Hướng dẫn thủ tục thực hiện trồng rừng thay thế để chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất đối với hộ gia đình, cá nhân

20/08/2018 14:06

Sở Nông nghiệp & PTNT nhận được Văn bản số: 1475/UBND-TNMT ngày 01/8/2018 của UBND Tp. Uông Bí về đề nghị hướng dẫn thủ tục thực hiện trồng rừng thay thế để chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sản xuất với 02 trường hợp gồm: đất rừng sản xuất đã trồng cây lâu năm (Vải, Nhãn...); đất rừng sản xuất đang trồng (Keo, Bạch Đàn...), sau khi rà soát, điều chỉnh không thuộc quy hoạch 3 loại rừng. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác. Tại khoản 1 quy định, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tổ chức rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác trên địa bàn từ khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triến rừng có hiệu lực từ ngày 25/3/2006; yêu cầu chủ đầu tư phải trồng lại rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT, của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Do đó việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, được thực hiện theo Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT; nay là Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn. Chủ đầu tư dự án phải tự tổ chức trồng rừng thay thế hoặc hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền để trồng rừng thay thế, báo cáo UBND Tỉnh Quyết định, theo thẩm quyền, cụ thể.

- Điều 3. Chủ đầu tư tự trồng rừng thay thế: Hồ sơ gồm; Phương án trồng rừng thay thế theo mẫu tại Phụ lục I; văn bản đề nghị phê duyệt theo mầu tại Phụ lục II; dự án đầu tư có chuyến mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; các tài liệu khác có liên quan;

- Điều 4. Chủ đầu tư không tự trồng rừng thay thế: Hồ sơ gồm; Văn bản của Chủ đầu tư đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế; thuyết minh dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng;

Đơn giá trồng rừng thay thế được tính theo Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 Về việc phê duyệt quy trình kỹ thuật và suất đầu tư trồng rừng thay thế đối với một số loài cây lâm nghiệp áp dụng cho các chủ dự án không có điều kiện thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2018;

3. Đối với 02 trường hợp UBND TP. Uông Bí đề nghị hướng dẫn, để chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm nêu trên; đề nghị UBND thành phố Uông Bí đối chiếu quy hoạch, chỉ đạo chủ đầu tư; lập dự án đầu tư có thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng; phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế; theo quy định tại điều 3 hoặc điều 4 của Thông tư số 23/2017/TT-BNN&PTNT, cụ thể:

3.1 Đối với trường hợp cấp GCNQSD đất rừng sản xuất, đã trồng cây lâu năm (Vải, Nhãn...), cần xác định diện tích, thời điểm; nếu thời điểm các hộ chuyển đổi mục đích sử dụng từ rừng sản xuất sang trồng cây lâu năm, sau khi Nghị định số 23/2006/NĐ-CP có hiệu lực; chủ đầu tư phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế, theo các quy định trên, để chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm;

3.2 Đối với trường hợp cấp GCNQSD đất rừng sản xuất, hiện trạng đang trồng (Keo, Bạch Đàn...), phải thực hiện trách nhiệm trồng rừng thay thế, theo các quy định hiện hành, để chuyển mục đích sang trồng cây lâu năm.

Nội dung chi tiết:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 919
Đã truy cập: 2354325