Chi cục Kiểm lâm

23/08/2017

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà- TP. Hạ Long

Email: cckl@quangninh.gov.vn.

Số máy văn thư: 02033.835523.

Số máy trực giờ hành chính: 02033.835523.

Website: Kiemlamqni.org.vn.

 

Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Ninh

1

Lãnh đạo chi cục

 

Chi cục trưởng:      Mạc Văn Xuyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp; cử nhân hành chính

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: macvanxuyen64@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Cục trưởng Cục Kiểm lâm về toàn bộ hoạt động của lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh; thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp; bảo đảm chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp trong phạm vi toàn tỉnh. Là chủ tài khoản của Chi cục Kiểm lâm.

b) Phụ trách, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hành chính, tổng hợp (gồm: quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý biên chế công chức, viên chức và tổ chức bộ máy; chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; bổ nhiệm, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công chức, viên chức, người lao động; công tác quản lý tài chính, tài sản; công tác xây dựng cơ bản và các đề án, dự án, công trình thuộc nhiệm vụ của Chi cục; công tác cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan...).    

c) Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

d) Trực tiếp chỉ đạo và sinh hoạt với Phòng Hành chính, tổng hợp.

đ) Duy trì quan hệ và tham gia các hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính tỉnh, công tác Hội Luật gia, Ban Chỉ đạo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

e) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2. 

f) Chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, công trình do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư hoặc được ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ của chủ đầu tư.

g) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công.

 

Phó Chi cục trưởng:      Nguyễn Thanh Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp; Kỹ sư  ngành tin học

Trình độ LLCT: Cao cấp.

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: khuongqni@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng chỉ đạo về lĩnh vực công tác Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, cụ thể:

a) Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện về nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ  công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác thống kê, theo dõi diễn biến rừng; quản lý gây nuôi, bảo tồn động vật rừng, thực vật rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; phối hợp tham gia phòng trừ sâu bệnh hại rừng.  

b) Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Chỉ đạo chương trình phối hợp giữa lực lượng với các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan Cảnh sát PCCC, các ngành liên quan và các chủ rừng trong công tác PCCCR.

c) Theo dõi, chỉ đạo việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về quản lý rừng, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, diễn biến rừng và PCCCR trong và ngoài ngành.

d) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án về đa dạng sinh học, về bảo tồn động thực vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; tham gia, chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, chương trình thuộc nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm theo phân công của Chi cục trưởng;

đ) Theo dõi hoạt động Vườn Quốc gia Bái Tử Long và Khu rừng Quốc gia Yên Tử. Tham gia chỉ đạo hoạt động và giữ mối liên hệ với tổ chức Đoàn Thanh niên;

e) Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực; hợp tác quốc tế về Lâm nghiệp.

f) Theo dõi, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: Vân Đồn, Cô Tô, Uông Bí, Quảng Yên. Phối hợp công tác và giữ mối liên hệ với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh.

g) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và sinh hoạt với Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên.

h) Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

 

Phó Chi cục trưởng:      Nguyễn Văn Bông

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp; Đại học Anh văn.

Trình độ LLCT: Cao cấp.

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: nguyenvanbong1972@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng chỉ đạo về lĩnh vực công tác Sử dụng và Phát triển rừng, cụ thể:

a) Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ công tác Sử dụng rừng và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

b) Chỉ đạo, thực hiện chương trình phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm với các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan và các chủ rừng trong công tác Sử dụng và phát triển rừng.

c) Theo dõi, chỉ đạo việc tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về công tác Sử dụng rừng, phát triển rừng trong và ngoài ngành.

d) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án về sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh và hoạt động sử dụng và phát triển rừng của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn Kỳ Thượng, Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

đ) Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ về lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng; tham gia, chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, chương trình thuộc nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm theo phân công của Chi cục trưởng;

e) Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với Hội Nông dân, Cục Thuế, Hội Cựu chiến binh, công tác ngoại vụ. Tham gia Tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng của tỉnh;

f) Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn, cụ thể: Đông Triều, Hạ Long, Khu BTTN Đồng Sơn-Kỳ Thượng, Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập. Phối hợp và giữ mối liên hệ công tác với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

g) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và sinh hoạt với Phòng Sử dụng và Phát triển rừng.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chi cục trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn...

 

Phó Chi cục trưởng:     Nguyễn Văn Nam

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp; Đại học ngành Luật.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:  0912331061

Email.: namnguyen1967.kl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng chỉ đạo về lĩnh vực công tác Thanh tra, pháp chế, cụ thể:

a) Chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng thuộc sở hữu toàn dân chưa giao, chưa cho thuê trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo theo dõi, giám sát, kiểm tra, quy hoạch các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản.

b) Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực Thanh tra, pháp chế trong và ngoài ngành.

c) Chỉ đạo và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với công chức, viên chức Kiểm lâm khi thi hành công vụ và các chủ rừng, tổ chức, cá nhân về chấp hành quy định pháp luật Lâm nghiệp.

d) Chỉ đạo theo dõi việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác pháp chế.

đ) Tham mưu giúp Chi cục trưởng chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của công chức, viên chức, lao động lực lượng Kiểm lâm và đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Chi cục.

e) Tham gia, chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, chương trình thuộc nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm theo phân công của Chi cục trưởng.

f) Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng, chống cháy nổ và chỉ đạo chữa cháy khu vực công sở trong ngành; chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh của Chi cục Kiểm lâm.

g) Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Phụ nữ tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động tỉnh, Lực lượng Tự vệ.

h) Theo dõi, phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, chỉ đạo hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện: Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà.

i) Chỉ đạo việc tổng hợp, cung cấp thông tin, biên soạn, viết tin bài về hoạt động của Chi cục Kiểm lâm để đăng trên trang Web Kiểm lâm và cổng thông tin thành phần Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

k) Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách và sinh hoạt với Phòng Thanh tra, pháp chế.

l) Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: Trực phòng cháy, chữa cháy rừng, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, công tác chuyên môn liên quan, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

2

Các phòng thuộc cơ quan Chi cục Kiểm lâm

(2.1)

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

 

Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên:

 Vũ Văn Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: thuylnqn1@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, công việc của Phòng QLBVR&BTTN. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (gọi tắt là Chi cục) và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng QLBVR&BTTN được giao, cụ thể:

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục:

+ Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch lâm nghiệp; xây dựng và triển khai các đề án, dự án, chương trình phục vụ công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

+ Xây dựng trình văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, văn bản hướng dẫn, kế hoạch kiểm tra về: Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); cơ chế chính sách bảo vệ rừng, PCCCR; theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng, giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý rừng bền vững; bảo vệ phát triển rừng bền vững đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm; bảo tồn động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án về bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và bảo tồn thiên nhiên.

- Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Trực tiếp chỉ đạo công chức, người làm việc của phòng về một số nội dung trình lãnh đạo Chi cục: Xây dựng trình văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về: giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, quản lý rừng bền vững; bảo vệ phát triển rừng bền vững đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, phương án thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng và chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục. Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của phòng và tổ chức thực hiện theo quy định.

+ Trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra, thẩm định các hạng mục công trình thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh, các hồ sơ liên quan đến đến giao rừng, thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng và chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các dự án, đề án do Chi cục thực hiện trình lãnh đạo Chi cục.

+ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức chỉ đạo thực hiện các công trình quản lý bảo vệ rừng và hồ sơ thanh toán đối với các đơn vị trực thuộc Chi cục.

+ Tham gia thực hiện các đề án, dự án do lãnh đạo Chi cục giao nhiệm vụ cho Phòng QLBVR&BTTN tham mưu thực hiện.

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các Đội Kiểm lâm cơ động PCCCR thuộc Chi cục và các đơn vị liên quan về công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

+ Ban hành các văn bản có tính chất hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của phòng.

+ Quản lý công chức, người làm việc và tài sản được giao cho phòng theo quy định của pháp luật và quy chế của Chi cục.

- Tham mưu triển khai trình lãnh đạo Chi cục các đề án, dự án, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chi cục giao cho phòng QLBVR&BTTN.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục.

 

Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên:

 Mạc Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp xã hội.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: persian@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục những nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Trực tiếp tham mưu xây dựng trình văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về: (i) Quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp; (ii) Bảo vệ phát triển rừng bền vững đa dạng sinh học các nguồn gen quý hiếm; (iii) Bảo tồn động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm, đặc hữu trên địa bàn toàn tỉnh và các tài nguyên thiên nhiên khác tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn toàn tỉnh; (iv) Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; (v) Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng; (vi) Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình liên quan đến lâm nghiệp.

- Một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Chủ trì việc đôn đốc các công chức, người làm việc của phòng thực hiện và tổng hợp báo cáo Trưởng phòng các nhiệm vụ được đề cập trong công tác tham mưu trước khi trình lãnh đạo Chi cục xét duyệt.

+ Chỉ đạo việc hướng dẫn và kiểm tra quản lý, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên trong toàn lực lượng.

+ Trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thực hiện xây dựng các báo cáo do lãnh đạo Chi cục giao liên quan đến: Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng; Các kết luận Thanh tra, Kiểm toán; Quy hoạch các công trình dự án liên quan đến rừng, đất rừng; các báo cáo khác khi trưởng phòng giao.

+ Phối hợp thực hiện thẩm định hồ sơ dự toán thuộc Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững;

+ Tham gia thẩm tra, kiểm tra, nghiệm thu các dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc địa bàn theo dõi do Chi cục làm chủ đầu tư hoặc được giao thực hiện.

+ Tham gia công tác thẩm định các hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM) thuộc nhiệm vụ của phòng.

+ Tham mưu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

+ Trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các đề án, dự án, công trình đầu tư và công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên của Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng; theo dõi, thẩm tra, kiểm tra, nghiệm thu các dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc địa bàn theo dõi theo sự phân công.

+ Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra kiểm soát lâm sản bảo vệ rừng, ngăn chặn chống tàn phá rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; các công tác liên quan khác do lãnh đạo Chi cục giao.

