Văn phòng Sở

06/04/2022

 

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ký hiệu: V0

ĐTVP: 3.838.316

DĐ: 0912.330.839

Email: nguyenducduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về công tác điều hành chung công việc của Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo theo đúng quy định.

- Ký các văn bản thuộc thẩm quyền hoặc Giám đốc sở ủy quyền. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan. Tham mưu các quy chế đảm bảo hoạt động trong nội bộ Sở;

- Theo dõi, quản lý việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, văn phòng phẩm phục vụ công tác của cơ quan. Tổ chức kiểm kê tài sản cơ quan theo quy định. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt;

- Chỉ đạo công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát tiến độ giải quyết công việc của ngành; chỉ đạo các bộ phận cập nhật văn bản được giao thực hiện; thống kê tổng hợp theo tuần, tháng, quý các đơn vị triển khai chậm; đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo sở có văn bản, thông báo đôn đốc đến các phòng, ban, đơn vị để phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo sở;

- Chỉ đạo công tác tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý; công tác truyền thông, báo chí của ngành;

- Chỉ đạo, thực hiện công tác đối nội, đối ngoại; bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác kế toán của Văn phòng sở;

- Báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo sở về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng; chuẩn bị kế hoạch, nội dung tổ chức các cuộc họp giao ban của Sở, Lãnh đạo sở;

- Chủ trì các cuộc họp của Văn phòng; tham gia các cuộc họp của Bộ, ngành, tỉnh, các sở ngành, địa phương và nội bộ cơ quan. Quản lý hành chính đối với công chức, nhân viên Văn phòng;

- Rà soát chứng từ trước khi bộ phận kế toán trình Lãnh đạo sở ký duyệt;

- Trực tiếp phụ trách bộ phận: Tổng hợp, kế toán, văn thư lưu trữ.

 

Phó Chánh Văn phòng: Trần Duy Chinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ký hiệu: V2

ĐTVP: 

DĐ: 0982486356

Email: tranduychinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Đôn đốc theo dõi hoạt động của Tổ Hành chính công theo quy định;

- Phối hợp đồng chí Vũ Ngọc Cẩm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo sở và Chánh Văn phòng phân công.

 

Phó Chánh Văn phòng: Vũ Ngọc Cẩm

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: V1

ĐTVP: 3.839.594

DĐ: 0918.825.489

Email: vungoccam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Tham mưu công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chuẩn bị các tài liệu/báo cáo/ý kiến tham gia phục vụ Lãnh đạo sở họp hoặc làm việc với báo, đài... Xét, ký các văn bản/báo cáo dự thảo để trình Lãnh đạo sở, Chánh Văn phòng ký duyệt;

- Chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi công tác cải cách hành chính của ngành; chỉ đạo quản lý, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở và Văn phòng sở, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung trên;

- Phối hợp chỉ đạo lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, kiểm soát tiến độ giải quyết công việc của ngành; chỉ đạo các bộ phận cập nhật văn bản được giao thực hiện quá hạn; thống kê tổng hợp theo tuần, tháng, quý các đơn vị triển khai chậm; đồng thời tham mưu cho Lãnh đạo sở có văn bản, thông báo đôn đốc đến các phòng, đơn vị để phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo Sở;

- Phối hợp chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;

- Quản lý, điều hành xe đi công tác, đảm bảo xăng, dầu xe phục vụ cho công tác của Lãnh đạo sở, công chức đi làm nhiệm vụ (hằng tháng chốt số km các đầu xe thực hiện trong tháng);

- Theo dõi, quản lý (đi và về) công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, thăm quan học tập ở nước ngoài và khách nước ngoài đến làm việc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Tổ chức công tác khánh tiết các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị, cuộc họp; hậu cần, tiếp khách của cơ quan;

- Trực tiếp phụ trách các bộ phận: Quản trị mạng, tổ xe, bếp ăn cơ quan.

