo dõi, tham gia nghiệm thu các chủ đầu tư thực hiện dự án Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện; xác định tỷ lệ thành rừng trong trồng rừng theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc: Sử dụng rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác rừng, chi trả dịch  vụ môi trường rừng.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp; Hướng dẫn về quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã: Hà Lâu, Điền Xá, Yên Than, Hải Lạng trong công tác Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

- Ký các văn bản trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và PCCCR được phân công báo cáo lên cấp trên theo quy định (Chương trình, kế hoạch, công văn....).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hạt trưởng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hạt trưởng nếu để xảy ra việc phá rừng, cháy rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản...trái phép tại các địa phương được phân công chỉ đạo, theo dõi, phối hợp mà không phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và báo cáo, tham mưu ngăn chặn, xử lý kịp thời.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Phạm Thanh Tùng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước trước Chi cục trưởng, Giám đốc Sở NNPTNT, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ. Thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn huyện. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Hành chính tổng hợp; Giữ mối quan hệ, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng;

b. Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyển. Chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng, công tác phòng chống tham nhũng.

c) Tham gia các hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính huyện.

d. Theo dõi, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Nam Sơn, Thị trấn Ba Chẽ.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Chi cục trưởng, Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện giao.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Nguyễn Duy Hải

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, giúp việc Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Thanh tra - Pháp chế, cụ thể:

- Trực tiếp phụ trách công tác của bộ phận Thanh tra - Pháp chế; chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn daanchuwa giao, chưa cho thuê trên địa bàn Huyện; chỉ đạo giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về Lâm nghiệp của các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản;

- Theo dõi, cập nhật các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực ngành và liên quan; chỉ đạo thực hiện về công tác tuyên truyền, tập huấn giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp trong và ngoài ngành;

- Chỉ đạo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với công chức, người lao động thuộc Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ khi thi hành công vụ; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

- Chỉ đạo theo dõi việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đạn, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác Thanh tra - Pháp chế;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ và chữa cháy khu vực công sở; phụ trách công tác nội vụ của cơ quan;

b. Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể của Huyện và Công đoàn Chi cục Kiểm lâm; chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể Hạt.

c. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Hạt trưởng giao.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Nguyễn Văn Hoàng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, giúp việc Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và bảo tồn thiên nhiên, cụ thể:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và bảo tồn thiên nhiên;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an huyện, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng trong công tác PCCCR;

- Theo dõi, phối hợp, tham gia thực hiện các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp; phụ trách công tác công nghệ thông tin của đơn vị;

 - Theo dõi, chỉ đạo việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về QLBV&PTR, PCCC, diễn biến tài nguyên rừng cho Kiểm lâm địa bàn các xã;

 b. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Đồn Đạc, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

c) Theo dõi, giám sát các hoạt động, giữ mối liên hệ với các chủ rừng là Tổ chức trên địa bàn Huyện.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Hạt trưởng giao.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Khu Bình Công 2, Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.bl@quangninh.gov.vn.

Số máy văn thư: 0203.3878.265    - Số Fax: 0203.3878.265

Số máy trực trong giờ hành chính: 0203.3878.265

 

 Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

 Nguyễn Mạnh Thắng

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp; Thạc sỹ ngành pháp luật.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203.3878.265

ĐT DD: 0912.084.910

Email.:

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Liêu thực hiện quản lý nhà nước về Quản lý bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

 Nguyễn Bá Hà

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3878.265

ĐT DD: 0918.516.118

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu cho Hạt trưởng và trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn Quản lý bảo vệ rừng - PPCCCR

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

 Trần Minh Dũng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3878.265

ĐT DD: 0948.255.558

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu cho Hạt trưởng và trực tiếp làm nhiệm vụ chuyên môn Thanh tra Pháp chế.

 

 Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà

- Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh.

- Email: hklhdh@quangninh.gov.vn

- Số máy trực trong giờ hành chính: 02033880254.

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà: 

Đỗ Hữu Duy

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

DĐ: 0912092379

Email: dohuuduy19@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Nhiệm vụ phân công: - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm Đầm Hà thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủvề Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Là chủ tài khoản của cơ quanHạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà.

- Phân công cho các Phó Hạt trưởng giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hạt trưởng khi Hạt trưởng đi vắng.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ, bộ phận trực thuộc đơn vị trong việc thực hiện Luật Lâm Nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức đơn vị; công tác cải cách hành chính, quy chế hoạt động, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, văn hóa ứng xử, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí.

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng Tân, Dực Yên, thị trấn Đầm Hà.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà:

 Trần Văn Đương

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 088 8316568

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác: Thanh tra, pháp chế; công tác giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực ngành của Hạt; giải quyết những công việc do cán bộ nghiệp vụ thanh tra pháp chế đề xuất.

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng Lâm, Tân Bình, Đầm Hà.

- Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính khi được uỷ quyền; Phó Hạt trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được Hạt trưởng phân công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hạt trưởng về những quyết định của mình.

 

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà: 

Đặng Xuân Quý

Trình độ chuyên môn:  Đại học ngành Lâm học;

Trình độ LLCT: Trung cấp

DĐ: 0985391227

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

-Phụ trách công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng; tiếp dân; tự vệ; giải quyết những công việc do cán bộ nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng đề xuất.

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng An, Đại Bình, Tân Lập.

 

Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà

Địa chỉ: Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Email: hkl.hh@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 02033.879.256

Số máy trong giờ hành chính: 02033.879.256

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà: 

Phạm Ngọc Hiếu

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ ngành môi trường; Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.879.256

ĐT DD: 0974 650 888

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

+ Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hạt trưởng Hạt kiểm lâm theo quy định của pháp luật; Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà về hoạt động của CBCC, NLĐ của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà, thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý Nhà nước về lâm nghiệp; bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vị huyện Hải Hà. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà. Phụ trách chỉ đạo công tác SD&PTR; Hành chính, tổng hợp; công tác tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng; là người phát ngôn của đơn vị. Theo dõi địa bàn tại các xã, thị trấn: Thị trấn Quảng Hà, Quảng Long, Quảng Phong, Quảng Minh, Cái Chiên;

+ Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chỉ đạo theo dõi việc quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đạn, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng và dụng cụ PCCCR. Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện chuyên môn, nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác quản lý về sử dụng rừng và phát triển rừng trên địa bàn huyện Hải Hà.

+ Chủ trì thống nhất trong Lãnh đạo và Cấp ủy đơn vị thực hiện Điều 9, Quyết định số 76/QĐ-KL ngày 31/3/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

+ Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, các quy chế của Chi cục và của Hạt Kiểm lâm theo quy định;

+ Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Hạt trưởng gửi các cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan, đơn vị trực thuộc;

+ Hạt trưởng phối hợp với Chủ tịch Công đoàn tổ chức sơ kết, tổng kết và bình xét thi đua hằng năm.

+ Những công việc thuộc thẩm quyền quy định trách nhiệm của Hạt trưởng;

+ Những công việc được Chi cục giao, ủy quyền;

+ Hạt trưởng ủy quyền cho Phó Hạt trưởng thay mặt Hạt trưởng điều hành hoạt động của cơ quan khi Hạt trưởng đi vắng. Phó Hạt trưởng được ủy quyền có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của cơ quan; những công việc đột xuất cần tranh thủ ý kiến Hạt trưởng trước khi triển khai. Khi kết thúc thời gian được ủy quyền phải báo cáo kết quả việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và pháp luật về những công việc được ủy quyền.

+ Hạt trưởng trực tiếp giải quyết một số công việc tuy đã giao cho Phó Hạt trưởng, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách, quan trọng hay do Phó Hạt trưởng đi vắng;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà và cơ quan có thẩm quyền giao cho.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà: 

Phạm Văn Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế; Trung cấp lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.879.256

ĐT DD: 0985 919 065

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

+ Phó Hạt trưởng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng; được phân công những công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc được giao. Ký ban hành các văn bản được ủy quyền hoặc sự đồng ý bằng văn bản của Hạt trưởng. Khi được giải quyết công việc phải có trách nhiệm báo cáo Hạt trưởng ngay sau thời gian được ủy quyền, nắm rõ tình hình cơ quan và những việc đã giải quyết (có văn bản phân công cụ thể)

+ Phụ trách bộ phận Thanh tra - Pháp chế; theo dõi địa bàn quản lý của Trạm Kiểm lâm địa bàn Đường Hoa (gồm các xã: Đường Hoa, Quảng Sơn, Quảng Thịnh, Quảng Chính).

+ Chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; giám sát, kiểm tra quy hoạch các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện Hải Hà; Chỉ đạo và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với CBCC, NLĐ của Hạt kiểm lâm huyện Hải Hà khi thi hành công vụ và các chủ rừng, tổ chức cá nhân về chấp hành quy định pháp luật lâm nghiệp. Trực tiếp tham gia và chỉ đạo Tổ cơ động và PCCCR để tuần tra chống tàn phá rừng, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: Trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản… Chỉ đạo cán bộ TT-PC thực hiện các báo cáo liên quan.

