Diễn đàn công tác bảo tồn biển đến năm 2030

10/11/2021 14:46

      Thực hiện Giấy mời số 122/GM-TCTS-BTPTNL ngày 02/11/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc Tham dự Diễn đàn về một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo tồn biển đến năm 2030; tỉnh Quảng Ninh tham Diễn đàn trực tuyến ngày 10/11/2021 với điểm cầu tại Phòng họp Tầng 10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Hà Vân Giang Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chủ trì tại phòng họp và cán bộ phòng chuyên môn tham gia.

 Được sự phân công của Ban Tổ chức đồng chí Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, trình bày góp ý tại cuộc họp với các nội dung chính:

Ông Lê Trần Nguyên Hùng-Vụ trưởng Vụ bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản phát biểu khai mạc và phát biểu tại diễn đàn

 Được sự phân công của Ban Tổ chức đồng chí Hà Vân Giang-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, trình bày tại Diễn đàn với các nội dung chính về Thành lập Khu bảo tổn biển Cô Tô-Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh:

 1. Về tổng quan tình hình kinh tế xã hội huyện Cô Tô

 - Dân số huyện đảo Cô Tô năm 2020 là 6.768 người, trong đó 3.138 người nữ, chiếm gần 50%, Số hộ nghèo ở đây giảm đều trong các năm: từ 7,21% (năm 2011) giảm xuống 0,49% (2015) theo chuẩn nghèo cũ và đến 30/11/2018 còn lại khoảng 10 hộ nghèo (chiếm 0,51%). Đến năm 2020, về cơ bản, không còn hộ nghèo tại huyện đảo Cô Tô. Thu nhập bình quân đầu người ở huyện Cô Tô năm 2020 là 4.100 USD/người/năm. Hiện tại, kinh tế huyện đảo Cô Tô vẫn phụ thuộc vào ngành ngư, nông, lâm nghiệp tuy xu hướng có giảm dần khi đóng góp của ngành dịch vụ tăng.

 - Bên cạnh những lợi ích thu được bên cạnh đó các hoạt động lấn biển, nhận chìm chất thải, xả thải rác, nước bẩn từ các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị ven biển; việc đánh bắt cá bất hợp pháp, chuyển đổi mục đích sử dụng một số đảo, khu vực biển trong phạm vi vùng đệm của các khu bảo tồn biển diễn ra trên phạm vi rộng và ở quy mô lớn chưa từng xảy ra trước đây.

 2. Tính cấp thiết thành lập khu bảo tồn biển

 - Vùng biển Cô Tô, Đảo Trần là khu vực có nhiều tiềm năng với mức độ đa dạng sinh học cao, nguồn lợi phong phú.

 - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước tại Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014

 - Hiện nay, nguồn lợi sinh vật biển tại khu vực Cô Tô, Đảo Trần đang có xu hướng bị suy giảm

 3. Quá trình xây dựng

 3.1. Các hoạt động đã triển khai và hoàn thành:

 - Ngày 08/06/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án theo công văn số 103/KH-UBND. MCD và các đối tác đã nỗ lực để thực hiện các hoạt động được đề ra trong kế hoạch.

 - Tên dự án: Thúc đẩy quá trình công nhận khu bảo tồn biển quần đảo Cô Tô, tăng cường mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam được Ủy ban nhân dân Tỉnh tiếp nhận tại Công văn số 411/UBND-NLN1ngày 22/01/2020.

 - Mục tiêu dự án: Đến giữa năm 2021, dự án hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy tiến trình Khu bảo tồn biển Cô Tô được chính thức công bố thành lập.

 - Kinh phí dự án:150.000 USD - Thời gian đề xuất gia hạn dự án: Gia hạn thêm 03 tháng đến 30/9/2021, các nội dung khác của dự án không thay đổi.

 3.2. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở khoa học cho KBTB

 - MCD phối hợp với SNN&PTNT và các đối tác tổ chức chuyến tham quan học tập kinh nghiệm vận hành, quản lý KBTB và hỗ trợ sinh kế cộng đồng tại KBTB Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) vào tháng 11/2020.

 - Lên kế hoạch tổ chức hội thảo tham vấn chuyên môn về bộ hồ sơ tài liệu thành lập KBTB.

 3.3. Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ KBTB và thúc đẩy phê duyệt

 - Triển khai các hoạt động thúc đẩy soạn thảo và hoàn thiện tài liệu hồ sơ thành lập KBTB Cô Tô- Đảo Trần tháng 2-4/2021.

 - Phổ biến, chia sẻ thông tin về tiến trình thành lập và quy hoạch KBTB Cô Tô - Đảo Trần tại Cô Tô.

