Thu hồi tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy vật liệu sử dụng làm phao nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản theo QCĐP 08:2020/QN

03/11/2023 16:49

      Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH ngày 21/11/2007; Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 về Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn; Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định số 154/2018-NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ; Quy chuẩn số 08:2020/QN Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản lợ, mặn tại Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy về vật liệu phao nổi dùng trong nuôi trồng thủy sản.

      Tuy nhiên, trên cơ sở việc tuân thủ thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị; ý kiến của các địa phương, người dân về chất lượng sản phẩm và kết quả kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành của tỉnh; nhận thấy, một số đơn vị đã không chấp hành đúng những quy định của pháp luật trong việc thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm phao nhựa dùng trong nuôi trồng thủy sản; cụ thể: Không chấp hành báo cáo theo quy định tại hồ sơ tự công bố hợp quy, không có sản phẩm ra thị trường hoặc cung cấp sản phẩm kém chất lượng làm ảnh hưởng xấu đến dư luận của người dân cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản. 

Đoàn liên ngành của tỉnh do Sở Khoa học và CN chủ trì, kiểm tra xưởng sản xuất phao nổi tại Công ty XNK TM Vĩ Tuyến.   

Phao nổi bị lỗi hỏng nước vào chìm phao do Công ty TNHHTM Đầu tư Hùng Cường Sản xuất

      Để thực hiện các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng và tăng cường công tác quản lý vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương. Căn cứ tình hình thực việc chấp hành các quy định về việc công bố hợp quy của các cơ sở; Sở Nông nghiệp và PTNT thu hồi Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty: TNHH SHQ Quảng Ninh, Cổ phần Hạ Long PLASTIC, TNHHMTV Dịch vụ và Công nghệ NTTS, Cổ phần đầu tư Xuất nhập khẩu Thuận Phát, TNHH Thương mại Đầu tư Hùng Cường. Kể từ ngày thông báo, đề nghị các đơn vị không được phép lưu thông sản phẩm, hàng hóa ra thị trường; khi nào các đơn vị có sản phẩm ra thị trường hoặc sản phẩm đảm bảo chất lượng, không có dư luận xấu của người dân, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh xem xét theo quy định./.

Phạm Thị Đà - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 3048422