Phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

22/07/2021 14:42

      Ông Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT được phân công là người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh.

     Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

     Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: số 2416/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh; số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở được phân công là người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh

     Ngày 05 tháng 7 năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 794/QĐ-SNN&PTNT về việc phân công người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của sở. Theo đó, ông Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 19/4/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp thông tin ông Nguyễn Minh Sơn để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thuận tiện liên hệ.

      - Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn   Chức vụ: Giám đốc Sở

      - Số điện thoại: CQ-0203.3836.184; DĐ: 0912 080 002

      - Email: nguyenminhson@quangninh.gov.vn

     - Địa chỉ liên hệ: Sở Nông nghiệp  và  PTNT  Quảng Ninh, tầng 10, khu liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Đỗ Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 801
Đã truy cập: 2057464