Triển khai Dự án Điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ninh

18/08/2021 13:36

       Tổ chức triển khai Luật Thủy sản số: 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019; trong đó tại Điều 12 quy định UBND cấp Tỉnh có trách nhiệm điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản theo chuyên đề và nghề cá thương phẩm hàng năm để làm căn cứ xác định hạn ngạch, giấy phép khai thác thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hoạt động khai thác có hiệu quả, phát triển bền vững ngành thủy sản. 

 

      Với mục tiêu đánh giá được hiện trạng khai thác, biến động và khả năng tự phục hồi của nguồn lợi hải sản vùng biển ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ninh, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý, bảo tồn góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản của tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề xuất và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5071/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh tỉnh về phê duyệt Đề cương, dự toán kinh phí dự án: Điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ninh

     Dự án được triển khai với các mục tiêu: (1). Đánh giá được hiện trạng thành phần loài, thành phần sản lượng, phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi ở vùng biển ven bờ và vùng lộng; (2). Đánh giá được hiện trạng thành phần loài, phân bố và khả năng tự tái tạo của nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng; (3). Đánh giá được hiện trạng nghề cá thương phẩm: Sản lượng khai thác của từng nghề khai thác, từng nhóm tàu; (3). Đánh giá được hiện trạng hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng lộng: cơ cấu nghề, phương tiện khai thác và cường lực khai thác; (4). Đánh giá được tác động các nghề khai thác hiện nay đối với phát triển kinh tế xã hội (trong đó có cả tác động đến nguồn lợi thủy sản); (5). Đề xuất được phương án phân bổ hạn ngạch khai thác nguồn lợi thủy sản (sản lượng khai thác) cho từng nhóm nghề, đội tàu thuộc tỉnh; (6). Đề xuất được các giải pháp quản lý nguồn lợi thủy sản và phương án phân vùng bảo vệ nguồn giống thủy sản, các loài quý hiếm, các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao.

      1. Tình hình triển khai Dự án:

      1.1. Kết quả thực hiện năm 2020

      Thực hiện được 01 đợt điều tra và viết chuyên đề báo cáo. Tổ chức thực hiện nội dung: Điều tra kế thừa số liệu và Điều tra đánh giá hiện trạng hoạt động nghề cá thương phẩm thực hiện được 01 chuyến/tổng số 10 chuyến (đạt 10% khối lượng điều tra theo thuyết minh) và 03 báo cáo chuyên đề.

      1.2. Kết quả thực hiện năm 2021

      Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/7/2021, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên chỉ thực hiện được 03 chuyến điều tra nghề cá thương phẩm trên tổng số 09 chuyến còn lại của năm 2021. Điều tra, thu mẫu môi trường, nguồn lợi hải sản trên các hệ sinh thái ven bờ và vùng lộng 01 mùa/tổng 02 mùa đạt 50% khối lượng điều tra. Trong đó, Tháng 5 đến tháng 7/2021, Chi cục Thủy sản-Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Viện tài Nguyên và môi trường biển và Viện Nghiên cứu Hải sản tổ chức 02 chuyến điều tra thu mẫu nước, mẫu vi sinh vật, mẫu đất, mẫu nguồn lợi hải sản... tại vùng biển ven bờ và vùng lộng của tỉnh Quảng Ninh:

Hình ảnh Đoàn công tác Viện Tài nguyên và môi trường biển lấy mẫu

tại vùng biển ven bờ các địa phương Móng Cái, Tiên Yên, Hạ Long,

Quảng Yên từ ngày 25-28/5/2021

Hình ảnh Đoàn công tác Viện Nghiên cứu Hải Sản thu mẫu

tại vùng lộng tỉnh Quảng Ninh từ ngày 08 đến hết ngày 12/7/2021

      Dự án Điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh phê duyệt từ tháng 10/2019, dự kiến đến cuối năm 2022 dự án sẽ hoàn thành.

      2. Hiệu quả dự kiến của Dự án:

      Sản phẩm của dự án sẽ góp cơ sở khoa học cho việc sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác phù hợp với vùng biển ven bờ và vùng lộng; tạo lập cơ sở đề xuất thời gian hạn chế khai thác trong mùa sinh sản của các loài thủy sản nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới, cụ thể:

      2.1. Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

     - Các sản phẩm của Dự án là cơ sở khoa học phục vụ cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh; đề ra các biện pháp bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản biển, sử dụng một cách hợp lý tài nguyên sinh vật của tỉnh.

     - Là tài liệu tham khảo quan trọng cho các ngành khoa học có liên quan như nông, lâm, ngư, du lịch sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng...

 

     2.2. Đối với công tác quản lý

     - Sản phẩm của Dự án là cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học để các sở, ban ngành có liên quan căn cứ để ban hành các căn cứ để ban hành hoặc đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, quy hoạch, và các văn bản quy định quản lý trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi và tài nguyên môi trường.

     - Kết quả đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản biển của tỉnh Quảng Ninh; sẽ góp phần vào việc đánh giá hiệu quả của việc đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo vệ của tỉnh cũng như hỗ trợ về giá trị kinh tế của tỉnh.

     - Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ địa phương tham gia dự án có đầy đủ kiến thức để thường xuyên giám sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi thủy sản và xu hướng biến đổi của nó, để chủ động có những biện pháp kịp thời ứng phó với BĐKH tác động đến nguồn lợi nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên sinh vật.

     2.3. Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

     - Sản phẩm của Dự án là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội ngành kinh tế biển của tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, bảo vệ an ninh quốc phòng.

     - Sản phẩm của Dự án là cơ sở khoa học để quảng bá hình ảnh về nguồn lợi thủy sản biển của tỉnh đối với khách du lịch, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Tăng cường sự hấp dẫn để thu hút đầu tư về nghiên cứu khoa học cũng như phát triển kinh tế nói chung và du lịch sinh thái nói riêng.

     - Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan quản lý và người dân địa phương về khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản biển tại Quảng Ninh./.

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thủy sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1038
Đã truy cập: 2179683