Chi cục Kiểm lâm

23/08/2017

CHI CỤC KIỂM LÂM QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Số máy văn thư: 0333.835523         Fax: 0333.834911

Số máy trực trong giờ hành chính: 0333.835523

Email: cckl@quangninh.gov.vn

Website: http://www.kiemlamqni.org.vn

 

 

Chi cục trưởng: Mạc Văn Xuyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTDĐ: 0913262405

Email: macvanxuyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở NN&PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp và Cục trưởng Cục Kiểm lâm về toàn bộ hoạt động của lực lượng Kiểm lâm Quảng Ninh trong việc thực hiện tham mưu cho cấp có thẩm quyền công tác quản lý nhà nước về  bảo vệ rừng và phát triển rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trong phạm vi toàn tỉnh. Là chủ tài khoản của Chi cục Kiểm lâm.

Phụ trách, chỉ đạo công tác tổ chức, tuyên truyền xây dựng lực lượng (quy hoạch cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; biên chế CCVC cán bộ và tổ chức bộ máy; tuyển dụng, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật; bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, công chức viên chức...) theo quy định.

Phụ trách, chỉ đạo công tác tài chính; công tác xây dựng cơ bản và dự án của Chi cục.

Chỉ đạo lĩnh vực hoạt động công tác sử dụng và phát triển rừng, quyết định xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Trực tiếp sinh hoạt với Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng TCTT&XDLL.

Duy trì quan hệ và tham gia các hoạt động công tác với các ngành Khối Nội chính tỉnh, công tác Hội Luật gia, tự vệ, Ban chống lậu 389 tỉnh; công tác đối ngoại, phát ngôn cơ quan.

Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực; chỉ đạo và thực hiện công tác liên quan đến Ban chỉ đạo Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Dịch vụ môi trường rừng, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp...

Trực tiếp theo dõi các đơn vị trực thuộc và giữ mối quan hệ với cấp uỷ và chính quyền địa phương các địa bàn: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ , Bình Liêu, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái , Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, số 2.

Thực hiện nhiệm vụ khác do đ/c Giám đốc Sở  và cấp thẩm quyền phân công.

 

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thanh Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTDĐ:

Email:nguyenthanhkhuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu giúp việc Chi cục trưởng về lĩnh vực công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, công tác thanh tra pháp chế. Theo dõi, phối hợp, tham gia các hoạt động phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ về lĩnh vực và các nhiệm vụ liên quan theo phân công cấp thẩm quyền. Tham gia hoạt động và giữ mối liên hệ với các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT và công đoàn Sở NNPTNT, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động tỉnh, Chi đoàn thanh niên, Cục thuế, Hội cựu chiến binh. Theo dõi chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ và chữa cháy khu vực công sở. Theo dõi, phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương nắm tình hình hoạt động của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ, Ban QLR phòng hộ hồ Yên Lập, BQL Khu BTTN Đồng Sơn-Kỳ Thượng. Tham gia Tổ hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Tỉnh; Thực hiện các công tác khác khi được Chi cục trưởng phân công như: trực PCCCR, chống tàn phá rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu  nạn .v.v.

 

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng 

 

Trưởng phòng: Lý Văn Thảo

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm sinh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.834.357

Email: lyvanthao.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Lãnh đạo, chỉ đạo phân công, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong công tác sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Chi cục dự thảo các kế hoạch, chương trình, phương án, dự án, đề án, văn bản hành chính, văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng;

- Trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt cho tổ chức, công dân;

- Phối hợp với các Phòng và đơn vị trực thuộc Chi cục để triển khai thực hiện các công việc có liên quan.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Trịnh Phú Thuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.834.357

Email: trinhphuthuan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp trưởng phòng quản lý, điều hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chung của phòng;

- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp việc trưởng phòng  về công tác sử dụng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

- Kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc nghiệp vụ chuyên môn.

 

 

 

Chuyên viên: Mạc Thanh Bình

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.834.357

Email: macthanhbinh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu về quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định;

- Công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh, xác định tỷ lệ thành rừng trong trồng rừng theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hữu Thân

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033.834.357

Email: nguyenhuuthan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng các văn bản, báo tham mưu liên quan đến lĩnh vực phòng phụ trách;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng;

- Tham mưu cho Lãnh đạo phòng theo lĩnh vực được phân công, thẩm định các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để trình lãnh đạo phê duyệt cho tổ chức, công dân.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Văn Thanh

Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học Tự nhiên.

