Tiêu đề Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất giống thủy sản)
Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y
Nội dung

           * Trình tự thực hiện:

           - Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

           Tổ chức, cá nhân đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh, hoặc truy cập trang Website dịch vụ hành chính công của tỉnh: http://dichvucong.quangninh.gov.vn để công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn lập hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai; hoặc gửi hồ sơ qua Dịch vụ công ích

            Sau khi hồ sơ đã được hoàn thiện, Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nộp hồ sơ tại Bộ phận hành chính công của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh; trường hợp đăng ký trực tuyến nộp hồ sơ và lệ phí (nếu có) qua mạng.

            Công chức của Sở Nông nghiệp & PTNT được cử đến làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra danh mục hồ sơ và trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (Tổ chức, cá nhân có thể nhận trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc đăng ký và trả phí để nhận kết quả qua dịch vụ công ích).

            Bộ phận hành chính công của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thẩm định và kiểm tra, xác minh tại cơ sở.

          - Bước 2: Thẩm định

           Chi cục tiếp nhận hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho công chức, viên chức thụ lý giải quyết TTHC tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra, đánh giá tại cơ sở các nội dung theo quy định. Kết quả kiểm tra được nêu đầy đủ và lập thành biên bản. Công bố kết quả cho cơ sở vào cuối buổi làm việc

          - Bước 3: Phê duyệt

           Trường hợp cơ sở đạt yêu cầu, tập hợp hồ sơ đầy đủ và trình lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận theo quy định. Chuyển Giấy chứng nhận đến Bộ phận hành chính công của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm hành chính công tỉnh để trả cho tổ chức, cá nhân.

           Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định nhưng có khả năng khắc phục các điểm chưa phù hợp thì có Thông báo đến cơ sở yêu cầu các nội dung cần khắc phục và hẹn ngày kiểm tra lại.

           Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận theo quy định, báo cáo lãnh đạo Chi cục và có văn bản Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết gửi về cơ sở.

           - Bước 4: Trả kết quả

           Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận hành chính công của Sở Nông nghiệp & PTNT tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để nhận kết quả, hoặc nhận kết quả qua dịch vụ công ích.

          * Cách thức thực hiện:

           Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; theo đường bưu điện; Fax; Thư điện tử;  Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

           * Thành phần, số lượng hồ sơ:

            a) Thành phần hồ sơ:

            - Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa ban hành kèm  theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

            - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

            - Báo cáo kết quả giám sát theo quy định;

            - Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có);

            - Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực (nếu có).

            b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

           * Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

            * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cơ sở nuôi trồng thủy sản sản xuất thủy sản giống

           * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

           * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

            - Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh.

            - Thời hạn của Giấy chứng nhận: 05 năm.

            * Lệ phí, phí:

            - Phí: 300.000 đồng/lần

            * Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

            - Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh (Phụ lục VIa ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

            - Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT);

            * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

            - Cơ sở sản xuất giống thủy sản:

            + Người trực tiếp tham gia sản xuất thủy sản giống phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát, đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh;

            + Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.

            - Cơ sở nuôi động vật thủy sản thương phẩm:

            + Người trực tiếp nuôi động vật thủy sản phải có kiến thức về bệnh mà cơ sở đang thực hiện giám sát.

           + Có Phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc hợp đồng với Phòng thử nghiệm được chỉ định đủ năng lực xét nghiệm đối với bệnh mà cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn dịch bệnh.

            - Cơ sở đã thực hiện chương trình giám sát theo quy định, không có động vật thủy sản mắc bệnh đăng ký chứng nhận an toàn trong ít nhất 06 tháng trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký.

 

 

            * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Thú y

           - Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

           - Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật.

           - Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

          * Lưu hồ sơ: Hồ sơ được lưu tại Chi cục (tại đơn vị xử lý chính hoặc trực tiếp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


.................., ngày       tháng      năm ……..

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT

 


Kính gửi: (Cơ quan thú y)

 

1. Tên cơ sở : ………………………………..……………….…………………

Địa chỉ: ………………………………..…………………….…………………..

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:…………………………..

 

2. Tên chủ cơ sở: ................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................

Điện thoại: ……………. Fax: ………..………Email:…………………………..

