Chi cục Trồng trọt và BVTV

23/08/2017

 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Địa chỉ: Tổ 82, khu 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Email: ccttvbvtv.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203) 3515 963

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203) 3515 100

Lãnh đạo đơn vị

 

Chi cục trưởng: Nguyễn Trung Thành

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: (0203) 3515 200

DĐ: 0913 072 201

Email: nguyentrungthanh_snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung mọi hoạt động công tác của Chi cục theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt và trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động và các mặt công tác của Chi cục.

 - Trực tiếp chỉ đạo công tác: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Trồng trọt và bảo vệ thực vật; công tác tổ chức và cán bộ; công tác tài chính; công tác hành chính; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thực hiện dân chủ, phòng chống tham nhũng ở đơn vị; công tác thanh kiểm tra về lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP; công tác kiểm dịch nội địa.

 - Chủ tịch các Hội đồng: Thi đua, khen thưởng và kỷ luật; Hội đồng khoa học-công nghệ, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng nâng bậc lương, Hội đồng thẩm định giá (mua sắm tài sản không qua đấu thầu) của Chi cục.

- Tham gia các Ban chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ do Sở phân công.

- Trực tiếp phụ trách, sinh hoạt tại phòng: Hành chính - Tổng hợp

- Giữ mối liên hệ và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến Chi ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh và các mỗi liên hệ đến công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ.

 

Phó Chi cục trưởng: Đào Văn Ngọc

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: (0203)3515 962

DĐ: 0913 025 141

Email: daovanngoc_snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác bảo vệ thực vật; thuốc bảo vệ thực vật; công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo vệ thực vật. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

 - Chỉ đạo công tác quản lý, giám sát và phòng chống sinh vật gây hại thực vật; công tác nghiên cứu các đề tài, dự án, chuyển giao khoa học công nghệ; công tác thông tin, tuyên truyền thuộc lĩnh vực quản lý; chương trình IPM; 3 tăng 3 giảm.

- Quản lý và chủ động luân chuyển thuốc bảo vệ thực vật dự trữ chủng loại thuốc khi có dịch theo Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 17 tháng 2 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách.; phối hợp với Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc triển khai công tác chuyên môn

 -  Tham gia các ban chỉ đạo và một số nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

- Trực tiếp tham gia sinh hoạt tại Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

 

Phó Chi cục trưởng: Trần Văn Thực

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Cao cấp chính trị

ĐTVP: (0203) 3640 585

DĐ: 0982 216 398

Email: tranvanthuc@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách công tác Trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh. Xây dựng nông thôn mới. Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khác.

- Chỉ đạo công tác quản lý, giám sát về cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ thuộc lĩnh vực trồng trọt; công tác khoa học công nghệ; các đề tài, dự án, chuyển giao khoa học công nghệ, công tác thông tin, tuyên truyền thuộc lĩnh vực quản lý.

- Chỉ đạo xây dựng và tham gia ý kiến các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án và giải quyết những quan hệ công tác liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phối hợp với Hội phụ nữ, Ban xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên triển khai công tác chuyên môn.

- Trực tiếp tham gia sinh hoạt tại phòng Kỹ thuật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công.

Các Phòng, Trạm

 

 Phòng Hành chính tổng hợp

 

Trưởng phòng: Lê Thị Hạnh Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033515963

DĐ: 0365 156 452

Email: lethihanhphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của phòng. Tiếp nhận tổng hợp nội dung các thông tin liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của Chi cục Trưởng đối với các phòng nghiệp vụ và các Trạm trực thuộc của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách hàng năm; Phân khai kinh phí hàng tháng, quý, năm và đảm bảo thông suốt quá trình thực hiện chi tiêu tài chính của đơn vị hàng năm.

- Lập kế hoạch xây dựng bộ máy, tổ chức Chi cục. Tham mưu cho Lãnh đạo về các lĩnh vực Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, thành lập, sáp nhập, giải thể các bộ phận, đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục  phân công

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phượng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3515 100

DĐ: 0948 247 888

Email: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tham gia thực hiện kế hoạch xây dựng bộ máy, tổ chức Chi cục. Tham mưu cho Lãnh đạo về các lĩnh vực Quản lý tổ chức, biên chế công chức, viên chức, vị trí việc làm, thành lập, sáp nhập, giải thể các bộ phận, đơn vị trực thuộc. Tham gia thực hiện kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ. Tham mưu cho Chi cục Trưởng trong công tác quản lý, sắp xếp bố trí cán bộ theo phân cấp; việc quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và quản lý.

