Tháo gỡ khó khăn về lắp đặt, giám sát, vận hành và quản lý hệ thống giám sát tàu cá; hệ thống VN-FishBase

03/11/2021 14:05

      Thực hiện Giấy mời số 119/GM-TCTS-VP ngày 27/11/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc Họp nghe báo cáo tình hình giải pháp tháo gỡ khó khăn về việc lắp đặt, vận hành và quản lý Hệ thống Giám sát tàu cá; hệ thống VN-FishBase; tỉnh Quảng Ninh tham gia họp trực tuyến với điểm cầu tại Phòng họp Tầng 11, Chi cục Thủy sản, đồng chí Hà Vân Giang Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chủ trì tại phòng họp và cán bộ phòng chuyên môn tham gia.

 Được sự phân công của Ban Tổ chức đồng chí Hà Vân Giang Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, phát biểu tại cuộc họp với các nội dung chính:

Quảng cảnh cuộc họp

Đồng chí Hà Vân Giang Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ninh,

cùng cán bộ chuyên môn tham gia cuộc họp

 1. Kết quả triển khai lắp thiết bị giám sát hành trình

Tỉnh Quảng Ninh có 209 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên hoạt động tại vùng khơi; thực hiện Điều 44, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản  đến nay đã lắp giám sát hành trình được 209/209 tàu đạt 100% trong đó: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên là 19 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét đến dưới 24m là 190 tàu cá, đạt 100%.

 2. Giám sát, vận hành và quản lý Hệ thống giám sát tàu cá

 2.1. Quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá

 Tỉnh Quảng Ninh được cấp 01 tài khoản cho 01 cán bộ đầu mối (Chi cục Thủy sản) để thường xuyên tiếp nhận, phát hiện, xử lý thông tin, trích xuất, phân tích, đánh giá các hành vi của tàu cá trên hệ thống giám sát tàu cá. Đến nay đã tiếp nhật được 527 thông tin của Trung tâm Thông tin thủy sản, kết quả đã liên lạc với chủ tàu và các đơn vị liên quan phối hợp, xác minh được 600 trường hợp thực hiện tiếp nhận và vận hành theo hướng dẫn tại: Quyết định số 559/QĐ-TCTS –TTTS ngày 17/10/2019; Quyết định số 575/QĐ-TCTS –TTTS ngày 21/10/2019; Quyết định số 599/ QĐ-TCTS–TTTS ngày 28/10/2019 của Tổng cục Thủy sản.

 Hiện tại còn 20 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên chưa đồng bộ trên hệ thống giám sát tàu cá bao gồm: 05 tàu cá lắp đặt mà chưa bật thiết bị giám sát để kích hoạt đồng bộ, 15 tàu cá chủ động gia hạn thuê bao, chưa bật thiết bị giám sát tàu cá để đồng bộ trên hệ thống…do đó đến nay nay trên chỉ có 190/209 (đạt 91%) tàu cá đã đồng bộ trên hệ thống giám sát tàu cá.

 2.2. Xây dựng hoàn thiện quy định và chỉ đạo

 UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 về Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong trao đổi, xử lý thông tin ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá tỉnh Quảng Ninh vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài; Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 8/9/2021 ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát tàu cá tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 3097/QĐ-UBND ngày13/9/2021 kiện toàn Ban chỉ đạo IUU của tỉnh; Văn bản hỏa tốc số 5517/UBND-NLN1 ngày 17/8/2021 chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 3. Rà soát cập nhật thông tin tàu cá trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Việt Nam (Vnfishbase)

 3.1. Cập nhật về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác thủy sản

 - Về cập nhật thông tin đăng ký tàu cá: Hiện tại đã cập nhật thông tin 4.048 tàu cá đạt 88,89% so với tổng số tàu cá đã đăng ký, trong đó 630 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m đạt 100% tổng số tàu đã đăng ký, 209 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đạt 100% so với tổng số tàu đã đăng ký.

 - Về cập nhật thông tin giấy phép khai thác thủy sản: Hiện nay đã cập nhật thông tin 1.890 giấy phép khai thác trên hệ thống; trong đó 1.417 giấy phép cho tàu có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m, 255 giấy phép cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m (đạt 40%), còn 375 tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản; cập nhật 171 giấy phép cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (đạt 81,8%).

 - Về cập nhật thông tin đăng kiểm tàu cá: Đến nay đã cập nhật thông tin đăng kiểm cho 689 tàu cá đạt 82,1% so với tổng tàu cá phải đăng kiểm; trong đó cập nhật thông tin 522 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m, cập nhật 267 tàu cá có chiều dài lớn nhât từ 15m trở lên.

