Hoàn thành công tác xây dựng và ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh

05/06/2023 14:04

      Xây dựng được khung giá chung đồng thời cụ thể hoá phương pháp định giá rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Quảng Ninh; là cơ sở để giải quyết những phát sinh về giá rừng trong thực tiễn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     

      Năm 2015, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện đề án xây dựng Khung giá rừng trên địa bàn tỉnh; căn cứ quy định tại Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở đó ngày 20/9/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc xác định tiền sử dụng rừng, tiền thuê rừng, bồi thường và giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng trồng…

      Qua thực tiễn áp dụng, khung giá rừng theo Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND tồn tại một số hạn chế như chưa có khung giá cho tất cả các trạng thái rừng trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là chưa có khung giá cho rừng ngập mặn. Mặt khác, cơ sở pháp lý xây dựng khung giá rừng theo Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND đến nay đã hết hiệu lực thi hành, như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 được thay thế bằng Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 và thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng bị bãi bỏ bởi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính được thay thế bởi Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng. 

Cơ sở dữ liệu quản lý giá rừng là phần mềm quản lý có chức năng nhập liệu thông tin và truy xuất thông tin về các loại giá rừng trên địa bàn tỉnh

      Nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT và các quy định hiện hành; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh  ban hành Quyết định quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn thực hiện thay thế Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khung giá rừng được xác định bằng phương pháp định giá chung đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT và các quy định của pháp luật khác có liên quan; bao gồm: Khung giá rừng tự nhiên là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất; Khung giá rừng trồng là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. 

Khung giá rừng mới đã bổ sung khung giá cho rừng ngập mặn so với Giá rừng cũ không có giá cho rừng ngập mặn

      Khung giá rừng được xây dựng theo quy định mới có một số điểm thay đổi so với khung giá rừng theo quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, như:

      Về căn cứ pháp lý: Khung giá rừng theo Quyết định số 3026/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh thực hiện theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, hiện đã hết hiệu lực. Khung giá rừng mới thực hiện theo Luật lâm nghiệp 2017, có hiệu lực từ 01/01/2019.

      Về thẩm quyền ban hành: Khung giá rừng theo Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 cần phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi UBND tỉnh ban hành; Khung giá rừng theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, không phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

      Về nội dung: (1) Khung giá rừng mới quy định giá tối thiểu và giá tối đa làm cơ sở tính giá rừng; Giá rừng cũ xác định cụ thể giá rừng; (2) Khung giá rừng mới bổ sung khung giá cho rừng ngập mặn so với Giá rừng cũ (không có giá cho rừng ngập mặn); (3) Khung giá rừng mới xác định khung giá rừng trồng theo khung mật độ; Giá rừng cũ áp dụng cho rừng trồng với mật độ cụ thể.

      Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04/5/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND về quy định khung giá rừng trên địa bàn tỉnh, theo đó quy định khung giá các loại rừng và phương pháp định giá rừng đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

      Các trường hợp sử dụng khung giá rừng để định giá rừng theo Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 04/5/2023: Nhà nước giao rừng, tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng, cho thuê rừng; tính giá trị rừng khi thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng. Thu hồi rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị góp vốn; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước (chuyển nhượng vốn); Xác định giá trị phải bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đối với rừng; thiệt hại do thiên tai, cháy rừng và các thiệt hại khác đối với rừng; xác định giá trị rừng phục vụ giải quyết tranh chấp liên quan tới rừng; Xác định thuế, phí và lệ phí liên quan đến rừng và các trường hợp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến phương pháp định giá rừng; khung giá rừng đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 550
Đã truy cập: 3048340