Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

22/06/2022 14:52

      Là địa phương chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó phổ biến là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, rét hại. Để chủ động ứng phó, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Quảng Ninh xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt của các cấp, các ngành.

      Những năm gần đây, tình hình thiên tai ở nước ta diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường. Các vùng, miền trong cả nước đã phải hứng chịu hầu hết các loại hình thiên tai, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

      Với đặc thù tự nhiên của tỉnh, Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại hình thiên tai, trong đó phổ biến là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, rét hại. Để chủ động ứng phó, khắc phục và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Quảng Ninh đã xác định nhiệm vụ phòng chống thiên tai là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng và xuyên suốt của các cấp, các ngành; cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức các hoạt động phòng, chống thiên tai tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình Hành động số 39-CTr/TU ngày 04/6/2020 theo đó chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các ngành xây dựng Chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện và tổ chức các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra căn cứ thời điểm và diễn biến thiên tai, Tỉnh đều có các chỉ đạo, quán triệt kịp thời để các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Việc tổ chức, triển khai đã được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Nhờ đó, trong giai đoạn 2020-2022 công  tác phòng ngừa, ứng phó; khắc phục hậu quả thiên tai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão

      Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng hoàn thiện. Các quy định về việc kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn; quy chế hoạt động của Ban chỉ huy; chế độ chính sách đối với người làm công tác phòng, chống thiên tai, … đã được tỉnh ban hành kịp thời. Các kế hoạch, Phương án phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu của tỉnh được ban hành đã tạo điều kiện cho các địa phương, đơn vị triển khai lồng ghép vào phát triển kinh tế, đảm bảo hiệu quả các nguồn lực, từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của tỉnh.

      Tổ chức bộ máy được kiện toàn, nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai:

      Các Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn được rà soát, kiện toàn ngày từ đầu năm, Trưởng Ban chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng thời có quy chế làm việc cụ thể, quy định trách nhiệm, địa bàn, lĩnh vực phụ trách đối với từng thành viên, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu được đặc biệt nêu cao. Các cơ quan ban, ngành thành viên Ban chỉ huy căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát, triển khai nhân lực, phương tiện và tổ chức hiệp đồng với lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, thuốc men … sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

      Ban Chỉ Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh được kiện toàn với 52 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban thường trực là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh là các Phó Trưởng ban; thành viên Ban chỉ huy là thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị. Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho tỉnh về phòng, chống thiên tai được kiện toàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối, biên chế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai của tỉnh, Chi cục Thủy lợi là Văn phòng thường trực phòng, chống thiên tai của tỉnh. Công tác trực ban phòng, chống thiên tai được thực hiện nghiêm theo Quy chế đã ban hành.

      Đối với cấp huyện, Chủ tịch cấp huyện là Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Cơ quan thường trực về phòng chống thiên tai của Ban Chỉ huy cấp huyện do phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhiệm (Phòng Nông nghiệp và PTNT hoặc Phòng Kinh tế).

      Tại cấp xã, Chủ tịch cấp xã là Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, 01 công chức xã làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai kiêm Ủy viên thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn.

      Khi có tình huống thiên tai gây ảnh hưởng, căn cứ thời điểm và diễn biến, Lãnh đạo Tỉnh đã kịp thời đều chỉ đạo, quán triệt sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, như: Tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, thành lập ngay các đoàn công tác do lãnh đạo Tỉnh và các sở ngành, địa phương trực tiếp xuống khu vực bị ảnh hưởng để đưa ra các chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả sát thực tế và nhanh chóng, hiệu quả.

      Công tác kiểm tra, rà soát đánh giá hiện trạng các công trình phòng, chống thiên tai để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn và dự trữ vật tư, thiết bị, nhân lực, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố được thực hiện thường xuyên, liên tục, đặc biệt là đối với công trình thủy lợi trước, trong và sau mùa mưa bão. Trong hai năm 2020 và 2021các Sở, ngành và địa phương, đơn vị quản lý đê điều, thủy lợi đã tiến hành 23 cuộc kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, thủy lợi và 46 cuộc rà soát các công trình, khu vực tiềm ẩn xảy ra nguy cơ rủi ro.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra trạm bơm Việt Dân trước mùa bão

      Chất lượng công tác dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai ngày càng được cải thiện:  Năm 2021, Ban Chỉ Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã bổ sung thêm 10 điểm đo mưa tự động tại các điểm có nguy cơ cao (đạt tổng số 20 điểm đo, theo chỉ tiêu Kế hoạch đề ra). Cùng với 33 điểm quan trắc chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và 11 trạm khí tượng thủy, hải văn của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh đã góp phần nâng cao mật độ mạng lưới quan trắc trên địa bàn tỉnh và kết nối tới các trang web của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai nhờ đó chất lượng các bản tin dự báo thời tiết, thiên tai đã ngày càng nâng cao.