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033.834.357

ĐTDĐ:

Email: phamvanthanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, lập kế hoạch thu - chi về chi trả dịch vụ môi trường rừng hàng năm trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng.

 

 

 

Chuyên viên: Chu Tiến Mạnh

Trình độ chuyên môn: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033.834.357

Email: chutienmanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu xây dựng và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững;

- Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các chính sách về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp;

- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp báo cáo kế hoạch phát triển rừng, khai thác rừng trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng về thủ tục giải quyết đền bù và giải phóng mặt bằng theo quy định.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033.834.357

Email: nguyenthilan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tiếp nhận công văn đến và công văn đi của phòng. Theo dõi, cập nhật các văn bản của các cấp có thẩm quyền ban hành liên quan đến lĩnh vực phụ trách để kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo phòng;

- Thực hiện soạn thảo các báo cáo và các loại văn bản liên quan khác, những nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo phòng giao;

- Thực hiện báo cáo chương trình công tác sử dụng và phát triển rừng hàng tháng, hàng quý, năm của phòng.

- Tham mưu và hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc khai thác chính gỗ rừng tự nhiên, tận dụng, tận thu gỗ rừng tự nhiên, khai thác gỗ rừng trồng, khai thác nhựa thông, lâm sản ngoài gỗ theo đúng quy định pháp luật;

- Tham mưu thẩm định các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính như: thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình lâm sinh của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực được phân công.

- Kiêm nhiệm vụ hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

Phòng Thanh tra Pháp chế

 

Trưởng phòng: Từ Tú Bành

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3836553

DĐ: 0913.267.081

Email: tutubanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

- Xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác đã xây dựng của phòng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục ban hành các văn bản có tính chất hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ trong lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế thuộc thẩm quyền của phòng.

- Quản lý cán bộ, công chức trong phòng, thực hiện phân công công việc và chịu trách nhiệm về sự điều hành cũng như kết quả thực hiện công việc của phòng, chịu trách nhiệm về công tác thi đua khen thưởng của phòng.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo tập huấn nghiệp vụ thanh tra - pháp chế cho công chức, viên chức Kiểm lâm của các đơn vị trực thuộc Chi cục.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Chi cục và các ngành chức năng kiểm tra truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác, mua, bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trái quy định trên địa bàn tỉnh.

- Có trách nhiệm báo cáo, định kỳ, đột xuất công việc của phòng với lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực  PCCCR theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đình Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế - Quản trị doanh nghiệp Mỏ, Cử nhân Luật, Trung cấp Lâm sinh.

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3836553

DĐ: 0912.008.959

Email: nguyendinhnam.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Giúp việc cho Trưởng phòng; điều hành, giải quyết các công việc của phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc được uỷ quyền và giải quyết các công việc khi được giao. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Chi cục thì tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc được giao.

- Kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm của các đơn vị Hạt, Đội Kiểm lâm trong toàn tỉnh, đánh giá, nhận xét kết quả kiểm tra hồ sơ hàng tháng vào sổ theo dõi, báo cáo chấn chỉnh các đơn vị Hạt, Đội có sai phạm trong thụ lý hồ sơ xử lý vụ việc vi phạm.

- Theo dõi báo cáo theo quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, ngày pháp luật, tủ sách pháp luật, theo dõi cán bộ pháp chế của các đơn vị Hạt, Đội.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực PCCCR theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

 

 

Nhân viên: Trần Văn Đương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3836553

DĐ: 0888.316.568

Email: tranvanduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi các vụ việc do phòng tiếp nhận xử lý, phối hợp với phòng hành chính, tổng hợp theo dõi việc thu nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính + tiền bán hàng, tổng hợp theo dõi báo cáo thường xuyên các vụ việc đương sự chưa thực hiện quyết định xử phạt, các vụ hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời theo quy định.

- Theo dõi tổng hợp kết quả xử lý của toàn ngành qua các thời kỳ, trong đó phân tích các kết quả về xử lý hành chính, hình sự, về động vật hoang dã.

- Theo dõi tổng hợp chi phí vụ việc của phòng (nếu có), chuyển giao cho (bộ phận kế toán) Phòng Hành chính tổng hợp để thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán. Vào sổ nhật ký và lưu giữ  hồ sơ xử lý sau khi thực hiện xong theo quy định

- Theo dõi báo cáo kết quả thực hiện thông tư 01/2012/TT-BNN&PTNT của các đơn vị theo quy định.

