Chi cục Trồng trọt và BVTV

23/08/2017

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT QUẢNG NINH

Địa chỉ: Tổ 82, khu 8, phường Hà Khẩu – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Email: ccttvbvtv.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: 0333.515.100           Số fax: 0333.515.632

Số máy trực trong giờ hành chính : 0333.515.100

 

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Trung Thành

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: 0203.3515200

DĐ: 0913.072.201

Email: nguyentrungthanh_snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi hoạt động công tác của Chi cục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Chi cục.

 - Trực tiếp chỉ đạo công tác: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật, xây dựng nông thôn mới; an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác tổ chức và cán bộ; công tác tài chính; công tác hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thực hiện dân chủ, phòng chống tham nhũng ở đơn vị.

 - Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng khoa học-công nghệ, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thẩm định giá (mua sắm tài sản không qua đấu thầu) của Chi cục.

- Tham gia các Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Sở phân công.

- Trực tiếp phụ trách phòng: Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra pháp chế.

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và các mỗi liên hệ đến công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ.

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Đào Văn Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: 203.3515962

DĐ: 0913.025.141

Email: daovanngoc_snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên cây trồng nông nghiệp; công tác  kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 - Chỉ đạo công tác quản lý, giám sát và phòng chống dịch hại cây trồng nông nghiệp; công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; nhiệm vụ công tác  kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu; công tác thông tin, tuyên truyền.

- Quản lý và chủ động luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật dự trữ đảm bảo đủ thuốc khi có dịch và bảo tồn nguồn vốn dự trữ theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc cấp 1.800 triệu đồng cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh để mua 10 tấn thuốc bảo vệ thực vật dự trữ phục vụ công tác phòng chống dịch.

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

 -  Tham gia các ban chỉ đạo và một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

 - Trực tiếp phụ trách phòng Bảo vệ thực vật, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Hoành Mô.        

 - Ký thay chủ tài khoản giao dịch tại Kho bạc, ngân hàng.

 

 

 

Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Thực

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: 0333.873022

DĐ: 0982.216.398

Email: tranvanthuc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác, chuẩn đoán xét nghiệm các loại dịch hại; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông nghiệp; phụ trách các đề tài nghiên cứu khoa học, một số dự án khoa học; an toàn vệ sinh thực phẩm,công tác kiểm dịch thực vật nội địa và trực tiếp quản lý khu Km 11, Minh Thành, Quảng Yên. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Chỉ đạo công tác quản lý, giám sát và phòng chống dịch hại cây trồng lâm nghiệp và cây lâm sản ngoài gỗ; công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ; công tác thông tin, tuyên truyền. Quản lý và điều hành hoạt động nghiên cứu khu thực nghiệm tại km11, Minh Thành, Quảng Yên, quản lý và chỉ đạo sử dụng máy bơm động cơ phun thuốc trừ sâu khi có dịch sẩy ra.

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Tham gia các ban chỉ đạo và một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

 

Trưởng phòng: Lê Thị Hạnh Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515963

DĐ: 0166.515.6452

Email: lethihanhphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của phòng. Trực tiếp quản lý công tác hành chính, quản trị. Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo về mọi công việc của phòng.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục  phân công

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3515100

DĐ: 0948.247.888

Email: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách công tác tổ chức; Thi đua khen thưởng. Chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

Phụ trách và điều hành phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và Trưởng phòng phân công

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515963

DĐ: 0934.219.177

Email: vuthithuha@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Văn thư- thủ quỹ

Tiếp nhận công văn đi, đến của Chi cục. Quản lý quỹ tiền mặt, con dấu,  kho vật tư, dụng cụ, bình bơm động cơ, thuốc BVTV của đơn vị.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Yến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515963

DĐ:

Email: tranthiyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách kế toán, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Trưởng phòng về công tác thu - chi tài chính của đơn vị.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Nhân viên: Đặng Văn Khanh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515963

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe đơn vị trực tiếp quản lý xe ô tô chuyên dùng 14A-00156.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công

 

 

 

Nhân viên: Hoàng Mạnh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515963

DĐ:

Email:

Nhiệm vụ được phân công: Lái xe đơn vị trực tiếp quản lý xe ô tô 14C-6399.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Phòng Thanh tra pháp chế

 

Trưởng phòng: Phạm Duy Duẩn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3515952

DĐ: 0945.719.019

Email: phamduyduan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của phòng. Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng trên địa bàn tỉnh.

