Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2021 của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn

21/07/2021 14:51

        Ngày 09/11/2018, Chính phủ thông qua Nghị quyết số 139/NQ-CP về ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi lĩnh vực giao quản lý để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

     

Giảm chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành nông nghiệp - ảnh minh họa

     Chủ động và tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Sở đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Văn bản số 883/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 13/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020; Văn bản số 3868/UBND-NC ngày 06/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.

Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, thúc đẩy doanh nghiệp, tăng cường đầu tư cho sản xuất, kinh doanh - ảnh minh họa

      Thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp góp phần cải thiện chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật. Ngay từ đầu năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch hành động số 1414/KH-SNN&PTNT về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương tỉnh Quảng Ninh (DDCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2021 và những năm tiếp theo của Sở Nông nghiệp và PTNT. Các quy định pháp luật được Sở cập nhật, tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp, tạo cơ hội thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận, tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật, việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT có 06 đơn vị trực thuộc thực hiện thu phí, lệ phí trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản theo quy định của nhà nước bao gồm: Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản và Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện thủ tục thu, nộp tiền phạt, báo cáo biên lai thu phạt tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính bị xử phạt đã nghiêm chỉnh chấp hành việc nộp tiền phạt đúng thời hạn quy định nên không phát sinh việc nộp thêm tiền do chậm thi hành quyết định xử phạt.

     Kịp thời, đầy đủ và thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp trong đó chú trọng tuyên truyền các quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để  ngoài việc kiến nghị, đề xuất cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ, doanh nghiệp còn tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu.

 

Các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp luôn được kịp thời giải đáp

       Duy trì và cải thiện hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử của Sở và trang Fanpage DDCI Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh kết nối với trang Fanpage DDCI của tỉnh Quảng Ninh trên mạng xã hội Facebook nhằm cung cấp thông tin liên quan đến công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và tiếp nhận thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp, người dân. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp theo Chương trình OCOP gắn với sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nhất là sản phẩm đã có uy tín; xây dựng Kế hoạch chi tiết phát triển các sản phẩm thuộc chương trình OCOP Quảng Ninh.

Trang Fanpage DDCI Sở Nông nghiệp và PTNT - Kênh cung cấp thông tin hiệu quả và tiếp nhận phản hồi từ doanh nghiệp

      Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các nội dung trọng tâm thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ ngành, lĩnh vực được giao quản lý, như: (1) Hướng dẫn về trình tự, thủ tục trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp; (2) Hướng dẫn đăng ký và cấp giấy chứng nhận ATTP đối với sản phẩm nông sản và các sản phẩm tham gia hội chợ OCOP tỉnh; (3) Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp trong khu vực rừng ven biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (4) Hướng dẫn thực hiện Chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết số 194/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; (5) Hướng dẫn UBND các địa phương thẩm tra thẩm định, bình xét các chủ tàu có đủ điều kiện tham gia đóng mới tàu cá theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thuỷ sản để trình UBND tỉnh phê duyệt. (6) Phối hợp với các Sở, ngành, các Công ty lâm nghiệp đẩy nhanh tiến độ sắp xếp đổi mới mô hình hoạt động thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ; Phối hợp với các Sở, ngành chỉ đạo các Trung tâm đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Hội nghị triển khai Chính sách khuyến khích đầu tư, liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 194/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

      Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Đây là nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Xác định, được vai trò, tầm quan trọng của cải cách thủ tục hành chính trong các chương trình, kế hoạch giai đoạn và hàng năm về triển khai nhiệm vụ ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh đều đưa nội dung cải cách hành chính nói chung và cải cách cải cách thủ tục hành chính nói riêng vào nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và đồng chí Giám đốc Sở là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Sở đã thường xuyên rà soát, tổng hợp danh mục, nội dung thành phần hồ sơ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Danh mục thủ tục hành chính mới nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 29/3/2021, theo đó hiện nay tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT thuộc 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) là: 139 TTHC (giảm 7 thủ tục so với trước khi công bố); trong đó: cấp tỉnh 108 TTHC; cấp huyện: 23 TTHC; cấp xã: 8 TTHC. Để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, các thủ tục hành chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đều được rà soát, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục và cắt giảm cắt giảm thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính, theo đó tổng số thời gian cắt giảm của 108 thủ tục hành chính cấp tỉnh từ 1.935 ngày theo quy định xuống còn 969 ngày, cắt giảm 966 ngày (giảm 50%) thời gian giải quyết so với quy định. Vì vậy mặc dù người dân, doanh nghiệp được tạo điều kiện thực hiện nhanh chóng hơn, thuận lợi hơn nhưng bộ phận, công chức thực hiện thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính phải chịu áp lực về thời gian lớn hơn rất nhiều

       Thực hiện đổi mới, phương thức giám sát, tiếp cận, lấy thông tin từ doanh nghiệp. Phối hợp, tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành sẽ giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian chuẩn bị hồ sơ, báo cáo các nội dung tài liệu, thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.

Cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

        Để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp góp phần cải thiện chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật, ngoài các nhiệm vụ giải pháp nêu trên, trong thời gian tới Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải thường xuyên lấy ý kiến trực tiếp của các doanh nghiệp về đánh giá mục tiêu, gánh nặng tuân thủ pháp luật mà doanh nghiệp gặp phải; thúc đẩy sự chia sẻ giữa các cơ quan nhà nước. Tiếp tục tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, trách nhiệm. Thường xuyên rà soát, kịp thời thông báo những văn bản pháp luật mới ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời tham mưu bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, để các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 1814932