- Theo dõi các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực PCCCR theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và của lãnh đạo chi cục Kiểm lâm.

- Nghiên cứu đánh giá hồ sơ của các Hạt Kiểm lâm: Cẩm Phả, Vân Đồn, Ba chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu, Cô Tô.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

 

 

 

Nhân viên: Trương Mạnh Long

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm sinh

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3836553

DĐ: 0912.090.658

Email: truongmanhlong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Theo dõi tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố.

- Trực tiếp tiếp công dân.

- Theo dõi quản lý dấu búa Kiểm lâm; sử dụng vũ khí quân dụng; công cụ hỗ trợ trong phòng và trong toàn lực lượng.

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, ấn chỉ pháp chế theo quy định.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực PCCCR theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- Nghiên cứu đánh giá hồ sơ vụ việc của các Hạt Kiểm lâm: Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng, Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Lập.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm kết hợp, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3836553

DĐ: 0967.838.333

Email: nguyenvandung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý vi phạm trong toàn tỉnh.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Chi cục.

- Báo cáo định kỳ về ban chỉ đạo 389 của tỉnh;

- Báo cáo phòng chống tham nhũng; báo cáo khai thác, vận chuyển than (tuần, tháng, quý) và một số báo cáo khác khi có yêu cầu của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- Theo dõi, báo cáo thực hiện quy chế phối hợp với các ngành theo quy định. Theo dõi các trang thiết bị nghiệp vụ của phòng (máy ảnh; camera; GPS).

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản chống tàn phá rừng; trực PCCCR theo sự chỉ đạo của trưởng phòng và của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

- Nghiên cứu đánh giá hồ sơ vụ việc của các Hạt Kiểm lâm: Đông Triều, Uông Bí, Quảng yên, Hoành Bồ, Hạ Long, Đội KLCĐ & PCCCR Số 1+2.

- Thực hiện các nhiệm khác theo sự phân công của trưởng phòng.

 

 

 

Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng

 

Trưởng phòng: Trần Nguyên Khôi

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0984839362

Email: trannguyenkhoi@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Chỉ đạo hoạt động chung của Phòng về thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Phụ trách và thực hiện công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về tổ chức bộ máy hoạt động lực lượng, về quản lý sử dụng CCVC, lao động; về quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm  và điều động lãnh đạo, điều động CCVC.                       

-  Chỉ đạo, xây dựng, thẩm định các đề án, phương án, kế  hoạch, chương trình thuộc lĩnh vực tổ chức và liên quan trình lãnh đạo Chi cục.

-  Chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra CCVC kiểm lâm thực hiện chức trách nhiệm vụ công vụ và các chủ rừng có liên quan.

- Chỉ đạo và thực hiện tuyên truyền, phổ biến  giáo dục pháp luật và các văn bản quy định lĩnh vực của ngành và có liên quan.

- Thực hiện trực PCCCR và tuần tra kiểm soát lâm sản bảo vệ rừng, chống tàn phá rừng, công tác nghiệp vụ liên quan theo phân công của lãnh đạo Chi cục.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phạm Minh Quảng

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0963745558

Email: phamminhquang.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Phụ trách, theo dõi đôn đốc kiểm tra giám sát về thực hiện chế độ chính sách CCVC kiểm lâm các đơn vị miền Đông và 2 Ban QLR; quản lý, phụ trách đ/c Vũ Thùy Ninh.

- Theo dõi việc quản lý sử dụng thẻ và  cấp hiệu phù hiệu Kiểm lâm;

- Phụ trách theo dõi kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kiểm lâm, kiểm lâm địa bàn xã và chủ rừng có liên quan của các đơn vị miền Đông.

- Phụ trách theo dõi quản lý CCVC kiểm lâm địa bàn; chuyển đổi vị trí, đào tạo bồi dưỡng toàn lực lượng;

- Thực hiện tuyên truyền về công tác bảo vệ phát triển rừng; xem xét hồ sơ vụ việc vi phạm kỷ luật của các đơn vị miền Đông. Phối hợp trong theo dõi thi đua khen thưởng của lực lượng.  

- Hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, quản lý về kê khai tài sản thu nhập, đánh giá CCVC, bổ sung lý lịch CCVC hàng năm.

- Theo dõi, phối hợp và quản lý hệ thống Công nghệ thông tin Chi cục; CCHC và quản lý hệ thống chất lượng hành chính I SO ;

- Thực hiện trực PCCCR và tuần tra kiểm soát lâm sản bảo vệ rừng, chống tàn phá rừng, công tác nghiệp vụ liên quan theo phân công của lãnh đạo Chi cục.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục và trưởng phòng giao.