+ Phối hợp kiểm tra, thẩm định các hồ sơ về công trình xây dựng cơ bản; tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các công trình XDCB của Chi cục thuộc trách nhiệm của phòng;

- Là đầu mối quan hệ công tác và trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tại các địa phương Hạ Long, Uông Bí; cụ thể về các nhiệm vụ cơ bản sau:

(i) Quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và bảo tồn thiên nhiên, kiểm kê rừng, theo dõi diẽn biến rừng;

 (ii) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng rừng, đất rừng, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, thu hồi rừng, giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng;

(iii) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Chi cục giải quyết các vấn đề liên quan thuộc chức năng nhiệm vụ của Chi cục và theo nhiệm vụ lãnh đạo Chi cục giao.

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên:

 Trương Thanh Sơn

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp.

ĐTVP:

ĐT DD: 0914423663

Email: thanhsonklph@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ của phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục những nhiệm vụ được phân công. Nhiệm vụ cụ thể, như sau:

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đ/c Mạc Thanh Bình – Phó trưởng phòng. Trực tiếp chỉ đạo xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về: (i) Theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng; (ii) Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); (iii) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự án, phương án quản lý rừng bền vững; (iv) Cơ chế chính sách về lâm nghiệp; (v) Tham mưu triển khai kế hoạch chuyển đổi số khi Chi cục giao cho phòng thực hiện; (vi) Tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hàng năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

- Một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Chủ trì việc đôn đốc các công chức, người làm việc của phòng thực hiện và tổng hợp báo cáo trưởng phòng các nhiệm vụ được đề cập trong công tác tham mưu trước khi trình lãnh đạo Chi cục xét duyệt.

+ Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh về lâm nghiệp, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, đơn vị về các chính sách của nhà nước về lâm nghiệp. Chủ trì việc xây dựng báo cáo hàng năm, báo cáo sơ kết, tổng kết liên quan đến: Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh; chỉ đạo xây dựng báo cáo liên quan đến quản lý bảo vệ rừng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (ngoài các nội dung thuộc lĩnh vực đ/c Bình phụ trách).

+ Chủ trì tham mưu: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của HĐND tỉnh; Xây dựng các đề án, dự án liên quan đến BV&PTR khi được lãnh đạo giao cho phòng tham mưu thực hiện.

+ Chỉ đạo việc kiểm tra, hướng dẫn trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

+ Phụ trách thống kê, báo cáo định kỳ, hàng năm và báo cáo đột xuất liên quan đến: quản lý bảo vệ rừng diễn biến rừng, khí tượng thủy văn, PCCCR, các báo cáo khác khi được lãnh đạo giao cho phòng chủ trì tham mưu; kiểm tra và chỉ đạo thực hiện công tác PCCCR và các quy trình, quy phạm có liên quan.

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị liên quan để hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững.

+ Chỉ đạo việc hướng dẫn và kiểm tra: Việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc Chi cục về xây dựng và thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong thôn bản, cộng đồng dân cư; nghiên cứu việc xây dựng mới và củng cố các Khu rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn, trực tiếp kiểm tra, báo cáo tình hình quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc tỉnh quản lý;

+ Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị khác trong vịêc: đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và chuyên ngành PCCCR cho đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn ở các đơn vị cơ sở trực thuộc và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, các chủ rừng trong tỉnh.

+ Phụ trách công tác hành chính, nội vụ, theo dõi tài sản công của phòng.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững thuộc nhiệm vụ của phòng; tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và kế hoạch hàng năm về lâm nghiệp thuộc trách nhiệm của phòng và của Chi cục

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra pháp chế triển khai các nội dung liên quan đến trang web của Chi cục.

+ Trực tiếp chỉ đạo các hội nghị tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ do phòng được giao chủ trì thực hiện.

(2.2)

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

 

 

 

Phó Trưởng phòng, Phụ trách Phòng Sử dụng và Phát triển rừng:

Đoàn Xuân Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0913261007

Email:

Nhiệm vụ được phân công

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm về toàn bộ hoạt động của Phòng, chỉ đạo chung và trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì tổ chức việc nghiên cứu, tham mưu giúp Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế  kỹ thuật về chuyên ngành thuộc lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì tổ chức việc soạn thảo trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Sử dụng và phát triển rừng.

- Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng.

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh, của ngành theo lĩnh vực, nhiệm vụ được Chi cục giao.

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác khoán bảo vệ rừng của các đơn vị.

- Tham gia kiêm nhiệm tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh,

- Thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, chống tàn phá rừng do lãnh đạo Chi cục giao.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục trực tiếp giao.

 

Phó Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng:

Ngô Đức Hậu

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0982.392.400

Email.: ngoduchau75@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Trưởng phòng các công việc của Phòng được giao và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu tổ chức soạn thảo trình ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác sử dụng, phát triển rừng thuộc lĩnh vực được giao phụ trách chỉ đạo.

- Phụ trách, tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh, của ngành theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện các dự án, đề án, công trình thuộc Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 – 2025; theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện lĩnh vực chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện khai thác rừng, thanh lý rừng.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả giải ngân tiền trồng rừng thay thế do các chủ dự án nộp; chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế của các đơn vị, tổ chức được giao kinh phí trồng rừng thay thế;  theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả tổ chức triển khai công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ và phát triển rừng, mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia với các đơn vị có liên quan kiểm tra tình hình thực hiện công tác sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

-  Thực hiện nhiệm vụ về PCCCR, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, chống tàn phá rừng do lãnh đạo Chi cục giao.

- Tham gia kiêm nhiệm tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục trực tiếp giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng:

Lê Văn Quang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:  0973241517

Email: Thongdovfu@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Trưởng phòng các công việc của Phòng được giao và trực tiếp thực hiện các công việc sau:

- Tham mưu tổ chức soạn thảo ban hành các văn bản chỉ đạo, các văn bản góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác sử dụng, phát triển rừng thuộc lĩnh vực được giao chỉ đạo.

- Tham mưu giúp Trưởng phòng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của tỉnh, của ngành theo lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng rừng; phương án trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế của các Chủ dự án được giao đất, thuê đất có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện Đề án một tỷ cây xanh, công tác trồng cây phân tán và Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

-  Thực hiện nhiệm vụ về phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng, chống tàn phá rừng do lãnh đạo Chi cục giao.

- Tham gia kiêm nhiệm tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục trực tiếp giao.

(2.3)

Phòng Thanh tra, pháp chế

 

 

 

Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế:  

Lê Văn Thạnh

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp, Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0972322865

Email.: levanthanhklmc@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung, điều hành công việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (gọi tắt là Chi cục) và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về lâm nghiệp; xây dựng kế hoạch, phương án dài hạn, 5 năm, hàng năm về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, năm của Phòng và tổ chức triển khai thực hiện.

c) Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tham mưu Chi cục trưởng thực hiện công tác thanh tra công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý của Chi cục Kiểm lâm theo quy định và thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham mưu kiểm tra các hồ sơ xử lý vi phạm đối với tổ chức cá nhân, có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ; kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động và việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

e) Quản lý công chức trong Phòng, thực hiện phân công nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về sự điều hành cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm về công tác thi đua khen thưởng của Phòng; chỉ đạo và thực hiện việc chấm điểm đánh giá hàng tháng kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, chuyên viên phòng Thanh tra, pháp chế.

f) Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc về công tác thanh tra pháp chế.

g) Chỉ đạo công chức trong phòng tham gia phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục và các ngành chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét, ngăn chặn tàn phá rừng.

h) Có trách nhiệm báo cáo, định kỳ, đột xuất công việc của Phòng với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

i) Chỉ đạo công chức trong phòng tăng cường nắm bắt thông tin, phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững, vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính, vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng).

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế:  

Lê Hồng Tú

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: lehongtu231988@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng những nhiệm vụ được giao; điều hành, giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được uỷ quyền và giải quyết các công việc được phân công. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chi cục thì tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao đó.

b) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp bao gồm: chỉ đạo, tiếp nhận các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp do các cơ quan, đơn vị có liên quan chuyển giao hoặc vụ việc vượt thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc chuyển lên; xem xét, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tham mưu, đề xuất xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

c) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

d) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng trình lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm ban hành văn bản hướng dẫn xử lý các vụ hình sự, hành chính có tính chất phức tạp theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện giám định tư pháp vụ việc theo yêu cầu (nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

e) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tham mưu cho Chi cục trưởng thực hiện công tác thanh tra công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm theo quy định của pháp luật và thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

f) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; tăng cường nắm bắt thông tin, phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững, vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính, vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng), theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

g) Tham mưu công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

i) Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp, đơn vị, cơ quan khác để thực hiện những công việc liên quan đến định giá, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, hình sự; hướng dẫn nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật.

k) Theo dõi tổng hợp chi phí vụ việc vượt thẩm quyền của các đơn vị trực thuộc chuyển lên và các cơ quan khác chuyển giao hoặc các vụ việc kiểm tra, bắt giữ của phòng tham mưu cấp thẩm quyền xử lý (nếu có), chuyển giao cho Phòng Hành chính, tổng hợp. Phối hợp Phòng Hành chính, tổng hợp kiểm tra việc thanh toán chi phí các vụ việc của các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.

l) Phối hợp với phòng Hành chính Tổng hợp theo dõi, báo cáo việc sử dụng, cấp phát vũ khí, đạn, công cụ hỗ trợ của các đơn vị trực thuộc. Theo dõi, quản lý, bảo quản các trang thiết bị được trang cấp của Phòng (máy ảnh; camera; GPS; công cụ hỗ trợ…); tang vật, vật chứng các vụ vi phạm hành chính, hình sự do phòng tiếp nhận tham mưu xử lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm giao.

