Chi cục Thủy sản

23/08/2017

CHI CỤC THỦY SẢN QUẢNG NINH

 

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: ccts.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 033.3835662;  Fax: 033.3835662

Số máy trực trong giờ hành chính: 033.3835662

 

 

Chi cục trưởng: Đỗ Đình Minh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác hàng hải thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3836283

DĐ: 0906025199

Email: dodinhminh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung Là người đứng đầu Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục theo Quyết định số 4327/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Thiều Văn Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3833816

DĐ: 0383188999

Email: thieuvanthanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Chỉ đạo xây dựng: văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển nuôi trồng thủy sản; phát triển nuôi trồng thủy sản phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc nhiệm vụ của Chi cục; Điều hành Chi cục khi Chi cục trưởng đi vắng; Tham gia thẩm định hoặc đóng góp ý kiến của Chi cục đối với các chương trình dự án, đề tài của các đơn vị khác có liên quan đến phát triển nuôi trồng, môi trường thủy sản; các dự án đầu tư liên quan đến việc thuê, gia hạn, thu hồi đất mặt nước để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản và phòng Quản lý nguồn lợi và môi trường (lĩnh vực Môi trường thủy sản);

 

 

 

 Phó Chi cục trưởng: Hà Vân Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác Hàng hải thuỷ sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3634171

DĐ: 0912088445

Email: havangiang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phát triển khai thác thủy sản phục vụ xây dựng nông thôn mới thuộc nhiệm vụ của Chi cục;

- Công tác quản lý khai thác thủy sản, quản lý quản lý tàu cá; Công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

- Chỉ đạo phòng Quản lý Khai thác và Dịch vụ hậu cần thủy sản; phòng quản lý nguồn lợi và môi trường (lĩnh vực Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản);

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Trần Duy Chinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833620

DĐ: 0982486356

Email: tranduychinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: - Thường trực tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh; công tác hành chính;

- Tham gia thẩm định hoặc đóng góp ý kiến đối với các chương trình dự án, đề tài của các đơn vị khác có liên quan đến môi trường thủy sản;

- Là ủy viên ban PCTT&TKCN của Chi cục Thủy sản.

 

 

 

Phòng Hành Chính Tổng hợp

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3618124

DĐ: 0982.351089

Email: nguyenthithuphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung

 

 

 

Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thủy

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203)3835662

DĐ: 0902.135954

Email: nguyenthithuy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách kế toán, tài chính

 

 

 

Chuyên viên: Tăng Vũ Mạnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản/Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0977831759

Email: tangvumanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, báo cáo.

 

 

 

Nhân viên: Dương Thị Việt

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Trung cấp Văn thư

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3835662

DĐ: 0168.9931688

Email: duongthiviet@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, thủ kho, thủ quỹ.

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Loan

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0904.840568

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán, tạp vụ, quản lý trang thiết bị hành chính.

 

 

 

Lái xe: Bùi Quốc Khánh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3659386

DĐ: 0917008869

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe.

 

 

 

 

Phòng Quản lý Khai thác và Dịch vụ hậu cần thủy sản

 

Trưởng phòng:

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3839519

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ phân công: Quản lý chung các nội dung nhiệm vụ của Phòng

 

 

 

Phó Trưởng phòng:  Phùng Văn Dũng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0988.562645

Email: phungvandung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp trưởng phòng phụ trách về lĩnh vực quản lý tàu cá và dịch vụ hậu cần thủy sản gồm: các khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá, chợ cá; cơ sở sửa chữa, đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Đức Tuất

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư An toàn hàng hải tàu cá

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3839520; 

DĐ: 0936.422029

Email: vuductuat@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp trưởng phòng phụ trách về lĩnh vực quản Khai thác và dịch vụ hậu cần thủy sản gồm: các cơ sở sản xuất kinh doanh ngư lưới cụ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản, sản xuất nước đá

 

 

 

Chuyên viên: Đào Duy Hạnh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3839520            

DĐ: 0936.562692

Email: daoduyhanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Hữu Đạm

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0966.998298

Email: dinhhuudam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Theo dõi, tổng hợp báo cáo thống kê của phòng, báo cáo kết quả hoạt động của các chương trình, dự án; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, chuyên đề

 

 

 

 

Chuyên viên: Lương Văn Chữ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác thuỷ sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0966.998298

Email: luongvanchu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Tham mưu giúp trưởng, phó phòng phụ trách về lĩnh vực Quản lý tàu cá và Cơ sở dịch vụ hậu cầng nghề cá: các khu neo đậu tránh trú bão, cảng cá, bến cá, chợ cá; cơ sở sửa chữa, đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu cá; các cơ sở sản xuất kinh doanh ngư lưới cụ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thủy sản, sản xuất nước đá

 

 

 

Nhân viên: Bùi Thị Vân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0966.998298

Email: buithivan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Theo dõi, tổng hợp báo cáo thống kê của phòng, báo cáo kết quả hoạt động của các chương trình, dự án; các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, chuyên đề

