Hướng dẫn thủ tục trồng rừng thay thế

17/08/2018 15:28

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục trồng rừng thay thế, như sau:

(1) Để chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai (Cụ thể tại Điều 58, Điều 59, Luật Đất đai năm 2013) pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng (Cụ thể tại Điều 27, Điều 28, Luật bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ) và phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo các quy định.

(2) Các quy định về tổ chức thực hiện trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tiếp nhận và sử dụng tiền trồng rừng thay thế của các chủ đầu tư nộp về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; quản lý sau đầu tư rừng trồng thay thế; xử lý rủi ro khi trồng rừng thay thế thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(3) Đối với các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tự nhiên sang mục đích khác đề nghị các địa phương cần rà soát, đối chiếu kỹ giữa hồ sơ thống kê tài nguyên rừng với kết quả kiểm kê, điều tra rừng tại thời điểm thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để đảm bảo tuân thủ đúng nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chương trình hành động số: 12-CTr/TU ngày 20/3/2017 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp phải đầu tư trồng rừng mới thay thế diện tích rừng sẽ chuyển sang mục đích sử dụng khác, theo Điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

Đơn giá trồng rừng thay thế thực hiện theo Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND Tỉnh “về việc phê duyệt quy trình kỹ thuật và suất đầu tư trồng rừng thay thế đối với một số loài cây lâm nghiệp áp dụng cho các chủ dự án không có điều kiện tổ chức trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2018”.

Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh.

Tên tài khoản: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ninh

Số tài khoản: 8000 201 011 396.

Tại ngân hàng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh.

SNNGửi ý kiến phản hồi

Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 370
Đã truy cập: 2774155