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Thuỳ Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0913326206

Email:vuthuyninh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công

- Tham mưu và thực hiện các chế độ chính sách cho CCVC kiểm lâm các đơn vị miền Đông (địa bàn từ Cẩm Phả đến  Móng Cái và 2 Ban QLR), gồm:

+ Nâng lương, ngạch, phụ cấp TN vượt khung, thâm niên nghề;

+ Quản lý, ghi chép, cập nhật theo dõi hồ sơ của CCVC; quản lý hồ sơ BHXH và lưu trữ các hồ sơ  CCVC đã giải quyết chế độ . 

+ Giải quyết các thủ tục hưu trí, thôi việc, tai nạn lao động, thương binh liệt sỹ;Trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản; khám xét hành chính đương sự nữ...theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục. Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục và trưởng phòng giao.

 

 

 

Kiểm lâm viên: Phạm Thị Diên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0979268442

Email: phamthidien.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Tham mưu và thực hiện các chế độ chính sách cho CCVC kiểm lâm các đơn vị miền Tây và đơn vị trung tâm (địa bàn từ Đông Triều đến Hạ Long, văn phòng Chi cục, 2 Đội KL - trừ 2 Ban QLR), gồm:

+ Nâng lương, ngạch, phụ cấp TN vượt khung, thâm niên nghề;

+ Quản lý, ghi chép, cập nhật theo dõi hồ sơ của CCVC; quản lý hồ sơ BHXH và lưu trữ các hồ sơ  CCVC đã giải quyết chế độ;

+ Giải quyết các thủ tục hưu trí, thôi việc, tai nạn lao động, thương binh liệt sỹ;

 - Trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản; khám xét hành chính đương sự nữ... theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục.                       

 Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục và trưởng phòng giao.

 

 

 

Phòng Quản lý BVR&BTTN

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bông

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 0203. 3836221

DĐ:0989565212

Email: nguyenvanbong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng trước lãnh đạo Chi cục. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của phòng và các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục giao; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn toàn tỉnh.Tham mưu lãnh đạo Chi cục dự thảo các kế hoạch, chương trình, phương án,  dự án, đề án, văn bản hành chính, văn bản quản lý nhà nước lĩnh vực  quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên. Theo dõi kiểm tra kế hoạch công trình QLBVR, phương án, dự án PCCCR, diễn biến rừng, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng; theo dõi diễn biến rừng.

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Cao Lễ

Trình độ chuyên môn: Đại học luật + TC lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0913265539

Email:nguyencaole@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Giúp việc cho trưởng phòng điều hành, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công hoặc được sự uỷ quyền của trưởng phòng; Tham mưu cho trưởng phòng về công tác thực hiện nhiệm vụ bảo tồn động vật, thực vật rừng, quản lý ĐVHD; Xây dựng kế hoạch, dự án bảo tồn ĐVTV rừng. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra giám sát các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo dõi nhiệm vụ bảo tồn động vật, thực vật rừng, quản lý ĐVHD. Kiêm nhiệm công tác Luật gia, Cựu chiến binh, Tự vệ ngành.

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị khác trong vịêc đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ bảo tồn thiên nhiên cho đội ngũ cán bộ quản lý bảo vệ rừng, cán bộ kiểm lâm địa bàn ở các đơn vị cơ sở trực thuộc và các chủ rừng trong tỉnh.

Theo dõi chỉ đạo về nghiệp vụ đối với Ban quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập.

   

Kiểm lâm viên: Nguyễn Văn Ký

Trình độ chuyên môn: Đại học luật + TC lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0974814002

Email: nguyenvanky.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và theo dõi thực hiện dự án phát triển rừng, công trình quản lý bảo vệ rừng. Tham gia trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, chống tàn phá rừng; thanh tra kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc.

Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của Kiểm lâm địa bàn; theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn – Kỳ Thượng; Theo dõi và hướng dẫn thực hiện quy ước, ký cam kết bảo vệ rừng và công tác tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng; thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các chủ rừng, cá nhân, tổ chức có hoạt động liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, thực hiện dự án về PCCCR.
   