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng Thanh tra, pháp chế:  

Trần Đức Nhuận

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: klnhuan1@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng những nhiệm vụ được giao; điều hành, giải quyết các công việc của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được uỷ quyền. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chi cục thì tự chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đó.

b) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp bao gồm: chỉ đạo công tác theo dõi văn bản và báo cáo kết quả công tác Thanh tra, pháp chế của các đơn vị trực thuộc; phối hợp tham mưu công tác cứu hộ và bảo tồn thiên nhiên, chim di cư; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh; phối hợp với phòng Hành chính, tổng hợp hướng dẫn công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm và quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ trang thiết bị được cấp của Phòng.

c) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ thanh tra pháp chế của Chi cục Kiểm lâm; thường trực và quản lý trang Web của Chi cục.

d) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng phối hợp với các phòng nghiệp vụ lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Lâm nghiệp và những lĩnh vực liên quan khác trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

e) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu thu nộp ngân sách Nhà nước được giao về  xử phạt vi phạm hành chính của các đơn vị trực thuộc.

f) Thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; tăng cường nắm bắt thông tin, phối hợp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về quản lý rừng bền vững, vi phạm quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng, vi phạm quy định về kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính, vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng), theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

g) Tham mưu giúp việc cho Trưởng phòng thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai ngăn chặn hoạt động săn bắt chim di cư hoang dã; phối hợp với Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên tham mưu các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý các cơ sở gây nuôi, kinh doanh, chế biến động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

(2.4)

Phòng Hành chính, tổng hợp

 

Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp:  

Nguyễn Văn Hiếu

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Trung cấp kinh tế.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0986282876

Email.:nguyenvanhieuklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Phòng Hành chính, tổng hợp. Quản lý công chức, người lao động thuộc phòng; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hành chính, tổng hợp theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Chi cục trưởng giao.

- Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng phòng và công chức, người lao động thuộc phòng Hành chính, tổng hợp trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt;

- Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính, tổng hợp;

- Chủ trì hoặc phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng phòng và công chức tham mưu dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng trình lãnh đạo Chi cục ký ban hành.

- Tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu các dự án, tổ thẩm định đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản và tham gia công tác quản lý các dự án của Chi cục;

- Tham mưu thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh;

- Kiểm tra, rà soát thể thức văn bản theo quy định hiện hành và ký chốt thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Chi cục ban hành;

- Trực tiếp chỉ đạo, tham mưu về công tác tổ chức, xây dựng lực lượng. Hướng dẫn, kiểm tra, đề xuất về sử dụng biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, chuyển đổi vị trí công chức, viên chức; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo quản lý; khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức;

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quản lý, đánh giá phân loại công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế Chi cục Kiểm lâm định kỳ và hằng năm theo quy định; đề xuất phương án và phối hợp thực hiện các quy trình về công tác cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra kê khai, minh bạch tài sản thu nhập lần đầu và hàng năm của công chức, viên chức;

- Đôn đốc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định;

- Tham mưu thực hiện về chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động về: nâng lương, chuyển ngạch, nâng ngạch, phụ cấp…

- Tham gia trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, bảo vệ rừng theo phân công của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo Chi cục phân công.

 

Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp:

Cao Quốc Chính

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế, kế toán; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:0912380289

Email.: caochinhkl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Được phân công nhiệm vụ trực tiếp phụ trách tham mưu, chỉ đạo về công tác hành chính, nội vụ, thi đua khen thưởng, cụ thể:

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về triển khai, thực hiện các quy định về Thi đua, khen thưởng của Chi cục Kiểm lâm.

 - Chỉ đạo công chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ của cơ quan Chi cục theo phân công nhiệm vụ; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trang trí khánh tiết cho các cuộc họp giao ban, hội nghị của Chi cục.

- Chủ trì thực hiện tổng hợp dự thảo báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm, các báo cáo tổng kết chương trình, kế hoạch dài hạn của Chi cục và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Xây dựng chương trình công tác hàng tháng và thông báo lịch làm việc của lãnh đạo Chi cục cho các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở biết, thực hiện.

- Theo dõi tình hình thực hiện báo cáo theo quy định của các phòng nghiệp vụ và đơn vị cơ sở; tham mưu đôn đốc, nhắc nhở kịp thời đối với các đơn vị vi phạm quy định về thông tin, báo cáo.

- Hướng dẫn và thực hiện thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh việc thực hiện chế độ công vụ, chấp hành các quy định pháp luật về cán bộ công chức, viên chức thực hiện chức trách nhiệm vụ của công chức, viên chức người lao động nhằm xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh;

- Theo dõi, kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; đôn đốc triển khai thực hiện quản lý hệ thống chất lượng hành chính theo theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015; chỉ đạo công chức phối hợp với các phòng nghiệp vụ theo dõi, đôn đốc thực hiện các thủ tục hành chính của Chi cục;

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác bảo vệ, công tác phòng cháy, chữa cháy trụ sở cơ quan. Quản lý, điều hành phương tiện ô tô công vụ của Văn phòng Chi cục phục vụ lãnh đạo Chi cục và các phòng nghiệp vụ đi công tác.

- Chỉ đạo bộ phận Văn thư đôn đốc các phòng nghiệp vụ xử lý các loại công văn đi, đến thuộc thẩm quyền giải quyết theo tuần, tháng, quý, năm; kịp thời báo cáo Chi cục trưởng để biết và chỉ đạo;

- Điều hành công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền; thừa ủy quyền của lãnh đạo Chi cục ký các loại giấy tờ như: Giấy công tác, giấy giao dịch công việc thông thường, lệnh điều xe...

 - Chỉ đạo, theo dõi, đánh giá thường xuyên việc quản lý phương tiện công vụ của lái xe văn phòng Chi cục và các đơn vị trực thuộc làm căn cứ đánh giá trách nhiệm quản lý phương tiện đối với từng tập thể và cá nhân được giao quản lý.

- Phân công nhiệm vụ thường trực ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ cuối tuần theo lịch phân công của Chi cục, của Phòng đối với lái xe để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống tàn phá rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự điều động phân công của lãnh đạo Chi cục.

- Chỉ đạo, phân công lịch trực và giám sát hoạt động của Tổ thường trực kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

- Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng.

 

Phó Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp:

Vũ Thị Hải

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kế toán; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0935236869

Email: haivuthikl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Giúp Trưởng phòng chỉ đạo, tham mưu về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản, cụ thể:

- Kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết các lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, tài sản;

- Chỉ đạo công chức Phụ trách kế toán Chi cục và bộ phận kế toán xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng các qui định của pháp luật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của toàn lực lượng Chi cục Kiểm lâm và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách với Sở Nông nghiệp và PTNT và các Sở ngành có liên quan.

- Chỉ đạo kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thu, chi ngân sách, thanh quyết toán thuộc nhiệm vụ tham mưu của Phòng Hành chính, tổng hợp;

- Kiểm tra chứng từ thanh quyết toán do Phụ trách kế toán trình trước khi chuyển Trưởng phòng ký trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt;

- Chỉ đạo, theo dõi quản lý cấp phát và phối hợp về kiểm tra việc sử dụng giấy chứng nhận kiểm lâm, kiểm lâm hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, biểu tượng, cờ hiệu kiểm lâm, cờ truyền thống Kiểm lâm đối với các đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Chi cục Kiểm lâm;

- Tham mưu công tác hậu cần của cơ quan; theo dõi, đôn đốc nhân viên hợp đồng tạp vụ và công chức văn phòng thực hiện vệ sinh công sở;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử lý vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu của các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trong toàn Chi cục; theo dõi, thanh toán chi phí đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, chi phí các các vụ việc hình sự (nếu có).

- Chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện lập các báo cáo theo yêu cầu của các sở, ngành có liên quan đến công tác quản lý tài chính, tài sản của đơn vị khi có yêu cầu.

-  Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án của Chi cục, tham gia tổ thẩm định đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản và tham gia quản lý các dự án của Chi cục.

- Làm việc kiêm nhiệm Kế toán trưởng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; tổng hợp, theo dõi nguồn vốn, quản lý thu, chi Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Tham mưu đề xuất thu, chi phí, phụ cấp kiêm nhiệm của bộ máy của Quỹ theo quy định hiện hành. Thanh quyết toán các dự án liên quan do Quỹ làm chủ đầu tư;

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo Chi cục hoặc lãnh đạo phòng phân công.

3

Đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

(3.1)

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1

 

 

 

 

 

Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1:

 Nguyễn Mạnh Thắng.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: thanghien151@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Điều hành chung toàn bộ hoạt động của Đội, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh “về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh”;

            - Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội;

- Chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ, các tổ Kiểm lâm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đội và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, xây dựng lực lượng; lĩnh vực tài chính, kế toán; quyết định xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp;

- Trực chỉ đạo công tác bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1: 

Nguyễn Đình Nam.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Đại học kinh tế.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: nguyendinhnamkl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu cho Đội trưởng lĩnh vực thanh tra pháp chế và công tác tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, các hành vi chế biến, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn và lưu thông qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ TTPC, gồm:

+ Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật Lâm nghiệp trên địa bàn đơn vị quản lý, gồm:

+ Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác thanh tra pháp chế, xử lý vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp;

+ Xây dựng phương án, kế hoạch về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp;

+ Tham mưu kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và phối hợp các bộ phận, CCVC đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn về công tác thanh tra, pháp chế trên địa bàn được lãnh đạo đơn vị giao gồm:

+ Lập hồ sơ và đề xuất lãnh đạo đơn vị xử lý các vụ việc vi phạm về lĩnh vực Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện kiểm tra, kiểm soát lâm sản, truy quét, ngăn chặn chống tàn phá rừng trên địa bàn đơn vị; tham gia PCCCR;

+ Thanh tra chuyên ngành đối với nội bộ; thanh tra, kiểm tra các chủ rừng, các đối tượng liên quan về chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; giải quyết thủ tục, đơn khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức;

+ Quản lý lưu trữ hồ sơ pháp chế đã giải quyết; phối hợp bộ phận hành chính tổng hợp theo dõi quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị;

+Thực hiện quản lý trang web của Chi cục Kiểm lâm, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra pháp chế của đơn vị; quản lý tủ sách pháp luật;

+ Phối hợp các bộ phận thực hiện các thủ tục hành chính liên quan và các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo đơn vị giao.

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác nghiệp vụ thanh tra pháp chế theo hướng dẫn của Phòng Thanh tra Pháp chế; có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức của đơn vị. 

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức Kiểm lâm theo dõi địa bàn tuyến miền đông (gồm các huyện, TP: Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Móng Cái).

