Đảng ủy bộ phận Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

03/11/2023 08:44

      Sáng ngày 02/11/2023, BCH Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023, Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023. Hội nghị có 40 đảng viên và 09 quần chúng tham dự, đồng chí Bí thư Đảng ủy bộ phận Chi cục Thủy sản chủ trì Hội nghị.

      Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, sáng ngày 02/11/2023, BCH Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến và triển khai Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 11/7/2023, Quy định số 117-QĐ/TW về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 18/8/2023; Quy định số 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán được Ban Chấp hành Trung ương ban hành ngày 27/10/2023; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung được Chính phủ ban hành ngày 29/9/2023. Hội nghị có 40 đảng viên và 09 quần chúng tham dự, đồng chí Bí thư Đảng ủy bộ phận Chi cục Thủy sản chủ trì Hội nghị.

      Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Minh, Bí thư Đảng ủy bộ phận đã tập trung giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu bật những điểm mới của Quy định số 114 so với Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đồng thời liên hệ chặt chẽ với việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân và các quy định liên quan. Theo đó, để bảo đảm sự đồng bộ với các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ XII, XIII về công tác cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 114 trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 205 và có bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn. 

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền của Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản ngày 02/11/2023

      Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 Chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với quy định trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114 đã được mở rộng hơn. Các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được nêu trong Điều 3 của Quy định số 114 đã được bổ sung một số hành vi mới, bao gồm: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

      Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là Quy định có nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm giữ gìn nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng cũng như góp phần hoàn thiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

      Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng chí Đảng uỷ sở nhấn mạnh Nghị định 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ, áp dụng đối với toàn thể cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

      Nghị định đã nêu rõ nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ; cụ thể, cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích, bảo vệ. Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được thực hiện kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch; đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định và pháp luật có liên quan. Cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời xem xét, đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan, toàn diện đối với việc đề xuất và thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo. 

Thảo luận, ý kiến phát biểu của các đồng chí đảng viên của Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản tại Hội nghị

      Hội nghị nhận được những ý kiến đóng góp, phát biểu của các đồng chí đảng viên trong toàn thể Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản, đánh giá những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kế hoạch, giải pháp triển khai, lồng ghép vào nội dung chính trị. Sau khi quán triệt Quy định và lắng nghe phát biểu của các đồng chí tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Minh, Bí thư Đảng ủy bộ phận Chi cục Thủy sản chủ trì hội nghị đã trao đổi giải đáp các ý kiến của các đồng chí đảng viên,  đồng thời nhấn mạnh việc triển khai, quán triệt; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Quy định của Trung ương mới ban hành có ý nghĩa rất quan trọng đối ví công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, do vậy yêu cầu các Chi ủy trực thuộc  triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định đã đề ra.

      Nêu rõ đây là quy định khó, đồng chí Đỗ Đình Minh nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý phải cân nhắc đầy đủ và gương mẫu, công tâm, khách quan, tính toán sao cho quyết định trong công tác cán bộ khi được đưa ra đạt được sự “tâm phục, khẩu phục”. Các Chi ủy sau khi quán triệt, nhất là người đứng đầu tiếp tục quán triệt trong phạm vi chức trách của mình, cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định 114; khi phát hiện vấn đề bất bình thường, có phản ánh cần kiểm tra, xử lý kịp thời, xử lý nghiêm theo quy định này.

      Nhấn mạnh việc quán triệt, thực hiện nghiêm để các quy định của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao niềm tin cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, đồng chí Đỗ Đình Minh đề nghị các Chi ủy, đảng viên phải nâng cao  trách nhiệm, đồng thời tham gia giám sát, phản ánh, góp phần xây dựng Đảng bộ bộ phận Chi cục Thủy sản trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay./.

Dương Thùy Trang - CCTS


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 675
Đã truy cập: 3048465