Nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã

05/12/2022 10:40

      Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại cơ sở, là lực lượng phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp ngay từ giờ đầu trước khi có lực lượng bên ngoài tiếp cận. Đây cũng là lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa như tuyên truyền, rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và các nhiệm vụ khắc phục hậu quả khôi phục đời sống, sản xuất của nhân dân.

Lực lượng xung kích tham gia hỗ trợ người dân khơi thông dòng chảy trước mùa mua

      Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai và biến đổi khí hậu với sự xuất hiện hầu hết của các loại hình thiên tai. Thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tác động tiêu cực đến đến đời sống, kinh tế - xã hội, môi trường sinh thái và là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

       Thời gian vừa qua, thiên tai diễn biến phức tạp, trên khắp các vùng miền cả nước. Bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chuyên nghiệp của Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã có vai trò nòng cốt trong việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” tại cơ sở, là lực lượng phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp ngay từ giờ đầu trước khi có lực lượng bên ngoài tiếp cận. Đây cũng là lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa như tuyên truyền, rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó và các nhiệm vụ khắc phục hậu quả khôi phục đời sống, sản xuất của nhân dân.

      Ngày 17/6/2020, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã đã được quy định vào trong Luật tại Điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến việc củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích thông qua xác lập địa vị pháp lý cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện. 

Là lực lượng tại chỗ tham gia xử lý giờ đầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Đội xung kích thường xuyên được tham gia bồi dưỡng các kỹ năng và diễn tập phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

      Với vị trí, chức năng là lực lượng chủ chốt tại chỗ để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xã quyết định thành lập và được kiện toàn hàng năm; lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã hoạt động dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy cấp xã nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ dưới sự phân công của Chỉ huy cấp trên và Trưởng Ban chỉ huy cấp xã trong trường hợp xảy ra thiên tai vượt quá khả năng ứng phó của xã có sự chi viện của lực lượng cấp trên.

      Đội xung kích là lực lượng tại chỗ tham gia xử lý giờ đầu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đội xung kích có các nhiệm vụ chung như sau:

      - Nhiệm vụ thường xuyên: (1) Tham gia xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai của xã; (2) Tập huấn, diễn tập ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; (3) Tham gia tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng và trách nhiệm của nhân dân trong kế hoạch phòng, chống thiên tai; (4) Theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến thiên tai; báo cáo kịp thời với Trưởng Ban Chỉ huy xã và thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bằng các biện pháp phù hợp; (5) Kiểm tra, phát hiện nguy cơ mất an toàn đối với nơi ở của người dân, các công trình, cơ sở hạ tầng trên địa bàn; chủ động xử lý và kịp thời thông tin đến người dân và Trưởng Ban Chỉ huy xã để