 

 

 

Phòng Quản lý Nuôi trồng thủy sản

 

Trưởng phòng: Lưu Thế Phương

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí thuỷ sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3839519; 

DĐ: 0983.612521

Email: luuthephuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Đà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3633949 

DĐ: 0988096388

Email: phamthida@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thế Hùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3633949

DĐ: 0973021715

Email: nguyenthehung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

Chuyên viên: Lê Quý Đôn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3633949 

DĐ: 01674869716

Email: lequydon@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

Chuyên viên: Phạm Thị Xuyến

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3633949

DĐ: 0987.384195

Email:

Nhiệm vụ phân công:

 

Chuyên viên: Lê Kỳ Đoàn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3633949

DĐ: 0936.886147

Email: leqkydoann@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3633949 

DĐ: 0972.907249

Email: nguyenthinguyen.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

Chuyên viên: Đặng Thị Vy

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bệnh học thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3633949; 

DĐ: 0979.250997

Email: dangthivy.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công:

 

 

 

Phòng Quản lý Nguồn lợi và Môi trường Thủy sản

 

Trưởng phòng: Đặng Thị Việt Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý môi trường

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 01223.282.388

Email: dangviethuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý, điều hành chung hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ công tác của phòng.

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch ngành thuộc lĩnh vực Quản lý nguồn lợi và môi trường thủy sản.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Ngô Văn Đạt

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 0912.306.683

Email: ngovandat@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác:

- Phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản .

- Tổng hợp báo cáo thực hiện và tham mưu đề xuất nhiệm vụ công tác được phân công phụ trách cho lãnh đạo Chi cục.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Lưu Văn Duy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 0986.308.857

Email: luuvanduy@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý nguồn lợi thủy sản theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh.

- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, kết quả thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công..

 

 

 

Chuyên viên: Dương Thùy Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân quản lý tài nguyên biển

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 0989.853.948

Email: duongthuytrang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý môi trường thủy sản theo quy định của Pháp luật và phân cấp của UBND Tỉnh.

- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, kết quả thực hiện kế hoạch.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Nhân viên: Nguyễn Tiến Thành

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203).3838.126

DĐ: 0989.852.345

Email: nguyentienthanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Trực đường dây nóng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

- Theo dõi, cập nhật thông tin báo cáo tình hình và kết quả triển khai đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Thực hiện nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục phân công.

 

 

 

Phòng Thanh tra Pháp chế

 

Trưởng phòng : Đinh Công Hiển

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0979719855

Email: dinhconghien@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:Thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế, quản lý chung

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Vũ Đình Long

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0913000342

Email: vudinhlong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Kỳ Anh  :

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Nuôi

Trình độ LLCT: trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0905296907

Email: phamkyanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế

 

 

 

Chuyên viên : Đào Văn Ninh: 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: trung cấp

ĐTVP: (0203) 3833871

DĐ: 0982248596

Email: daovanninh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế

 

 

 

Nhân viên: Ngô Thị Tươi 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3833817

DĐ: 0906096818

Email: ngothituoi@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, giải quyết KNTC,phòng chống tham nhũng, pháp chế

 

 

 

Tàu Kiểm Ngư 95006

 

Thuyền trưởng: Nguyễn Trung Kiên

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0912326178

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Máy trưởng: Trương Văn Luân

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0984362627

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thuyền phó: Nguyễn Quý Dương

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0946254663

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thủy thủ: Nguyễn Văn Thăng

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 01674262525

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thủy thủ: Lê Đức Lực

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0985824648

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Tàu Kiểm Ngư 94708

 

Thuyền trưởng: Vũ Đức Ninh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 01688991365

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thuyền phó: Nguyễn Văn Điền

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0914917646

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Máy trưởng: Dương Văn Huy

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0915694076

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thợ máy: Hoàng Ngọc xuyến

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 01687961726

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Thủy thủ: Nguyễn Văn Chuẩn

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 01666515511

Email:

Nhiệm vụ được phân công: thanh tra, kiểm tra trên biển

 

 

 

Trạm thủy sản vùng I

 

Trạm trưởng: Đào Xuân Cổn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0982673588

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phó Trạm trưởng: Nguyễn Hữu Trung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0906014888

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Trạm thủy sản vùng II

 

Trạm trưởng: Đồng Ngọc Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác hàng hải TS

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 0912299568

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Phó Trạm trưởng: Nguyễn Quang Điều

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán công nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 001689915528

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

 

 

 

Trạm thủy sản vùng III

 

Trạm trưởng: Nguyễn Tiến Tùng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế biến thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP:

DĐ: 01683133999

Email:

Nhiệm vụ được phân công: .....................

 

 

 

Chuyên viên: Lê Văn Nam Phong

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 01674880066

Email:

Nhiệm vụ được phân công: .....................