Trực tiếp theo dõi công tác quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP trên địa bàn Hạ Long, Hoành Bồ, Cẩm Phả.

Thực hiện  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Vi Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515952.

DĐ: 01232225226

Email: vithihang.snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất. Quản lý hồ sơ các cơ sở buôn bán thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng.

Trực tiếp theo dõi công tác quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP trên địa bàn Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV: Đinh Quang Hào

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515952.

DĐ:

Email: dinhquanghao.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi công tác quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP trên địa bàn Đông triều, Uông bí, Vân đồn, Ba chẽ.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV: Đinh Quang Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ sinh học

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515952.

DĐ:

Email: dinhquangtrung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

Theo dõi công tác quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP trên địa bàn Quảng Yên, Hải Hà, Móng cái.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Phòng Bảo vệ thực vật

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ: 0972.457.085

Email: nguyenthihang.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của phòng. Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dự tính dự báo sâu bệnh hại trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Hạ Long, Đông triều, Móng cái.

Thực hiện  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV: Bùi Thị Khanh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ:

Email: buithikhanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Tổng hợp số liệu từ các địa phương, dự tính dự báo sâu bệnh hại trong tuần, xây dựng thông báo tuần, tháng, quý, năm.

Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Uông Bí, Bình liêu, Cẩm phả.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV: Cao Thùy Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ:

Email: caothuyduong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: : Tổng hợp số liệu từ các địa phương, dự tính dự báo sâu bệnh hại trong tuần, xây dựng thông báo tuần, tháng, quý, năm.

Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Ba chẽ, Hoành Bồ, Tiên Yên.

Tổng hợp trao đổi thông tin với Tổng trạm BVTV tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc theo thỏa thuận.

Phụ trách và xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV: Phạm Thị Hiệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KH cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ:

Email: phamthihiep.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Đông triều, Quảng Yên.

Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Bảo vệ viên BVTV : Lê Thị Thùy Dung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư BVTV

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ:

Email: lethithuydung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thu mẫu và thực hiện làm công tác chuẩn đoán giám định tại Trạm Chuẩn đoán xét nghiệm bệnh động, thực vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú ý).

Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Kỹ thuật viên BVTV: Đặng Ngọc Trang

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515960

DĐ:

Email: dangngoctrang.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Đầm Hà, Hải Hà.

Thực hiện nhiệm vụ trong nhà lưới khu Km 11- Minh Thành và hoa đăng dự tính dự báo.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Kỹ thuật viên BVTV: Hoàng Văn Hạnh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515960

DĐ:

Email: hoangvanhanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện nhiệm vụ trong nhà lưới khu Km 11- Minh Thành và hoa đăng dự tính dự báo.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Phòng Trồng trọt

 

Trưởng phòng: Đỗ Thị Hồng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KH cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203.3515964

DĐ: 0902.155.886

Email: dothihong.snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của phòng. Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sự dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khác.

Thực hiện  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515964

DĐ: 0916.852.815

Email: phamducthang.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác trồng trọt, quản lý giống, phân bón, sử dụng đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Đông của tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và Trưởng phòng về nhiệm vụ được giao.

Phụ trách và điều hành phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515952.

DĐ:

Email: nguyenthithuha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác trồng trọt, quản lý giống, phân bón, sử dụng đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố khu vực miền Tây của tỉnh.

Tổng hợp báo cáo hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất.

Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, lãnh đạo phòng phân công.

 

 

 

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

 

Phụ trách trạm: Nguyễn Trọng Đằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ  cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3873603

DĐ:

Email: nguyentrongdang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của trạm.Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công

 

 

 

Kiểm dịch viên: Vi Thị Thu Nguyệt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515952

DĐ:

Email: vithithunguyet@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi, điều tra sinh vật hại trên nông sản nhập nội tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thu thập,phân tích, giám định, bảo quản mẫu sinh vật hại.

