Tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp

20/12/2022 09:47

      Năm 2022, vượt qua những khó khăn, thách thức, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thành công chủ đề năm. Đặc biệt là “giữ vững đà tăng trưởng”, ước cả năm đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy. GRDP ước tăng 10,28%, đứng thứ 04 trong vùng đồng bằng sông Hồng; là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022) đạt mức tăng trưởng 2 con số. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,25%; công nghiệp ước tăng 7,85%; dịch vụ vận tải, kho bãi ước tăng 15,55%....

      Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, chiều ngày 17/12/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp. Đồng chí Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

      Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp có sự tham gia của Ban lãnh đạo; Trưởng phòng chuyên môn và tương đương; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

      Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nhiệp và Phát triển nông thôn đã đại diện các đơn vị, sở, ngành trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tỉnh Quảng Ninh cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến động, phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương và ủng hộ của nhân dân, các doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đạt được những kết quả quan trọng, thực hiện thành công chủ đề năm. Đặc biệt là “giữ vững đà tăng trưởng”, ước cả năm đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường đề ra tại Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy. GRDP ước tăng 10,28%, đứng thứ 04 trong vùng đồng bằng sông Hồng; là năm thứ 7 liên tiếp (2016-2022) đạt mức tăng trưởng 2 con số. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản ước tăng 5,25%; công nghiệp ước tăng 7,85%; dịch vụ vận tải, kho bãi ước tăng 15,55%.... Phát triển văn hóa, xã hội, con người, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm hơn, nhất là ở khu vực miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bước vào giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại, văn minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, giải quyết hài hòa các sự kiện biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo tuân thủ Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các thỏa thuận có liên quan. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu.

       Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nông thôn mới trong năm 2022 đã tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển toàn diện, bền vững cả về nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị. Chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, trồng mới ít nhất 2.000 ha lim, giổi, lát theo Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy và thực hiện chủ trương “xanh hóa bãi mỏ”. Tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển theo Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Duy trì quy mô tái đàn gia súc, gia cầm, đàn lợn, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, giảm so với cùng kỳ. Tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

      Tăng trưởng (GRDP) toàn ngành ước tăng 5,25% (trong đó: Nông nghiệp tăng 3,55%, lâm nghiệp tăng 13,19%, thủy sản tăng 5,44%), vượt 0,75 điểm % so với chỉ tiêu kế hoạch; thấp hơn 0,47 điểm % so với cùng kỳ; chiếm tỷ trọng 5,2% trong GRDP, đóng góp 0,26 điểm % trong tăng trưởng GRDP, theo đúng định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các chỉ tiêu nông nghiệp năm 2022 cơ bản đều đạt kế hoạch, duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%; một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ và kịch bản tăng trưởng như: Trồng rừng (diện tích trồng rừng tập trung ước đạt cao 13.841,8 ha, bằng 108,49% kế hoạch; trong đó trồng lim, giổi, lát: 2.242,0 ha, bằng 112,1% so với mục tiêu Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh), khai thác gỗ rừng trồng (ước đạt 762.339,7 m3, tăng 41% cùng kỳ, vượt 8,9% kịch bản), tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản (ước đạt 160.873 tấn, tăng 7,33%  cùng kỳ, đạt 100% kịch bản tăng trưởng...

      Về thực hiện Chương trình nông thôn mới, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị Quyết số 115/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, Nghị quyết 12/2022/NQ-HDNDND ngày 09/12/2022 quy định về phân bổ nguồn lực và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án: thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và thực hiện Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm. Đến nay, các chỉ tiêu, tiêu chí cấp xã, huyện đã cơ bản hoàn thành theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét thẩm định đối với 2 địa phương (thành phố Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và huyện Vân Đồn đạt chuẩn NTM). Đối với huyện Bình Liêu, đến nay ước thực hiện năm 2022 đạt 9/9 tiêu chí  và 36/36 chỉ tiêu. Đối với Huyện Ba Chẽ đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay bình quân đạt 9/9 tiêu chí và 36/36 chỉ tiêu. Hết năm 2022, toàn tỉnh có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 54/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 13 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02/07 địa phương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

      Toàn tỉnh có 565 sản phẩm thuộc 5 nhóm tham gia chương trình OCOP, trong đó có 267 sản phẩm được cấp chứng nhận hạng sao OCOP (193 sản phẩm hạng 3 sao, 68 sản phẩm hạng 4 sao, 3 sản phẩm hạng 5 sao cấp tỉnh; 3 sản phẩm hạng 5 sao Trung ương); có 219 chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP (trong đó có 54 doanh nghiệp, 87 hợp tác xã, 78 hộ sản xuất); có 25 trung tâm và điểm bán hàng OCOP . Tổ chức thành công các Hội chợ OCOP Quảng Ninh, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản.

Đồng chí Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của các đơn vị khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp; đánh giá cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy cao độ sức mạnh của các ngành, đơn vị trong việc giữ vững đà tăng trưởng, đóng góp vào sự phát triển ổn định của kinh tế - xã hội của địa phương. Từ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ra những bài học kinh nghiệm là các ngành, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao năng lực dự báo, đánh giá tình hình, có chủ trương, định hướng rõ ràng; công tác điều hành quyết liệt trong từng ngành, lĩnh vực phải có sự linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; công tác phân công, giao việc, đôn đốc, hướng dẫn, động viên cần triển khai kịp thời và huy động được sức mạnh tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ chuyên môn và cán bộ chủ chốt.

      Phát biểu chỉ đạo về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2023, Ngành cần tập trung mọi nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế thủy sản đảm bảo đáp ứng nhu cầu cung ứng của thị trường trong nước và ngoài nước; lĩnh vực lâm nghiệp thực hiện mục tiêu đảm bảo tỉ lệ độ che phủ rừng, nâng cao chất lượng rừng và thu nhập đời sống của người dân; tiếp tục tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. 

Các tập thể, cá nhân thuộc khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

      Kết thúc Hội nghị,  nhiều tập thể, cá nhân thuộc khối Giao thông - Công nghiệp - Nông nghiệp đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 359
Đã truy cập: 2907247