Kiểm lâm viên: Dương Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Đại học luật + TC lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0912312369

Email: duongtuananh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Làm công tác theo dõi diễn biến tài nguyen rừng, PCCCR, cảnh báo cháy rừng. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về lâm nghiệp. Tham gia trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, chống tàn phá rừng; Phối hợp cùng đồng chí Hương thực hiện việc hướng dẫn và vận hành phần mềm: cảnh báo cháy rừng, phân vùng trọng điểm cháy rừng và chỉ huy chữa cháy rừng hoặc các phần mềm về QLBVR khác. Theo dõi và thực hiện nhiệm vụ phòng trừ sinh vật hại rừng và Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.
   

Kiểm lâm viên: Nguyễn Phạm Thái Ninh

Trình độ chuyên môn: Đại học lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0973612632

Email: nguyenphamthaininh@quangninh.gov.vn

Theo dõi và thực hiện diễn biến tài nguyên rừng;  Kiểm tra hướng dẫn việc nuôi nhốt động vật hoang dã. Tham gia trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, chống tàn phá rừng; Phối hợp với các đơn vị có liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong thực hiện việc quản lý bảo vệ rừng, sử dụng rừng theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra và đảm bảo hoạt động của các máy móc thiết bị của phòng, khai thác thông tin trên mạng, chuyển, tải dữ liệu liên quan đến chuyên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác QLBVR trong toàn lực lượng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng.

 

Phòng Hành chính tổng hợp

 

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hiếu

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.525999

DĐ: 0986282876

Emai: nguyenvanhieu.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính, Tổng hợp; chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và lãnh đạo Chi cục về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng theo Quyết định  số 829/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/7/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của phòng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu cho lãnh đạo Chi cục về các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính, Tổng hợp.

- Quản lý cán bộ, công chức, người lao động thuộc phòng; trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực kế toán, thực hiện kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các phòng nghiệp vụ giải quyết các lĩnh vực thuộc phòng phụ trách.

- Chỉ đạo Kế toán trưởng hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của toàn Chi cục và bảo vệ dự toán thu, chi ngân sách với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Chính. Kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiệp vụ thu, chi ngân sách, thanh quyết toán thuộc nhiệm vụ của Kế toán trưởng.

- Tham mưu cho lãnh đạo dự thảo các văn bản thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Đôn đốc các phòng nghiệp vụ xử lý các loại công văn đi, đến thuộc thẩm quyền giải quyết hàng tuần, tháng, quý, năm báo cáo Chi cục trưởng để chỉ đạo.

- Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án, tổ thẩm định đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản và tham gia công tác quản lý dự án của Chi cục.

- Kiểm tra, rà soát thể thức văn bản theo quy định hiện hành và ký chốt thể thức văn bản trước khi trình lãnh đạo Chi cục ban hành.

- Tham gia trực PCCCR, tuần tra kiểm soát lâm sản, bảo vệ rừng theo phân công của lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

 

Phó trưởng phòng: Cao Quốc Chính

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.839128

DĐ: 0912380289

Email: caoquocchinh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng và được phân công các nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp phụ trách Bộ phận hành chính, văn thư lưu trữ của văn phòng Chi cục; chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trang trí khánh tiết cho các cuộc họp giao ban, hội nghị của Chi cục.

- Thường trực công tác cải cách hành chính, tổng hợp giải quyết các thủ tục hành chính của Chi cục; tổng hợp dự thảo báo cáo công tác hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 01 năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Chi cục.

- Xây dựng chương trình công tác hàng tháng và thông báo lịch làm việc của lãnh đạo Chi cục cho các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cơ sở biết, thực hiện.

- Thực hiện các công tác quản lý nội vụ, hậu cần của cơ quan; theo dõi, đôn đốc nhân viên tạp vụ và công chức văn phòng thực hiện vệ sinh công sở, bảo vệ cơ quan. Quản lý, điều hành phương tiện ô tô công vụ của Văn phòng Chi cục phục vụ lãnh đạo Chi cục và các phòng nghiệp vụ đi công tác.

- Điều hành công việc của Trưởng phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc các công việc được ủy quyền giải quyết, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và lãnh đạo Chi cục đối với những công việc được phân công hoặc ủy quyền; thừa ủy quyền của lãnh đạo Chi cục ký các loại giấy tờ như: Giấy công tác, giấy giao dịch công việc thông thường, lệnh điều xe...

- Thực hiện giải quyết những công việc đột xuất theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục hoặc Trưởng phòng.