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Đội theo chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục trong thời gian được uỷ quyền;

- Dự thảo các báo cáo lĩnh vực được phân công trình Đội trưởng báo cáo Chi cục theo quy định;

- Trực, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR, công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1: 

Phạm Minh Quảng.

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành tin học; Trung câp Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: phamquangklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu cho Đội trưởng công tác Hành chính - Tổng hợp;

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kiểm lâm theo dõi địa bàn tuyến miền tây (gồm các huyện, TP: Hạ Long, Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều);

- Chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Đội theo chức năng nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục trong thời gian được uỷ quyền;

- Dự thảo báo cáo các lĩnh vực được phân công trình Đội trưởng báo cáo cấp trên theo quy định;

- Trực, chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và PCCCR; công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật Lâm nghiệp; trực các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo lịch phân công;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

(3.2)

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2

 

Phó Đội Trưởng Phụ trách Đội Kim lâm cơ động và Phòng cháy cha cháy rng s 2:

Vũ Văn Phương.

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: vup1963@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước trước Chi cục trưởng, Giám đốc Sở NNPTNT về toàn bộ hoạt động của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo Chi cục và cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi rừng ngập mặn, các bãi gian triều toàn tỉnh. Là chủ tài khoản của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2.

    b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Thanh tra pháp chế; công tác tổ chức, cán bộ; công tác Tài chính – Kế toán; theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với các Hạt Kiểm lâm và cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; Chỉ đạo hoạt động của Kiểm lâm được giao theo dõi các địa bàn. Chịu trách nhiệm công tác QL,BVR tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, san gạt rừng và đất lâm nghiệp, PCCCR;  nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp khu vực rừng ngập mặn và bãi gian triều địa bàn Miền Tây. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác QLBVR, PCCCR và làm tổ trưởng tổ Miền Tây chịu trách nhiệm quản lý địa bàn các huyện, Thị xã,Thành phố gồm: (Uông Bí, TP: Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên,Vân Đồn).

 c) Chỉ đạo, bộ phận nghiệp vụ dự thảo Chương  trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, dự thảo báo cáo quý, năm, báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động chung, báo cáo các lĩnh vực được phân công. Tham gia các hoạt động công tác với các ngành chức năng.

  d) Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục giao

 

Phó Đội Trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2: 

Trần Nguyên Khôi.

Trình độ chuyên môn: Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:  0984 839 362

Email.: khoitcklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a, Chịu trách nhiệm tham mưu giúp việc cho Đội trưởng công tác QLBVR tuần tra, kiểm tra chống tàn phá rừng, san gạt rừng và đất lâm nghiệp, PCCCR;  nắm bắt tình hình quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp khu vực rừng ngập mặn và bãi gian triều địa bàn Miền Đông.

b, Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác QLBVR, PCCCR và làm tổ trưởng tổ Miền Đông chịu trách nhiệm quản lý địa bàn các huyện, Thị xã,Thành phố gồm: (Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái).

c, Chỉ đạo, bộ phận nghiệp vụ dự thảo Chương  trình, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, dự thảo báo cáo quý, năm, báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động chung, báo cáo các lĩnh vực được phân công; công tác TTPC, công tác hành chính tổng hợp; chịu trách nhiệm về công tác Đảng, công đoàn của đơn vị.   

 d, Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Đội trưởng giao.

(3.3)

Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Khu 4, phường Đông triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkldt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203) 3870.022 - Số Fax(0203) 3870.022

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3870.022

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều:

 Nguyễn Văn Khuyên.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD: 0912.192.821

Email.: nguyenvankhuyenklqn@gamil.com

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã về công tác quản lý nhà nước về quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, phát triển rừng trên địa bàn. Là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Chính quyền địa phương về mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm trên địa bàn thị xã Đông Triều; là chủ tài khoản của Hạt.

Phụ trách công tác TCXDLL; Hành chính- tổng hợp, thi đua khen thưởng.

Xử lý vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật theo thẩm quyền; Tham gia trực PCCCR tại cơ quan.

Thực hiện quản lý chung hoạt động của Hạt Kiểm lâm Đông Triều; phụ trách theo dõi các địa bàn Phường Mạo Khê, xã Tràng Lương, xã Hoàng Quế, xã Yên Đức, xã Yên Thọ, xã Hồng Thái Đông, xã Hồng Thái Tây. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn: Cơ quan trong khối Nội chính, Tài Chính, Kho Bạc, Thuế, UBND các xã, phường trên địa bàn.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều: 

Nguyễn Anh Tuấn.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD:0985.477.688

Email.: nguyenanhtuan66kl@gamil.com

Nhiệm vụ được phân công:

Là người giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo và trực tiếp làm nghiệp vụ Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; sử dụng và phát triển rừng. Thực hiện phối hợp với các ngành chức năng liên quan và trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tham gia trực BVR- PCCCR tại cơ quan, thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Hạt trưởng phân công; phụ trách theo dõi địa bàn xã An Sinh, xã Nguyễn Huệ, xã Thủy An, Bình Dương,Việt Dân. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành, UBND các xã, phường phụ trách theo dõi.

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Đông Triều: 

Đỗ Đức Kiên

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: kienklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Là người giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo và trực tiếp làm nghiệp vụ Thanh tra, pháp chế; chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; thực hiện phối hợp với các ngành chức năng liên quan và trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Kiểm lâm địa bàn thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Tham gia trực BVR- PCCCR tại cơ quan, thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất do Hạt trưởng phân công. Phụ trách Văn phòng Hạt; công tác Đảng; Công đoàn.

Phụ trách theo dõi các địa bàn xã Bình Khê, Phường Đức Chính, Phường Hưng Đạo, Phường Xuân Sơn, Phường Đông Triều, Phường Kim Sơn, Phường Hồng Phong, xã Tân Việt, xã Tràng An. Thực hiện phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn: Công an, Quân đội; UBND các xã, phường phụ trách theo dõi.

 

(3.4)

Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí:

Vũ Văn Mỳ

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: : 02033.854.229

ĐT DD: 0912852366.

Email.: vumy.klqn@gmail.com.

Nhiệm vụ được phân công:

    Chỉ đạo toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Uông Bí về thực hiện chức năng nhiệm vụ và các hoạt động khác do cấp thẩm quyền giao cho Hạt Kiểm lâm.

  Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác của cơ quan, gồm:

- Chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng biên chế được giao; Bố trí sổ lượng Tổ, Trạm, bộ phận nghiệp vụ phù hợp biên chế, đặc thù địa bàn quản lý và ra quỵết định giao trách nhiệm cho CC, VC làm Trạm trưởng, Tổ trưởng, CC,VC làm nghiệp vụ chuyên môn của bộ phận sau khi có ý kiến bằng văn bản của Chi cục Kiểm lâm.

- Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và bố trí cụ thể từng CCVC vào các bộ phận, các Tổ, Trạm, quản lý địa bàn để thực hiện nhiêm vụ theo quy định; các văn bản hành chính chỉ đạo theo nhiệm vụ cụ thể.

- Chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận,Tổ,Trạm, CCVC quản lý địa bàn; chỉ đạo việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận nghiệp vụ các Tổ, Trạm, cá nhân trong đơn vị với nhau và với các đơn vị, các ngành có liên quan để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Chỉ đạo CCVC thực hiện các yêu cầu của phòng nghiệp vụ Chi cục trong công tác chuyên môn  nghiệp vụ. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và pháp luật nếu để CCVC đơn vị mình vi phạm khuyết điểm, kỷ luật.

- Thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với CC,VC, các phó Hạt trưởng trong cơ quan theo quy định  và thông báo cho CCVC, các phó Hạt trưởng biết;

- Quản lý tài chính, tài sản, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, dụng cụ thiết bị PCCCR và chuyên dùng khác;

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng,  kỷ luật; quy chế dân chủ cơ quan; văn hóa ứng xử nơi công sở… thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Công tác QLBVR và Bảo tồn thiên nhiên;

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QLBVPTR và BTTN; theo dõi giám sát các Chủ rừng, các đơn vị sử dụng rừng, đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng; 

- Trực tiếp phát ngôn, báo cáo, cung cấp thông tin cho các ngành liên quan trong giải quyết tất cả các công việc, hoạt động của cơ quan.

- Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Hạt trưởng gửi các cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan, các tổ, trạm, bộ phận trực thuộc; phân công trực ban, trực cơ quan, PCCCR;

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể cơ quan, khối Nội chính, các Ban Đảng của Thành ủy;

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, UBND các phường, xã để nắm tình hình hoạt động của Kiểm lâm địa bàn trong việc tham mưu về QLBVR- PCCCR- BTTN;

- Phân công, giao việc cho các phó Hạt trưởng, ủy quyền dự họp, xử lý các văn bản đến và giao nhiệm vụ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Chủ tịch UBND Thành phố giao.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí: 

Hoàng Văn Hiểu

Trình độ chuyên môn:  Đại học kinh tế; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.854.229

ĐT DD: 0982370208.

Email.: hieuhoang55@gmail.com.

Nhiệm vụ được phân công:

   Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Hạt trưởng, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác Thanh tra, pháp chế;

- Chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và pháp luật về tham mưu thiết lập hồ sơ xử lý VPHC, điều tra hình sự,  nghiên cứu, hướng dẫn cho Kiểm lâm viên cơ sở về hồ sơ, mẫu biểu ...nghiên cứu các văn bản mới, đề xuất tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công chức trong đơn vị. Tiếp nhận báo cáo tháng về vũ khí, VLN,CCHT (bộ phận quản lý VK, CCHT gửi số liệu), báo cáo trong lĩnh vực mình phụ trách; tập huấn nghiệp vụ về QLBVR, PCCCR.

    -Tham mưu cho Hạt trưởng  về công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật lâm nghiệp trên đìa bàn đơn vị quản lý, gồm:

     + Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh tra, pháp chế, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp;

     + Xây dựng phương án, kể hoạch về phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp (chỉ đạo thiết lập  hồ sơ và đề xuất Hạt trưởng  xử lý các vụ việc vi phạm về  lĩnh vực lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo tổ, trạm thực hiện kiểm tra, kiểm soát lâm sản; truy quét,ngăn chặn chống tàn phá rừng trên toàn địa bàn; tham gia phòng cháy chừa cháy rừng; thanh tra, kiếm tra các chù rừng (là tổ chức), các đổi tượng liên quan về chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; giải quyêt thủ tục đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tổ chức. Quản lý, lưu trữ hồ sơ pháp chể đã giải quyết; Thực hiện quản lý trang web của Chi cục Kiểm lâm, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ thanh tra pháp chế của đơn vị; quản lý tủ sách pháp luật.

