THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

19/05/2021 10:44

     Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật).

       MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CUỘC BẦU CỬ

      Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp; đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Cuộc bầu cử có ý nghĩa trọng đại.

      - Là ngày hội lớn của toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước địa phương.

      - Là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước và của tỉnh trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

      - Là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước ta thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhân dân với Nhà nước mà việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trực tiếp biểu hiện.

      Với tầm quan trọng to lớn đó, cuộc bầu cử phải được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

      MỘT SỐ QUY ĐỊNH CẰN NẮM VỮNG VÀ THỰC HIỆN ĐỂ PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG CUỘC BẦU CỬ

       Về nguyên tắc bầu cử

      Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước ta:

      - Phổ thông (hay còn gọi là phổ thông đầu phiếu), là nguyên tắc nhằm bảo đảm để công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

      - Nhà nước bảo đảm để cuộc bầu cử thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền bầu cử của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp Nhân dân trong ngày bầu cử: Ngày bầu cử là ngày chủ nhật 23 tháng 5 năm 2021; thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 19 giờ trong ngày (Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không dược quá 9h tối cùng ngày); việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu.

       - Bình đẳng là nguyên tắc nhằm bảo đảm để tất cả công dân đều có cơ hội ngang nhau khi tham gia bầu cử; thể hiện trên các điểm sau: Mỗi cử tri chỉ được ghi tên vào danh sách cử tri ở một nơi cư trú; mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử, tự ứng cử ở một đơn vị bầu cử; mỗi cử tri chỉ được bỏ một phiếu bầu.

      - Trực tiếp là nguyên tắc bảo đảm cho cử tri trực tiếp thể hiện ý chí của mình qua phiếu bầu, trực tiếp bầu ra đại biểu của mình mà không qua một cấp đại diện cử tri; thể hiện qua các quy định: Cử tri trực tiếp đi bầu cử, tự bỏ phiếu vào thùng phiếu; trường hợp không thể tự viết phiếu bầu có thể nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu, người viết hộ phải giữ bí mật phiếu bầu của cử tri; nếu cử tri khuyết tật không tự bỏ phiếu bầu có thể nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu; trường họp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

      - Bỏ phiếu kín là nguyên tắc nhằm bảo đảm khách quan trong việc lựa chọn của cử tri. Phiếu bầu của cử tri được bảo đảm bí mật, khi cử tri viết phiếu bầu không ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách bầu cử; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri; cử tri viết phiếu bầu trong buồng kín và bỏ phiếu vào thùng phiếu.

      - Nguyên tắc bỏ phiếu:

       + Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân.

      + Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay; khi bầu cử phải xuất trình thẻ cử tri.

      + Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào thùng phiếu.

       + Trong trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thi tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà các nơi này không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

       + Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên tổ bầu cử.

       + Nếu viết hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác.

       + Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri.

         + Mọi người phải tuân theo nội quy phòng bỏ phiếu.

          Về cử tri

          Nguyên tắc lập danh sách cử tri

      - Tất cả công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, trừ các trường hợp khác quy định theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

      - Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú.

      - Cử tri là người tạm trú và có thời gian đăng ký tạm trú tại địa phương chưa đủ 12 tháng, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; quận, huyện ở nơi tạm trú hoặc đóng quân.

      - Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện cấp phường, xã, thị trấn (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).

      - Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

      Những trường hợp không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri

      - Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

      - Nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ được khôi phục lại quyền bầu cử, được trả lại tự do hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận không còn trong tình trạng mất năng lực hành vi dân sự thì được bổ sung vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri theo quy định tại Điều 29 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

      - Trong thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, những người thay đổi nơi thường trú ra ngoài đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi thường trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn; những người chuyển đến tạm trú ở nơi khác với đơn vị hành chính cấp phường, xã, thị trấn mà mình đã được ghi tên vào danh sách cử tri và có nguyện vọng tham gia bầu cử ở nơi tạm trú mới thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi cư trú cũ và bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi tạm trú mới để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện.

      - Nếu đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ mà được trả tự do hoặc đã hết thời gian giáo dục bắt buộc, cai nghiện bắt buộc thì được xóa tên trong danh sách cử tri ở nơi có trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, được bổ sung vào danh sách cử tri tại nơi đăng ký thường trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện; cấp phường, xã, thị trấn hoặc được bổ sung vào danh sách, cử tri tại nơi đăng ký tạm trú để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố; cấp quận, huyện.

      - Người đã có tên trong danh sách cử tri mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị tòa án tước quyền bầu cử, phải chấp hành hình phạt tù hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn xóa tên người đó trong danh sách cử tri và thu hồi thẻ cử tri.

          Bỏ phiếu ở nơi khác

 Từ khi niêm yết danh sách cử tri cho đến ngày bầu cử, nếu cử tri nào vì đi nơi khác, không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì có quyền xin giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố ở nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu. Khi cấp giấy chứng nhận, ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn phải ghi ngay vào danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu thuộc địa phương mình bên cạnh tên cử tri cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác”.

      CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CUỘC BẦU CỬ CỦA TỈNH QUẢNG NINH

     Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND)  các cấp tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23/5/2021 là sự kiện chính trị trọng đại, để nhân dân toàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện quyền làm chủ thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, có trình độ, năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

      Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra. Cụ thể:

      Thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

      Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 23/10/2020 triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW; thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử gồm 15 thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban.

      Thành lập Ủy ban bầu cử các cấp đảm bảo đúng thành phần, số lượng và sớm hơn so với thời gian luật định

       Căn cứ Luật Bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ cùng cấp, Ủy ban nhân dân các cấp đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, tính đến ngày 15/01/2021 toàn tỉnh đã thành lập 191 Ủy ban bầu cử các cấp (cấp tỉnh, 13 đơn vị cấp huyện và 177 đơn vị cấp xã).

      Thành lập và công bố các Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử

      Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban bầu cử các cấp đã ấn định và công bố 1.353 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

      - 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội

      - 21 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh

      - 125 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện

      - 1.204 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã

      Trên cơ sở công bố các đơn vị bầu cử; sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, UBND các cấp quyết định thành lập các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tương ứng với các đơn vị bầu cử.

      Còn tại cấp xã đã quyết định thành lập 1.438 Tổ bầu cử, số lượng thành viên tham gia Tổ bầu cử trong toàn tỉnh là 24.214 người (trung bình 17 người/tổ)

       Chia khu vực bỏ phiếu và thành lập các Tổ bầu cử

      - Chia khu vực bỏ phiếu (KVBP): UBND các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành phê chuẩn việc chia KVBP, theo đó toàn tỉnh có 1.438 KVBP. Qua tổng hợp cho thấy, số lượng cử tri ở các KVBP có sự chênh lệch giữa đô thị và miền núi, giữa các KVBP của địa phương với các KVBP riêng của đơn vị vũ trang, theo đó có 276 KVBP dưới 300 cử tri; 1.144 KVBP từ 300 đến dưới 2.000 cử tri; 18 KVBP có trên 2.000 cử tri (KVBP lớn nhất toàn tỉnh KVBP số 5 phường Hồng Hải với 3.300 cử tri).

      Về việc niêm yết, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri

     Tính đến ngày 13/5/2021 số lượng cử tri trong toàn tỉnh là937.709 cử tri, trong đó 937.709 cử tri được bầu cử 2 cấp (đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh); 935.963 cử tri được bầu 3 cấp (đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cấp huyện)904.835 cử tri được bầu cử 4 cấp. Cử tri 18 tuổi lần đầu đi bỏ phiếu là 5776 người; cử tri trên 80 tuổi là 26.638 người; tạm xác định 5.924 người không được ghi tên vào danh sách cử tri (mất năng lực hành vi dân sự 3.018 người; đang chấp hành án phạt tù là 2.906 người).

      Việc công bố, niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

      Đến ngày 17/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức 7.048 người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

      Danh sách chính thức và tiểu sử 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 692 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 6.232 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đã được các địa phương niêm yết tại 1.438 khu vực bỏ phiếu đảm bảo thời gian theo đúng kế hoạch của tỉnh.

       Về công tác tập huấn nghiệp vụ

       Hiện nay, các địa phương tiếp tục tập huấncho thành viên Tổ bầu cử theo cách “cầm tay chỉ việc”. Nội dung tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, nghiệp vụ bên trong phòng bỏ phiếu trong ngày bầu cử như: trình tự tổ chức lễ khai mạc, kiểm soát số lượng cử tri đến phòng bỏ phiếu, phát phiếu bầu theo quyền bầu cử của cử tri, hướng dẫn gạch phiếu, đóng dấu “đã bỏ phiếu” vào thẻ cử tri, cách kiểm phiếu,lập cácbiên bản, việc sử dụng hòm phiếu phụ... Hình thức tập huấn: thành viên Tổ bầu cử diễn tập các kỹ năng, nghiệp vụ tại phòng bỏ phiếu, chia thành các nhóm để thực tập cách kiểm phiếu. Bên cạnh việc diễn tập kỹ năng nghiệp vụ về bầu cử, một số địa phương cũng tổ chức diễn tập tình huống cử tri tham gia bỏ phiếu có biểu hiện ho, sốt để các thành viên Tổ bầu cử biết cách xử lý trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

       Về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử

      Theo chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp kiểm tra việc chuyển tài liệu, phiếu bầu và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Tất cả các khu vực bỏ phiếu, khu dân cư, khu vực công cộng hoàn thành công tác trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án dự phòng (kể cả điện nước, vệ sinh) trước ngày 07/5/2021 để có thời gian tập dượt kỹ lưỡng cho ngày bầu cử. Có dự báo và chuẩn bị phương án cụ thể, nhất là về các phương tiện vật chất, kỹ thuật và các điều kiện về thông tin, liên lạc cho cuộc bầu cử. Đề nghị Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

       Về công tác thông tin, tuyên truyền

      Công tác tuyên truyền về bầu cử được chỉ đạo triển khai tích cực, chú trọng tính đại chúng, thời sự, hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng địa phương, từng cấp, từng ngành, từng nhóm đối tượng đảm bảo tuyên truyền đến tận hộ gia đình và từng người dân, góp phần tăng sức lan toả sâu rộng tới đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân, tác động tích cực đến nhận thức và tình cảm của Nhân dân, cử tri nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và quyền lợi, trách nhiệmđối với cuộc bầu cử.