+ Tham mưu, phối hợp cùng Hạt trưởng thực hiện Điều 9, Quyết định số 76/QĐ-KL ngày 31/3/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh;

 + Thực hiện các công việc khác khi được Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà và Hạt trưởng giao cho.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà:

Trương Thanh Sơn

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.879.256

ĐT DD: 0914 423 363

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

+ Phó Hạt trưởng có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Hạt trưởng; được phân công những công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc cụ thể, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về những quyết định khi giải quyết công việc được giao. Ký ban hành các văn bản được ủy quyền hoặc sự đồng ý bằng văn bản của Hạt trưởng. Khi được giải quyết công việc phải có trách nhiệm báo cáo Hạt trưởng ngay sau thời gian được ủy quyền, nắm rõ tình hình cơ quan và những việc đã giải quyết (có văn bản phân công cụ thể)

+ Phụ trách chỉ đạo bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; công tác Phòng cháy và chữa cháy rừng; theo dõi địa bàn quản lý của Trạm Kiểm lâm địa bàn Quảng Đức (gồm các xã: Quảng Thành, Quảng Đức).

 + Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện về nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác thống kê diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; quản lý gây nuôi, bảo tồn động thực vật rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; công tác phòng cháy chữa cháy rừng; công tác quản lý rừng, đất rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Hải Hà. Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: Trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản… Chỉ đạo cán bộ QLR thực hiện các báo cáo liên quan.

+ Tham mưu, phối hợp cùng Hạt trưởng thực hiện Điều 9, Quyết định số 76/QĐ-KL ngày 31/3/2020 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh;

+ Thực hiện các công việc khác khi được Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà và Hạt trưởng giao cho.

 

Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Số 75B, Hùng Vương, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 881 527

 

Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái: 

Trần Văn Hiển

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 881 527

ĐT DD: 0915268838

Email.: tr

Nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo chung và điều hành mọi hoạt động trong đơn vị và phụ trách công tác tổ chức tuyên truyền xây dựng lực lượng và công tác hành chính tổng hợp;

- Tham mưu cho Chi cục trưởng và Chủ tịch UBND thành phố trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng &PCCCR;

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái:

 Lê Thanh Tâm

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 881 527

ĐT DD: 0944463138

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

 

Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập

Địa chỉ: Khu Trới 1, phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long.

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858038

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858038

 

Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập: 

Đỗ Xuân Trường

Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3858543

ĐT DD: 0912948869

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của đơn vị; Tổ chức quản lý cán bộ công chức, viên chức, người lao động đúng quy định; điều hành, lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng theo kế hoạch được giao, thừa hành tuân thủ pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trong phạm vi và thẩm quyền được nhà nước giao.

Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; tham mưu cho Đảng ủy và UBND Thành phố Hạ Long và UBND thị xã Qaunrg Yên trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ hồ Yên Lập, phối hợp với các cơ quan chức năng khác, đặc biệt là đối với các cơ quan trong khối nội chính nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo công tác tập huấn nâng cao năng lực, trình độ và kỹ năng làm việc cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Chỉ đạo chung công tác thi đua khen thưởng của cơ quan.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng lực lượng, công tác hành chính tổng hợp, thanh tra pháp chế, theo dõi tài sản, tài chính - kế hoạch chung của đơn vị.

Chỉ đạo việc quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Kiểm lâm cơ động phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi chỉ đạo nhiệm vụ Trạm Kiểm lâm Sông Đồn.      

 

Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập: 

Trần Đức Nhuận

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3858543

ĐT DD: 0984839942

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình bảo vệ và phát triển rừng hàng năm; kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; Chỉ đạo thực hiện công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các chương trình dự án hàng năm theo quy định hiện hành của nhà nước.

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nắm vững và thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng.

Giúp Giám đốc rà soát, bổ sung xây dựng các Quy chế phối hợp quản lý bảo vệ rừng giữa Ban với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, UBND các xã có liên quan đến lưu vực rừng phòng hộ trong phạm vị được quản lý.

Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ kỹ thuật và theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ Trạm Kiểm lâm Yên Lập.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc giao.

 

Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập:

 Lê Văn Quang

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3858543

ĐT DD: 097324157

Email.:thongdovfu@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện nhiệm vụ tại phòng Quản lý và bảo tồn thiên nhiên- Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

 

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng

Địa chỉ: Số 494- Đường Nguyễn Trãi- Phường Hoành Bồ- TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh.

Số máy văn thư: (0203) 858 125

Số máy trực trong giờ hành chính: (0202) 858 125

 

Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng:

 Ngọc Lê Huy

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: : (0202) 858 125

ĐT DD: 0983 781 129

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Chỉ đạo toàn bộ hoạt động của đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cấp thẩm quyền giao cho Ban Quản lý khu BTTN.

Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, quản lý diện tích rừng, đất rừng đặc dụng thuộc ranh giới đơn vị quản lý.

 

Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng:

 Phạm Văn Lấn

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0202) 858 125

ĐT DD: 0983 781 129

Email.:

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu giúp việc cho Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;

Trực tiêp chỉ đạo công tác theo dõi Diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, sâu bệnh hại rừng; Chịu trách nhiệm chỉ đạo theo dõi quản lý các Trạm KL địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, quản lý diện tích rừng, đất rừng đặc dụng thuộc ranh giới được phân công quản lý.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 271
Đã truy cập: 2414102