      + Chịu trách nhiệm thực hiện công tác nghiệp vụ thanh tra pháp chế theo hướng dẫn của Phòng Thanh tra, pháp chế; có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức của đơn vị; Làm báo cáo tháng trong lĩnh vực chỉ đạo của phòng Thanh tra, pháp chế; chỉ đọa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

-  Lập kế hoạch công tác về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách, hàng tháng, hằng tuần để trình Hạt trưởng; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Có trách nhiệm giám sát các hoạt động của Kiểm lâm địa bàn phường Quang Trung, Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Đông, Phương Nam, xã Thượng Yên Công.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường trong công tác QLBVR - PCCCR địa bàn như trên. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận QLBVR.

- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ về các vụ cháy rừng; Theo dõi công tác Hành chính văn phòng.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Hạt trưởng chỉ đạo, phân công.

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí:  

Lê Thanh Tâm

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 881 527

ĐT DD: 0944463138

Email.: lethanhtam1967@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

 Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Hạt trưởng, chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng và trước pháp luật về công việc được phân công.

 - Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng & Bảo tồn thiên nhiên, Sử dụng và phát triển rừng;

-  Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên.

- Xây dựng kế hoạch, phương án… về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn thiên nhiên, sử dụng và phát triến rừng.

- Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và phối hợp các bộ phận, CCVC đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn vê công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chừa cháy rừng, sử dụng phát triển rừng, công tác bảo tồn thiên nhiên được lãnh Hạt trưởng giao gồm:

+ Tổng hợp theo dõi và thực hiện cập nhật theo dõi số liệu diền biến rừng định kỳ, hằng tháng, hàng năm của đơn vị; kiêm kê rừng, giao rừng theo quy định của pháp luật;

 + Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các dự án chuyển đối mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế, giám sát ranh giới mỏ liên quan đến rừng.

 + Hướng dẫn, thẩm định, tổng hợp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo động thực vật rừng, báo cáo Hạt trưởng  giải quyết theo thẩm quyền. Theo dõi, tổng hợp số liệu, hướng dẫn và kiểm  tra các cơ sở gây nuôi động vật rừng, trồng cấy nhân tạo thực vật rừng quý hiếm;

+ Hướng dẫn Kiểm lâm địa bàn xây dựng phương án PCCCR cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, ký cam kết BVR-PCCCR, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đông dân cư thôn bản;

+ Thực hiện, phổi hợp thực hiện, quản lý các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiến nhiên.

 + Thực hiện, phối hợp thực hiện quản lý, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản ]ý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác bảo tồn thiên nhiên.

+ Thực hiện các nhiệm vụ và phổi hợp các bộ phận về kiểm tra kiểm soát bảo vệ rừng, ngăn chặn chống tàn phá rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, công tác xử lý vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Hạt trưởng giao.

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ theo hướng dẫn cùa Phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên & Phòng Sử dụng và Phát triển rừng. Có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức của đơn vị.

-  Lập kế hoạch công tác về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách, hàng tháng,  tuần để trình Hạt trưởng; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Trực tiếp làm công tác QLBVR & Bảo tồn thiên nhiên; công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, sâu bệnh hại rừng, giống cây Lâm nghiệp, PCCCR, tuyên truyền BVR, tuần tra, kiểm soát, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng trong phạm vi địa bàn được phân công theo dõi quản lý; Trực cơ quan, trực PCCCR tại văn phòng (khi được phân công).

- Giám sát hoạt động của Kiểm lâm địa bàn  Phường Vàng Danh, Bắc Sơn, Nam Khê, Trưng Vương.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường trong công tác QLBVR - PCCCR địa bàn như trên. Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Thanh tra, pháp chế.

- Thực hiện các công việc đột xuất khác do Hạt trưởng chỉ đạo, phân công.

(3.5)

Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên

Địa chỉ: Khu Lâm sinh II, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.qy@quangninh.gov.vn

Số máy điện thoại: 02033.686.081.

Số máy trực trong giờ hành chính : 02033.686.081.

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên: 

Nguyễn Văn Chắt

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.686081

ĐT DD: 0912.402.197

Email.: nguyenchatklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước trước pháp luật, trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên. Thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và PCCCR trên địa bàn thị xã. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Quản lý, bảo vệ rừng BTTN; công tác Thanh tra pháp chế; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán và theo dõi hoạt động Tổ Công đoàn. Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ ĐVHD và nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã, phường: Hoàng Tân, Tân An, Hà An, Minh Thành, Đông Mai, Sông Khoai, Tiền An, Yên Giang và Quảng Yên.

- Thực hiện đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

- Tham gia các hoạt động công tác với các ngành thuộc khối Nội chính thị xã.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã giao.

- Tham gia trực PCCCR tại đơn vị.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Quảng Yên: 

Phạm Văn Hanh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.686081

ĐT DD: 0915.522.891

Email.: phamvanhanhklcds1@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác Sử dụng phát triển rừng, công tác Hành chính - Tổng hợp; hoạt động của Tổ Cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng và công tác An ninh - Quốc phòng. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, bảo vệ ĐVHD và nắm tình hình hoạt động của KLĐB các phường, xã: Nam Hòa, Hiệp Hòa, Cộng Hòa, Liên Hòa, Liên Vị, Tiền Phong, Phong Hải, Cẩm La, Phong Cốc và Yên Hải.

- Trực tiếp làm nghiệp vụ và tham mưu giúp Hạt trưởng về công tác Thanh tra pháp chế; hướng dẫn Kiểm lâm địa bàn về công tác Thanh tra pháp chế, xử lý các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Phối hợp với các phòng, ban đơn vị của UBND thị xã, Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với bộ phận HC-TH, CB được giao quản lý, lập hồ sơ theo dõi, quản lý các loại vũ khí quân dụng và CCHT theo quy định.

- Thực hiện đúng vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tại Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

- Tham gia các hoạt động với các đoàn thể, tổ chức chính trị, công tác An ninh-Quốc phòng trên địa bàn thị xã.

- Tham gia trực PCCCR và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hạt trưởng giao.

(3.6)

Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long

Địa chỉ: Khu I, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.hl@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203) 3858068 – Số Fax: (0203) 3858068

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858068

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long:

Trần Văn Hiển

Trình độ chuyên môn:  Đại học ngành Luật; Trung cấp Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0915268838

Email: tranvanhienkl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt hoạt động của Hạt Kiểm lâm; theo dõi chỉ đạo chung về việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, qui hoạch và những vấn đề quan trọng khác.

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh và chính quyền địa phương về mọi hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn thành phố Hạ Long. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức tuyên truyền, xây dựng lực lượng và công tác hành chính tổng hợp, chỉ đạo chung công tác QLBVR&BTTN, SD&PTR.

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Chi cục trưởng Kiểm lâm, Chủ tịch UBND thành phố phân công.

Địa bàn trực tiếp phụ trách: phường Bãi Cháy, Hùng Thắng, Việt Hưng, Giếng Đáy, Cao Thắng, Cao Xanh, Hà Lầm, Khu rừng đặc dụng BVCQ Vịnh Hạ Long, phường Yết Kiêu, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồng Gai, Hồng Hà, Hồng Hải, Hà Trung, Hà Tu, Hà Phong, Thống Nhất, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Lê Lợi, phường Hoành Bồ.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long:

 Vũ Văn May

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033858068

ĐT DD: 0979318801

Email.: vuvanmayklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

Tham mưu cho Hạt trưởng về công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và phối hợp với các bộ phận, CCVC đơn vị thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn về công tác PCCCR bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng; quản lý lâm sản và công tác thanh tra, pháp chế.

Quản lý hồ sơ và thực hiện nghiệp vụ công tác pháp chế theo quy định; Hàng tháng tổng hợp theo dõi về tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT và dụng cụ thiết bị PCCCR.

Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Hạt trưởng phân công.

Địa bàn trực tiếp phụ trách: xã Sơn Dương, Đồng Sơn, Đồng Lâm, Vũ Oai, Tân Dân, Bằng Cả, Quảng La, Dân Chủ, phường Hà Khẩu, Tuần Châu, Đại Yên, Hà Khánh.

(3.7)

Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

 Mạc Văn Sự.

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật; Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: macsu66@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Hạt Kiêm lâm thành phố cẩm Phả; thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trong phạm vi toàn thành phố cấm Phả. Là chủ tài khoản của Hạt Kiếm lâm.

Trực tiếp chỉ đạo công tác Thanh tra - Pháp chế (TT-PC) về xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố vụ án hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thấm quyền; công tác an ninh, quốc phòng và phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác tô chức xây dựng lực lượng, thi đua khen thưởng, quản lý tài chính, tài sản công cua Hạt. Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ phận Thanh tra - Pháp chê; Tô Kiêm lâm cơ động & phòng cháy chữa cháy rừng (Tổ KLCĐ&PCCCR); Trạm KLĐB Quang Hanh Trạm KLĐB Quang Hanh.

Duy trì quan hệ và tham gia phối hợp công tác với các ngành Khổi Nội chính thành phố; Ban chỉ đạo Chống buôn lậu 389 thành phố; phòng Thanh tra - Pháp chế thuộc Chi cục; Hội Luật gia Chi cục và công tác đổi ngoại của Hạt.

Theo dõi, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương về năm tình hình quản iý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB phường Quang Hanh, xã Dương Huy.

           Thực hiện nhiệm vụ khác do đồng chí Chi cục trưởng phân công.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

  Hồ Sỹ An

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.:

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (QLBVR&BTTN), Sử đụng và phát triển rừng (SD&PTR); công việc cụ thê:

Phụ trách Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 3, Điều 10, Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức làm công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc bộ phận quản lý.

Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của Trạm KLĐB cụm Cộng Hoà - Mông Dương; tham gia phối hợp chỉ đạo Tổ Kiểm lâm cơ động & PCCCR.