Xây dựng báo cáo công tác tháng, quý, năm.

Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và Trưởng trạm phân công.

 

 

 

Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu Hoành Mô

 

Trưởng trạm: Phạm Hồng Quân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3757353

DĐ:

Email: phamhongquan.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của  Cục Bảo vệ thực vật quản lý nhà nước về công tác Kiểm dịch thực vật xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu Hoành Mô- Bình Liêu.

 Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục, Chi cục kiểm dịch thực vật vùng I mọi nhiệm vụ của trạm. Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chi cục Trưởng phân công.

 

 

 

Kiểm dịch viên: Nguyễn Trung Kiên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203.3515952

DĐ:

Email: nguyentrungkien.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Trực cửa khẩu, tiếp nhận hồ sơ, lấy mẫu hàng hóa, giám định, vào sổ nghiệp vụ kiểm dịch thực vật theo quy định.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Trạm Trưởng phân công

 

 

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 4167/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh)

Vị trí và chức năng

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trồng trọt và Cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có tư­ cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ và quyền hạn.

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khác, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

4. Về sản xuất trồng trọt:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất;

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn;

d) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn: tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất; thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận và công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất trên địa bàn;

e. Thực hiện các biện pháp khắc phục thiên tai trong sản xuất trồng trọt.

5. Về quản lý giống cây trồng:

a) Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn;

b) Theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm, sản xuất thử, đề xuất công nhận và đề xuất công nhận đặc cách giống mới;

c) Đề xuất công nhận cấp, cấp lại, hủy bỏ hiệu lực giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trên địa bàn; báo cáo và công bố công khai theo quy định;

d) Hướng dẫn, kiểm tra cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp; quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất giống nông hộ trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng.

6. Về quản lý phân bón:

a) Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm của địa phương;

b) Theo dõi, giám sát, nhận xét, đánh giá kết quả khảo nghiệm phân bón mới tại địa phương; tiếp nhận công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

c) Hướng dẫn sử dụng các loại phân bón đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

7. Về quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phương án sử dụng đất có hiệu quả; giải pháp bảo vệ, chống xói mòn nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp;

b) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt; phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất trồng lúa và đất trồng trọt khác;

c) Hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản trên đất lúa.

8. Về bảo vệ thực vật:

a) Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại. Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo, cơ sở dữ liệu và biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại;

b) Kiểm tra, xác minh và tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

c) Tham mưu chính quyền địa phương, cơ quan quản lý về tổ chức, chỉ đạo, chính sách phòng chống sinh vật gây hại thực vật;

d) Tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các sinh vật gây hại được chủ thực vật, tổ chức, cá nhân thông báo;

đ) Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

9. Về kiểm dịch thực vật:

a) Điều tra sinh vật gây hại sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho; giám sát, đánh giá sinh vật gây hại giống cây trồng, sinh vật có ích nhập nội; giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, các ổ dịch, vùng dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

b) Kiểm tra, giám sát các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức và quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

10. Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật:

a) Thực hiện việc quản lý sản xuất, buôn bán, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, quảng cáo, thu hồi thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; tiếp nhận công bố hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

b) Hướng dẫn thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để tiêu hủy theo đúng quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng theo quy định.

11) Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ hành nghề và được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

12) Tổ chức, thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân công của Giám đốc Sở và quy định pháp luật.

13) Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý dự trữ địa phương về giống cây trồng nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

14) Xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện các dự án điều tra cơ bản về giống cây trồng, bảo tồn giống cây trồng; thực hiện điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

15) Thực hiện công tác khuyến nông về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân công của Giám đốc Sở; thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ về trồng trọt và bảo vệ thực vật vào sản xuất.

16) Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

17) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

18) Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

19) Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và các hoạt động khác có liên quan ở địa phương theo quy định với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên ngành cấp trên; cập nhật, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu về trồng trọt, bảo vệ thực vật theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo; tổng kết, đánh giá hoạt động trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

20) Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật. Thực hiện hợp đồng và hướng dẫn, quản lý nhân viên kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp cơ sở theo quy định của pháp luật.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 798
Đã truy cập: 1612518