Tăng cường chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

28/07/2021 07:56

        Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới phải có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại, phát triển bền vững đất nước.

Chủ động phòng, chống thiên tai, gắn với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng an toàn (Ảnh minh họa)

        Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương lãnh đạo và tập trung chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự nỗ lực của người dân, công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng; ý thức chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai được nâng cao, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, từng bước phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Ý thức chủ động phòng tránh và ứng phó với thiên tai được nâng cao,

góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại - Ảnh minh họa

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số tồn tại cần phải khắc phục, như: Công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi tình hình mưa lớn, lũ quét vẫn còn hạn chế; thông tin chưa kịp thời, đầy đủ. Hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân và các doanh nghiệp trong việc phòng, chống thiên tai chưa được thường xuyên. Công tác phối hợp, hiệp đồng ứng phó, tìm kiếm cứu nạn giữa các cấp, ngành, lực lượng cùng thực hiện nhiệm vụ tại một số khu vực chưa chặt chẽ, thống nhất, trách nhiệm chưa rõ ràng. Một số công trình kè chống sạt lở, đê điều, hồ chứa, công trình phòng chống thiên tai, công trình thoát nước khả năng chống chịu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số địa phương chuẩn bị phương án phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn chưa sát thực tế; công tác chuẩn bị theo phương châm “bốn tại chỗ” có nơi chưa đầy đủ nên việc tổ chức triển khai ứng phó khi thiên tai xảy ra có lúc còn lúng túng.

        Trong thời gian tới, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đặc biệt là các hình thái cực đoan như bão mạnh, siêu bão, mưa, lũ lớn; lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, rét đậm, rét hại.

Nguy cơ sạt lở đất khi vào mùa mua lũ - Ảnh minh họa

        Để chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai, Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo nguyên tắc “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”; Thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban xây dựng đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung quán triệt và thực hiện một số nội dung sau:

         (1) Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị và của mọi tổ chức, cá nhân và người dân. Phòng chống thiên tai phải lấy phòng ngừa là chính, thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

         (2) Đối với các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện:

        - Kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ngành. Phân công, phân cấp, địa bàn cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Củng cố cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo đội ngũ cán bộ làm công tác này có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đầu tư phương tiện và vật tư, trang thiết bị, ... đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi có sự cố, thiên tai xảy ra.

       - Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng như thông tin dự báo, cảnh báo truyền tin về tình hình thời tiết, thiên tai kịp thời, phù hợp với từng địa bàn, trong đó chú trọng đến các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, dân cư vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo. Tổ chức diễn tập, tập huấn theo từng phương án ứng phó; phối hợp, hiệp đồng các lực lượng trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng, người dân đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương và vùng sâu, vùng xa, biên giới, trên biển, hải đảo. Chủ động, tích cực và tăng cường nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời để các cơ quan, đơn vị tổ chức và nhân dân theo dõi, chủ động phòng, chống, ứng phó, nhất là loại hình bão và mưa lớn. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, thông báo, cảnh báo nhanh, chính xác và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra.

Trực ban 24/24 tại Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

        - Rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên từng địa bàn, phương án hộ đê, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập cho phù hợp với từng công trình, tuyến đê theo phương châm “bốn tại chỗ”. Vận hành hiệu quả hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, nhất là các hồ chứa lớn. Xây dựng hệ thống cảnh báo xả lũ hồ chứa, hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ quản lý và điều hành hồ chứa, lập và cập nhật bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa theo quy định. Chú trọng phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, rà soát công trình thủy lợi, đê điều, các khai trường, bãi đổ thải mỏ, khu vực dân cư lưu vực sông, chân bãi thải… chủ động chuẩn bị sẵn sàng vật tư, lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai.