 

 

 

Nhân Viên: Phạm Thế Vinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT:

ĐTVP:

DĐ: 0977436992

Email:

Nhiệm vụ được phân công: .....................

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 4327/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh)

Vị trí và chức năng

Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về nuôi trồng, thức ăn thuỷ sản, chất lượng giống thuỷ sản, khai thác, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.

Chi cục Thủy sản chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Thuỷ sản có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Thủy sản đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

4. Thẩm định các dự án đầu tư trong lĩnh vực thuỷ sản; thực hiện đánh giá tác động của các dự án quy hoạch trong lĩnh vực thủy sản.

5. Tổ chức, thực hiện công tác điều tra, thông tin, thống kê, quản lý cơ sở dữ liệu và báo cáo về thủy sản, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thủy sản trên địa bàn tỉnh.

6. Về khai thác thủy sản:

a) Điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản; cung cấp thông tin về dự báo ngư trường, vùng khai thác, mùa, vụ khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp trong hoạt động khai thác thủy sản; hướng dẫn việc phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai trong khai thác thủy sản;

c) Quản lý hoạt động tàu cá trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khai thác thủy sản;

d) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy phạm kỹ thuật, định mức kinh tế-kỹ thuật; các quy định về phân cấp quản lý tàu cá, cảng cá, bến cá, chợ thủy sản đầu mối, vùng, tuyến khai thác thủy sản, khu neo đậu trú bão của tàu cá, đăng ký, đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế vùng khai thác thủy sản ở sông, hồ, đầm, phá và các vùng nước tự nhiên khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản:

a) Tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về danh mục các loài thủy sản cần được bảo tồn, bảo vệ, cần được tái tạo; các biện pháp bảo vệ môi trường các hệ sinh thái thủy sản, bảo tồn quỹ gen, đa dạng sinh học thủy sản; danh mục các loài thủy sản đã được ghi trong sách đỏ Việt Nam và các loài thủy sản khác bị cấm khai thác, cấm khai thác có thời hạn; các quy định về phương pháp khai thác, nghề, phương tiện, mùa vụ, khu vực khai thác để bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về xác lập các khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa của địa phương; quy chế quản lý khu bảo tồn biển và khu bảo tồn vùng nước nội địa do địa phương quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

c) Hướng dẫn thực hiện việc thành lập, quản lý các khu bảo tồn loài, sinh cảnh, khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy sinh và quy định về tiêu chí phân loại khu bảo tồn loài, sinh cảnh, khu dự trữ tài nguyên thiên nhiên thủy sinh theo phân cấp; tổ chức quản lý khu bảo tồn có tầm quan trọng quốc gia, quốc tế theo quy định pháp luật.

8. Về hướng dẫn sản xuất nuôi trồng thủy sản:

a) Hướng dẫn mùa vụ, đối tượng và cơ cấu thủy sản nuôi trồng tại địa phương, quy trình sản xuất, thu hoạch, phối hợp cơ quan có liên quan điều phối nước phục vụ nuôi trồng; tham gia thực hiện phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều kiện sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm nuôi trồng theo quy định;

c) Thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại và công bố kết quả kiểm tra theo quy định phục vụ cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm;

d) Triển khai áp dụng VietGap và các quy phạm nuôi tốt vào nuôi trồng thủy sản, đánh số và thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản nuôi trồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Thẩm định các dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản, việc thuê, gia hạn, thu hồi đất, mặt nước để nuôi trồng thuỷ sản theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra sản xuất giống thủy sản theo quy định của pháp luật. Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh thủy sản theo quy định của pháp luật.

9. Về giống thủy sản:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng giống thủy sản;

b) Thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại và công bố kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản theo quy định;

c) Kiểm tra, giám sát về chất lượng giống thủy sản;

d) Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc giống thủy sản và quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

10. Về thức ăn, nguyên liệu, chất bổ sung thức ăn thủy sản:

a) Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng thức ăn thủy sản;

b) Thống kê, kiểm tra, đánh giá, phân loại và công bố kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản theo quy định;

c) Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

11. Về quản lý môi trường nuôi, các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản:

a) Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh và chất lượng thức ăn thủy sản;

b) Thống kê, kiểm tra đánh giá phân loại và công bố kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định;

c) Kiểm tra chất lượng sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Quản lý môi trường và chất lượng nước các vùng nuôi trồng thủy sản, thực hiện các nhiệm vụ quan trắc và cảnh báo môi trường dịch bệnh thủy sản;

e) Phối hợp cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

12. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ và được thu phí và lệ phí thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật về thủy sản theo quy định của pháp luật; phối hợp với lực lượng kiểm ngư triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản.

14. Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy sản theo quy định; nghiên cứu, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về thủy sản; phối hợp thực hiện phòng, chống thiên tai. Chấp hành chế độ báo cáo, thống kê hoặc khi có yêu cầu đột xuất của Tổng cục Thủy sản, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

15. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 871
Đã truy cập: 1612591