- Điều hành, giải quyết công việc chung của Văn phòng khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo sở và Chánh Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên, Tổ Hành chính công Sở: Nguyễn Khắc Đại

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chăn nuôi

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: TH1

ĐTVP:

DĐ: 0916036418

Email: nguyenkhacdai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh;

- Phối hợp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
 

Chuyên viên: Phạm Minh Hải

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: TH2

ĐTVP: (0203) 3839594

DĐ:  0985 551 300

Email: phamminhhai.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai của ngành Nông nghiệp và PTNT được Lãnh đạo Văn phòng phân công; tổng hợp Thông báo kết luận của Lãnh đạo sở tại các cuộc họp giao ban, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện;

- Tham mưu thực hiện công tác pháp chế của Sở gồm: Thực hiện các nghiệp vụ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và phát triển hệ thống QPPL; công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

- Kiểm soát về thể thức, căn cứ pháp lý, nội dung văn bản của các phòng, đơn vị tham mưu báo cáo Lãnh đạo Văn phòng sở ký phiếu trình kiểm tra thể thức trước khi trình Lãnh đạo sở ký duyệt ban hành;

- Tham mưu, phối hợp xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của cơ quan;

- Tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh các kiến nghị của cử tri, liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;

 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được lãnh đạo Văn phòng phân công. Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện Thông báo kết luận của lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban; Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của Sở trong tháng, quý, đột xuất và báo cáo định kỳ;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   

 

Chuyên viên: Giang Thành Trung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT; Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: TH4

ĐTVP: 3.633.811

DĐ:

Email: giangthanhtrung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tiếp nhận và triển khai ứng dụng CNTT trong Đề án Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh; quản lý và tham mưu công tác khai thác, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong cơ quan;

- Tham mưu công tác quản trị mạng; trực tiếp quản lý sử dụng thiết bị công nghệ thông tin dùng chung cho toàn Sở;

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi công tác cải cách hành chính của Ngành; quản lý, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở và Văn phòng sở, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung trên;

- Tham mưu công tác bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

- Theo dõi công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan;

- Đề xuất việc mua sắm, trang bị, sữa chữa các thiết bị và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. Xử lý các sự cố máy tính, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng. Đề xuất xây dựng, soạn thảo các văn bản về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử;

- Tham mưu công tác tổ chức, hoạt động và Thư kí Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phần Sở. Khai thác các văn bản Quy phạm pháp luật trên mạng Internet liên quan đến ngành, lĩnh vực để phục vụ công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện theo quy định;

- Quản lý theo dõi hệ thống quản trị mạng Internet, luôn đảm bảo hoạt động 24/24 (kể cả ngày Lễ, Tết, Thứ 7, Chủ nhật) để hệ thống thông tin của Sở hoạt động hiệu quả. Quản lý các thiết bị phục vụ phòng họp, hội trường;

- Thực hiện công tác khánh tiết các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị, cuộc họp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: KT

ĐTVP: 3.839.594

DĐ: 0902.055.860

Email: nguyenthingocanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan Văn phòng sở. Lập dự toán, xây dựng kế hoạch Ngân sách cơ quan Văn phòng sở đảm bảo kinh phí hoạt động, sử dụng hợp lý, đúng chế độ, thanh quyết toán hằng tháng, quý, năm;

- Thực hiện chính sách tiền lương, chi trả và thanh quyết toán đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước đối với công chức và nhân viên;

- Tổng hợp báo cáo quyết toán công khai tài chính năm của cơ quan Văn phòng sở để báo cáo trước Hội nghị công chức và người lao động hằng năm. Đề xuất và tổng hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan công tác tài chính - kế toán của cơ quan Văn phòng sở;

- Thực hiện thanh toán các dự án khi Văn phòng sở được giao kinh phí trong năm;

- Tham mưu giúp việc đồng chí Chánh Văn phòng về công tác Công đoàn;

- Phối hợp thực hiện công tác phục vụ, lễ tân, tiếp khách của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Đỗ Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0969038566

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Trực tiếp làm công tác Văn thư, lưu trữ của Sở, thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ về công tác Văn thư, lưu trữ theo quy định. Quản lý và sử dụng các loại dấu của Sở theo quy định;

- Quản lý và thực hiện tra cứu kho Lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành;

- Theo dõi các tài liệu và các vật mang bí mật Nhà nước theo quy định. Theo dõi, cập nhật hằng ngày báo cáo Chánh Văn phòng việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị;