- Phụ trách và điều hành phòng khi Trưởng phòng đi vắng hoặc ủy quyền.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và Trưởng phòng phân công

 

Chuyên viên: Vũ Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3515 963

DĐ: 0934 219 177

Email: vuthithuha@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Văn thư- thủ quỹ. Tiếp nhận công văn đi, đến của Chi cục. Quản lý quỹ tiền mặt,con dấu,  kho vật tư, dụng cụ, thuốc BVTV của đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hà

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT:

ĐTVP: (0203) 3515 100

DĐ: 0978 142 080

Email: nguyenthithuha.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổng hợp xây dựng chương trình công tác, báo cáo tổng hợp của Chi cục. Xây dựng kế hoạch và báo cáo PCTN, tiết kiệm chống lãng phí của Chi cục theo quy định. Xây dựng Kế hoạch, báo cáo công tác thực hiện cải cách hành chính của Chi cục theo quy định.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, lãnh đạo phòng phân công.

 

 

Chuyên viên: Vi Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: (0203) 3515 100

DĐ: 0832 225 226

Email: vithihang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổng hợp xây dựng kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra. Tham gia các đợt thanh, kiểm tra của Chi cục, liên ngành theo phân công. Tham mưu cho Trưởng phòng, Lãnh đạo Chi cục các văn bản chỉ đạo điều hành trong công tác thanh tra, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Chuyên viên: Trần Thị Yến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3515 963

DĐ: 0975 849 246

Email: tranthiyen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phụ trách kế toán, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, Trưởng phòng về công tác thu - chi tài chính của đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Nhân viên: Hoàng Mạnh Tuấn

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3515 100

DĐ: 0988 488 360

Email: hoangmanhtuan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Lái xe đơn vị trực tiếp quản lý xe ô tô 14A-00156.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Nhân viên: Vũ Đức Chiến

 

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515963

DĐ: 0912 187 730

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

- Bảo vệ cơ quan tại trụ sở văn phòng Hà Khẩu - Hạ Long.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Phòng Kỹ thuật

 

Trưởng phòng: Phạm Duy Duẩn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT: Cao cấp

ĐTVP: 02033515952

DĐ: 0868 988 180

Email: phamduyduan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Tham mưu và giúp Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh; Quản lý sinh vật gây hại trên cây trồng, công tác nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo vệ thực vật, công tác an toàn thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Theo dõi cây cây ngô, thanh long; phụ trách theo dõi huyện Đầm Hà.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công.

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033515960

DĐ: 0972 457 085

Email: nguyenthihang.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Xây dựng và thực hiện công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP, quản lý sinh vật gây hại trên cây trồng; các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trồng trọt,  thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, giống cây trồng nông nghiệp.

- Theo dõi công tác bảo vệ thực vật; theo dõi cây cây rau, cây lấy bột; phụ trách theo dõi thành phố Hạ Long.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện  nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công.

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Đức Thắng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033515964

DĐ: 0916 852 815

Email: phamducthang.snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất, cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn;

- Theo dõi công tác trồng trọt; theo dõi cây nhãn, vải, na,; phụ trách theo dõi Đông Triều, Uông Bí;

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công

 

Bảo vệ viên BVTV: Cao Thùy Dương

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lâm nghiệp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 3515 960

DĐ: 0904 629 152

Email: caothuyduong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp (phòng Kinh tế), Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các địa phương kiểm tra tình hình sinh vật hại và công tác chỉ đạo phòng trừ tại địa phương.

- Theo dõi cây lạc, đậu, tương; phụ trách theo dõi công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật tại huyện Tiên Yên;

- Xây dựng các báo cáo, văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ thực vật

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

Bảo vệ viên BVTV: Đinh Quang Hào

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 3515 952.

DĐ: 0915 560 170

Email: dinhquanghao@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi công tác quản lý thuốc BVTV, phân bón, giống cây trồng, vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố Móng Cái.

- Thẩm định các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, ATTP.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Chuyên viên: Bùi Thị Khanh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông học

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515960

DĐ: 0985 057 268

Email: buithikhanh@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp (phòng Kinh tế), Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp các địa phương kiểm tra tình hình sinh vật hại và công tác chỉ đạo phòng trừ tại địa phương; Xây dựng kế hoạch sản xuất, báo cáo tiến độ, đột xuất, báo cáo vụ về tình hình sản xuất trồng trọt trên địa bàn tỉnh; Theo dõi cây lúa, hoa, cây cảnh; phụ trách theo dõi thị xã Quảng Yên.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

Kiểm dịch viên: Vi Thị Thu Nguyệt

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 02033515952.

