Văn phòng Sở

23/08/2017

 

Văn phòng Sở

Phó Chánh Văn phòng, phụ trách Văn phòng: Nguyễn Đức Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Ký hiệu: V0

ĐTVP: 3.838.316

DĐ: 0912.330.839

Email: nguyenducduong.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức và triển khai các nhiệm vụ công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt động của Văn phòng theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở.

- Bố trí sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho Lãnh đạo Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo và phụ trách:

+ Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm); tham mưu giúp lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động của Sở, công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

+ Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành Thông báo, Biên bản các hội nghị, cuộc họp của Lãnh đạo Sở;

+ Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan: Là đầu mối tổng hợp, xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

+ Công tác Quản lý cổng thông tin điện tử và các hoạt động công nghệ thông tin, công tác phối hợp giữa Sở với các Sở, ban, ngành

+ Quản lý việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các điều kiện hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở;

+ Quản lý cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Sở theo thẩm quyền, ký phiếu trình và ký thừa lệnh Giám đốc Sở; giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng;

- Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: V1

ĐTVP: 3.835.094

DĐ: 3.835.094

Email: nguyenvantuan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham gia điều hành chung và giải quyết các công việc của Văn phòng khi Chánh văn phòng đi vắng.

- Phụ trách công tác tổng hợp và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

+ Quản lý cổng thông tin điện tử và các hoạt động công nghệ thông tin, bài viết của Sở; tham mưu công tác tổ chức, hoạt động và Thư kí Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phần Sở

+ Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tuyên truyền các hoạt động của ngành ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên các phương tiện truyền thông theo chỉ đạo; theo dõi công tác phối hợp giữa Sở với Báo, Đài, Đoàn, Hội; các Sở, ban, ngành …

+ Tổ chức quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý, điều hành xe con đi công tác, ký phiếu trình, giấy đi đường, giấy giới thiệu, lệnh điều xe, phiếu xăng;

+  Là đầu mối, tổng hợp, theo dõi công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính của ngành;

+ Chủ trì tổng hợp báo cáo công tác giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các kỳ họp HĐND tỉnh, liên quan đến lĩnh vực ngành, lĩnh vực quản quản lý;

+ Chủ trì, phối hợp phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm việc, ngày lễ, ngày tết; ngày truyền thống của các sở, ngành; công tác lễ tân, hậu cần và các công việc hiếu, hỷ;

+ Chủ trì xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, chương trình phối hợp theo Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành;

+ Chủ trì nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình ...của các Sở, ban, ngành và của Tỉnh;

+ Quản lý điện, nước, an ninh, an toàn, phòng chống cháy, phòng chống bão lụt; dân quân tự vệ; an toàn giao thông; đảm bảo trật tự, an toàn tại cơ quan;

+ Được ký phiếu trình và ký giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Khổng Thị Mai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: V2

ĐTVP: 3.839.594

DĐ:

Email: khongthimai@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ: Tham gia điều hành chung, giúp Chánh Văn phòng phụ trách:

+ Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Sở; theo dõi đôn đốc các phòng ban, đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành quy chế làm việc;

+ Tham mưu, giúp việc cho Chánh văn phòng về lĩnh vực kế toán, tài chính của Văn phòng Sở;

+ Lập dự toán, xây dựng kế hoạch Ngân sách cơ quan Văn phòng Sở đảm bảo kinh phí hoạt động của cơ quan, sử dụng hợp lý, đúng chế độ, thanh quyết toán hàng tháng, quý, năm.

+ Thực hiện chi trả và thanh quyết toán đầy đủ chế độ theo quy định của Nhà nước đối với cán bộ, công chức và nhân viên.

+ Theo dõi quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, phương tiện làm việc, trang thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ công tác của cơ quan. Tổ chức kiểm kê tài sản cơ quan theo quy định.

+ Đôn đốc việc thực hiện vệ sinh trong và ngoài cơ quan, bếp ăn tập thể; theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc, sinh hoạt; hội họp đối với công chức thuộc Văn phòng Sở;

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng  phân công.

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Quang Linh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Ký hiệu: V3

ĐTVP:

DĐ: 0912028671

Email: phamquanglinh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Đặc trách thực hiện nhiệm vụ chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh theo quy định;

- Đôn đốc theo dõi hoạt động của Tổ Hành chính công theo quy định;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng  phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Kim Thanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Trình độ LLCT: sơ cấp

Ký hiệu: VP1

ĐTVP: 3.633.811

DĐ: 0913.059.889

Email: dothikimthanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng thực hiện công tác tổng hợp chung của Văn phòng Sở;

- Theo dõi, rà soát, đôn đốc và tổng hợp văn bản có hạn xử lý của các phòng, đơn vị thuộc Sở theo tuần, tháng, quý, năm; dự thảo các văn bản, báo cáo chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện Thông báo kết luận trong tháng, quý và đột xuất; các loại báo cáo khác;

- Tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác giải quyết kiến nghị của cử tri giữa các kỳ họp HĐND tỉnh, Đại biểu Quốc hội tỉnh liên quan đến lĩnh vực ngành, lĩnh vực quản quản lý;

- Tham mưu, phối hợp xây dựng các Kế hoạch, chương trình hành động, chương trình phối hợp theo Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của Tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của ngành;

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp các hoạt động, thực hiện các chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với các tổ chức Hội, đoàn thể báo cáo lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Đôn đốc các phòng, đơn vị chuẩn bị nội dung, tài liệu cho Lãnh đạo Sở tham dự các cuộc họp liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý;

- Ngoài ra thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Giang Thành Trung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT; Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VP2

ĐTVP: 3.633.811

DĐ:

Email: giangthanhtrung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

 - Tham mưu và tổ chức thực hiện quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và quản trị mạng; các thiết bị công nghệ thông tin dùng chung cho toàn cơ quan. 

