Tiêu đề Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Nội dung

* Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc truy cập trang Website dịch vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để được hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai.

- Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng.

- Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát).

- Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ chuyển phát.

* Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp theo đường bưu điện; fax, thư điện tử; đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT;

b) Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 

+ Trường hợp 1:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu không đầy đủ.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc B).

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trường hợp 2:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phi xem xét tính đầy đủ của h sơ và thông báo bng văn bản cho cơ sở nếu không đy đủ.

Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hoặc không cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong đó phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Ninh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Ninh.

+ Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối (tại Quyết định số1276/QĐ-SNN&PTNT ngày 14/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+ Công nhận kết quả thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đạt yêu cầu tới Cơ sở/Thông báo kết quả đối với Cơ sở chưa đủ điều kiện.

+ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm.

- Phí, lệ phí (nếu có):

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: Cơ quan kiểm tra địa phương thực hiện: 700.000 đ/cơ sở.

+ Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000đ/cơ sở.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Phụ lục V; Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

+ Quyết định số 751/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý chấy lượng nông lâm thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 647
Đã truy cập: 2615108