Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

07/07/2023 10:16

      Ngày 24/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

      Theo đó, các Điều, khoản được sửa đổi bổ sung bao gồm: khoản 11 Điều 3; Điều 5 “Lập và giao kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia”; Điều 6 “Lập, phê duyệt và giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của cơ quan chủ quản chương trình”; Điều 7 “Lập và giao kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia hằng năm”; Điều 9 “Huy động và sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”; khoản 1 Điều 10; bổ sung Điều 11 “Huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”; Điều 13 “Nguyên tắc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù”; Điều 18 “Quản lý thi công xây dựng công trình, thanh toán và quyết toán dự án đầu tư xây dựng”; Điều 19 “Quản lý vận hành và bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù”; Điều 20 “Nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia”; Điều 21“Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị”; Điều 22 “Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng”; Điều 23 “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ”; Điều 34 “Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”; Điều 36 “Trách nhiệm của chủ chương trình”; khoản 1 Điều 37; Điều 38 “Trách nhiệm của bộ, cơ quan trung ương quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan đến tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia”; khoản 2 Điều 39; Điều 40 “Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”. 

Mô hình trồng Dưa lưới tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

      Nghị định quy định Điều khoản chuyển tiếp: Đối với giai đoạn 2021-2025, căn cứ thông báo số kiểm tra vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2024, năm 2025 từng chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Tài chính, chủ chương trình xây dựng phương án phân bổ và thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2024-2025 từng chương trình cho các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các quy định về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù đã được ban hành theo quy định tại Điều 13; nội dung, hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết ban hành theo quy định tại Điều 21; mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục, nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất ban hành theo quy định tại Điều 22; quy trình, thủ tục, nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ ban hành theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được tiếp tục áp dụng trong giai đoạn 2021-2025. Trường hợp có sửa đổi, bổ sung, cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng các cơ chế (bao gồm, cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp; nội dung, hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết; dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; dự án, đề án mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ) theo quy định tại Điều 1 Nghị định này được quyết định sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đã được ban hành trước thời điểm hiệu lực của Nghị định.

      Nghị định số 38/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Phạm Văn Tuân - Chi cục Phát triển nông thôn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1338
Đã truy cập: 2894157