Tiêu đề Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Thủy sản
Nội dung

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tố chức, cá nhân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc truy cập trang Website Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Bước 2: Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, Trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ qua mạng.

- Bước 3: Trung tâm Phục vụ hành chính công (Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc đăng ký để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

2. Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp;Theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử; Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1.  Thành phần hồ sơ:

  a) Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá theo Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT;

  b) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, chủ tàu phải khai báo và nêu rõ lý do;

  c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;

  d) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu). 

                   3.2.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: không

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh

- Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu quy định tại Mẫu số 07.ĐKT Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủy sản năm 2017.

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá.

- Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Quyết định số 700/QĐ-BNN-VP ngày 01/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 

 

 

 

Mẫu số 07.ĐKT (Phụ lục VII)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc

 

................, ngày....... tháng...... năm........

 

TỜ KHAI 

ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

 

Kính gửi: .....................................................................................

 

 

Họ tên người đứng khai:...................................................................................

Thường trú tại: ..................................................................................................

Chứng minh nhân dân số/căn cước công dân:..................................................

Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: .............................................; Công dụng (Nghề):...............................

Năm, nơi đóng:..................................................................................................

Cảng (Bến đậu) đăng ký:..................................................................................

Thông số cơ bản của tàu: Lmax=………; Bmax=……..; D=……………….

                                         Ltk  =……...; Btk...=….......; d=………….

Vật liệu vỏ: ......................................... ; Tổng dung tích (GT): ........................

Sức chở tối đa, tấn: ................................Số thuyền viên,người.........................

Nghề chính: ........................................Nghề kiêm:............................................

Vùng hoạt động:................................................................................................

Máy chính:

TT

 

Ký hiệu máySố máyCông suất định mức, KWVòng quay định mức, v/phGhi chú
      
      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

TTHọ và tênĐịa chỉChứng minh nhân dân/căn cước công dân
    
    

3.Lý do đề nghị cấp lại: ..................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đúng sự thật.

                                                                     ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

                                                              (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

 

Mẫu số 05.ĐKT

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

                                           

 

N0 …………   

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

TÀU CÁ/TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN(*)

REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL/SHIPS DUTY FISHERIES(*)
CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NINH

Chứng nhận tàu cá/tàu công vụ thủy sản(*) có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam:
Hereby certifies that the fishing vessel/ship duty fisheries(*) with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:

Tên tàu:    

Name of Vessel

Hô hiệu:          

Signal Letters

Chủ tàu:

Vessel owner                          

Nơi thường trú:

Residential Address

Kiểu tàu:   

Type of Vessel

Công dụng (nghề):    

Used for (fishing gear)

Tổng dung tích, GT: 

Gross Tonnage

Trọng tải toàn phần:
Dead weight

Chiều dài Lmax, m:       

Length overal

Chiều rộng Bmax, m:     

Breadth overal

Chiều dài thiết kế Ltk, m:       

Length

Chiều rộng thiết kế Btk, m:     

Breadth

Chiều cao mạn D, m:   

Draught

Chiều chìm d, m:   

Depth

Vật liệu vỏ:

Materials

Tốc độ tự do hl/h:

Speed

Năm và nơi đóng:    

Year and Place of Build

Số lượng máy:  

Number of Engines

Tổng công suất (KW):    

Total power

Ký hiệu máy

Type of machine

Số máy

Number engines

Công suất (KW)

Power

Năm và nơi chế tạo

Year and place of manufacture

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Cảng đăng ký:

Port Registry

Cơ sở đăng kiểm tàu cá:

Register of Vessels

Số đăng ký:

Number or registry

 

Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến(***): ………

This certificate is valid until

Cấp tại …, ngày ….tháng… năm…….        

Issued at            Date

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU

 

THÔNG TIN VỀ CHỦ SỞ HỮU TÀU(****)

 

TTTHọ và tênĐịa chỉ

Chứng minh

nhân dân/căn cước công dân

Tỷ lệ cổ phần

(%)

     
     
     

 

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1285
Đã truy cập: 2345243