Theo dõi, phổi hợp và tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực ngành; hoạt động liên quan đến Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng. Tham gia Ban chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây lâm nghiệp của thành phố; Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố; đại diện Hạt Kiểm lâm làm thường trực Ban chỉ huy PCCCR thành phổ.

Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ công tác với các phòng chuyên môn của thành phổ: phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Quản lý đô thị, Chi cục Thống kê; các phòng nghiệp vụ Chi cục: QLBVR&BTTN, SD&PTR; tham gia tổ chức Công đoàn Hạt, công tác đổi nội và hoạt động dân chủ trong cơ quan.

Phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình về quản lý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB các xã Cộng Hoà, Câm Hải và phường Mông Dương.

Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Cẩm Phả:

Nguyễn Đức Tuấn

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: ductuan2073@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp Hạt trưởng trong lĩnh vực Hành chính - Tổng họp. Công việc cụ thê:

Phụ trách Bộ phận Hành chính - Tổng hợp. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 5, Điều 10, Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức làm công tác hành chính, tổng hợp thuộc bộ phận quản lý.

Theo dõi, chỉ đạo công tác thi đua, tuyên truyền; công tác an ninh, phòng chống cháy nổ khu vực công sở và các Trạm KLĐB; tham gia phối hợp chỉ đạo Tổ Kiểm lâm cơ động & PCCCR.

Theo dõi, tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ công tác với Trung tâm truyền thông văn hoá thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; phòng Hành chính - Tổng họp thuộc Chi cục Kiểm lâm và công tác đối nội của Hạt.

Theo dõi và phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương về nắm tình hình quản lý Lâm nghiệp và hoạt động của KLĐB các phường: Cửa Ông, cẩm Thịnh, Cẩm Phú, cẩm Sơn, cẩm Đông, cẩm Tây, cẩm Bình, cẩm Trung, cẩm Thành, cẩm Thuỷ và cẩm Thạch.

Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công.

(3.8)

Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn

Địa chỉ: thôn 13, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

 Email: hklvd@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn:

Phạm Văn Ký

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0974184002

Email.: phamvank5@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn về công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và cấp ủy, chính quyền địa phương về mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm  huyện Vân Đồn. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng, công tác hành chính - tổng hợp, Thanh tra, pháp chế, công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

-  Phụ trách theo dõi các xã: Vạn Yên, Đài Xuyên, Hạ Long, Đoàn Kết, Bình Dân, Đông Xá, Thị trấn.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Vân Đồn:

 Đặng Duy Linh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0352554417

Email.: dangduylinhkl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho Phó Hạt trưởng phụ trách và trực tiếp phụ trách công tác Thanh tra – pháp chế, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện.

- Phụ trách theo dõi các xã: Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen, Minh Châu, Quan Lạn.

- Trực tiếp làm nghiệp vụ Thanh tra pháp chế: Thực hiện tham mưu cho Phó Hạt trưởng phụ trách về lĩnh vực công tác TT-PC; trực tiếp thụ lý hồ sơ vụ việc; quản lý, bảo quản, theo dõi việc sử dụng vũ khí quân dụng, CCHT. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Phó Hạt trưởng phụ trách phân công. Chịu trách nhiệm trước Phó Hạt trưởng phụ trách và trước pháp luật về công việc được phân công.

(3.9)

Ht Kim lâm huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Số máy văn thư:  02033889268 - Số Fax: 02033889268

trực trong giờ hành chính: 0203388926

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô: 

Trịnh Phú Thuận

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033889268

ĐT DD: 0904606486

Email.: trinhphuthuan@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô; thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn huyện Cô Tô. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: công tác Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; công tác xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền; công tác tổ chức xây dựng lực lượng; công tác thi đua, khen thưởng; công tác quản lý tài chính, tài sản của Hạt; công tác An ninh - Quốc phòng và phòng chống tham nhũng. Theo dõi, chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên.

Duy trì quan hệ và tham gia hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính huyện; tham gia hoạt động liên quan đến Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng; công tác đối ngoại của đơn vị.

Theo dõi, phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương về tình hình hoạt động quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR tại xã Thanh Lân.

Thực hiện nhiệm vụ khác do đồng chí Chi cục trưởng phân công.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cô Tô: 

Trinh Thanh Tùng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033889268

ĐT DD: 0979589666

Email.: trinhthanhtungkl1@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Trực tiếp làm nghiệp vụ chuyên môn Thanh tra - Pháp chế và giúp Hạt trưởng trong lĩnh vực Hành chính - Tổng hợp, công việc cụ thể:

a) Theo dõi, trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn về công tác Thanh tra - Pháp chế.  

b) Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

c) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo bộ phận Hành chính - Tổng hợp (trừ các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Hạt trưởng); Tổ Kiểm lâm cơ động & phòng cháy chữa cháy rừng và hoạt động của Kiểm lâm quản lý địa bàn cấp xã.

d) Theo dõi, chỉ đạo và tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực ngành; hoạt động công nghệ thông tin và cải cách hành chính Nhà nước; hoạt động dân chủ trong cơ quan; công tác phòng chống cháy nổ và an toàn khu vực trụ sở cơ quan; công tác thi đua và tuyên truyền.

Tham gia hoạt động, giữ mối liên hệ công tác với các phòng, ban chuyên môn, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu 389, Cụm an toàn của huyện và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng và PCCCR của huyện; trực tiếp theo dõi hoạt động của tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn thanh niên cộng quản, công tác tự vệ và công tác đối nội của Hạt.

Theo dõi, phối hợp với cấp uỷ chính quyền địa phương về nắm tình hình hoạt động quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và PCCCR tại các xã: Đồng Tiến và thị trấn Cô Tô .

Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn...

(3.10)

Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên:

Hoàng Văn Khánh.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0988355460

Email: khanhhoangvd1975@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên trong việc lãnh đạo, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm Tiên Yên. Thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Yên. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm Tiên Yên theo Quyết định 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Hành chính - Tổng hợp (Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ công chức và tổ chức bộ máy; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, điều động luân chuyển Kiểm lâm địa bàn; công tác tài chính, tài sản của Hạt …) theo quy định.

- Xử lý vi phạm hành chính, khởi tố các vụ án hình sự vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chỉ đạo công tác An ninh – Quốc phòng, công tác phòng chống tham nhũng.

- Duy trì quan hệ, phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng với các ban ngành trong huyện, các cơ quan trong Khối Nội chính, công tác Hội Luật gia, Ban chỉ đạo 389 huyện Tiên Yên.

- Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp báo cáo tháng, chương trình công tác tháng của Kiểm lâm địa bàn.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã : Đồng Rui, Phong Dụ, thị trấn Tiên Yên trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiên Yên.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên:

Trần Minh Dũng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3878.265

ĐT DD: 0948.255.558

Email: dungqnkl76@gmail.com 

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc cho Hạt trưởng về công tác Thanh tra – Pháp chế, quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, công việc cụ thể:

- Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lâm nghiệp (quản lý rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng và phát triển rừng, quản lý lâm sản);

- Trực tiếp làm công tác nghiệp vụ Thanh tra- pháp chế của đơn vị, theo dõi, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Thanh tra – Pháp chế về xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố hình sự các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách truy quét, ngăn chặn tàn phá rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách Tổ Kiểm lâm Cơ động và PCCCR; Trạm Kiểm lâm Hải Lạng.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn nghiệp vụ Thanh tra – Pháp chế.

- Theo dõi, chỉ đạo quản lý ấn chỉ pháp chế; lưu trữ hồ sơ pháp chế đã giải quyết theo quy định; quản lý sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ của đơn vị và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ của đơn vị theo quy đinh.

- Tổ chức thực hiện chương trình phối hợp giữa Hạt với các ban ngành, các xã và các chủ rừng trên địa bàn huyện trong công tác QLBVR – PCCCR.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động và chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn các xã: Hải Lạng, Điền Xá, Yên Than và Hà Lâu trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

- Ký các văn bản trong lĩnh vực thanh tra, pháp chế được phân công báo cáo lên cấp trên theo quy định (Chương trình, kế hoạch, công văn, báo cáo ….)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Hạt trưởng.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hạt trưởng nếu để xảy ra việc phá rừng, cháy rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trai quy định… tại các địa phương được phân công chỉ đạo, theo dõi, phối hợp mà không phối hợp, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và báo cáo, tham mưu ngăn chặn và xử lý kịp thời.

(3.11)

Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Phạm Thanh Tùng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0902135136

Email.: ngothanhtungngo1@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước trước Chi cục trưởng, Giám đốc Sở NNPTNT, Chủ tịch UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ. Thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn huyện. Là chủ tài khoản của Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ.

b) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Hành chính tổng hợp; Giữ mối quan hệ, phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng;

b. Xử phạt vi phạm hành chính, khởi tố các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyển. Chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng, công tác phòng chống tham nhũng.

c) Tham gia các hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính huyện.

d) Theo dõi, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Nam Sơn, Thị trấn Ba Chẽ.

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Chi cục trưởng, Bí thư Huyện ủy hoặc Chủ tịch UBND huyện giao.

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Nguyễn Duy Hải

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0945092268

Email.: nguyenduyhaikl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, giúp việc Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Thanh tra - Pháp chế, cụ thể:

- Trực tiếp phụ trách công tác của bộ phận Thanh tra - Pháp chế; chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng thuộc sở hữu toàn daanchuwa giao, chưa cho thuê trên địa bàn Huyện; chỉ đạo giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về Lâm nghiệp của các cơ sở chế biến kinh doanh lâm sản;

- Theo dõi, cập nhật các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực ngành và liên quan; chỉ đạo thực hiện về công tác tuyên truyền, tập huấn giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp trong và ngoài ngành;

- Chỉ đạo và thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với công chức, người lao động thuộc Hạt Kiểm lâm Ba Chẽ khi thi hành công vụ; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền;

- Chỉ đạo theo dõi việc quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đạn, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác Thanh tra - Pháp chế;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ và chữa cháy khu vực công sở; phụ trách công tác nội vụ của cơ quan;

b. Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với các tổ chức đoàn thể của Huyện và Công đoàn Chi cục Kiểm lâm; chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể Hạt.

c. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Đạp Thanh, Lương Mông, Minh Cầm.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Hạt trưởng giao.

