Văn phòng Sở

23/08/2017

 

Văn phòng Sở

Chánh Văn phòng: Nguyễn Đức Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ký hiệu: V0

ĐTVP: 3.838.316

DĐ: 0912.330.839

Email: nguyenducduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức và triển khai các nhiệm vụ công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Văn phòng theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở.

- Bố trí sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho Lãnh đạo Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm); tham mưu giúp lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động của Sở, công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

+ Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành Thông báo, Biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

+ Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan: Là đầu mối tổng hợp, xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

+ Công tác Quản lý cổng thông tin điện tử và các hoạt động công nghệ thông tin, công tác phối hợp giữa Sở với các Sở, ban, ngành

+ Quản lý việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các điều kiện hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở;

+ Quản lý cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Sở theo thẩm quyền, ký phiếu trình và ký thừa lệnh Giám đốc Sở; giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng;

- Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

Phó Chánh Văn phòng: Trần Duy Chinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: V1

ĐTVP: 3.839.594

DĐ: 0982486356

Email: tranduychinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh quy định tại Quyết định số 878/QĐ-SNN&PTNT ngày 20/8/2020 của Sở Nông nghiệp & PTNT. Đôn đốc theo dõi hoạt động của Tổ Hành chính công theo quy định;

- Phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử Sở;

- Điều hành, giải quyết công việc chung của Văn phòng khi đồng chí Chánh Văn phòng đi vắng;

 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở và Chánh Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên, Tổ Hành chính công Sở: Nguyễn Khắc Đại

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chăn nuôi

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu:

ĐTVP:

DĐ: 0916036418

Email: nguyenkhacdai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về lĩnh vực sau:

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh quy định tại Quyết định số 669/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/6/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Đôn đốc theo dõi hoạt động của Tổ Hành chính công theo quy định;

- Phối hợp với đồng chí Nguyễn Thành Minh, Chuyên viên Văn phòng thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   
 

Chuyên viên: Nguyễn Thành Minh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản, Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3839594

DĐ:  0904.871.128

Email: nguyenthanhminh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Chánh văn phòng về lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được lãnh đạo Văn phòng phân công; tổng hợp Thông báo kết luận của lãnh đạo Sở tại các cuộc họp giao ban, theo dõi tiến độ triển khai thực hiện.

- Tham mưu triển khai thực hiện công tác truyền thông, báo chí của ngành; chuẩn bị các tài liệu/báo cáo/ý kiến tham gia phục vụ lãnh đạo Sở họp hoặc làm việc với báo, đài...

- Tham mưu thực hiện công tác pháp chế của Sở gồm: Thực hiện các nghiệp vụ trong công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL và pháp triển hệ thống QPPL; công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; công tác bồi thường Nhà nước, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; quản trị hành chính, việc áp dụng ISO;

- Tham mưu, phối hợp xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của cơ quan;

- Tổng hợp, báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh các kiến nghị của cử tri, liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi công tác cải cách hành chính của ngành; công tác kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý, theo dõi việc thực hiện ISO của Sở và Văn phòng Sở, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung trên;

- Theo dõi, quản lý (đi và về) cán bộ, công chức và nhân viên đi công tác, thăm quan học tập ở nước ngoài và khách nước ngoài đến làm việc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;

- Tổ chức công tác khánh tiết các ngày lễ, kỷ niệm, hội nghị, cuộc họp; hậu cần, tiếp khách của cơ quan;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan;

- Theo dõi công tác an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

   

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Thanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT: sơ cấp

Ký hiệu: VP1

ĐTVP: 3.633.811

DĐ: 0913.059.889

Email: dothikimthanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tổng hợp chung của Văn phòng Sở;

- Theo dõi, rà soát, đôn đốc và tổng hợp văn bản có hạn xử lý của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo tuần, tháng, quý, năm; dự thảo các văn bản, báo cáo chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Thông báo kết luận trong tháng, quý và đột xuất; các loại báo cáo khác;

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các kỳ họp HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành, lĩnh vực quản quản lý;

- Tham mưu, phối hợp xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, chương trình phối hợp theo Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành;

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp các hoạt động, thực hiện các chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với các tổ chức Hội, đoàn thể báo cáo lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Đôn đốc các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu cho Lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;

- Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Giang Thành Trung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT; Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VP2

ĐTVP: 3.633.811

DĐ:

Email: giangthanhtrung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

 - Tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị mạng; các thiết bị công nghệ thông tin dùng chung cho toàn cơ quan. 