-  Tham mưu công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, một cửa, chính quyền điện tử và các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin; tổng hợp kết xuất dữ liệu từ phần mềm quản lý ngành để phục vụ quản lý;

- Theo dõi cung cấp, tiếp nhận, cập nhật và đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động của Sở, của ngành trên Trang thông tin điện tử thành phần Sở hàng tuần, tháng, quý, năm; khai thác các văn bản trên mạng internet để phục vụ công tác.

- Tham mưu, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế hệ thống máy tính, máy in của cán bộ công chức; Quản lý mạng LAN của cơ quan văn phòng Sở đảm bảo hoạt động 24/24h;

- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp các hoạt động, thực hiện các chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp & PTNT với các Sở, ban, ngành báo cáo lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

- Quản lý các thiết bị, biển tên, khánh tiết phục vụ phòng họp, hội trường; công tác lưu trữ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật thông tin trên internet.

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Ngoại ngữ

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VP3

ĐTVP: 3.839.594

DĐ: 0902.055.860

Email: nguyenthingocanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Lập dự toán NSNN chi thường xuyên của Văn phòng Sở hàng năm.

- Cập nhật chứng từ, kiểm soát, thanh toán các khoản chi tiêu của sở hàng ngày, tháng, năm; đối chiếu tăng, giảm lao động, quỹ lương, bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện một số giao dịch với Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; theo dõi thuế thu nhập cá nhân, tài sản, vật tư.

- Thực hiện việc cấp, phát kinh phí theo quy định của Nhà nước. Lưu kho vật tư, văn phòng phẩm phục vụ công tác.

- Phối hợp với các đồng chí khác chuẩn bị Hội trường, Khánh tiết, biển tên đại biểu khi lãnh đạo văn phòng yêu cầu;

- Phối hợp với Tổ trưởng tổ xe, từ 25-28 hàng tháng chốt số km phát sinh ghi trên Công tơ met mỗi xe; đối chiếu định mức tiêu hao nhiên liệu, số xăng dầu ứng trong tháng với số km phát sinh trong tháng để làm cơ sở quyết toán xăng dầu với lái xe và Cửa hàng xăng dầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Nhân viên : Lê Hoa Huệ 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VT1

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0904.283.268

Email: lehoahue@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến);

- Thực hiện tổng hợp số liệu văn bản đến, văn bản đi ... trong tháng, quý, năm; công tác văn thư lưu trữ tài liệu; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ văn thư lưu trữ;

- Thực hiện kiểm tra văn bản trước khi trình lãnh đạo xử lý và ký duyệt ban hành;

- Thực hiện quản lý con dấu; phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; phát hành tài liệu theo đúng quy định;

- Tổng hợp các đoàn công tác và khách là người nước ngoài đến làm việc với Sở;

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Nhân viên : Trần Thị Hạnh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

Ký hiệu: VT2

ĐTVP: 3.835.661

DĐ: 0169.953.5626

Email: 

Nhiệm vụ:

- Tổng hợp văn bản có hạn xử lý đã được Lãnh đạo Sở chỉ đạo của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

- Thực hiện sao lưu, scan văn bản phát hành công văn đi theo thư điện tử; phát hành tài liệu theo đúng quy định;

- Quản lý và thực hiện tra cứu kho lưu trữ hiện hành của cơ quan, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thu thập tài liệu nộp lưu vào lưu trữ cơ quan theo quy chế đã ban hành;

- Theo dõi, cập nhật vào các phần mềm quản lý công việc hàng ngày báo cáo Chánh Văn phòng việc xử lý văn bản của các phòng, đơn vị.

- Thường trực cơ quan theo quy định về giờ làm việc tại Văn phòng Sở; tiếp khách, hướng dẫn khách đăng ký làm việc với lãnh đạo Sở, các phòng và đơn vị.

- Thực hiện một số công việc khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Nhân viên : Nguyễn Thị Hằng Nga

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

Ký hiệu: NV1

ĐTVP: 3.833.477

DĐ: 0169.953.5626

Email:

Nhiệm vụ:

- Thực hiện vệ sinh công sở, nơi làm việc, các phòng làm việc của lãnh đạo Sở, phòng họp, phòng tiếp khách, hội trường; quét dọn khu vực vệ sinh công cộng, hành lang, cầu thang, lối ra vào cơ quan.