 

Phó Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ: 

Nguyễn Văn Hoàng

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 0976260286

Email.: nguyenvanhoangkl@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu, giúp việc Hạt trưởng về lĩnh vực công tác Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và bảo tồn thiên nhiên, cụ thể:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác của bộ phận Quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, sử dụng rừng và bảo tồn thiên nhiên;

- Theo dõi, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp với Cảnh sát PCCC Công an huyện, các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng trong công tác PCCCR;

- Theo dõi, phối hợp, tham gia thực hiện các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp; phụ trách công tác công nghệ thông tin của đơn vị;

 - Theo dõi, chỉ đạo việc tập huấn nâng cao kiến thức và trình độ về QLBV&PTR, PCCC, diễn biến tài nguyên rừng cho Kiểm lâm địa bàn các xã;

 b. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, nắm tình hình hoạt động của KLĐB các xã Đồn Đạc, Thanh Lâm, Thanh Sơn.

c) Theo dõi, giám sát các hoạt động, giữ mối liên hệ với các chủ rừng là Tổ chức trên địa bàn Huyện.

d) Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Hạt trưởng giao.

 

(3.12)

Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu

Địa chỉ: Khu Bình Công 2, Thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Email: hkl.bl@quangninh.gov.vn.

Số máy văn thư: 0203.3878.265    - Số Fax: 0203.3878.265

Số máy trực trong giờ hành chính: 0203.3878.265

 

 Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

 Đỗ Xuân Trường

Trình độ chuyên môn:  Tiến sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3858543

ĐT DD: 0912948869

Email.: truongqlr@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

 - Điều hành chung toàn bộ hoạt động của Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hạt theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh “về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh”;

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Bình Liêu trong việc quản lý, lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu;

- Hạt trưởng phân công Phó Hạt trưởng phụ trách một số lĩnh vực công tác. Khi Hạt trưởng đi vắng, Hạt trưởng ủy quyền cho phó Hạt trưởng chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của đơn vị và giải quyết các lĩnh vực Hạt trưởng phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực Hành chính tổng hợp, Tổ KLCĐ và PCCCR, theo dõi địa bàn xã Lục Hồn, thị trấn Bình Liêu và các lĩnh vực công tác khác. Trực lãnh đạo cơ quan theo lịch trong tuần, tháng.

- Xây dựng và giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị hữu quan; liên hệ thường xuyên với cấp trên, điều hòa mối quan hệ trong cơ quan. Phát huy và duy trì sự phối hợp trong Chi bộ, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo huyện giao.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

 Nguyễn Bá Hà

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3878.265

ĐT DD: 0918.516.118

Email.: hanguyen.cp@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Là người giúp việc cho Hạt trưởng, thay mặt Hạt trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, đột xuất của cơ quan khi Hạt trưởng đi vắng và được ủy quyền. Những phát sinh không trong kế hoạch, chương trình công tác phải báo cáo Hạt trưởng biết và có biện pháp giải quyết. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hạt trưởng về công việc được Hạt trưởng phân công phụ trách.

- Được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Sử dụng và phát triển rừng; chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn (thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục Kiểm lâm); theo dõi địa bàn xã Vô Ngại và xã Húc Động; Trực lãnh đạo cơ quan theo lịch trong tuần, tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hạt trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu:

Nguyễn Văn Kiên.

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp; Đại học ngành Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203. 3870.022

ĐT DD: 0912.768.717

Email.: rungxanhklqn1981@gamil.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Là người giúp việc cho Hạt trưởng, thay mặt Hạt trưởng quản lý, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc hàng ngày, đột xuất của cơ quan khi Hạt trưởng đi vắng và được ủy quyền. Những phát sinh không trong kế hoạch, chương trình công tác phải báo cáo Hạt trưởng biết và có biện pháp giải quyết. Chịu trách nhiệm trước Hạt trưởng về công việc được Hạt trưởng phân công phụ trách.

- Được phân công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ Thanh tra – Pháp chế; chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và kiểm tra hoạt động trong lĩnh vực TTPC (Thực hiện quy định tại Điều 4, Quyết định 77/QĐ-KL ngày 19/5/2022 của Chi cục Kiểm lâm).

- Theo dõi trạm Kiểm lâm địa bàn Đồng Tâm (gồm: xã Hoành Mô, Đồng Văn, Đồng Tâm), theo dõi công tác Tự vệ của đơn vị; Trực lãnh đạo cơ quan theo lịch trong tuần, tháng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hạt trưởng và lãnh đạo Chi cục giao.

(3.13)

 Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà

- Địa chỉ: Phố Lê Lương, Thị Trấn Đầm Hà, Huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh.

- Email: hklhdh@quangninh.gov.vn

- Số máy trực trong giờ hành chính: 02033880254.

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà: 

Đỗ Hữu Duy

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

DĐ: 0912092379

Email: dohuuduy19@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Nhiệm vụ phân công:

 - Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm Đầm Hà thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quản lý nhà nước quản lý bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;

- Là chủ tài khoản của cơ quan Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà;

- Phân công cho các Phó Hạt trưởng giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Hạt trưởng khi Hạt trưởng đi vắng;

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ, bộ phận trực thuộc đơn vị trong việc thực hiện Luật Lâm Nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được phân công;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác: Tổ chức đơn vị; công tác cải cách hành chính, quy chế hoạt động, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, văn hóa ứng xử, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí;

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng Tân, Dực Yên, thị trấn Đầm Hà.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà:

 Trần Văn Đương

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD: 088 8316568

Email.: Email: tranduong2891974@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách và trực tiếp làm nhiệm vụ công tác: Thanh tra– Pháp chế; công tác tiếp dân, giải quyết và trả lời đơn thư khiếu nại - tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực ngành của Hạt;

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng Lâm, Tân Bình, Đầm Hà;

- Ra quyết định xử lý vi phạm hành chính khi được uỷ quyền; Phó Hạt trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được Hạt trưởng phân công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hạt trưởng về những quyết định của mình.

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đầm Hà: 

Đặng Xuân Quý

Trình độ chuyên môn:  Đại học ngành Lâm học;

Trình độ LLCT: Trung cấp

DĐ: 0985391227

Email: xuanquydang@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác: Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng; công tác tự vệ; giải quyết những công việc do cán bộ nghiệp vụ quản lý, bảo vệ rừng đề xuất;

- Theo dõi, chỉ đạo về nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, công tác sử dụng và phát triển rừng địa bàn các xã: Quảng An, Đại Bình, Tân Lập.

(3.14)

Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà

Địa chỉ: Thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Email: hkl.hh@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 02033.879.256

Số máy trong giờ hành chính: 02033.879.256

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà: 

Phạm Ngọc Hiếu

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ ngành môi trường; Đại học Lâm nghiệp.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.879.256

ĐT DD: 0974 650 888

Email.:foresterpham@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm theo quy định của pháp luật, Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh và chính quyền địa phương về mọi hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn huyện Hải Hà.

- Chỉ đạo bộ phận Sử dụng và Phát triển rừng (SD&PTR); Hành chính - Tổng hợp (HC-TH); Tổ chức tuyên truyền - Xây dựng lực lượng; là người phát ngôn của đơn vị.

- Theo dõi địa bàn tại các xã: Quảng Long, Quảng Phong, Đường Hoa, Quảng Sơn, Cái Chiên.

- Xử phạt vi phạm hành chính; khởi tố vụ án; giải quyết việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp theo thẩm quyền. Chỉ đạo theo dõi việc quản lý sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, đạn, ấn chỉ, thiết bị chuyên dụng và dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện các công việc khác khi được Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà và cơ quan có thẩm quyền giao.

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà: 

Trần Đăng Duy

Trình độ chuyên môn: ĐH ngành Lâm học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email: dangduy.87@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 397/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

- Chỉ đạo bộ phận Thanh tra - Pháp chế (TT-PC), Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (QLBVR&BTTN); Phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Theo dõi địa bàn các xã, thị trấn: Quảng Thành, Quảng Đức, Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Thịnh, thị trấn Quảng Hà.

- Tham mưu công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và phối hợp với các bộ phận, CC, NLĐ đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn.

- Theo dõi, chỉ đạo, tham mưu việc thực hiện về nhiệm vụ, chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng; công tác theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng; quản lý gây nuôi, bảo tồn động thực vật rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; công tác phòng cháy chữa cháy rừng; công tác quản lý rừng, đất rừng của các chủ rừng trên địa bàn huyện Hải Hà....

- Chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; giám sát, kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện Hải Hà. Chỉ đạo và thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật đối với CB, CC, NLĐ của Hạt kiểm lâm huyện Hải Hà khi thi hành công vụ và các chủ rừng, tổ chức cá nhân về chấp hành quy định pháp luật lâm nghiệp. Trực tiếp chỉ đạo Tổ cơ động và PCCCR để tuần tra chống tàn phá rừng, mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản trái pháp luật....

- Thực hiện các công tác khác khi được Hạt trưởng phân công như: Trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra, kiểm soát lâm sản… Chỉ đạo cán bộ thuộc bộ phận Thanh tra - Pháp chế, QLBVR&BTTN thực hiện các báo cáo liên quan.

- Thực hiện các công việc khác khi được Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hà và Hạt trưởng giao

(3.15)

Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Số 75B, Hùng Vương, Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 881 527

 

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái: 

Nguyễn Hồng Thái

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 881527

ĐT DD: 0913066339

Email.: nguyenhongthai89@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 397/QĐ- SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức cùa các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định sô 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyển hạn các bộ phận giúp việc của lãnh dạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nính.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động của Hạt Kiểm lâm; theo dõi chỉ đạo chung về việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, quy hoạch và những vấn đề quan trọng khác.

- Chịu trách nhiệm trước Chỉ cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quàng Ninh và chính quyền địa phương về mọi hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn thành phố Móng Cái. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức tuyên truyền, xây dựng lực lượng và công tác Hành chính - Tổng hợp.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Chi cục trưởng Kiểm lâm, Chủ tịch UBND thành phổ phân công.

