Văn phòng

18/01/2022

VĂN PHÒNG


      
  
            

Chánh Văn phòng: Trần Nam Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3836026

Di động:    0913043888

Email: trannamhung@quangninh.gov.vn

 SHCC:  02-022

                                                                                
   

Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Văn Vân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.33834629

Di động: 0912.282930

Email: hoangvanvan@quangninh.gov.vn

SHCC:  02-046

   

Phó Chánh Văn phòng : Nguyễn Thị Lệ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3834.629

Di động: 0904.031468

Email:  nguyenthile@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-073

   
 

Chuyên viên: Mai Thị Kim Chi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0203.834.629

Di động: 0904036278

Email: maithikimchi@quangninh.gov.vn

SHCC:  02-068

   
 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Thanh Vân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.835.976 - 0903422088

Email:Hoangthithanhvan@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-029

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thùy Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện Thoại: 0203.835.976

Di động: 0904118399

Email: phamthithuylinh@quangninh.gov.vn

   
 

Nhân viên: Nguyễn Thị Hằng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3835.976

Di động: 0985298846

Email: nguyenthihang@quangninh.gov.vn

   
 

 Nhân viên: Nguyễn Thị Bằng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3835976

Di động: 0906146618

Email: nguyenthibang@quangninh.gov.vn

   
 

 Nhân viên lái xe: Nguyễn Giang Nam

Điện thoại: 0203.3835976

Di động: 0904606298

   
 

 Nhân viên lái xe: Nguyễn Xuân Khanh

Điện thoại: 02033.835.976

Di động: 0982610188

   
   

 

1 - Tổ chức biên chế.

 

      - Lãnh đạo Văn phòng gồm có: 1 Chánh văn phòng và 03 Phó Chánh văn phòng.

      - Biên chế Văn phòng gồm 14người

  2 - Nhiệm vụ cụ thể.     

a/ Chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý tổ chức và cán bộ; công tác hành chính, quản trị; công tác tài chính kế toán; công tác pháp chế; công tác thi đua khen thưởng của cơ quan, ngành; tổng hợp, báo cáo chuyên đề theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, thi đua - khen thưởng của cơ quan, ngành;

2.2/ Tham mưu ban hành và sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng trong cơ quan; tham mưu việc xây dựng các nội quy, quy chế quản lý, hoạt động trong phạm vi nội bộ cơ quan, trình Giám đốc sở ký ban hành, kiểm tra giám sát việc thực hiện;

 2.3/ Tổ chức triển khai thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, pháp chế, tài chính kế toán, quản lý tài sản, điều hành xe và các công tác nội vụ khác của cơ quan;

2.4/ Tổng hợp các báo cáo giao ban định kỳ hàng tuần, tháng và báo cáo tổng kết năm của cơ quan, các báo cáo khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở;

2.5/ Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của Pháp luật; là đầu mối thực hiện việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo cơ chế một cửa;

2.6/ Tham mưu việc thực hiện chế độ, chính sách về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan;

2.7/ Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Tham mưu việc giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cán bộ công chức và người lao động trong Sở;

b.8/ Tham mưu, dự thảo các Quyết định sáp nhập, giải thể các đơn vị, các phòng ban thuộc sở theo quy định; việc quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển, điều đồng trong cơ quan;

2.9/ Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các cuộc họp, hội nghị; công tác lễ nghi khánh tiết của cơ quan;

             2.10/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 1845915