Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

06/01/2023 15:57

      Ngày 06/01/2023, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến 2025, tầm nhìn đến 2030. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và chỉ đạo Hội nghị.

     

Toàn cảnh Hội nghị

      Năm 2022, các chỉ tiêu ngành nông nghiệp cơ bản đều đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ và kịch bản tăng trưởng như: trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, giảm so với cùng kỳ; các doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp tích cực đầu tư vào sản xuất, giữ nhịp tăng trưởng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 4,5%, đạt 100% kịch bản tăng trưởng. Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cả năm đạt 99,89%, tăng 0,28% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%, đạt 100% so với kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt hơn 13.800 ha; diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 63.000 ha. Tổng đàn vật nuôi duy trì ổn định; tổng sản lượng thủy sản cả năm đạt gần 160.900 tấn, tăng so với kế hoạch.

      Chuyển đổi cơ cấu cây trồng truyền thống sang các loại có giá trị kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nâng cao sản lượng và giá trị sản xuất, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô áp dụng quy trình sản xuất tốt và thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch hại trên cây trồng. Phương thức chăn nuôi chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ; dịch bệnh được kiểm soát tốt, số ổ dịch giảm 90% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi tích cực đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi bò, lợn và gia cầm giữ nhịp tăng trưởng. Sản lượng thủy sản tăng cao; nhận diện và tổ chức tốt các hoạt động đầu cho nuôi tôm và nuôi biển; khắc phục IUU từng bước đạt hiệu quả.

      Các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đặt ra trong Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành. Công tác phát triển nông thôn và Chương trình OCOP đã thực hiện đánh giá 67 sản phẩm của 40 cơ sở tại 12 địa phương, vượt 17 sản phẩm. Số lượng HTX, tổ hợp tác tăng và đa dạng, phù hợp và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hộ, số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết tăng so với các năm trước.

     Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác quy hoạch, đề án dự án của ngành, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, bộ phận tập trung triển khai nhiệm vụ hoàn thiện Đề án Đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Xây dựng đề án kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025; Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm; Dự án thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần, Quảng Ninh; Dự án điều tra nguồn lợi thủy sản ven bờ và vùng lộng trên địa bàn tỉnh; Đề án phát triển bền vững kinh tế thủy sản tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;…

     Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy sở đã tập trung phổ biến, quán triệt đến các đảng viên, công chức, người lao động các sự kiện, văn bản, chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh; định hướng công tác tuyên truyền, nhiệm vụ chủ yếu công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các tháng; tuyên tuyền và tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước. Trong năm 2022, các nội dung công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy sở triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

     Qua kiểm tra giám sát, nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực.Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định đúng vai trò, tầm quan trọng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở nhiều đơn vị được nâng cao; một số cấp ủy chi bộ trực thuộc có cách làm hay, sáng tạo, khắc phục tính đơn điệu, hình thức trong sinh hoạt chi bộ. 

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

      Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 19 đã tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về vai trò quan trọng của rừng và đất lâm nghiệp; hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp được tăng cường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện được thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở; góp phần quan trọng đưa Nghị quyết 19-NQ/TU, Nghị quyết 08-NQ/TU và Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND vào thực tiễn. Cơ cấu cây trồng trong lâm nghiệp đã có chuyển biến tích cực theo hướng tăng diện tích cây bản địa, cây gỗ lớn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị của rừng; xã hội hóa nghề rừng được đẩy mạnh, đặc biệt trong đầu tư và thu hút nguồn lực đầu tư. Việc hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao, phát triển lâm nghiệp giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã triển khai nhiều nhiệm vụ phát huy được hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động lâm nghiệp đã được tăng cường và thực hiện đồng bộ, kịp thời phát hiện những vi phạm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. 

Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao giấy khen cho các cá tập thể có thành tích xuất sắc

Các cá nhân có thành tích xuất sắc

      Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần triển khai thực hiện trong năm 2023. Trong đó về công tác xây dựng Đảng, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận; chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm tổ chức đản, cán bộ, đảng viên vi phạm; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4, Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tăng cường công tác lãnh đạo, xây dựng cơ quan, đơn vị và các Đoàn thể. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Giám đốc sở yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển toàn diện, bền vững cả về nông, lâm và thủy sản theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung quy hoạch và xây dựng đề án, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp; phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ nông sản; nâng cao chất lượng hệ thống thủy lợi, công trình nước sạch và phòng chống thiên tai. Cùng với đó, tiếp tục xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập, ổn định và cải thiện điều kiện sống của cư dân nông thôn; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, khuyến nông; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; chú trọng phát triển nâng cao nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý ngành; thu hút các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân./.

Mai Linh