Tiêu đề Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu)
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Thủy sản
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc truy cập trang Website Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ qua mạng.

- Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc đăng ký để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

- Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP;

-  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao khu vực biển hoặc hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản;

- Sơ đồ vị trí đặt lồng bè/Sơ đồ khu vực nuôi.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: không

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh

- Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.

Thời hạn của Giấy chứng nhận: 24 tháng

8. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị theo Mẫu số 23.NT Phụ lục III  ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017;

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 05/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ  lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Mẫu số 23.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……., ngày…… tháng….. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

Kính gửi: (Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh)

 

1. Tên cơ sở nuôi trồng thủy sản:...........................................................

.............................................................................................. …..…….

.............................................................................................. …..…….

2. Địa chỉ của cơ sở: ...................................................................................;

Điện thoại….……….; Số fax………………...; Email…………………  

3. Địa điểm nuôi trồng: .......................................................... …..…….

4. Đối tượng thủy sản nuôi trồng: ………………………….. ……….......

5. Số lượng ao/bể/lồng: .......................................... ...................................

6. Tổng diện tích cơ sở: .......................................... ....................................

7. Tổng diện tích mặt nước/thể tích lồng nuôi trồng: ......................... ........

Đề nghị: … (Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh) ….  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản.

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 


Mẫu số 25.NT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

…… (tên Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh cấp) ……

__________

1. Tên (người đại diện) cơ sở nuôi trồng thủy sản: .............. ……….

2. Địa chỉ của cơ sở: .........................................................................................

3. Điện thoại………...…..; Số Fax…………………; Email………………..

4. Địa điểm nuôi: ......................................................................... ....…….

Đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản:

- Đối tượng thủy sản nuôi trồng: ……………………………………….......

- Số lượng ao (đầm/hầm)/bể/lồng: ..................................................................

- Tổng diện tích cơ sở: ………….…………………………………………..

- Diện tích mặt nước nuôi: …...........................................................................

Số cấp: AA/20.../BB/CN-NTTS

Có hiệu lực đến ngày        tháng          năm     

(*) và thay thế Giấy chứng nhận số: ……. Cấp ngày          tháng           năm

 ……., ngày ... tháng ... năm ….
(Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu)

AA: Số thứ tự của cơ sở được kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện.

BB: Mã số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được quy định tại Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

(*): Ghi trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp lại.Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1081
Đã truy cập: 2784210