      Huy động tổng hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phòng chống thiên tai: Trong những năm qua, tỉnh đã ưu tiên tối đa nguồn lực từ ngân sách, đồng kết hợp các giải pháp, kết hợp đa mục tiêu thực hiện đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tránh bão cho tàu cá, hệ thống quan trắc. Với việc lồng ghép các chương trình, mục tiêu, hiện nay hệ thống đê của tỉnh có thể chịu được sóng gió cấp IX, kết hợp thủy triều 10%; riêng tuyến đê Hà Nam tại thị xã Quảng Yên là tuyến trọng điểm số 1 về PCLB của tỉnh có thể chịu gió bão cấp X và thủy triều 5%. Các hồ chứa lớn đã được sửa chữa, nâng cấp. Các hồ chứa có cửa van điều tiết đã được lắp đặt các thiết bị quan trắc, cảnh báo. Các khu neo đậu tránh trú cho tàu cá được đầu tư hoàn thiện và nâng cấp, tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh được duy trì đạt 55%…  đã góp phần nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, ứng phó thiên tai của tỉnh.

      Việc ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được tăng cường:

      Xác định phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp then chốt và hiệu quả trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, những năm qua tỉnh luôn ưu tiên cho trang bị công nghệ quan trắc, theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó với thiên tai. Quảng Ninh đã hoàn thành dự án Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường, cảnh báo thiên tai trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Trung tâm GIS vùng); các hồ chứa được triển khai lắp đặt các thiết bị quan trắc, cảnh báo tự động để phục vụ cho công tác vận hành, điều tiết công trình. Ngoài ra còn phối hợp với các nhà mạng viễn thông thông tin đến người dân về tình hình, diễn biến các đợt thiên tai lớn. Sử dụng hệ thống SMS chuyên dùng để thông tin tới toàn bộ thành viên Ban Chỉ huy của tỉnh và các địa phương. Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai tỉnh đã tổ chức họp trực tuyến khi có yêu cầu.

      Nhằm thúc phối hợp, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống thiên tai với các địa phương lân cận, Quảng Ninh đã ký kết với thành phố Hải Phòng Quy chế phối hợp về Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vùng giáp ranh giữa hai địa phương. Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Dự án Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai vùng ven biển Việt Nam do WB tài trợ.

      Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai được phát huy mạnh mẽ. Các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với các địa phương, đơn vị và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức Nhân dân, hội viên đoàn viên về phòng chống thiên tai. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tiền-hàng, trực ban 24/24 giờ sẵn sàng hỗ trợ khi có ảnh hưởng của thiên tai. Trong năm 2020 và 2021, tỉnh đã chi 15 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ và ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn tỉnh gần 3,0 tỷ đồng.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Công tác xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị vật tư, nhân lực của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chưa thực sự sát thực tiễn. Trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế, với đặc điểm địa hình vùng núi ven biển không có nhiều mặt bằng nên trên địa bàn tỉnh có rất nhiều công trình dân sinh được xây dựng trên sườn và chân đồi là nơi rất bất lợi về sạt trượt đất.

      Xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Trong thời gian tới, Tỉnh ủy  chỉ đạo: Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW, Chương trình 39-CTr/TU và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỹ năng, kiến thức về phòng, chống thiên tai trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Tập trung xử lý các trọng điểm đê điều xung yếu; sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi, chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở gắn với sinh kế bền vững... Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tại cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai các cấp. Phát triển và hiện đại hóa, tự động hóa mạng lưới quan trắc chuyên dùng; đẩy mạnh xã hội hóa, dịch vụ hóa một số hoạt động khí tượng thủy văn và ứng dụng khoa học công nghệ vào việc theo dõi, giám sát, thông tin để nâng cao chất lượng dự báo thời tiết, thiên tai./.

Hà Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 2190282