DĐ: 0942 225 226

Email: vithunguyet@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm của địa phương; Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về giống cây trồng, ATTP; Theo dõi các cơ sở buôn giống cây trồng, cơ sở ATTP; phụ trách theo dõi thành phố Cẩm Phả, Vân Đồn.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và Trưởng trạm phân công.

 

Bảo vệ viên BVTV: Đinh Quang Trung

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ công nghệ sinh học

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515952.

DĐ: 0356 603 336

Email: dinhquangtrung@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, sản xuất thử giống cây trồng; Theo dõi cây chè, trà hoa vàng; phụ trách theo dõi huyện Ba Chẽ, Hải Hà

- Thẩm định các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV, phân bón, ATTP.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

 

Bảo vệ viên BVTV: Dương Thế Quân

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông lâm kết hợp

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 02033515964.

DĐ: 0973 564 581

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi cây lâm nghiệp, cây dược liệu, chuối; phụ trách theo dõi huyện Bình Liêu.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa

 

Trưởng trạm: Đỗ Thị Hồng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0902 155 886

Email: dothihong.snnptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý điều hành công việc chung của Trạm và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Chi cục mọi nhiệm vụ của Trạm. Tham mưu và giúp việc Chi cục Trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác Kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn và giám sát chủ vật thể thực hiện các biện pháp xử lý các đối tượng kiểm dịch thực vật theo quy định.

Điều tra, phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật thuộc nhóm II và đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam.

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân về việc khai báo giống cây trồng hoặc sinh vật có ích mới nhập khẩu.

Quản lý mã vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu tại Quảng Ninh.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục phân công

 

Phó trưởng trạm Nguyễn Trọng Đằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cây trồng

Trình độ LLCT: Trung cấp

ĐTVP: 00203 873 010

DĐ: 0389 456 009

Email: nguyentrongdang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trạm và Lãnh đạo Chi cục về việc thực hiện nhiệm vụ điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo về khả năng, thời gian phát sinh, diện phân bổ, mức độ gây hại của sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, dự thảo các báo cáo theo quy định của ngành, đề xuất các biện pháp chỉ đạo phòng trừ.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Chi cục phân công

 

Bảo vệ viên BVTV : Lê Thị Thùy Dung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo vệ thực vật

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0367 155 495

Email: lethithuydung.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Thu mẫu và thực hiện làm công tác chuẩn đoán giám định tại Trạm Chuẩn đoán xét nghiệm bệnh động, thực vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi - Thú ý). Theo dõi, điều tra tình hình sinh vật gây hại trên hàng nông sản nhập nội, tình hình sinh vật gây hại trên giống cây trồng mới nhập khẩu, cây trồng có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng trạm phân công.

 

Bảo vệ viên BVTV : Phạm Thị Hiệp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KH cây trồng

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0988 435 630

Email: phamthihiep@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Điều tra sinh vật gây hại, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Quảng Yên.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

Kỹ thuật viên BVTV: Đặng Ngọc Trang

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0978 099 828

Email: dangngoctrang@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Điều tra sinh vật gây hại, theo dõi, chỉ đạo phòng trừ sinh vật gây hại trên cây trồng tại Uông Bí, Đầm Hà.

- Xây dựng các bài viết gửi Ban biên tập Website của Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

Kỹ thuật viên BVTV: Hoàng Văn Hạnh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trồng trọt

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0328.622.870

Email: hoangvanhanh.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công:

- Thực hiện nhiệm vụ trong nhà lưới khu Km 11- Minh Thành và hoa đăng dự tính dự báo.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo chi cục, Trưởng phòng phân công.

 

Nhân viên: Nguyễn Việt Hưng

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT:

ĐTVP: 0203 873 010

DĐ: 0914 151 828

Email:

Nhiệm vụ được phân công:

- Bảo vệ cơ quan tại trụ sở văn phòng Km 11- Minh Thành.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo phòng phân công.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

(Theo Quyết định số 384/QĐ-SNN&PTNT ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chức năng: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật nội địa, thuốc bảo vệ thực vật, khử trùng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi lĩnh vực được giao trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất trồng trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.4. Về sản xuất trồng trọt:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất trồng trọt hàng vụ, hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; chủ trì thực hiện và tổng kết, đánh giá kế hoạch sản xuất;

b) Tổ chức thực hiện quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt tập trung sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện các quy trình sản xuất an toàn, công nhận, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thực hiện sản xuất trồng trọt theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP) trên địa bàn;

d) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn: tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ cho người sản xuất; thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận và công bố cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống theo mùa vụ, thời vụ sản xuất trên địa bàn;

e) Thực hiện các biện pháp khắc phục thiên tai trong sản xuất trồng trọt.

