Kế hoạch thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU gắn với công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

03/03/2023 08:51

      Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 27/12/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là khai thác IUU); ngày 27/02/2023 UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/02/2023 về thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gắn với công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 1. Mục đích

 - Thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở trong việc chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh và góp phần tháo gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của EC đối với thuỷ sản Việt Nam, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, cần tập trung nguồn lực thực hiện.

 - Tổ chức thực hiện thành công Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

 - Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 393/TB-VPCP ngày 27/12/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến chống khai thác IUU; Văn bản số 8947/BNN-TCTS ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trước mắt, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4; các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

 2. Yêu cầu: Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương, cơ sở có liên quan trong tổ chức triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra năm 2023.

 3. Mục tiêu: (1). Kiên quyết duy trì ngăn chặn không để tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản; (2). Rà soát, sắp xếp lại đội tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản ở từng vùng ngư trường (vùng bờ, vùng lộng và vùng khơi); (3). 100% tàu cá, sản lượng thủy sản khai thác phải thực hiện đầy đủ các quy định khi xuất, nhập cảng chỉ định, điểm kiểm soát tàu cá. Kiểm soát 100% thông tin liên quan đến tàu cá, nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác của tàu cá tỉnh ngoài cập cảng của tỉnh để xác nhận nguồn gốc hải sản khai thác; (4). Lập danh sách 100% các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý. Xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình quy định; (5). 100% tin báo về đường dây nóng bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Quảng Ninh được kiểm tra, xác minh thông tin, báo cáo kết quả xử lý theo quy định; (6). Triển khai 02 đến 03 đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; (7). Hoàn thiện 04 khu neo đậu tránh trú bão tại Tiến Tới, huyện Hải Hà; Vụng Sú Thoi Dây, huyện Đầm Hà; thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn; phường Cẩm Thủy thành phố Cẩm Phả đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố theo quy định. Tiếp tục đầu tư, thu hút đầu tư hoàn thiện 02 cảng cá Cái Rồng huyện Vân Đồn; thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô đảm bảo các tiêu chí đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố theo quy định; (8). Có ít nhất 02 cơ sở đóng tàu cá trên địa bàn tỉnh được công bố đủ điều kiện đóng tàu cá bằng các loại vật liệu vỏ gỗ, vỏ thép hoặc vật liệu mới.; (9). Thành lập lực lượng kiểm ngư địa phương, khu bảo tồn biển Cô Tô- Đảo Trần; (10). Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp tham gia công tác chống khai thác IUU cấp tỉnh, huyện, xã, các lực lượng công an, biên phòng, ngư dân, chủ tàu cá; xây dựng và phát sóng trên QTV phóng sự về chống khai thác IUU; biên tập, in ấn, phát hành tờ rơi, sổ tay về khai thác IUU và các quy định liên quan; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về quản lý cảng cá, công tác bảo tồn biển tại các tỉnh Khánh Hòa – Bình Thuận và các tỉnh Cà Mau – Kiên Giang cho cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện và cảng cá.

 Để triển khai đạt mục tiêu trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở ban ngành và các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý; trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm:

 (1) Giải pháp nhiệm vụ về tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trên các vùng biển, ngư trường, năm 2022, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 663 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 5.619,45 triệu đồng. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính về chống khai thác IUU là 30 trường hợp, số tiền 280 triệu đồng. 

Tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm

 (2) Giải pháp thành lập Khu bào tồn biển Cô Tô-Đảo Trần, lực lượng kiểm ngư 

 - Thành lập  Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần  Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình UBND tỉnh thẩm định Dự án Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần (tại Tờ trình số 4529/TTr-SNN&PTNT-CCTS ngày 05/10/2022) và UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản số 5881/UBND-NLN1 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo, xin ý kiến hồ sơ dự án thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh. Hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 842/BNN-TCTS về việc ý kiến hồ sơ dự án thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, làm việc với UBND huyện Cô Tô về Dự án Khu bảo tồn biển Cô Tô-Đảo Trần

 - Thành lập lực lượng kiểm ngư: Hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang xem xét phê duyệt đề án Cơ cấu tổ chức bộ máy Chi cục Thuỷ sản, trong đó có thành lập Phòng Thanh tra kiểm ngư. 

Tàu và xuồng kiểm ngư

      (3) Tiếp tục đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định cảng Cái Rồng; hoàn thiện xây dựng và cơ giới hoá đủ điều kiện công bố chính thức:

      Tỉnh đã công bố tạm cảng cá Cái Rồng là cảng cá loại II tại Quyết định công bố số 3052/UBND-NLN1 ngày 18 tháng 10 năm 2022 và Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định cho tàu cá vùng khơi cập cảng tại văn bản số 4962/SNNPTNT-CCTS ngày 27/10/2022 và văn bản số 637/SNN&PTNT-CCTS ngày 23/02/2023. 

Đ/c Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tại Cảng Cái Rồng 

 (4) Về Khung pháp lý, cơ chế chính sách:

 - Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế, hợp nhất các quyết định: Quyết định số 2418/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3818/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh quy định danh mục các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm và loại nghề cấm khai thác trong khai thác Sá sùng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2393/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh quy định cấm các nghề sử dụng máy bơm nước tạo áp lực để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh và Quyết định 32/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời xử lý tang vật, phương tiện vi phạm trong hoạt động thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 - Xây dựng chính sách hỗ trợ chủ tàu cá mua, lắp đặt, cước phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình; chuyển đổi nghề khai thác thủy sản…/.           

Đinh Hữu Đạm - Chi cục Thủy sản


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1350
Đã truy cập: 2607693