- Phục vụ nước uống cho các cuộc họp, hội nghị, tổng kết...tổ chức tại Cơ quan Văn phòng Sở; phối hợp chuẩn bị Hội trường, khánh tiết, biển tên đại biểu tại các buổi họp (nếu có);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh văn phòng phân công.

 

 

 

Tổ trưởng Tổ quản lý xe: Lê Văn Thi

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

Ký hiệu: TX1

ĐTVP:

DĐ: 0912.915.760

Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Chánh Văn phòng xây dựng định mức khoán xăng dầu cho từng đầu xe; theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, bảo dưỡng xe định kỳ hoặc đột xuất theo đề nghị của lái xe báo cáo Chánh Văn phòng trước khi trình lãnh đạo Sở phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm về việc duy trì giờ giấc làm theo quy định đối với tổ viên tổ quản lý xe; công tác vệ sinh xe, phòng chờ lái xe; đôn đốc lái xe thường xuyên kiểm tra an toàn xe trước khi vận hành;

- Bố trí, sắp xếp lái xe phục vụ lãnh đạo, chuyên môn công tác trong nội thị thành phố Hạ Long;

- Xây dựng, duy trì lịch trực lái xe các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật theo yêu cầu của Chánh Văn phòng;

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Sở về việc quản lý, sử dụng xe công vụ ngoài giờ làm việc của các tổ viên tổ quản lý xe.

 

 

 

Tổ phó Tổ quản lý xe: Đặng Quang Khoát

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kĩ thuật

Ký hiệu: TX2

ĐTVP:

DĐ:

Nhiệm vụ: Thay mặt Tổ trưởng thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 923/QĐ-SNN&PTNT ngày 06/10/2015

của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT)

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác quản trị hành chính; văn thư và lưu trữ; quản trị mạng nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý tài sản và tài chính cơ quan Văn phòng; công tác pháp chế ; theo dõi tổng hợp và báo cáo thuộc Văn phòng Sở; theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính.

2. Nhiệm vụ của Văn phòng Sở:

a) Xây dựng chương trình công tác của Sở (tuần, tháng, quý, năm) giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, phòng Sở thực hiện chương trình trên;

b) Đảm bảo thực hiện có hiệu quả các hoạt động quản lý hành chính của Sở trong công tác quản lý Nhà nước về ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Sở; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban, đơn vị thực hiện quy chế và đề xuất các giải pháp bảo đảm trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo điều hành theo Quy chế làm việc;

c) Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phô tô tài liệu; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;  Kiểm tra về thể thức văn bản trước khi chuyển cho Lãnh đạo Sở ký duyệt ban hành; Quản lý thống nhất quy trình văn bản (đi, đến), công tác văn thư, công  tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; phát hành công văn đi, quản lý công văn đến; quản lý con dấu và phô tô tài liệu, phát hành tài liệu theo đúng chế độ quy định hành chính, văn thư, thực hiện chế độ bảo mật (đối với các văn bản thuộc danh mục bảo vệ bí mật Nhà nước); hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ;

d) Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành, quản lý cơ sở hạ tầng hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, quản lý trang tin điện tử và các hệ thống CNTT trong ngành phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Sở; phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Sở;

đ) Tổ chức, phục vụ các cuộc họp, các buổi làm việc; đón tiếp khách và các hoạt động của Sở, của Lãnh đạo Sở; đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động của cơ quan, của Lãnh đạo Sở; giúp Lãnh đạo Sở thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại; Quản lý, điều hành xe công tác phục vụ Lãnh đạo Sở và cán bộ, chuyên viên đi làm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác, đảm bảo an toàn;

e) Xây dựng hướng dẫn, duy trì chế độ làm việc, nội quy, quy chế của cơ quan; bảo đảm công tác y tế, vệ sinh môi trường; bảo vệ bí mật, an ninh trật tự, an toàn cơ quan; Xây dựng kế hoạch Ngân sách hàng năm của cơ quan Văn phòng Sở; quản lý, hướng dẫn sử dụng tài sản, kinh phí, chi tiêu của cơ quan Văn phòng Sở theo chế độ quy định hiện hành;

f) Thực hiện công tác pháp chế của Sở gồm: Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng, tham gia ý kiến, đối với các văn bản quy phạm pháp luật  liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng;

g) Theo dõi công tác cải cách hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở;

h) Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở về nội dung, kết quả các hội nghị; Thay mặt Lãnh đạo Sở đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện chương trình công tác, các thông báo, kết luận,… khi được Lãnh đạo Sở yêu cầu;

i) Được thừa lệnh Giám đốc Sở chuyển trả hoặc yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu, văn bản theo đúng quy định của Nhà nước và của Sở; được thừa lệnh Giám đốc Sở ký các giấy mời, giấy triệu tập, giấy giới thiệu liên hệ công tác (trừ lĩnh vực Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ), giấy đi đường; sao lục (trừ lý lịch cán bộ công chức), thông báo chương trình công tác, kêt luận hội nghị;  xác nhận các văn bản có tính chất hành chính và ký các văn bản khác khi được Giám đốc Sở  uỷ quyền;

j) Thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 608
Đã truy cập: 931693