 

Kế toán trưởng: Vũ Thị Hải

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.836518

DĐ: 0935236869

Email: vuthihai.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp về lĩnh vực tài chính, kế toán của Chi cục Kiểm lâm.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách; tổng hợp xây dựng dự toán thu, chi ngân sách của toàn lực lượng và cùng với Trưởng phòng thực hiện bảo vệ dự toán thu,chi ngân sách của Chi cục Kiểm lâm với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài Chính. 

- Kiểm soát, ký tất cả các loại chứng từ thu, chi liên quan đến nghiệp vụ kế toán, báo cáo Trưởng phòng kiểm tra trước khi trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt.

- Tổng hợp, theo dõi nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của Tỉnh; trực tiếp làm kế toán Quỹ; quản lý thu, chi quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế. Tham mưu đề xuất thu, chi phí, phụ cấp theo quy định hiện hành.

- Chỉ đạo kế toán viên phối hợp với các phòng nghiệp vụ Chi cục trong xây dựng, triển khai thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Chi cục Kiểm lâm. 

- Thanh toán lương, các khoản chi khác cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Chi cục. Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiền thu nộp ngân sách Nhà nước từ xử lý vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu của các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trong toàn Chi cục.

- Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án của Chi cục, tham gia tổ thẩm định đánh giá lại tài sản, thanh lý tài sản và tham gia quản lý các dự án của Chi cục.

- Là thành viên tham gia Hội đồng thanh lý, phát mại tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước từ các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.

- Thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo Chi cục hoặc lãnh đạo phòng phân công.

 

Kế toán viên: Vũ Thị Ngọc Hà

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.836518

DĐ: 0984573386

Email: vuthingocha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Giúp việc cho Trưởng phòng, Kế toán trưởng và được phân công những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Theo dõi diễn biến tăng, giảm BHXH, báo cáo đối chiếu BHXH với cơ quan BHXH Tỉnh; làm thủ tục thanh toán chế độ chính sách BHXH cho CBCC,VC, NLĐ khi nghỉ chế độ theo quy định hiện hành (nghỉ hưu, thôi việc, thai sản, tai nạn, lao động, tử tuất...).

- Theo dõi và thanh quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CBCC, NLĐ thuộc Văn phòng Chi cục với Cục Thuế Tỉnh.

- Thực hiện thu nộp phí thẩm định thiết kế, dự toán các công trình lâm sinh (dự án chuyên ngành, giống, vườn ươm...); phí giải quyết thủ tục hành chính Chi cục Kiểm lâm được giao; tham mưu xây dựng kế hoạch chi từ phí thẩm định.

 - Theo dõi, báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản cố định, tài sản lưu động, khấu hao tài sản cố định, trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn trong toàn Chi cục. Lập báo cáo định kỳ theo quy định về tăng giảm tài sản cố định.

- Theo dõi các dự án về đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp với các nhà thầu tư vấn giám sát, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành của dự án; lập chứng từ tạm ứng, thanh toán vốn cho các nhà thầu theo tiến độ công việc hoàn thành cho nhà thầu.

- Tham gia thành viên tổ thẩm định giá mua sắm tài sản, thanh lý tài sản của Chi cục; tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án của Chi cục (nếu cần).

- Lập dự toán, kế hoạch may đo, mua sắm trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu Kiểm lâm để cấp phát cho CBCC, VC, NLĐ trong toàn Chi cục.

- Phối hợp với phòng Thanh tra, pháp chế tiếp nhận, theo dõi và cấp phát vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; theo dõi, tổng hợp cấp đổi giấy phép sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong toàn Chi cục.

- Phối hợp, luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phạm vi công việc được giao cho kế toán tổng hợp để thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục phân công.

 

Kiểm lâm viên trung cấp, kiêm kế toán tổng hợp: Nguyễn Thị Vân Anh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.836518

DĐ: 0936578046

Email: vananhklqn@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:  Giúp việc cho Trưởng phòng, Kế toán trưởng và được phân công những nhiệm vụ cụ thể sau:

- Xây dựng dự thảo kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm của lực lượng Kiểm lâm trong toàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp các nguồn kinh phí dự toán được cấp, các loại tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước.

- Thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho các bộ công chức trong toàn Chi cục, các khoản chi thường xuyên của các đơn vị trực thuộc theo dự toán đã được phân khai từ đầu năm, các khoản dự toán cấp bổ sung trong năm; trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn...của toàn lực lượng với BHXH Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh theo quy định.

- Mua và thanh toán bảo hiểm các loại phương tiện thuộc quản lý của Chi cục Kiểm lâm trong toàn Chi cục.