Các công trình thủy lợi được kiểm tra, bảo dưỡng chủ động

sẵn sàng cho mùa mưa lũ - Ảnh minh họa

        - Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại các vùng thường xuyên chịu tác động của thiên tai: thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại dân cư tại các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, nhất là nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, gắn với xây dựng nông thôn mới; những nơi chưa thể di dời được cần lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo để kịp thời sơ tán, giảm thiểu rủi ro khi xảy ra thiên tai; kết hợp xây dựng công trình phòng, chống thiên tai. Chủ động di dời dân cư sinh sống tại khu vực ven sông, suối, sườn đồi núi, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở, cản trở dòng chảy, khu vực thấp trũng bị ngập sâu. Xây dựng, rà soát và tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống vỡ đê, vỡ đập, lũ lớn, ngập lụt, xả lũ khẩn cấp hồ chứa nước, bão mạnh, siêu bão trong đó chú trọng đảm bảo an toàn đê điều, dân cư vùng ven sông, ven biển theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

Bản đồ phân vùng nguy cơ trượt lở đất đá tỉnh Quảng Ninh

        - Chủ động lồng ghép, bổ sung các nguồn lực đầu tư củng cố, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai để chủ động thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão cấp vùng Cô Tô

        - Trong đó tập trung: Xây dựng, củng cố, nâng cấp các khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá, cơ sở hạ tầng, công trình phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các đảo. Hoàn thiện hệ thống đê điều, hồ đập, bảo đảm an toàn hồ đập, chủ động phòng, chống lũ, bão theo mức thiết kế. Xây dựng, củng cố công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, bờ sông, bờ biển. Đầu tư mua sắm phương tiện, vật tư, trang thiết bị chuyên dùng đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, trồng cây chắn sóng, rừng phòng hộ ven biển. Nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt tới tất cả các xã và tàu thuyền và người dân hoạt động trên biển, đảo.

Rà soát, triển khai đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình đang thi công trên các đồi cao, không để xảy ra tình trạng sụt lún, sạt lở và trôi tràn bùn đất xuống dưới khu dân cư và đường giao thông.

Tổ chức nạo vét các sông, suối, mương, cống tiêu thoát nước;đặc biệt là những sông, suối có liên quan đến khu vực bãi thải mỏ. Rà soát, kiểm tra hệ thống mương, cống tiêu, thoát nước ở các khu vực đô thị, khu đông dân cư, không để xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, kéo dài.

        - Lực lượng vũ trang tổ chức hiệp đồng với các địa phương, đơn vị để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “phòng là chính” và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả “bốn tại chỗ”. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu các tình huống khẩn cấp về lụt, bão; cứu hộ đê, đập khi có sự cố; tham gia tìm kiếm cứu nạn, là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với Đài thông tin Duyên Hải và chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, hướng dẫn di chuyển khi có bão, áp thấp nhiệt đới, bố trí, sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại các cảng cá, khu neo đậu hợp lý, an toàn để tránh xảy ra thiệt hại cho ngư dân ngay trong khu vực tránh trú bão và phục vụ tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố. Tổ chức huấn luyện, diễn tập về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đặc biệt là cuộc diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, an toàn trước dịch bệnh COVID 19. Duy trì hoạt động Đội liên ngành thường trực cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long 24/24 giờ, nắm chắc tình hình, sẵn sàng xử lý hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở.

Sắp xếp tàu thuyền neo đậu tại các cảng cá, khu neo đậu hợp lý,

đảm bảo an toàn khi mưa bão.

        Tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến đường giao thông, tuyến luồng đường thủy nội địa, đặc biệt các tuyến đường cao tốc chuẩn bị sẵn sàng vật tư dự trữ, phương tiện, nhân lực sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tiến hành gia cố, sửa chữa, nâng cấp công trình, cơ sở hạ tầng giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt khi có sự cố thiên tai.

        (3) Đảng ủy Than Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Tổng Công ty Đông Bắc và các địa phương, đơn vị có liên quan: (1) Tham gia huy động phương tiện, thiết bị phục vụ cho PCTT và TKCN khi có yêu cầu. Phối hợp với các địa phương, đơn vị trong việc tiếp tục rà soát, tổ chức di dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, cạnh các khai trường khai thác than, chân bãi thải mỏ. (2) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong việc đảm bảo môi trường, xử lý chất thải, bãi thải mỏ. (3) Bố trí đủ nguồn lực cho các đơn vị thành viên chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn nguyên môi trường tại các mỏ, kho vận, cảng, bãi đổ thải, thực hiện trồng rừng hoàn nguyên môi trường tại các bãi thải, khai trường…

Bãi thải mỏ, địa điểm thường có nguy cơ sạt lở khi mưa lũ

       (4) Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân kỹ năng nhận biết và các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống

         (5) Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, đơn vị./.

  •  

     

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 221
Đã truy cập: 2348913