 

3. Đăng ký chứng nhận:       Lần đầu                 Đánh giá lại      

                                                          Cấp lại                   Bổ sung

 Cấp đổi               

Lý do khác: ....................................................

(ghi cụ thể lý do đối với trường hợp Cấp đổi: .........…………………………...

…………………………………………………………………………………..)

4. Loại hình hoạt động:  Sản xuất giống    Nuôi thương phẩm     Làm cảnh

5. Thị trường tiêu thụ:             Nội địa    Xuất khẩu    Cả nội địa, xuất khẩu

6. Cơ sở đăng ký chứng nhận an toàn đối với bệnh ...................................... trên đối tượng…...................................................................................................

7. Hồ sơ đăng ký gồm: (Liệt kê thành phần hồ sơ theo quy định).

 

                                                          

                Người làm đơn

           (ký tên, đóng dấu) (*)

 

 (*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)

 

Phụ lục VII

MẪU BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN

CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT

ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…......., ngày…… tháng …… năm ……..

 

BÁO CÁO ĐIỀU KIỆN

CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

 


Kính gửi: ………………………………………..

 

1. Vị trí cơ sở:

- Các khu vực xung quanh………………………………………………...

- Hệ thống bao quanh cơ sở:  Có         Không ; ngăn cách với cơ sở xung quanh bằng .............................................................................................

- Nguồn nước:          Ngọt                                 Mặn

- Vị trí giao thông:……………………………………………………...…

- Hệ thống điện:  ………………….………………………………………

2. Điều kiện cơ sở sản xuất

2.1. Diện tích cơ sở (ghi chi tiết từng hạng mục): ………………………………

2.2. Điều kiện cơ sở hạ tầng……………………………………………………...

2.2.1. Sơ đồ bố trí mặt bằng (bản vẽ kèm theo)

Hệ thống bể trong khu vực có mái che:                            Có         Không              

2.2.2. Hệ thống ao và cấp thoát nước

- Hệ thống ao bể                                        Có         Không              

- Hệ thống cấp thoát nước                         Có         Không              

- Khu vực xử lý                                          Có         Không              

2.3. Trang thiết bị phục vụ sản xuất

2.4. Thực trạng sản xuất

2.4.1. Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng đối với:

- Hệ thống ao, bể:                 Không       Có              Loại hóa chất:……….

- Thiết bị, dụng cụ:         Không            Có              Loại hóa chất:……….

- Nguồn nước:                       Không       Có              Loại hóa chất:……….

- Xử lý thủy sản chết:          Không       Có              Loại hóa chất:……….

- Vệ sinh cá nhân:           Không            Có

2.4.2. Biện pháp phòng bệnh

- Xử lý khi cải tạo ao, bể:    Không       Có

Loại hóa chất: ............................................................................................

- Thay nước định kỳ:                       Không       Có

- Dinh dưỡng:                                 Không         Có              Nếu có, ghi rõ Loại gì: ..................................................................................................

- Vệ sinh ao/bể:                              Không         Có              Nếu có, ghi rõ

Loại hóa chất: ............................................................................................

2.4.3.Tình hình sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh:

- Kháng sinh                     Không          Có              Nếu có, ghi rõ

Loại gì: ……………………………………………………………………

- Diệt khuẩn định kỳ        Không           Có              Nếu có, ghi rõ

Loại hóa chất: …………………………………………………………….

- Bón vi sinh định kỳ        Không          Có              Nếu có, ghi rõ

Loại gì: ..................................................................................................

2.5. Hồ sơ ghi chép

2.5.1. Ghi chép theo dõi số lượng thủy sản bố mẹ nhập, xuất

          Ghi chép theo dõi số lượng thủy sản giống xuất

            Ghi chép quá trình nuôi, chăm sóc thủy sản

2.5.2. Ghi chép tình hình dịch bệnh tại cơ sở:  Không            Có               Lý do:

Có xét nghiệm bệnh trước khi cho thủy sản sinh sản không?..................

Nếu có xét nghiệm bệnh gì?..............................Đơn vị  xét nghiệm?...................................

Nếu phát hiện có tác nhân gây bệnh, xử lý như thế nào?.......................                                                    

                                                

                                                                                               Chủ cơ sở

                                                                                      (ký tên, đóng dấu) (*)

 

 

 

 

(*) Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng dấu)


Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 2785896