- Tổng hợp, lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm và gửi báo cáo tài chính về phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng quy định.

- Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu các dự án của Chi cục (nếu cần).

- Tham gia trực PCCCR, tuần tra canh gác bảo vệ rừng theo yêu cầu của lãnh đạo Chi cục.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục phân công.

 

Kiểm lâm viên kiêm văn thư, lưu trữ: Nguyễn Thị Dung

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033.835523

DĐ: 0383958373

Email: nguyenthidung803@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của Chi cục; tham mưu giúp lãnh đạo phòng Hành chính, Tổng hợp kiểm tra thể thức văn bản của các phòng nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình lãnh đạo ký ban hành.

- Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về quản lý, sử dụng các loại con dấu, đóng dấu các loại văn bản theo quy định hiện hành về quản lý, sử dụng con dấu.

- Tiếp nhận công văn đến, trình lãnh đạo, sao gửi theo địa chỉ lãnh đạo phê xử lý văn bản. Lưu trữ các loại văn bản, công văn đi và các loại tài liệu theo quy định; hàng năm lập báo cáo tổng hợp về công tác văn thư và chỉnh lý tài liệu đưa vào lưu trữ.

- Phối hợp với bộ phận công nghệ thông tin thực hiện đề án kết nối mạng LAN bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời. Quản lý hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Chi cục.

- Tham gia trực phòng cháy, chữa cháy rừng, tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

 

Chuyên viên: Đào Trung Thu

Trình độ chuyên môn: Đại học

ĐTVP: 02033.835523

DĐ: 0986280935

Email: tr.thu89@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công: - Làm thủ quỹ, thủ kho của Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; đồng phục, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngành cho CBCC, VC, NLĐ theo phiếu xuất kho đã được duyệt, lập sổ sách, thẻ kho theo dõi cấp phát các loại hàng hóa, vật tư theo phiếu nhập, xuất kho.

- Làm thủ quỹ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh (Quỹ tiền mặt từ thu phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có)) thuộc nhiệm vụ của Chi cục Kiểm lâm; Thường trực đón tiếp, hướng dẫn khách đến làm việc ở cơ quan văn phòng Chi cục. Phối hợp giúp cán bộ Văn thư lưu trữ xử lý công văn đến của Chi cục.

- Tổng hợp, lập dự trù mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm cho các phòng nghiệp vụ của Chi cục; lập và lưu giữ phiếu nhập kho, xuất kho văn phòng phẩm; trực tiếp quản lý tài sản, thiết bị, vệ sinh phòng họp nhỏ tầng 2, hội trường tầng 3 và phòng truyền thống của Văn phòng Chi cục.

- Theo dõi và cấp phát giấy đi đường cho cán bộ, công chức của văn phòng Chi cục khi có nhiệm vụ đi công tác. Tổng hợp mua bảo hiểm thân thể tự nguyện của CBCC, VC, NLĐ trong toàn Chi cục.

- Theo dõi cấp phát nhiên liệu cho các xe ô tô của Văn phòng Chi cục khi có lệnh điều động phương tiện đi công tác. Tổng hợp chứng từ liên quan để lập chứng từ thanh toán tiền nhiên liệu của các phương tiện chuyển cho bộ phận kế toán để thanh toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Kiểm lâm viên trung cấp kiêm Lái xe: Đặng Quang Vinh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Lâm nghiệp, Lái xe

Trình độ LLCT: Sơ cấp

DĐ: 0912830466

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe PCCCR Chi cục Kiểm lâm

 

 

Lái xe: Phạm Văn Mầu

Trình độ chuyên môn: Lái xe PCCCR Chi cục Kiểm lâm

DĐ: 0912526156

Nhiệm vụ được phân công: Đội trưởng Đội xe, trực tiếp lái xe PCCCR Chi cục Kiểm lâm.

Được giao kiêm nhiệm thêm một số công việc sau:

- Kiểm tra, lập dự trù mua sắm, sửa chữa thay thế hệ thống đường điện, cấp thoát nước của cơ quan khi bị hư hỏng.

- Phụ trách tổ lái xe văn phòng, phân công nhân viên trong tổ lái xe thường trực ngoài giờ, ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ cuối tuần để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, chống tàn phá rừng và các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự điều động phân công của lãnh đạo Chi cục.

