Trang chủ Chỉ đạo nghiệp vụ
Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cách ly y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
24/03/2020 09: 53:03
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân (lần 3)
19/03/2020 14: 24:08
Thông tư số 93/2019/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
06/03/2020 08: 43:02
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
27/02/2020 14: 23:01
Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 2019; phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
10/02/2020 09: 53:42
Thông báo bán tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân
04/02/2020 13: 53:11
Về việc báo cáo kết quả tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP; Thông tư số 145/2017/TT-BTC và Thông tư số 90/2017/TT-BTC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019
22/01/2020 10: 38:16
Thông báo số 205/STC-QLG&CS ngày 16/01/2020 Vv lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước
21/01/2020 14: 01:52
Hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2020
30/12/2019 08: 30:00
V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành TW
11/12/2019 14: 46:49
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 854
Đã truy cập: 49269471.