Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án và Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

05/08/2021 16:02

        Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 09/10/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng Đề án Đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng hợp Đề án, Báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Để đảm bảo tính toàn diện, chất lượng của Đề án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các địa phương, đơn vị:

       - Tham gia ý kiến vào các dự thảo Báo cáo tổng hợp Đề án, Báo cáo tóm tắt Đề án và dự thảo Nghị quyết về Đảm bảo an ninh nguồn nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

       - Ý kiến tham gia bằng văn bản của đơn vị đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ email: huyminhhai@gmai.com) trước ngày 10/8/2021 để tổng hợp, hoàn thiện.

 

Tài liệu chi tiết tại tệp đính kèm:

SNN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 551
Đã truy cập: 2355236