Tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

25/08/2023 15:16

      Bám sát và triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đưa công tác này đi vào thực chất, hiệu quả. Bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng gắn kết chặt chẽ, trở thành cầu nối giữa công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và thực hiện chủ đề công tác hằng năm của tỉnh

       

Phổ biến, giáo dục phổ biến quy định của pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước cho công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp

      Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vừa cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nói chung và chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn vừa tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Việc phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi ở cơ sở, mỗi công chức, viên chức, người lao động theo nhiệm vụ chuyên môn đều có thể là một tuyên truyền viên về chính sách, pháp luật đối với người dân. 

Tuyên truyền cho ngư dân quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thông qua các đợt kiểm tra biển

       Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí và vai trò quan trọng trong việc triển khai quy định pháp luật đến được nhiều hơn với quần chúng nhân dân. Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn bám sát triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật; từng bước khắc phục được tính hình thức. Các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được tổng hợp phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trên hệ thống xử lý văn bản nội bộ, đăng tải Cổng thông tin điện tử thành phần của Sở và phổ biến trực tiếp tại hội nghị giao ban, các cuộc họp chi bộ, hội nghị sơ kết tổng kết của Sở. Ngoài ra còn phổ biến quán triệt triển khai các Nghị quyết của đảng, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động về các ngày lễ lớn trong năm, các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI của Sở, gắn với thực hiện hiệu quả quản trị và hành chính công, các nội dung chỉ đạo về cải cách hành chính. Quán triệt, chỉ đạo các bộ phận, công chức, viên chức, người lao động tham gia quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng để đảm bảo yêu cầu chung; thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy trình, chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định… 

Tuyên truyền cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia cho cán bộ cơ sở cấp huyện, xã, thôn

      Nhằm tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn:

      Tuyên truyền thông qua các cuộc tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại đơn vị; tham gia các buổi đối thoại với nhân dân ở các địa phương do Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trì…

       Tuyên truyền phổ biến pháp luật, lồng ghép với các hội nghị tập huấn chuyên môn. Giai đoạn 2022-2023 các đơn vị thuộc Sở đã tổ chức 97 cuộc với 5.000 người tham gia, cụ thể: 38 hội nghị tuyên truyền với 2.050 lượt người tham dự về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; 02 hội nghị tuyên truyền với 160 người tham gia về phổ biến pháp luật để triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính; 20 lớp tập huấn cho 1.300 người lượt người tham gia về phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật; 12 lớp tập huấn cho cho 460 lượt cán bộ quản lý phụ trách lĩnh vực an toàn thực phẩm tại các địa phương, chủ cơ sở và người lao động các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản phổ biến, hướng dẫn quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại nông sản...; 4 lớp với 200 người tham gia về các quy định phòng chống dịch bệnh trên động vật và các bệnh nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm từ động vật sang người; 10 lớp tập huấn kiến thức quản lý cho 300 cán bộ hợp tác xã nông nghiệp tại các địa phương về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nông nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho 43 cán bộ cơ sở cấp huyện, xã, thôn bản tại 08 địa phương về quản lý, tổ chức thực hiện công tác di dân; 02 lớp cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia cho 150 cán bộ cơ sở cấp huyện, xã, thôn; 8 lớp cho 340 người phổ biến về Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai. 

Tổ chức diễn tập nhằm huấn luyện kỹ năng thực hành đồng thời tuyên truyền phổ biến quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư tại địa phương

       Thông qua việc tổ chức ký cam kết đã tuyên truyền, vận động với 1.430 cá nhân, tổ chức không tham gia các hoạt động săn bắt, buôn bán, tàng trữ chim di cư trái pháp luật và quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; ký cam kết với trên 600 chủ tàu cá, các hộ kinh doanh ngư cụ với nội dung không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ngư cụ, công cụ cấm để khai thác thủy sản; không khai thác thuỷ sản bằng các phương pháp tận diệt, gây huỷ hoại nguồn lợi và môi trường sinh thái.

       Biên soạn tài liệu truyền thông, in ấn, cấp phát miễn phí tuyên truyền, PBGDPL: Tính từ 01/2022 đến tháng 7/2023, Sở đã biên soạn, cấp phát gần 44.000 tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó: 6.000 tờ rơi về phòng chống khai thác bất hợp pháp (IUU); 17.000 tờ rơi về hướng dẫn phòng chống tác hại do thiên tai gây ra; 4.000 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện kiểm kê rừng; 7.000 sổ tay hướng dẫn trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; 10.000 quyển lịch thời vụ.

       Phối hợp, đặt hàng với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; mở và nâng cao chất lượng các tin bài thông tin trên trang điện tử thành phần của Sở để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; cập nhật tin tức sự kiện của ngành và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Thường xuyên đăng tải các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Sở.

      Tuyên truyền thông qua đường dây nóng, tổng đài tư vấn. Giai đoạn 2022-2023, tổng đài tư vấn khuyến nông (1800558840) đã tiếp nhận 143 câu hỏi và tư vấn về chế độ, chính sách, quy trình công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới về nông nghiệp; Hệ thống đường dây nóng (0203.3831313) đã tiếp nhận, xử lý 203 tin báo liên quan các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

      Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện thông qua hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành nhờ đó đã giúp cho người dân, doanh nghiệp nắm bắt được các chính sách, quy định của pháp luật, hạn chế rủi ro về mặt pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh

      Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện các đơn vị trực thuộc gặp không ít khó khăn, như: Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của nhà nước dài, người nghe khó nắm bắt được một cách đầy đủ hết các nội dung. Trong khi đối tượng tuyên truyền ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, một bộ phận chưa thực sự quan tâm nên việc tuyên truyền phổ biến, tập huấn còn gặp nhiều khó khăn. Để tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo đạt hiệu quả cao. Thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng cần tiếp tục huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cơ quan thông tin để tuyên truyền, phổ biến; đồng thời, lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Đối với hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật cần mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ tư vấn tại trụ sở mà còn đến các làng, xã, bản, tư vấn lưu động hoặc thông qua các họt động trợ giúp pháp lý./.

Thành Minh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 81
Đã truy cập: 3096968