Tiêu đề Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá Việt Nam
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Thủy sản
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc truy cập trang Website Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ qua mạng.

- Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc đăng ký để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ khai theo Mẫu số 05 TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

- Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

8. Phí, lệ phí:  Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ khai đề nghị được phép đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá theo Mẫu số 05 TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

(1) Hạn ngạch giấy phép khai thác và tiêu chí đặc thù của địa phương.

(2) Tại Điều 13, Chương IV, Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản quy định Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xác định bởi một trong các tiêu chí sau đây:

1. Tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản

a) Nghề, ngư cụ gây hủy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động.

b) Nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.

2. Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được quy định tại Phụ lục II ban hành theo Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

(3) Tại Điều 3, Chương II, Quyết định số 2418/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định cấm hoạt động một số nghề khai thác thủy sản.

(4) Quyết định số 2393/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định cấm các nghề sử dụng máy bơm nước tạo áp lực để khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;

(5) Quyết định số 3818/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc danh mục các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm và thời gian cấm khai thác trong khai thác sá sùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017.

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/04/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/03/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

- Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

 

 

 

Mẫu số 05.TC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

………, ngày …….. tháng ……. năm ……

 

TỜ KHAI CẤP VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐÓNG MỚI/

CẢI HOÁN/THUÊ/MUA TÀU CÁ

 

Kính gửi : ……………. ……………………….

 

Họ tên người đứng khai: ………………………………………………………

Thường trú tại : ………………………………………………………………..

Số CMND/Căn cước công dân số : …………………………………………

Ngày cấp:..........................................................Nơi cấp :...................................

Đề nghị đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với nội dung sau:

Mẫu thiết kế : …………………………Đơn vị thiết kế: …………………....

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m : …………. ....chiều dài d,m :………….

Vật liệu vỏ:..............................................Tổng dung tích :.................................

Số lượng máy chính :...............................Tổng công suất (KW):......................

Nghề chính : ……………………………… Nghề kiêm : …………………….

Vùng hoạt động : ……………………………………………………………

Nội dung đề nghị cải hoán :................................................................................

Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ) :

TTHọ và tênĐịa chỉChúng minh nhân dânGiá trị cổ phần
01    
02    
03    

Tôi xin cam đoan đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá theo đúng nội dung đề nghị và chấp hành các quy định về đăng kiểm, đăng ký tàu cá./.

 

                                                                   ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

                                                          (Ký tên và đóng dấu (nếu có))

 

 Mẫu số 06.TC

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……………………Hà Nội, ngày …… tháng … năm ….

 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN(*)

ĐÓNG MỚI/CẢI HOÁN/THUÊ, MUA TÀU CÁ

Xét đề nghị của ông (bà): ........................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................

Về việc đóng mới/cải hoán/thuê/mua tàu cá với các đặc điểm chính như sau

- Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ……………; Chiều chìm d,m:

- Vật liệu vỏ:……………………….. Công suất (KW):.............

- Ký hiệu thiết kế:…………………. Đơn vị thiết kế: ...............

- Loại nghề khai thác thủy sản: ................................................

- Vùng hoạt động: ...................................................................

- Thời hạn của văn bản chấp thuận: 12 tháng kể từ ngày ký.

Căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản và tiêu chí phát triển nghề cá của địa phương,…………………………………………………….. chấp thuận ông (bà) ……………………………….. được phép đóng mới/cải hoán/thuê/mua (**) tàu cá với các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- …
- Lưu: VT.
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Chữ ký và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Không áp dụng đối với trường hợp mua, bán tàu cá trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(**) Gạch bỏ chỗ không phù hợp.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 305
Đã truy cập: 2784571