2.5. Về quản lý giống cây trồng:

a) Hướng dẫn cơ cấu giống, sử dụng giống cây trồng; quản lý, khai thác cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng thuộc lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn;

b) Theo dõi, giám sát việc khảo nghiệm, sản xuất thử, đề xuất công nhận và đề xuất công nhận đặc cách giống mới;

c) Đề xuất công nhận cấp, cấp lại, hủy bỏ hiệu lực giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng trên địa bàn; báo cáo và công bố công khai theo quy định;

d) Hướng dẫn, kiểm tra cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp; quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất giống nông hộ trên địa bàn;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giống cây trồng.

2.6. Về quản lý phân bón:

a) Dự báo nhu cầu, xây dựng kế hoạch sử dụng phân bón hàng vụ, hàng năm của địa phương;

b) Theo dõi, giám sát, nhận xét, đánh giá kết quả khảo nghiệm phân bón mới tại địa phương; tiếp nhận công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

c) Hướng dẫn sử dụng các loại phân bón đúng kỹ thuật, đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.

2.7. Về quản lý sử dụng đất sản xuất nông nghiệp:

a) Quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phương án sử dụng đất có hiệu quả; giải pháp bảo vệ, chống xói mòn nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp;

b) Hướng dẫn xây dựng, thẩm định phương án sử dụng lớp đất mặt; phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo đất trồng lúa và đất trồng trọt khác;

c) Hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản trên đất lúa.

2.8. Về bảo vệ thực vật:

a) Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát thực nghiệm, phát hiện, dự tính dự báo thời gian phát sinh, phạm vi và mức độ gây hại của những sinh vật gây hại thực vật trên địa bàn tỉnh; thông báo kịp thời và đề xuất chủ trương, hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống sinh vật gây hại. Xây dựng, duy trì hệ thống điều tra, phát hiện, cảnh báo, cơ sở dữ liệu và biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại;

b) Kiểm tra, xác minh và tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố dịch, công bố hết dịch hại thực vật theo quy định của pháp luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

c) Tham mưu chính quyền địa phương, cơ quan quản lý về tổ chức, chỉ đạo, chính sách phòng chống sinh vật gây hại thực vật;

d) Tiếp nhận, xử lý thông tin và hướng dẫn các biện pháp xử lý đối với các sinh vật gây hại được chủ thực vật, tổ chức, cá nhân thông báo;

đ) Đề xuất các biện pháp khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch hại gây ra để khôi phục sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.

2.9. Về kiểm dịch thực vật:

a) Điều tra sinh vật gây hại sản phẩm thực vật lưu trữ trong kho; giám sát, đánh giá sinh vật gây hại giống cây trồng, sinh vật có ích nhập nội; giám sát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, các ổ dịch, vùng dịch hại thuộc diện điều chỉnh;

b) Kiểm tra, giám sát các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức và quản lý công tác khử trùng sản phẩm thực vật bảo quản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

2.10. Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật:

a) Thực hiện việc quản lý sản xuất, buôn bán, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, quảng cáo, thu hồi thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; tiếp nhận công bố hợp quy về thuốc bảo vệ thực vật của các tổ chức, cá nhân theo quy định;

b) Hướng dẫn thu gom bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để tiêu hủy theo đúng quy định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng theo quy định.

2.11. Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy chứng nhận, giấy phép, chứng chỉ hành nghề và được thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

2.12. Tổ chức, thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân công của Giám đốc Sở và quy định pháp luật.

2.13. Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý dự trữ địa phương về giống cây trồng nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2.14. Xây dựng, trình phê duyệt và thực hiện các dự án điều tra cơ bản về giống cây trồng, bảo tồn giống cây trồng; thực hiện điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

2.15. Thực hiện công tác khuyến nông về trồng trọt và bảo vệ thực vật theo phân công của Giám đốc Sở; thực nghiệm và chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ về trồng trọt và bảo vệ thực vật vào sản xuất.

2.16. Thực hiện dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.17. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xử lý vi phạm về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2.18. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

2.19. Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật và các hoạt động khác có liên quan ở địa phương theo quy định với cơ quan quản lý trực tiếp và cơ quan chuyên ngành cấp trên; cập nhật, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu về trồng trọt, bảo vệ thực vật theo quy định phục vụ công tác chỉ đạo; tổng kết, đánh giá hoạt động trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

2.20. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật. Thực hiện hợp đồng và hướng dẫn, quản lý nhân viên kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật cấp cơ sở theo quy định của pháp luật.

2.21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 2598573