Cải cách thủ tục hành chính, hướng đi đúng đắn tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp

20/07/2021 16:27

Cải cách thủ tục hành chính không làm thay đổi bản chất của thủ tục hành chính, mà chỉ làm cho hệ thống này trở nên hiệu quả hơn, phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn; công tác quản lý nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống.

       

         Cải cách thủ tục hành chính là nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước: Xác định, được vai trò, tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm về triển khai nhiệm vụ ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đều đưa nội dung cải cách hành chính nói chung và cải cách cải cách thủ tục hành chính nói riêng vào nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và đồng chí Giám đốc Sở là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Sở đã thường xuyên rà soát, tổng hợp danh mục, nội dung thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Danh mục thủ tục hành chính mới nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, theo đó hiện nay tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) là: 139 TTHC (giảm 7 thủ tục so với trước khi công bố); trong đó: cấp tỉnh 108 TTHC (có 102/108 giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, 6/108 TTHC thực hiện tại đơn vị); cấp huyện: 23 TTHC; cấp xã: 8 TTHC.

        Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện: (1) cử cán bộ đủ thẩm quyền sang làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; (2) phân cấp, ủy quyền, giao nhiệm vụ ký duyệt giải quyết cho cán bộ hành chính công chuyên ngành thuộc Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; (3) Xây dựng quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính giữa bộ phận hành chính công chuyên ngành với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

        Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các thủ tục hành chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đều được rà soát, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm cắt giảm thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính, theo đó tổng số thời gian cắt giảm của 108 thủ tục hành chính cấp tỉnh từ 1.935 ngày theo quy định xuống còn 969 ngày, cắt giảm 966 ngày (giảm 50%) thời gian giải quyết so với quy định.

        Đối với  thủ tục hành chính có quy trình giải quyết đơn giản (gồm các thủ tục không phải kiểm tra, thẩm định tại cơ sở; không cần thành lập hội đồng; không phải xin ý kiến các ngành...) cán bộ Hành chính công được giao nhiệm vụ của Sở thực hiện: tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết thủ tục hành chính đó.

        Đối với thủ tục hành chính có quy trình giải quyết phức tạp, phải kiểm tra thực tế tại cơ sở theo quy định; thành lập hội đồng thẩm định; lấy ý kiến tham gia thẩm định của liên ngành hoặc các bộ phận, cơ quan chuyên môn khác nhau:

       + Cán bộ thuộc bộ phận hành chính công chuyên ngành của Sở thẩm định sơ bộ, tiếp nhận hồ sơ về nội dung và thành phần, bảo đảm chính xác, đầy đủ, đúng quy định và sử dụng “Phiếu tham gia ý kiến thẩm định” gửi đến cơ quan chuyên môn được xác định trong quy trình xử lý để yêu cầu thẩm định.

Cán bộ thẩm định thủ tục hành chính theo quy định của và gửi kết quả thẩm định về Bộ phận hành chính công chuyên ngành thuộc Sở - ảnh minh họa

      + Cơ quan được yêu cầu thẩm định thủ tục hành chính có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo quy định của Luật và gửi kết quả thẩm định về Bộ phận hành chính công chuyên ngành thuộc Sở. Đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm về thời gian thẩm định, kết quả thẩm định kết quả thủ tục hành chính đó.

      + Căn cứ vào kết quả thẩm định của cơ quan được yêu cầu thẩm định cán bộ hành chính công chuyên ngành: phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (đối với thủ tục hành chính được giao quyền, ủy quyền) hoặc trình phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (đối với thủ tục hành chính không được giao quyền, ủy quyền)

        - Sở đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy trình, trình tự giải quyết thủ tục hành chính chi tiết theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để tin học hóa việc giải quyết 100% thủ tục hành chính, trong đó: có 102/102 thủ tục hành chính (tỷ lệ 100%) tổng số thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3. Năm 2021, trên cơ sở rà soát, Sở đã đề xuất và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung 68/102 (66,7%) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 lên mức độ 4 (tại Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 23/4/2021). Danh mục, nội dung các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh theo quy định.

Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC được quan tâm thực hiện - ảnh minh họa

        Việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở thường xuyên được quan tâm thực hiện. Sở đã công bố số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhân phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính trên cổng thông tin của sở theo đúng quy định. Trong  6 tháng đầu năm 2021, chưa có phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp & PTNT quản lý.

        Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị về công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết hợp và lồng ghép công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính với việc phổ biến chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

         Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình thực hiện, do đặc thù của ngành, một số thủ tục hành chính hiện không thể đưa vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (6/108 TTHC thuộc các lĩnh vực chăn nuôi thú y, thủy sản) do đây là những thủ tục hành chính nếu đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ gây thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp như chi phí xăng dầu; chi phí lưu kho, lưu bãi tăng; mất an toàn trong việc kiểm soát dịch bênh, đặc biệt một số bệnh nguy hiểm có thể lây sang người, đồng thời làm mất mỹ quan và gây ô nhiễm môi trường. Ví dụ: Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (thời gian thực hiện chỉ 01 ngày, nếu cá nhân, tổ chức đưa đối tượng kiểm dịch (gà, lợn, dê, trâu, bò..) này về Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ rất bất tiện lớn như đã kể trên.

        Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, Sở đã chủ động cắt giảm 100% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo quy định. Vì vậy mặc dù người dân, doanh nghiệp được tạo điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn nhưng bộ phận, công chức thực hiện thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính phải chịu áp lực về thời gian lớn hơn rất nhiều.

        Bên cạnh đó, hiện sở phải giải quyết thủ tục hành chính ở 10 lĩnh vực với nhiều thủ tục hành chính phức tạp. Trong khi đó, đối tượng đề nghị giải quyết thủ tục hành chính phần lớn là nông dân, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngư dân thường xuyên ra khơi chưa thực sự am hiểu về các thủ tục hành chính...nên xảy ra việc thiếu hoặc hồ sơ chưa đảm bảo, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận giải quyết gặp nhiều khó khăn trong hỗ trợ, hướng dẫn.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngành nông nghiệp đã từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị - ảnh minh họa

         Với phương án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính bài bản và hiệu quả, ngành nông nghiệp đã từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của đơn vị. Thời gian qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp từng bước tạo những chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch của các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Cải cách thủ tục hành chính là hướng đi đúng đắn góp phần nâng cao chất lượng, tính minh bạch của Sở trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 667
Đã truy cập: 2107068