Triển khai Thông tư Thông tư Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

05/09/2021 09:54

      Ngày 07/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/7/2021.

       

       Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể kế hoạch phòng, chống thiên tai ở cả ba cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

      Để kế hoạch xây dựng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm tham mưu xây dựng cần thực hiện đầy đủ công tác rà soát, thu thập tài liệu; điều tra, khảo sát số liệu cơ bản; xác định, đánh giá rủi ro và đề xuất giải pháp. Trên cơ sở đó tiến hành xây dựng dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo. Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt, ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai của cấp mình.

      Đối với nội dung kế hoạch phòng, chống thiên tai bao gồm: các căn cứ pháp lý để lập kế hoạch; mục đích, yêu cầu; đặc điểm về tự nhiên, dân sinh, kinh tế-xã hội, cơ sở hạ tầng; đánh giá hiện trạng công tác phòng, chống thiên tai; xác định đánh giá rủi ro thiên tai, các biện pháp phòng, chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai…

      Thông tư cũng nêu rõ, kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương được xây dựng và phê duyệt theo chu kỳ 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và được cập nhật, điều chỉnh hằng năm.

      Sau khi kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp được phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp trên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kế hoạch phòng, chống thiên tai với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Quốc phòng để tổng hợp, chỉ đạo.

      Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai hằng năm của địa phương. Nội dung báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp bao gồm: Tình hình, ảnh hưởng thiên tai tại địa phương; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương; kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại kế hoạch phòng, chống thiên tai tại địa phương và danh mục nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phòng, chống thiên tai tại địa phương; đánh giá thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị.

      Thời gian chốt số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo được nêu rõ như sau: Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng năm tính từ ngày 15/12 năm trước năm báo cáo đến ngày 14/12 của năm báo cáo; thời hạn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chậm nhất vào ngày 25/12 năm báo cáo. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình cụ thể và nội dung yêu cầu báo cáo để xác định thời hạn gửi báo cáo của UBND cấp huyện, cấp xã cho phù hợp.

      Để triển khai thực hiện Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Đối với các tỉnh, thành phố đã phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp giai đoạn 2021-2025 trước ngày Thông tư có hiệu lực (25/7/2021), chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt, đồng thời hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật bổ sung các nội dung theo quy định tại Thông tư.

2. Đối với các tỉnh, thành phố chưa phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp: Tổ chức triển khai xây dựng, phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp ở địa phương giai đoạn 2021-2025; bố trí kinh phí để triển khai kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn 2021-2025.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1482
Đã truy cập: 2175148