-  Tham mưu công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin; tổng hợp kết xuất dữ liệu từ phần mềm quản lý ngành để phục vụ quản lý;

- Theo dõi cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động của Sở, của ngành trên Trang thông tin điện tử thành phần Sở hàng tuần, tháng, quý, năm; khai thác các văn bản trên mạng internet để phục vụ công tác.

- Tham mưu, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hệ thống máy tính, máy in của cán bộ công chức; Quản lý mạng LAN của cơ quan văn phòng Sở đảm bảo hoạt động 24/24h;

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp các hoạt động, thực hiện các chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với các Sở, ban, ngành báo cáo lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Quản lý các thiết bị, biển tên, khánh tiết phục vụ phòng họp, hội trường; công tác lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thông tin trên internet.

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VP3

ĐTVP: 3.839.594

DĐ: 0902.055.860

Email: nguyenthingocanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lập dự toán NSNN chi thường xuyên của Văn phòng Sở hàng năm.

- Cập nhật chứng từ, kiểm soát, thanh toán các khoản chi tiêu của sở hàng ngày, tháng, năm; đối chiếu tăng, giảm lao động, quỹ lương, bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện một số giao dịch với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; theo dõi thuế thu nhập cá nhân, tài sản, vật tư.

- Thực hiện việc cấp, phát kinh phí theo quy định của Nhà nước. Lưu kho vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác.

- Phối hợp với các đồng chí khác chuẩn bị Hội trường, Khánh tiết, biển tên đại biểu khi lãnh đạo văn phòng yêu cầu;

- Phối hợp với Tổ trưởng tổ xe, từ 25-28 hàng tháng chốt số km phát sinh ghi trên Công tơ met mỗi xe; đối chiếu định mức tiêu hao nhiên liệu, số xăng dầu ứng trong tháng với số km phát sinh trong tháng để làm cơ sở quyết toán xăng dầu với lái xe và Cửa hàng xăng dầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

Nhân viên: Đỗ Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0969038566

Nhiệm vụ:

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hằng Nga

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 01662760307

Nhiệm vụ:

 

Nhân viên : Trần Thị Hạnh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0399535626

Nhiệm vụ: 

 

Nhân viên : Phạm Thị Nhàn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 3.839.594

Nhiệm vụ: 

   
 

Nhân viên : Đinh Thị Mai Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân phát thanh truyền hình

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

   
 

Nhân viên lái xe : Nguyễn Minh Đức

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

   
   

Nhân viên lái xe : Trần Quốc Thắng

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

   
   

Nhân viên lái xe : Nguyễn Văn Chiến

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

   
   Nhân viên lái xe : Nguyễn Hồng Kiên

Trình độ chuyên môn: 

ĐTVP: 3.835.661

Nhiệm vụ: 

   

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản trị hành chính; văn thư và lưu trữ; quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài sản và tài chính cơ quan Văn phòng; công tác pháp chế ; theo dõi tổng hợp và báo cáo thuộc Văn phòng Sở; theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

a) Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng Sở thực hiện chương trình trên;

b) Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính của Sở trong công tác quản lý Nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành theo Quy chế làm việc;

c) Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phô tô tài liệu; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;  Kiểm tra về thể thức văn bản trước khi chuyển cho Lãnh đạo Sở ký duyệt ban hành; Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và phô tô tài liệu, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính, văn thư, thực hiện chế độ bảo mật (đối với các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước); hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;

d) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, quản lý trang tin điện tử và các hệ thống CNTT trong ngành phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Sở;

đ) Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc; đón tiếp khách và các hoạt động của Sở, của Lãnh đạo Sở; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan, của Lãnh đạo Sở; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; Quản lý, điều hành xe công tác phục vụ Lãnh đạo Sở và cán bộ, chuyên viên đi làm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác, đảm bảo an toàn;

e) Xây dựng hướng dẫn, duy trì chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ bí mật, an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Xây dựng kế hoạch Ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở; quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu của cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ quy định hiện hành;

f) Thực hiện công tác pháp chế của Sở gồm: Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, tham gia ý kiến, đối với các văn bản quy phạm pháp luật  liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

g) Theo dõi công tác cải cách hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở;

h) Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về nội dung, kết quả các hội nghị; Thay mặt Lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình công tác, các thông báo, kết luận,… khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu;

i) Được thừa lệnh Giám đốc Sở chuyển trả hoặc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở; được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các giấy mời, giấy triệu tập, giấy giới thiệu liên hệ công tác (trừ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ), giấy đi đường; sao lục (trừ lý lịch cán bộ công chức), thông báo chương trình công tác, kêt luận hội nghị;  xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở  uỷ quyền;

j) Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 862
Đã truy cập: 1901076