- Thực hiện công tác thủ quỹ;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0362760307

Nhiệm vụ:

 

- Vệ sinh công sở, nơi làm việc, các phòng làm việc của lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, phòng họp, phòng tiếp khách;

- Quét dọn vệ sinh khu vực công cộng, hành lang, cầu thang, lối ra vào cơ quan. Phục vụ nước uống cho cơ quan, hội họp, lãnh đạo Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Nhân viên : Trần Thị Hạnh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0399535626

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện việc nấu ăn tại bếp ăn Văn phòng Sở đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị;

- Quản lý và thực hiện vệ sinh khu vực nhà bếp;

- Phối hợp với bộ phận phục vụ sao chụp văn bản, trực lễ tân khi được phân công;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Nhân viên : Phạm Thị Nhàn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3.839.594

Nhiệm vụ: 

 

- Cấp phát vật tư, văn phòng phẩm; lưu kho vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
 

Nhân viên : Đinh Thị Mai Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân phát thanh truyền hình

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
   

Nhân viên lái xe : Trần Quốc Thắng

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ quản lý xe ô tô thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện việc lái xe đảm bảo về thời gian và an toàn cho công chức khi đi công tác;

- Quản lý và sử dụng xe an toàn;

- Trực ban các ngày nghỉ, ngày lễ tết theo phân công của Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Văn phòng sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
   

Nhân viên lái xe : Nguyễn Văn Chiến

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ quản lý xe ô tô thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện việc lái xe đảm bảo về thời gian và an toàn cho công chức khi đi công tác;

- Quản lý và sử dụng xe an toàn;

- Trực ban các ngày nghỉ, ngày lễ tết theo phân công của Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Văn phòng sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
   Nhân viên lái xe : Nguyễn Hải Linh

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện Quyết định số 357/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ quản lý xe ô tô thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh.

- Thực hiện việc lái xe đảm bảo về thời gian và an toàn cho công chức khi đi công tác;

- Quản lý và sử dụng xe an toàn;

- Trực ban các ngày nghỉ, ngày lễ tết theo phân công của Lãnh đạo sở, Lãnh đạo Văn phòng sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản trị hành chính; văn thư và lưu trữ; quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài sản và tài chính cơ quan Văn phòng; công tác pháp chế ; theo dõi tổng hợp và báo cáo thuộc Văn phòng Sở; theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

a) Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng Sở thực hiện chương trình trên;

b) Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính của Sở trong công tác quản lý Nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành theo Quy chế làm việc;

c) Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phô tô tài liệu; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;  Kiểm tra về thể thức văn bản trước khi chuyển cho Lãnh đạo Sở ký duyệt ban hành; Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và phô tô tài liệu, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính, văn thư, thực hiện chế độ bảo mật (đối với các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước); hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;

d) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, quản lý trang tin điện tử và các hệ thống CNTT trong ngành phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Sở;

đ) Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc; đón tiếp khách và các hoạt động của Sở, của Lãnh đạo Sở; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan, của Lãnh đạo Sở; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; Quản lý, điều hành xe công tác phục vụ Lãnh đạo Sở và cán bộ, chuyên viên đi làm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác, đảm bảo an toàn;

e) Xây dựng hướng dẫn, duy trì chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ bí mật, an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Xây dựng kế hoạch Ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở; quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu của cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ quy định hiện hành;

f) Thực hiện công tác pháp chế của Sở gồm: Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, tham gia ý kiến, đối với các văn bản quy phạm pháp luật  liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

g) Theo dõi công tác cải cách hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở;

h) Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về nội dung, kết quả các hội nghị; Thay mặt Lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình công tác, các thông báo, kết luận,… khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu;

i) Được thừa lệnh Giám đốc Sở chuyển trả hoặc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở; được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các giấy mời, giấy triệu tập, giấy giới thiệu liên hệ công tác (trừ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ), giấy đi đường; sao lục (trừ lý lịch cán bộ công chức), thông báo chương trình công tác, kêt luận hội nghị;  xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở  uỷ quyền;

j) Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 131
Đã truy cập: 3153682