Chi cục QLCLNLS và thủy sản

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Email: ccqlclnlsvts.snnvptnt@quangninh.gov.vn

Số máy văn thư: (0203)3634914

Số máy đường Dây nóng: (0203)3634222

Số máy trực trong giờ hành chính: (0203)3634914

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 

Chi cục trưởng: Lưu Văn Dần          

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng thủy sản

Lý luận chính trị:  Cao cấp

Điện thoại VP:    0203 3533682

ĐT:                      0979.846.288

Email: luuvandan.snn@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Chi cục, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các hoạt động của Chi cục;

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, xây dựng cơ bản;

- Trực tiếp phụ trách phòng: Hành chính-Tổng hợp,

-  Uỷ quyền cho đồng chí Phó Chi cục trưởng điều hành hoạt động của Chi cục khi đi công tác vắng;

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công công:

 

Phó Chi cục trưởng: Vũ Đình Sơn

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp;

Trình độ LLCT: Cao cấp;

Điện thoại VP:    0203 6553569

Di động:              0912900415

Email:    vudinhson@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp Chi cục trưởng phụ trách công tác xúc tiến thương mại nông sản; Thanh tra;

Tham gia công tác chung của Chi cục và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công;

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

 

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế thủy sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:      0203 3533681

ĐT:                        036 902 1952

Email: nguyenthihuong@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng;

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Thoan          

Trình độ chuyên môn: KS Nuôi trồng Thủy sản, Cử nhân Kinh tế

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:     033 3634914

ĐT:                       0383 812 945

Email:                    nguyenthibichthoan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác Xúc tiến thương mại, OCOP; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

Kế toán: Hoàng Thị Dịu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:      0203 634914

ĐT:                        0979333040

Email: hoangthidiu@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Trực tiếp làm công tác Kế; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Chuyên viên: Lam Thị Thảo

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Điện thoại VP:      02033 835859

ĐT:                        0975820830

Email: lamthithao@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, OCOP; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

Nhân viên: Nguyễn Thị Bích Đào

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Kế toán

Điện thoại VP:      0203 3634914

ĐT:                        01287299895                 

Nhiệm vụ phân công: Làm công tác Văn thư, tạp vụ; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Văn          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:      0203 3533683

ĐT:                        0915924289

Email: nguyentienvan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Phó Chi cục trưởng phụ trách và Chi cục trưởng về toàn bộ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Lan          

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nuôi trồng Thuỷ sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:      0203 3835859

ĐT:                       0986770529

Email: nguyenthingoclan@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Phụ trách công tác quản lý chất lượng ATTP, chương trình giám sát…; ngoài ra làm một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công;

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Phương Thảo          

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ Chế biến Thuỷ sản

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:    0203 3533683

ĐT:                      0904 687 686            

Email:       phamphuongthao

Nhiệm vụ phân công: Giúp việc cho Trưởng phòng;

 

 

 

Chuyên viên: Đinh Quý Lượng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Hoá học

Điện thoại VP:       0203 3533683

ĐT:                         0982 658 274            

Email:           dinhquyluong@quangninh.gov.vn         

Nhiệm vụ phân công: Giúp việc cho Trưởng phòng;

 

 

Chuyên viên: Vũ Thị Hến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ sinh học

Lý luận chính trị: 

Điện thoại VP:       0203 3533683

ĐT:                         0974801433

Email:                     vuthihen@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp việc cho Trưởng phòng;

 

 

KTV Trung cấp: Cao Thị Năm

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Lý luận chính trị:  Trung cấp

Điện thoại VP:       0203 3533683

ĐT:                        0974 167 269

Email:                     caothinam@quangninh.gov.vn

Nhiệm vụ phân công: Giúp việc cho Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

(Theo Quyết định số 392/QĐ-SNN&PTNT ngày 26/4/2021)

1. Vị trí và chức năng

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thuỷ sản và Thuỷ sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương.

2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

2.3. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

2.4. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm:

a) Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn;

c) Đầu mối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thuỷ sản và muối;

d) Chủ trì phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

đ) Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

e) Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.

2.5. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối:

a) Tổ chức kiểm tra, thẩm định, thẩm tra, đánh giá phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thuỷ sản và muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2.6. Giám sát kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản phi thực phẩm.

2.7. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thuỷ sản và muối:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và muối;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thuỷ sản, muối theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

d) Hướng dẫn kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định;

2.8. Thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

2.9. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối theo quy định;

2.10. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản và muối tại địa phương;

2.11. Hướng dẫn, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP thuộc phạm vi được phân công quản lý;

2.12. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật;

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

--------------------------

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 353
Đã truy cập: 3038046