Thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

26/02/2016 09:35
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016  hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Một số nội dung theo Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn:

1. Thay thế máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến

- Thông tư 19/2016/TT-BTC quy định máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến trang bị cho các chức danh tại Điều 5 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg  được thay thế theo yêu cầu công tác.

- Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg được thay thế khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo Thông tư 162/2014/TT-BTC mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Theo Thông tư 19/2016/TT-BTC, việc thay thế máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được thực hiện theo thứ tự như sau:

+ Nhận điều chuyển từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Mua mới trong trường hợp không có máy móc, thiết bị để nhận điều chuyển.

2. Ban hành tiêu chuẩn, định mức; trang bị và thay thế máy móc, thiết bị chuyên dùng

Việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Điều 9 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg được Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn như sau:

- Đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có giá từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản:

+ Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính; đồng thời, gửi Bộ Tài chính để phối hợp quản lý.

+ Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý: Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực HĐND cùng cấp.

- Theo Thông tư 19/2016/TT-BTC, đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có giá dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

3. Thuê máy móc, thiết bị tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 19/2016/TT-BTC quy định cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thuê máy móc, thiết bị để phục vụ hoạt động theo Điều 11 Quyết định 58/2015/QĐ-TTg khi:

- Chưa có máy móc, thiết bị hoặc thiếu so với tiêu chuẩn, định mức mà ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Máy móc, thiết bị hiện có của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập đã hư hỏng, không còn sử dụng được hoặc không đảm bảo an toàn khi sử dụng;

- Chỉ có nhu cầu sử dụng trong thời gian ngắn hoặc không thường xuyên.

Thông tư số 19/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 16/03/2016; thay thế Thông tư số 94/2006/TT-BTC ngày 09/10/2006.

Nội dung chi tiết:

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 307
Đã truy cập: 1814925