 3.2. Cập nhật thông tin tàu cá xuất, nhập cảng cá, nhật ký khai thác

 Bố trí cán bộ trực 24h/24h phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cái Rồng, Công an Đường thuỷ, Tổ chức quản lý cảng Cái Rồng thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá, cấp phát mẫu, hướng dẫn ghi chép, thu nhật ký khai thác thuỷ sản, báo cáo khai thác thuỷ sản, giám sát sản lượng thuỷ sản bốc dỡ qua cảng Cái Rồng theo Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC;

 Lũy kế từ đầu năm 2021 đến nay, đã thực hiện kiểm soát 1.477 lượt tàu cá cập cảng, rời cảng tại cảng Cái Rồng, trong đó: Có 573 lượt tàu cá cập cảng, 653 lượt tàu cá rời cảng toàn bộ là khối tàu có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên, tổng sản lượng thuỷ sản bốc dỡ qua cảng là 2.021.657 kg, chủ yếu là cá tạp, mực, tôm. Thu 547 cuốn nhật ký khai thác, nhật ký thu mua thuỷ sản.

 4. Khó khăn, vướng mắc

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được tỉnh gặp rất nhiều vấn đề khó khăn bất cập trong công tác triển khai, cụ thể:

 4.1. Quản lý, vận hành, giám sát tàu cá trên hệ thống giám sát tàu cá

 - Một số chủ tàu tàu cá không chủ động bật thiết bị giám sát hành trình khi đi khai thác thủy sản; chưa chủ động gia hạn thuê bao thiết bị giám sát hành trình theo quy định của nhà cung cấp thiết bị.

 - Khi tiếp nhận, phát hiện tàu cá có hành vi mất tín hiệu kết nối; hoạt động sai vùng biển; vượt  ranh giới cho phép trên biển; cấp cứu, khẩn cấp… chưa kịp thời kiểm tra xác minh, hỗ trợ tàu cá theo quy định vì không liên lạc được với tàu cá để phân tích hiện trạng, đồng thời các lực lượng chuyên môn mất thời gian để đến vị trí của tàu cá cần xác minh.

 - Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh có 02 cảng cá loại I được quy hoạch là cảng cá Cái Rồng, Cô Tô, tuy nhiên, đến nay tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có cảng cá chuyên dụng được đầu tư xây dựng hoàn thiện; do đó việc thành lập bộ phận kiểm soát tàu cá tại cảng, cấp phát, thu hồi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thuỷ sản còn rất khó khăn.

 - Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình sau khi lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá  chưa chủ động đồng bộ trên hệ thống giám sát hành trình, chưa gửi báo cáo số lượng tàu cá lắp đặt thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy sản Quảng Ninh) để biết, theo dõi, phối hợp xử lý.

 4.2. Cập nhật thông tin tàu cá trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá

 Chủ tàu cá chưa chủ động trong công tác cấp giấy phép khai thác thủy sản, đăng kiểm tàu cá: Đánh bắt dài ngày trên biển, thiếu thành phần hồ sơ cấp phép, tàu cá hoạt động dịch vụ hậu cần (trước đây theo Luật cũ không phải cấp giấy phép)… Nên việc cập nhật thông tin tàu cá chưa thực hiện được.

 4.3. Cập nhật thông tin tàu cá xuất, nhập cảng cá, nhật ký khai thác

 Địa bàn rộng, số lượng tàu cá phân bố tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tàu cá thường quay về neo đậu, đỗ tại các điểm neo đậu gần nhà để thuận tiện đi lại chưa chủ động đưa tàu cập cảng Cái Rồng để thực hiện kiểm tra, kiểm soát tàu cá cập cảng, rời cảng theo quy định, ghi, nộp nhật ký khai thác thuỷ sản.

 5. Một số đề xuất, kiến nghị

 Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lắp đặt, quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình và hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá Việt Nam (Vnfishbase); Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh đề xuất, kiến nghị Tổng cục Thủy sản, các đơn vị cung cấp thiết bị Giám sát hành trình một số nội dung sau:

 - Đề nghị Tổng cục Thủy sản: (1). Tham mưu Bộ Nông nghiệp và PTNT báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phương án hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh cho chủ tàu cá lắp đặt thiết thị giám sát hành trình theo Thông báo số 245/TB-VPCP  ngày 14/9/2021 Kết luận của Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu; (2). Hiệu chỉnh lại số lượng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay là 209 tàu cá; đồng thời cập nhật thông tin số liệu tàu cá của tỉnh Quảng Ninh đã lắp giám sát hành trình vào trong báo cáo chung của cả nước và đồng bộ hoá trên hệ thống giám sát tàu cá quốc gia;

 - Đối với các nhà mạng, nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình: (1). Đề nghị xem xét không thu phí kích hoạt đối với tàu cá chưa kịp làm thủ tục gia hạn thuê bao do đang đi khai thác thủy sản trên biển hoặc tạm thời không thuê bao do năm bờ không đi khai thác thủy sản; (2). Rà soát danh sách tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của đơn vị để đồng bộ hóa trên hệ thống, đồng thời gửi danh sách tàu cá chuẩn bị hết thời gian thuê bao về Chi cục Thủy sản biết, theo dõi, phối hợp tuyên truyền; (3). Hàng tháng gửi báo cáo hiện trạng lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của đơn vị lắp đặt thiết bị tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

Đinh Hữu Đạm - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 2347359