Trang chủ Dự toán NSĐP trình HĐND
Công khai dự toán trình HĐND tỉnh năm 2022 và Tình hình thực hiện dự toán năm 2021
04/12/2021 11: 16:00
Thông báo góp ý cho dự thảo dự toán ngân sách năm 2022 trình HĐND tỉnh
19/11/2021 17: 05:00
Thông báo Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trình HĐND tỉnh
04/12/2020 13: 52:00
Báo cáo ngân sách giành cho công dân năm 2020
26/12/2019 15: 48:56
BÁO CÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN NSNN NĂM 2020 TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
04/12/2019 15: 33:00
Tờ trình số 8692/TTr-UBND ngày 20/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
27/11/2018 15: 02:00
Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch tài chính -...
Tờ trình số 8967/TTr-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh V/v đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2017; Kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020 và phương án giáo DT năm 2018
01/01/2018 12: 28:00
Tờ trình 7734/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa NS các cấp
15/07/2017 21: 14:00
Tờ trình 7686/TTr-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn ...
01/04/2017 06: 45:00
Tờ trình 7735/TTr-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh V/v đánh giá thực hiện dự toán NS năm 2016 dự toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2017
31/12/2016 21: 17:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 205
Đã truy cập: 1434943