Đảng bộ sở Nông nghiệp và PTNT: Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2022

29/12/2022 14:09

      Trong năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Cấp ủy các đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành toàn diện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chú trọng và có sự chuyển biến tích cực.

      Đảng ủy, tập thể Lãnh đạo sở đã quán triệt các nội dung và chỉ đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận triển khai thực hiện theo mục tiêu của Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022; các Kế hoạch của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 và cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2022 - 2025.

      * Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị

      Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ngành, địa phương, bà con nông dân và sự chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành đã góp phần triển khai thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch năm 2022. Nhìn chung, các chỉ tiêu nông nghiệp năm 2022 cơ bản đều đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ và kịch bản tăng trưởng như: trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tích cực đầu tư vào sản xuất, giữ nhịp tăng trưởng.

      - Tốc độ tăng trưởng GRDP theo giá so sánh khu vực I: Nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 4,5%, đạt 100% kịch bản tăng trưởng.

      - Tỷ lệ số dân nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cả năm đạt 99,89%, tăng 0,29% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT đạt 79,80%; Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,04%; Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN-02:2009/BYT đạt 15,34%.

      - Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%, đạt 100% so với kế hoạch.

      - Trồng rừng tập trung đạt 13.841,8 ha, bằng 108,49% so với Kế hoạch (trong đó trồng lim, giổi, lát: 2.150 ha, đạt 107,5% so với chỉ tiêu tại NQ số 08-NQ/TU và đạt 86% chỉ tiêu kế hoạch tại QĐ số 4398/QĐ-UBND của UBND tỉnh). Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 762.339,7 m3, bằn 108,91% so với Kế hoạch điều chỉnh.

      - Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh đạt 63.123 ha, bằng 98,7% so với cùng kỳ, đạt 99,8% so với kế hoạch, sản lượng lương thực đạt 221.403 tấn, bằng 98,2% so với cùng kỳ, đạt 100,6% so với kế hoạch..

      - Tổng đàn duy trì ổn định: Đàn trâu 29.313 con (đạt 91,6% so với KH); đàn bò 34.790 con (đạt 97,72% so với KH); đàn lợn 280.425 con (đạt 84,98% so với KH); đàn gia cầm 4.318,4 nghìn con (tăng 2,94% so với KH). Tổng sản lượng thịt xuất chuồng các loại đạt 106.700 tấn (đạt 99,81% so với KBTT).

      - Tổng sản lượng thủy sản cả năm đạt 160.873 tấn, tăng 107,33% so với CK, đạt 102,4% so với kế hoạch. Trong đó: sản lượng nuôi trồng đạt 83.834 tấn (tăng 112,36% so với CK, đạt 101,01% so với KH), diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 32.092 ha, tăng 50,66% so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch; sản lượng khai thác đạt 77.039 tấn (tăng 102,34% so với CK, đạt 104,1% so với KH).

      - Xây dựng nông thôn mới: Kết thúc năm 2022, các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đặt ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban chấp hành Đảng đã cơ bản hoàn thành (đã có 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 chỉ tiêu và 57/57 tiêu chí; 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với 19/19 chỉ tiêu và 75/75 tiêu chí; 26/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 13/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2/7 huyện hoàn thành các xây dựng nông thôn mới nâng cao).

      - Công tác phát triển nông thôn và Chương trình OCOP: Tỉnh đã thực hiện đánh giá 67 sản phẩm OCOP của 40 cơ sở tại 12 địa phương tham gia Chu trình OCOP năm 2022 vượt kế hoạch 17 sản phẩm. Các địa phương đã thực hiện đánh giá, phân hạng lựa chọn 109 sản phẩm trình tỉnh đánh giá phân hạng từ 3 sao trở lên; đã tổ chức đánh giá lựa chọn 7 sản phẩm OCOP tiềm năng 5 sao của 6 đơn vị trong tỉnh trình Hội đồng trung ương đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp Quốc gia vượt 02 sản phẩm so với kế hoạch. Đã có 30 tổ chức mới tham gia chương trình OCOP tại 12/13 địa phương (vượt 15 đơn vị so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2022). Toàn tỉnh có 219 chủ thể sản xuất tham gia Chương trình OCOP (trong đó: có 54 doanh nghiệp, 87 hợp tác xã, 78 hộ sản xuất), có 28 trung tâm và 5 điểm bán hàng OCOP. Đến nay, toàn tỉnh đã có 566 sản phẩm thuộc 6 nhóm tham gia chương trình OCOP; trong đó có 267 sản phẩm được cấp chứng nhận hạng sao OCOP, trong đó có 193 sản phẩm hạng 3 sao, 68 sản phẩm hạng 4 sao, 3 sản phẩm hạng 5 sao cấp tỉnh; 3 sản phẩm hạng 5 sao Trung ương. Số lượng HTX, tổ hợp tác tăng và đa dạng, phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hộ, số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết tăng so với các năm trước.

      * Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng

      Với sự quán triệt và chỉ đạo sâu sắc của Ban Chấp hành Đảng bộ sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã giữ vững đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; có quan điểm chính trị vững vàng, kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện nghiêm Kết luận, Quy định trên cương vị công tác, lĩnh vực phụ trách; đồng thời luôn luôn trang bị, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng lên đội ngũ có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

      - Công tác tổ chức xây dựng Đảng và quản lý đảng viên:

      Công tác phát triển Đảng: (1) Đề nghị kết nạp đảng viên mới đối với 08 quần chúng ưu tú; (2) Đề nghị công nhận đảng viên chính thức đối với 03 đảng viên dự bị; (2) Trong năm, có 02 đồng chí được Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: đồng chí Mạc Văn Xuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Bí thư Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm; đồng chí Nguyễn Ngọc Báu, Bí thư Chi bộ phòng Quản lý xây dựng công trình sở; (4) Đăng ký xây dựng mô hình điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022 đối với cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

      Công tác kiện toàn cơ cấu tổ chức và cấp ủy: (1) Kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc sở; (2) Kiện toàn Bí thư, Phó Bí thư và đổi tên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm; (3) Tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuyển Chi bộ cơ sở Ban Xây dựng Nông thôn mới và 12 đảng viên của Chi bộ về trực thuộc Đảng ủy sở, Quyết định đổi tên Chi bộ Ban Xây dựng Nông thôn mới tỉnh thành Chi bộ Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh và Kiện toàn cấp ủy chi bộ; (4) Quyết định giải thể Chi bộ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; (5) Quyết định kiện toàn cơ cấu tổ chức và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản; (6) Quyết định quy định tên gọi các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm; (7) Kiện toàn cấp ủy các Chi bộ sau khi thực hiện thi tuyển, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý…Các nội dung công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy sở triển khai thực hiện đảm bảo tiến, độ chất lượng đề ra.

      - Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:

      Năm 2022, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở hoàn thành 06 cuộc (Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện 03 cuộc, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 03 cuộc) kiểm tra, giám sát theo Kế hoạch năm 2022 đề ra.

      Qua kiểm tra, giám sát, nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quán triệt quan điểm của Ðảng "giám sát phải mở rộng", "kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm"; Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy sở, các đảng bộ và chi bộ trực thuộc đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định.

      - Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

      Tập trung quán triệt đến đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần tự cảnh giác, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhất là việc đấu tranh với những biểu hiện nói và làm trái với Cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phân công cấp ủy theo dõi, nắm bắt hoạt động của cơ quan, đơn vị, diễn biến tư tưởng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời tham mưu giải quyết. Việc tổ chức quán triệt, học tập chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông tin nội bộ cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được quan tâm, tỉ lệ dự hội nghị đạt 100%.

      Các Chi bộ trực thuộc triển khai nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền, quán triệt việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có những chuyển biến rõ nét. Một số cấp ủy chi bộ trực thuộc đã có những cách làm hay, sáng tạo, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của đảng viên.

      - Công tác xây dựng cơ quan và lãnh đạo các đoàn thể:

Đảng ủy sở đã chỉ đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên sở tổ chức thành công: Đại hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027.

      Công đoàn cơ sở Sở: (1) Phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; (2) Sinh hoạt chính trị “Học Bác lòng ta trong sáng hơn” năm 2022…

Phát động tháng cao điểm “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”

      Đoàn Thanh niên sở: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Bác; Tham gia Chương trình tình nguyện tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn do Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức; Tham gia Cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền “Thanh niên với chuyển đổi số “ năm 2022.

      Công đoàn - Hội Cựu chiến binh - Đoàn Thanh niên sở tổ chức Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2022; phối hợp ra quân tình nguyện trồng rừng hưởng ứng thực hiện trồng rừng Lim, Giổi, Lát năm 2022 tại Tiên Yên và Bình Liêu triển khai trồng 23.000 cây lim, lát, giổi trên diện tích 28ha; phối hợp với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chế độ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVC-NLĐ và các phong trào đảm bảo quy định.

      Đảng ủy sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ bộ phận, Chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng; ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy sở quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; trong năm không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

     Làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đổi mới sinh hoạt chi, đảng bộ bộ phận theo hướng tích cực tạo sức hút đối với đảng viên trong chi, đảng bộ. Chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức đoàn kết đồng lòng nhất trí, có phẩm chất đạo đức tốt giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy khoa học, sát tình hình thực tế của Đảng bộ phân công, phân nhiệm rõ ràng gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng, kỷ luật khách quan, công bằng./.

Kim Thanh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1320
Đã truy cập: 2894139