Thúc đẩy quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và quy định sản xuất hàng hóa không gây mất rừng (EUDR) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05/10/2023 16:27

      Chiều ngày 04/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị thúc đẩy quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và quy định sản xuất hàng hóa không gây mất rừng (EUDR) trên địa bàn tỉnh. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các sở, ngành, UBND các địa phương Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái; lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm và phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chỉ đạo.

      Tỉnh Quảng Ninh có diện tích đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp tính đến năm 2030 là 390.573 ha; gồm 47.504 ha rừng và đất rừng đặc dụng, 104.260 ha rừng và đất rừng phòng hộ, 238.809 ha rừng và đất rừng sản xuất; tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%, đứng thứ 14/63 tỉnh thành. Theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2022 toàn tỉnh có 372.684,78 ha đất có rừng trong đó diện tích rừng tự nhiên là 123.908,65 ha; diện tích rừng trồng đã thành rừng là 216.581,78 ha.

      Rừng ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội từ “ Nâu” sang “Xanh” của tỉnh, đồng thời cân bằng hài hoà giữa phát triển công nghiệp, khai khoáng và bảo vệ môi trường. Những năm gần đây, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương nhận thức của chủ rừng về phát triển lâm nghiệp bền vững đã được nâng lên rõ rệt; chủ rừng đã nhận thức rõ vai trò, giá trị của phát triển lâm nghiệp bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đối với ngành chế biến lâm sản xuất khẩu. Việc xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững đối với các chủ rừng là tổ chức và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả rõ rệt. Trước năm 2019, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 01 chủ rừng được phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, đến nay đã có 23 chủ rừng xây dựng và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (hoặc tự phê duyệt) phương án quản lý rừng bền vững theo quy định; gần 9.500 ha rừng trồng của hộ gia đình, cá nhân được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. 

          Tuy nhiên, thực trạng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tỉnh Quảng Ninh vẫn gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. Phương án quản lý rừng bền vững còn phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách Nhà nước, đặc biệt đối với các công trình có sử dụng vốn đầu tư công; các hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường có chu kỳ dài, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Diện tích giao đất lâm nghiệp cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân phần lớn có quy mô nhỏ; chưa chủ động được nguồn giống, phân bón có chất lượng nên năng suất rừng chưa cao. Chưa có chuyển biến rõ nét trong việc thay đổi nhận thức phương thức sản xuất sang kinh doanh rừng gỗ lớn, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Trình độ và sự hiểu biết về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng của các chủ rừng còn rất hạn chế; khó khăn trong đảm bảo duy trì kinh phí để phục vụ thẩm tra chứng chỉ rừng, nhất là đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. 


Đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT dự và chỉ đạo Hội nghị

      Hội nghị thúc đẩy quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và quy định sản xuất hàng hóa không gây mất rừng (EUDR) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh; đánh giá diện tích rừng có khả năng, nhu cầu thực hiện cấp chứng chỉ rừng trên địa bàn tỉnh; xác định nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy thực hiện trong thời gian tới. Thông qua Hội nghị, là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác liên kết thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, đầu tư, bao tiêu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, nhằm hỗ trợ và tạo mối liên kết ổn định, hài hòa lợi ích giữa các bên.

       Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng chứng chỉ quản lý rừng bền vững đã giới thiệu Khung kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng của Ủy ban Châu Âu (EUDR) có tác động tới xuất khẩu các ngành hàng gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Châu Âu và thị trường toàn cầu; Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia (VFCS). Cùng với đó, đại diện UBND các địa phương, hợp tác xã, chủ rừng, các doanh nghiệp chế biến và các bên tham dự liên quan đã chia sẻ, thảo luận về  các bước thực hiện chứng chỉ rừng những khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp.

       Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Quảng Ninh đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm việc xây dựng và thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Phối hợp với UBND cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chủ rừng xây dựng và thực hiện phương án quản lý rừng bền vững trong đó khuyến khích trồng rừng bằng các loài cây Lim, Giổi, Lát và các loài cây bản địa, gỗ lớn. Tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ rừng không xây dựng hoặc không thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững, các chủ rừng sang nhượng rừng, đất rừng trái phép; thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất thu hồi diện tích đất rừng đã giao cho các đơn vị, cá nhân nhưng không thực hiện đúng mục đích; yêu cầu 100% các chủ rừng hoàn thành xây dựng phương án quản lý rừng bền vững trong năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Hướng dẫn các chủ rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc hộ gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm hộ để tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các địa phương đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rưng toàn tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển lâm nghiệp bền vững đã nêu trong Nghị quyết số 19-NQ/TU trên cơ sở bám sát quan điểm, chỉ đạo mới của Trung ương và của Tỉnh.

      Tăng cường giáo dục pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thay đổi nhận thức, tập quán kinh doanh sang thâm canh rừng đảm bảo các nguyên tắc quản lý rừng bền vững và điều kiện cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Đào tạo, tập huấn cho các cán bộ quản lý lâm nghiệp các cấp, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh nâng cao trình độ, năng lực, từng bước đáp ừng các yêu cầu quản lý rừng bền vững và cấp chưng chỉ rừng. Phổ biến và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và địa phương các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng và các hoạt động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng; quảng bá hệ thống chứng chỉ rừng tới các hiệp hội, doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và cả nước.

      Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên doanh, liên kết với các chủ rừng hình thành chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy hình thành nhóm hộ; hỗ trợ kinh phí cho chủ rừng trong quá trình lập phương án quản lý rừng bền vững, lập hồ sơ đánh giá, kinh phí duy trì đánh giá sau khi được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ gia đình liên kết tập trung tích tụ đất lâm nghiệp để sản xuất hàng hóa gỗ tập trung hình thành liên kết heo chuỗi giá trị. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, từng bước phát triển, hiện đại hóa các doanh nghiệp, cơ sở chế biến quy mô nhỏ, các cơ sở chế biến tổng hợp gỗ rừng trồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm gỗ xuất khẩu. Tranh thủ, thu hút các dự án của nước ngoài; các tổ chức, doanh nghiệp liên kết đầu tư hỗ trợ chủ rừng thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện cơ chế, chính sách ưu đãi về tín dụng, chính sách về đất đai nhằm huy động các nguồn lực để khuyến khích chủ rừng triển khai thực hiện các hoạt động quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp ký vào biên bản ghi nhớ thực hiện chứng chỉ rừng

      Nhằm thúc đẩy hỗ trợ, phối hợp thực hiện chỉ tiêu quản lý rừng, chứng chỉ rừng theo chỉ đạo tại Nghị quyết 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết thúc hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và doanh nghiệp đã đồng thuận ký vào biên bản ghi nhớ thực hiện chứng chỉ rừng trong thời gian tới./.

Mai Linh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 716
Đã truy cập: 3041270