Tập trung, triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh

11/12/2022 13:03

      Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh cho mục đích sinh hoạt – đáp ứng nhu cầu thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân – thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

     

Đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hệ thống cung cấp nước tập trung

      Năm 2023 - năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm có tính bản lề và ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra và cũng là năm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); ngày 28/11/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 xác định chủ đề năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống Nhân dân” và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó chỉ tiêu tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh cho mục đích sinh hoạt đạt trên 99,99%, trong đó tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt đáp ứng QCVN-02:2009/BYT đạt trên 70% là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, nhất là đối với người dân vùng nông nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. 

Nâng cao hiệu quả công trình, gắn với việc duy tu, bảo dưỡng sử dụng bền vững

      Hiện nay, tổng số công trình, hệ thống công trình tham gia cấp nước khu vực nông thôn là 209 công trình. Theo kết quả điều tra bộ chỉ số nước sinh hoạt nông thôn năm 2021:

      Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước khu vực nông thôn chung toàn tỉnh:

      - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,89%;

      - Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 57,30%

      - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,04%;

      - Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 15,34%;

      - Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,26%;

      - Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 42,15%.

      Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước theo vùng:

      - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng đồng bằng sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,97%;

       - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng đồng bằng sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 87,90%;

      - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng hải đảo sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%;

      - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng hải đảo sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 76,36%;

       - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới sử dụng nước hợp vệ sinh: 99,26%;

      - Tỷ lệ hộ gia đình các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT: 42,15%.

      Quán triệt tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ của ngành; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra của Nghị quyết, trong đó tập trung vào một số giải pháp trọng tâm:

       Phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên dịa bàn tỉnh đến năm 2025. Nghị quyết Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 – 2030. 

ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch tập trung

      Đề nghị và phối hợp các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân đấu nối, sử dụng các công trình nước sạch hiện chưa đấu nối đủ công suất; đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hệ thống cung cấp nước tập trung hiện có, đồng thời xây dựng phương án, quản lý khai thác dựa vào cộng đồng đối với các công trình có quy mô công suất nhỏ để nâng cao hiệu quả các công trình, gắn với việc duy tu, bảo dưỡng sử dụng bền vững; chỉ đạo tập trung trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, bảo vệ nguồn sinh thủy tại khu vực đầu nguồn các công trình nước sạch; ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch tập trung, hỗ trợ nhân dân tại các khu vực không có công trình cấp nước tập trung sử dụng các loại thiết bị lọc nước phù hợp tạo nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân. 

Tập trung trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa, bảo vệ nguồn sinh thủy tại khu vực đầu nguồn các công trình nước sạch

      Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tích cực phối hợp với Sở Xây dựng và các Sở ngành, địa phương khẩn trương lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 15/6/2022 của Chính phủ, để quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh hiệu quả./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 379
Đã truy cập: 2905267