 - Khảo sát ý kiến cộng đồng dân cư sinh sống tại Cô Tô, Đảo Trần lần 2: 300 phiếu + 45 phiếu lần 1

 3.4. Hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái và chia sẻ lợi ích tại KBTB

 - Tập huấn, thúc đẩy khởi động mô hình đồng quản lý trong phục hồi hệ sinh thái rạn san hô và sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Thành lập 2 tổ nòng cốt cộng đồng cho mô hình ĐQL tại xã Thanh Lân và xã Đồng Tiến.

 - MCD phối hợp với chuyên gia và SNN&PTNT tổ chức hoạt động cộng đồng giám sát san hô và khảo sát thực địa khu vực đang triển khai hoạt động tái tạo san hô.

 - Thúc đẩy áp dụng tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ thông qua tiếp cận đồng quản lý trong các hoạt động hỗ trợ tổ chức các tổ nòng cốt, xây dựng và rà soát hồ sơ cộng đồng xã Đồng Tiến, Thanh Lân.

 3.5. Truyền thông về quá trình quy hoạch và thành lập KBTB

 - Xây dựng tài liệu truyền thông về KBTB Cô Tô - Đảo Trần (tờ rơi và biển bảng giới thiệu về KBTB Cô Tô - Đảo Trần).

 Tổ chức các hoạt động đối thoại cộng đồng để tuyên truyền phổ biến về quá trình quy hoạch và thành lập KBTB Cô Tô – Đảo Trần.

 - Triển khai xây dựng phóng sự về “Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh – Quá trình thành lập, khó khăn, thách thức và triển vọng tương lai” – thu thập tư liệu, hoàn thiện kịch bản, phỏng vấn nhân vật, ghi hình thực địa.

 - Phối hợp với các chuyên gia xây dựng tài liệu chuyên khảo về giá trị đa dạng sinh học, tiềm năng bảo tồn và định hướng quản lý KBTB Cô Tô – Đảo Trần, để sử dụng trong quá trình thành lập KBTB Cô Tô – Đảo Trần.

  1. Thuận lợi

- Nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của trung ương; sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; các sở, ngành, địa phương và được sự ủng hộ của người dân huyện Cô Tô trong quá trình thực hiện.

- Đã được phê duyệt Quy hoạch tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh.

- Nhận được nguồn hỗ trợ từ dự án Thúc đẩy quá trình công nhận khu bảo tồn biển quần đảo Cô Tô, tăng cường mạng lưới khu bảo tồn biển ở Việt Nam

  1. Khó khăn

- Hiện tại, dịch vẫn diễn biến phức tạp nên công tác truyền thông  gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện: (1) Nhận thức của người dân, (2) Diện tích khoanh vùng rộng; (3) tình hình dịch bệnh chung.

- Căn cứ trong việc triển khai còn thiếu: (1) Theo quy định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tuy nhiên Theo quy định mới tại Nghị định số 120 thì chỉ thành lập mới khi thật sự cần thiết, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; (2) Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề người dân thuộc diện phải di rời; (3) Quy định định mức tối thiểu về nhân lực, cơ cấu phòng ban, trang bị cơ sở vật chất ban đầu và duy trì để Ban Quản lý Khu bảo tồn biển thực thi đầy đủ nhiệm vụ; (4) Thu hút các nguồn đầu tư đặc biệt là xã hội hóa vào bảo tồn biển.

  1. Đề xuất, kiến nghị

- Quy định hướng dẫn các địa phương trong công tác thành lập Khu bảo tồn biển cụ thể nội dung “Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư sống hợp pháp trong và xung quanh khu vực dự kiến thành lập khu bảo tồn biển” để đảm bảo quy định theo Điểu 8, Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT.

- Hỗ trợ chính sách hỗ trợ, chính sách chuyển đổi nghề người dân khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản thuộc diện phải di rời. Chính sách giao cho thuê mặt nước biển để khai thác trong Khu vực Khu bảo tồn biển quản lý.

- Quy định định mức tối thiểu về diện tích, nhân lực, cơ cấu phòng ban, trang bị cơ sở vật chất ban đầu và duy trì của để Ban Quản lý Khu bảo tồn biển thực thi đầy đủ nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý.

 - Các dự án ưu tiên đầu tư tư nguồn Trung ương tập trung đầu tư thực hiện: Quy hoạch tổng thể hệ thống; xây dựng một số hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ hoạt động của BQL đối với các KBTB quan trọng quốc gia, quốc tế hoặc nằm trên địa bàn nhiều tỉnh do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Đồng chí Hà Vân Giang-Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản và cán bộ chuyên môn đại diện tỉnh Quảng Ninh tham gia diễn đàn

 

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thuỷ sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 429
Đã truy cập: 2112422