       Công tác thông tin tuyên truyền được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với tần suất, thời lượng lớn. Định kỳ cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền báo chí; Tuyên truyền trên các loại hình báo chí, ấn phẩm (Trên sóng truyền hình, sóng phát thanh, Báo Quảng Ninh điện tử và Cổng thông tin, Báo in Quảng Ninh); Tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội; hệ thống thông tin cơ sở(Tuyên truyền đến các ngư dân đang khai thác thủy sản xa bờ,tuyên truyền bầu cử bằng tiếng dân tộc). Tiếp tục đẩy mạnh hình thức tuyên truyền cổ động trực quan (tăng số lượng băng zôn, cờ, bảng điện tử Led, cụm mô hình cổ động,biển quảng cáo tấmlớn, đảo giao thông;khẩu hiệu in tường; hiện đang tập trung hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu cách trang trí khánh tiết cổng vào, khu vực bên ngoài và bên trong phòng bỏ phiếu. Chuẩn bị chu đáo để tổ chức không gian trưng bày sách, báo, tài liệu hiện vật tuyên truyền về bầu cử, tổ chức Hội thi các Đội thông tin lưu động chào mừng cuộc bầu cử).

       Triển khai chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thược, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn tỉnh với chủ đề Ngày hội non sông. bên cạnh đó, luôn chủ động, làm chủ không gian mạng, kịp thời xử lý răn đe đối với các ân mưu, hành vi chống phá cuộc bầu cử.

       Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

      Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên trao đổi, chủ động phối hợp với Ủy ban bầu cử các địa phương và các cơ quan, ban, ngành liên quan nắm tình hình đơn thư, khiếu nại, tố cáo nói chung, đặc biệt là khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử. Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền cơ sở đã duy trì nghiêm túc cơ chế tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ cuộc bầu cử, ban hành Kế hoạch với nguyên tắc xuyên suốt: Xử lý từ xa; Giải quyết từ sớm.

      Đến nay, không có đơn thư khiếu nại tố cáo về người ứng cử đại biểu Quốc hội; đã tiếp nhận 37 đơn thư, trong đó: 02 đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 09 đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 25 đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Hiện tại các đơn, thư trên đã được chỉ đạo giải quyết theo quy trình.

       Về công tác đảm bảo an ninh, trật tự

      Tiểu ban An ninh, Trật tự và Y tế đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo rà soát, nắm tình hình liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đề ra, làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất ngay từ bước đầu; phối hợp với các cơ quan chức năng của Uỷ ban bầu cử tỉnh thống kê, lập danh sách và tiến hành xác minh phục vụ thẩm tra tiêu chuẩn chính trị của nhân sự giới thiệu ứng cử. Quản lý chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh và phòng, chống dịch đối với 2.510 lượt người nước ngoài lưu trú trên địa bàn và hàng chục nghìn lượt người xuất nhập cảnh. Kịp thời phát hiện, xử lý 138 vụ (309 trường hợp) nhập cảnh trái phép; Lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng đã phát hiện, xử lý hình sự 12 vụ 39 bị can về tội danh tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

      Sau Hội nghị Hiệp thương lần 3, nhân sự chính thức ứng cử đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng theo quy định; trong đó, không còn nhân sự tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; còn 01 nhân sự tự ứng cử HĐND cấp xã (Hoàng Hữu Tuyên, SN 1983, làm nghề dịch vụ du lịch; tự ứng cử HĐND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô).

       Đối với việc tổ chức bầu cử trong điều kiện diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19

      Trên sơ sở Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 củaBộ Y tếhướng dẫn chi tiết về công tác phòng chống dịch trong quá trình tổ chức bầu cử (đối với cử tri; đối với các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, cách ly tập trung; cách sử dụng hòm phiếu phụ;…), các địa phương xây dựng phương án cụ thể và báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh kế hoạch, phương án về phòng chống dịch Covid-19 phục vụ cuộc bầu cử, bảo đảm sự tập trung, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ Ủy ban bầu cử cấp tỉnh đến Ủy ban bầu cử cấp xã, Tổ bầu cử theo đúng nguyên tắc, phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”;vừa đảm bảo quyền bầu cử của cử tri và tổ chức bầu cử an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

      Hiện các địa phương trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vì thế, có thể khẳng định việc chọn đúng, bầu đủ có vai trò hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn góp phần quan trọng vào việc cụ thể hóa khát vọng phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước ta bước vào một thời kỳ mới. Mỗi lá phiếu của cử tri đều mang sứ mệnh cao cả là “viên gạch hồng” góp phần xây dựng đất nước.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG NINH

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 929
Đã truy cập: 2108491