- Địa bàn trực tiếp phụ trách: Ka Long, Trần Phú, Hòa Lạc, Hàỉ Xuân, Hải Đông, Hải Tiến.

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái:

 Phạm Văn Thủy

Trình độ chuyên môn:  Đại học kinh tế; Trung cấp Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 881 527

ĐT DD: 0985919065

Email: thuyklmc@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết dinh sổ 397/QĐ- SNN&PTNT ngày 26/4/2021 của Sỡ Nông nghiệp và PTNT tinh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quyết định số 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm làm về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn các bộ phận giúp việc cùa lành dạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh.

- Tham mưu cho Hạt trưởng về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chừa cháy rừng; công tác bảo tồn thiên nhiên; công tác sử dụng vá phát triển rừng; Tổ chức triền khai thực hiện, hướng dần và phổi hợp với các bộ phận CCVC đơn vị thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý bảo vệ rừng; Bảo tồn thiên nhiên; công tác sử dụng và phát triển rừng, quản lý lâm sản. Trực tiếp chỉ đạo công tác kiêm tra kiểm soát lâm sản và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố.

- Thực hiện một sổ nhiệm vụ đột xuẩt khác do Hạt trưởng phân công.

- Địa bàn trực tiếp phụ trách: Hải Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, Hải Yên; Trà Cổ, Bình Ngọc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái: Nguyễn Vũ Long

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành kinh tế; Trung cấp lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.854.229

ĐT DD: 0904734888.

Email.: nguyenvulongklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định sổ 397/QĐ- SNN&PTNT ngày 26/4/2021 cùa Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tể chức của các phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh; Quỵết định sổ 77/QĐ-KL ngày 19/5/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm về việc quy định nhiệm vụ, quyên hạn các bộ phân giúp việc của lãnh đạo đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quầng Ninh.

- Tham mưu cho Hạt trưởng về công tác thừa hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo đảm chấp hành pháp luật Lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn và phối hợp với các bộ phận, công chức trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn về công tác PCCCR, bảo vệ rừng, sử dụng và phát triển rừng; quản lý lâm sản và công tác thanh tra, pháp chế.

- Quản lý hồ sơ và theo dõi cấp phát sử dụng ấn chỉ pháp chế theo quy định. Trực tiếp bảo quản quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ; theo dõi tổng họp về tình hình quản lý, sử dụng vũ khí, CCHT và dụng cụ thiết bị PCCCR.

- Thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác do Hạt trưởng phân công.

- Địa bàn trực tiếp phụ trách: Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Vạn Ninh, Ninh Dương, Hải Hòa.

 

(3.16)

Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập

Địa chỉ: Khu Trới 1, phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long.

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858038

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3858038

 

Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập: 

Bùi Hữu Rin

Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật kinh tế, Đại học ngành lâm nghiệp,

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: buihuurin@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, UBND thành phố Hạ Long và thị xã Quảng Yên về toàn bộ hoạt động của Ban quản lý; Thực hiện việc tham mưu cho cấp thẩm quyền trong công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng phòng hộ hồ Yên Lập trong phạm vi được giao quản lý. Là chủ tài khoản của Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

a) Phụ trách, chỉ đạo công tác Hành chính, tổng hợp (quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý biên chế và tổ chức bộ máy; chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật, điều động, công tác tài chính, tài sản, các công trình, đề án, dự án thuộc nhiệm vụ của BQL …) theo quy định.

b) Phụ trách, chỉ đạo công tác Khoa học, kỹ thuật (thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm, các dự án, đề án trồng rừng, phát triển rừng trong lưu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập).

c) Trực tiếp chỉ đạo và sinh hoạt với Tổ Hành chính, tổng hợp.

d) Duy trì mối quan hệ và trực tiếp trao đổi thông tin chuyên môn nghiệp vụ với các phòng Hành chính tổng hợp, phòng Sử dụng và Phát triển rừng, phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

e) Thực hiện nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phân công.

 

Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập: 

Nguyễn Văn Khôi

Trình độ chuyên môn:  Thạc.sỹ ngành Quản lý tài nguyên rừng, Đại học ngành lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: khoikiemlam1981@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu, giúp việc cho Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo về lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cụ thể:

a) Chỉ đạo, theo dõi công tác tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trong ranh giới rừng phòng hộ hồ Yên Lập; Chỉ đạo công tác lập hồ sơ ban đầu các vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, ký hồ sơ, văn bản chuyển các Hạt kiểm lâm xử lý theo quy định sau khi có ý kiến của Thủ trưởng đơn vị. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

b) Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tổ chức huy động lực lượng chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ các vụ cháy rừng khi xảy ra trong ranh giới rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

c) Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, tập huấn pháp luật thuộc lĩnh vực thanh tra - pháp chế. Chỉ đạo, theo dõi và trực tiếp quản lý công cụ hỗ trợ của đơn vị. Tham mưu xây dựng các báo cáo liên quan đến công tác nội chính của thành phố Hạ Long.

d) Tham gia, chỉ đạo thực hiện các dự án, đề án, chương trình thuộc nhiệm vụ của BQL theo phân công của Thủ trưởng đơn vị: như kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các chương trình dự án hàng năm theo quy định hiện hành của nhà nước. Khi cần thiết được ký các chứng từ, hồ sơ liên quan đến các nguồn kinh phí của cơ quan sau khi có ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị.

e) Tham mưu, giúp Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo công tác phòng, chống cháy nổ, công tác phòng chống dịch bệnh của BQL.

f) Duy trì quan hệ và trao đổi thông tin với phòng nghiệp vụ Thanh tra pháp chế thuộc Văn phòng Chi cục Kiểm lâm.

g) Trong quá trình làm việc, chủ động duy trì, quan hệ phối hợp với chính quyền địa phương các xã, phường trong khu vực rừng phòng hộ hồ Yên Lập. Giữ mối liên hệ với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan. Trực tiếp chỉ đạo 02 trạm Bảo vệ rừng (Yên Lập, Sông Đồn), sinh hoạt với Trạm Bảo vệ rừng Sông Đồn.

            h) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ trưởng đơn vị giao.

(3.17)

Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng

 Địa chỉ: Số 494- Đường Nguyễn Trãi- Phường Hoành Bồ- TP Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh.

Số máy văn thư: (0203) 858 125

Số máy trực trong giờ hành chính: (0202) 858 125

 

Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng:

 Ngọc Lê Huy

Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: : (0202) 858 125

ĐT DD: 0983 781 129

Email.: lehuyruby@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Chỉ đạo toàn bộ hoạt động và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động khác do cấp thẩm quyền giao cho BQL Khu BTTN.

b) Trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác của cơ quan, gồm:

- Quản lý, sử dụng, phân công viên chức, người lao động (viết tắt là VC, NLĐ), công tác tổ chức cán bộ của đơn vị. Thực hiện việc nhận xét đánh giá đối với VC, NLĐ và các Phó Giám đốc trong cơ quan theo quy định hiện hành, thông báo cho VC, NLĐ và các Phó Giám đốc biết.

- Quản lý tài chính, tài sản, công cụ hỗ trợ, dụng cụ, thiết bị PCCCR và thiết bị chuyên dùng khác.

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, quy chế làm việc, thi đua khen thưởng, kỷ luật; Quy chế dân chủ ở cơ quan; Quy chế Văn hóa ứng xử nơi công sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng.

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, lập hồ sơ vụ việc vi phạm ban đầu theo quy định của Luật lâm nghiệp, chuyển Hạt Kiểm lâm thành phố Hạ Long xử lý theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QLBVPTR và BTTN; xây dựng dự án nghiên cứu, bảo tồn các loài động, thực vật quý hiếm, các loài đang bị đe dọa và các loài đặc hữu; công tác nghiên cứu khoa học; kế hoạch thực hiện các chính sách về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bên vững, dịch vụ môi trường rừng …

- Trực tiếp phát ngôn, báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định cho các cơ quan liên quan trong giải quyết tất cả các công việc, hoạt động của đơn vị.

- Ký các văn bản, quyết định thuộc thẩm quyền của Giám đốc gửi các cơ quan cấp trên, các đơn vị có liên quan, các Tổ, Trạm trực thuộc.

- Trực tiếp phụ trách Tổ Hành chính, tổng hợp.

- Làm Đội trưởng Đội BVR&PCCCR của đơn vị.

- Giữ mối liên hệ với các tổ chức, đoàn thể, cơ quan trong thành phố, khối Nội chính, Đảng ủy cơ quan chính quyền Thành phố Hạ Long.

- Theo dõi chung và phối hợp với cấp ủy, chính quyền 05 xã (Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng, Vũ Oai, Hòa Bình) để nắm tình hình hoạt động công tác QLBVR&PCCCR, BTTN trên địa bàn.

 

Phó Giám đốc Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn-Kỳ Thượng:

 Trần Văn Thanh

Trình độ chuyên môn:  Đại học Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

ĐT DD:

Email.: thanhtran80klqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

a) Tham mưu giúp việc cho Giám đốc chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và kiểm tra một số lĩnh vực công tác của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về công việc được phân công.

b) Trực tiếp phụ trách và thực hiện các công việc sau:

- Lập kế hoạch công tác về nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách được giao hàng tháng, hàng tuần để trình Giám đốc phê duyệt; theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, sâu bệnh hại rừng, PCCCR, tuyên truyền BVR; tuần tra, kiểm soát, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng trong phạm vi địa bàn được phân công theo dõi, quản lý; phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm TP. Hạ Long và ngành chức năng liên quan về công tác BVR&PCCCR để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Làm Phó Đội trưởng Đội BVR&PCCCR của đơn vị; trực tiếp chỉ đạo, thực hiện lập hồ sơ ban đầu các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến địa bàn quản lý của đơn vị.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trạm Bảo vệ rừng Cài và Đồng Quặng; theo dõi, quản lý diện tích rừng, đất rừng đặc dụng thuộc địa bàn các xã: Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng.

- Theo dõi, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã để nắm tình hình hoạt động công tác QLBVR&PCCCR, BTTN trên địa bàn các xã: Đồng Sơn, Đồng Lâm, Kỳ Thượng; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại rừng.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16
Đã truy cập: 3088735