- Tham gia phối hợp thẩm định, kiểm tra đánh giá tình trạng phương tiện xe ô tô, tầu thuyền công vụ của toàn Chi cục khi có đề nghị sửa chữa, thay thế. Lập hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sửa chữa, thay thế phụ tùng phương tiện công của toàn Chi cục. Theo dõi, đánh giá thường xuyên việc quản lý phương tiện công vụ của lái xe văn phòng Chi cục và các đơn vị trực thuộc, báo cáo lãnh đạo phòng Hành chính, tổng hợp để làm căn cứ đánh giá trách nhiệm quản lý phương tiện đối với từng tập thể và cá nhân được giao quản lý.

 

Lái xe:Nguyễn Văn Thảo

Trình độ chuyên môn: Lái xe

DĐ: 0974904860

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe ô tô Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Trực PCCCR& Chống tàn phá rừng theo chỉ đạo

 

Lái xe: Trần Quang Hanh

Trình độ chuyên môn: Lái xe

DĐ: 0989620062

Nhiệm vụ được phân công:

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe ô tô Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Trực PCCCR&Chống tàn phá rừng theo phân công

 

 

Lái xe: Nguyễn Mạnh Hùng

Trình độ chuyên môn: Lái xe

DĐ: 0943705582

Email: nguyenmanhhungklvd@gmail.com

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe ô tô Văn phòng Chi cục Kiểm lâm; Trực PCCCR& Chống tàn phá rừng theo chỉ đạo

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 4169/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh)

Vị trí và chức năng

Chi cục Kiểm lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban Nhân dân  tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Kiểm lâm có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Kiểm lâm đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quản lý rừng:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về lâm nghiệp đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Về phát triển rừng:

a) Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nuôi dưỡng, làm giàu rừng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng, cải tạo rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, nuôi dưỡng và làm giàu rừng;

c) Thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án bảo vệ, phát triển rừng, các mô hình khuyến lâm, phát triển lâm sản ngoài gỗ theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh;

đ) Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.

3. Về giống cây lâm nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch và phát triển hệ thống vườn giống, rừng giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý giống, các nguồn giống, vườn giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức việc bình tuyển và công nhận cây mẹ, cây đầu dòng và rừng giống trên địa bàn tỉnh. Xây dựng phương án, biện pháp, hướng dẫn, kiểm tra và chịu trách nhiệm về sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định.

4. Về sử dụng rừng:

a) Tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án điều chế rừng tự nhiên, phương án quản lý rừng bền vững, kế hoạch khai thác gỗ, lâm sản khác và chế biến lâm sản;

b) Thẩm định, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên, khai thác, tỉa thưa gỗ rừng trồng, khai thác nhựa thông theo quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch về chi trả dịch vụ môi trường rừng.

5. Bảo tồn thiên nhiên:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng hệ thống rừng đặc dụng và rừng phòng hộ trên địa bàn;

b) Tham mưu quản lý các khu rừng đặc dụng, bảo tồn đa dạng sinh học, các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý vi phạm trong hoạt động gây nuôi, trồng cấy nhân tạo động vật, thực vật hoang dã và bảo vệ môi trường rừng theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra về bảo tồn thiên nhiên; giáo dục môi trường gắn với cộng đồng tại các khu bảo tồn thiên nhiên.

6. Bảo vệ rừng: 

a) Tham mưu cho Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền huy động các đơn vị vũ trang; huy động lực lượng, phương tiện khác của các tổ chức, cá nhân đóng trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn, ứng cứu cháy rừng và phá rừng nghiêm trọng trong những tình huống cần thiết và cấp bách;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp chống chặt, phá rừng trái phép và các hành vi trái pháp luật xâm hại đến rừng và đất lâm nghiệp;

c) Dự báo nguy cơ cháy rừng; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp; tham gia phòng, trừ sâu bệnh hại rừng;

d) Tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý;

e) Phối hợp hoạt động bảo vệ rừng đối với lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trên địa bàn.

7. Bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý, xử phạt vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật;

c) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ rừng khi rừng bị xâm hại.

8. Xây dựng lực lượng và tuyên truyền:

a) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức, viên chức ngành lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lâm nghiệp trên địa bàn;

b) Cấp phát, quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng của kiểm lâm địa phương; ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản theo quy định pháp luật.

9. Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật lâm nghiệp theo quy định pháp luật; tổ chức hoạt động du lịch sinh thái phải phù hợp với quy hoạch khu rừng đặc dụng và quy định của pháp luật.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện việc báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

12. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 996
Đã truy cập: 1543057