Phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân.

08/09/2021 11:09

      Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị

      Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Việc phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi ở cơ sở, thể hiện qua các nhiệm vụ: Tiếp công dân, trợ giúp pháp lý, hướng dẫn thực hiện các chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp cho người dân, doanh nghiệp.

Mỗi công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT theo nhiệm vụ chuyên môn đều có thể là một tuyên truyền viên pháp luật

      Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

       Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong việc triển khai quy định pháp luật về nông nghiệp, nông thôn đến được nhiều hơn với quần chúng nhân dân. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong những năm qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt các nội dung văn bản pháp luật, văn bản áp dụng Quy phạm pháp luật của tỉnh và Trung ương liên quan đến lĩnh vực quản lý đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên nông dân, phụ nữ và đồng bào dân tộc từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố.

Đồng bào dân tộc luôn là đối tượng trọng tâm của công tác phổ biến chính sách, pháp luật

      Nhận thức của lãnh đạo, cấp ủy, tổ chức Đảng, chuyên môn về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nâng cao; lãnh đạo chuyên môn, cấp ủy, tổ chức Đảng đã coi trọng phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đoàn thể trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện. Mỗi công chức, viên chức của ngành luôn coi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ chính trị chung gắn với chức năng, nhiệm vụ riêng về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của mỗi Bộ, ngành, địa phương; từng bước khắc phục được tính hình thức.

Tuyên truyền cho ngư dân lồng ghép với công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về pháp luật về khai thác thác và bảo vệ nguồn lợi

      Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh, đồng bộ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả về phổ biến, giáo dục pháp luật.

      Tiếp tục quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực rà soát, đề xuất việc chỉnh sửa, bổ sung các văn bản quy định, hướng dẫn còn bất cập, vướng mắc, thiếu tính đồng bộ, không phù hợp với thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các loại hình tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm duy trì có hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị trực thuộc; bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thường xuyên cập nhật cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh – Sở Tư pháp để nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về ngành, lĩnh vực quản lý.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

      Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn tỉnh. Gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

      Củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội nghũ làm công tác thanh tra pháp chế ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở cấp tỉnh, cán bộ làm công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, đội ngũ báo cáo viên pháp luật là lực lượng nòng cốt, góp phần thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, đề án về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong giai đoạn 2017 – 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã không ngừng bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, từ chỗ chỉ có 10 người năm 2017, đến năm 2020 đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh của Sở đã tăng lên 21 người. Báo cáo viên pháp luật của Sở là người có trình độ, năng lực, uy tín và được kiện toàn thường xuyên để đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và cơ cấu. Năm 2021, Sở tiếp tục có văn bản số 2595/SNN&PTNT đề nghị Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận Báo cáo viên cấp tỉnh của Sở Nông nghiệp và PTNT với số lượng là 27 người (trong đó trình độ tiến sỹ 01 người, thạc sỹ 11 người, Đại học Luật 03 người, đại học  khác 12 người).

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật

       Hằng năm sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức, mở các lớp tập huấn cho bà con nông, ngư vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo hướng dẫn về chính sách pháp luật, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

      Thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giúp cho cán bộ cơ sở và người dân nắm được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định và chính sách qua đó nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, hải đảo. Việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp luôn được chú trọng thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến pháp luật; thông qua các chương trình dự án (đặc biệt là Chương trình di dân vùng biên giới, hải đảo) góp phần tuyên truyền giáo dục và vận động đồng bào các dân tộc xây dựng đời sống mới lành mạnh và tiến bộ. Các vấn đề bức xúc về văn hoá, xã hội đã được quan tâm giải quyết; tỷ lệ hộ nghèo, xã nghèo tại vùng biên giới hải đảo giảm, nhân dân phấn khởi lao động sản xuất…

      Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện các đơn vị trực thuộc gặp không ít khó khăn, như: Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của nhà nước dài, người nghe khó nắm bắt được một cách đầy đủ hết các nội dung. Trong khi đối tượng tuyên truyền ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận chưa thực sự quan tâm nên việc tuyên truyền phổ biến, tập huấn còn gặp nhiều khó khăn. Các giảng viên khi tham gia tuyên truyền là cán bộ, công chức chưa qua đào tạo bài bản về kỹ năng thuyết trình, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, chủ yếu bằng lời nói.

      Để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân đạt hiệu quả cao. Thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng cần tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cơ quan thông tin để tuyên truyền, phổ biến; đồng thời, lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Đối với hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật cần mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ tư vấn tại trụ sở mà còn đến các làng, xã, bản, tư vấn lưu động hoặc thông qua các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 310
Đã truy cập: 2247103