Phòng Quản lý ngân sách

02/04/2024

PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

 

 

 

 Trưởng phòng: Đào Mạnh Thắng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.835975 - 0985825888

Email: Daomanhthang@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-066

 

 

   

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hải

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT:

Di động: 0982265978

Điện thoại: 02033.835.683

 Email: nguyenthihai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-069

 

 

 

Phó trưởng phòng: Phan Thanh Hùng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: 

Di động: 0912091292

Điện thoại: 02033.836.510

Email: phanthanhhung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-030

 

Chuyên viên: Lương Thị Nguyệt

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.836.510 

Di động:     0968.414789

 Email: luongthinguyet@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-067

   
 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hồng Linh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.836.510 - 0982296788

Email: nguyenthihonglinh@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-011


 

   

Chuyên viên: Vũ Thị Hồng Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT;

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836.510

Di động: 0978.822028

Email: vuthihongphuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-024

   

Chuyên viên: Phạm Minh Quân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836510 - 0912568378

Email phamminhquan@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-014
   
 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu Thùy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836.028 - 0987691988

Email: nguyenthidieuthuy@quangninh.gov.vn

SHCC:02-044

 

   
   

 

Chuyên viên: Đào Thị Phương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836028

Di động: 0976679185

Email: daothiphuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-054

 

   

 

Chuyên viên: Hoàng Dương

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 02033.836028

Di động: 0963.921.629

 

Email: hoangduong@quangninh.gov.vn

 

SHCC: 02-038

 

Chuyên viên: Trịnh Thị Minh Hằng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.836.510 - 0394511557

Email: trinhthiminhhang@quangninh.gov.vn

SHCC: 01-003

 

Chuyên viên: Vũ Tuấn Lộc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính                                       Ngân hàng

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại:  02033.836028 

Email: Vutuanloc@quangninh.gov.vn

SHCC: 01-0031- Tổ chức biên chế.

         - Lãnh đạo Phòng gồm có: 1 trưởng phòng và 2 phó phòng.

         - Biên chế phòng gồm 12 người.

2- Nhiệm vụ cụ thể. 

1/ Chức năng:

 Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và quản lý công tác thống kê, tin học tài chính theo qui định của pháp luật.

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Tham mưu dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND), Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực tài chính;

2.2/ Tham mưu dự thảo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, 3 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính theo quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2.3/ Tham mưu về phương án phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi của từng cấp ngân sách của địa phương; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương; chế độ thu phí và các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật để trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh quyết định theo thẩm quyền;

2.4/ Tham mưu việc lập dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương; phương án phân bổ, cân đối ngân sách và các biện pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền quy định;

2.5/ Chủ trì hướng dẫn các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và cơ quan tài chính cấp dưới xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật;

2.6/ Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và dự toán ngân sách của cấp dưới;

 2.7/ Tổng hợp, phân tích và báo cáo các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tình hình thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương đột xuất và định kỳ (tháng, quý, năm), để báo cáo giao ban tài chính, báo cáo UBND tỉnh, HĐN tỉnh, Tỉnh ủy và Bộ tài chính theo yêu cầu; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách theo nhiệm vụ được giao; tham mưu việc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán, khi phát hiện đơn vị được phân công theo dõi chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước;

2.8/ Thẩm định, tổng hợp quyết toán thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện; lập tổng hợp quyết toán ngân sách hàng năm của địa phương trình UBND, tỉnh báo cáo HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính; quản lý, hướng dẫn và kiểm tra, kiểm soát tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, nhận xét công tác sử dụng vốn, thống nhất xác nhận số liệu quyết toán nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách của các địa phương, của các chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; chủ trì tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả tình hình huy động vốn, quản lý, sử dụng, quyết toán vốn đầu tư và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định; tổng hợp trình UBND tỉnh chuyển nguồn kinh phí dự toán ngân sách tỉnh sang năm sau theo quy định của Bộ Tài chính;

2.9/ Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn;

2.10/ Quản lý theo dõi, báo cáo hoạt động của Quỹ dự trữ tài chính và hướng dẫn, kiểm tra giám sát, báo cáo hoạt động các Quỹ tài chính khác của địa phương theo quy định;

2.11/ Theo dõi, quản lý và thẩm định phân bổ dự toán, quyết toán kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương để thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác theo Quyết định của Bộ Tài chính;

2.12/ Quản lý, hướng dẫn, thẩm định phân bổ và quyết toán kinh phí các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và các đơn vị không có quan hệ thường xuyên với ngân sách địa phương;

2.13/ Quản lý các khoản vay và viện trợ dành cho địa phương theo quy định của pháp luật; tham mưu triển khai việc phát hành trái phiếu và các hình thức vay nợ khác của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công;

2.14/ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách của nhà nước theo quy định của pháp luật;

2.15/ Tổng hợp báo cáo trả lời các kiến nghị cử tri có liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài chính được tỉnh phân công. Tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách. Tổng hợp báo cáo kinh phí thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, quà lễ, tết và các chế độ chính sách khác cho các đối tượng của toàn tỉnh;

2.16/ Chủ trì xây dựng Đề án, thẩm định các văn bản về thành lập và hoạt động của các Quỹ tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tham mưu các vấn đề về phương thức điều hành, đối tượng đầu tư và cho vay, lãi suất; cấp vốn điều lệ cho các quỹ theo quy định của pháp luật;

2.17/ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.18/ Kiểm tra, giám sát các việc sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác cho các tổ chức nhận uỷ thác (các Quỹ đầu tư phát triển, các tổ chức tài chính nhà nước,...) để thực hiện giải ngân, cho vay, hỗ trợ lãi suất theo các mục tiêu đã được UBND tỉnh xác định;

2.19/ Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và hướng dẫn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính và chuyên môn nghiệp vụ được giao:

 - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở về định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức quản lý, vận hành mạng máy tính của Sở đảm bảo thông suốt, bí mật, an toàn;

- Là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu và quản lý công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị tài chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cấp mã số quan hệ ngân sách và mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ kỹ thuật tin học trong quản lý tài chính - ngân sách, chuyển giao các ứng dụng và phần mềm cho các đơn vị thuộc tỉnh và tài chính cấp huyện, xã. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ tài chính trong tỉnh;

- Thực hiện công tác thống kê tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì tham mưu phối hợp với KBNN, Cục Thuế hướng dẫn các đơn vị, địa phương trong việc hạch toán kế toán, vận hành chương trình quản lý ngân sách, TABMIS;

2.20/ Theo dõi và thực hiện nhập dự toán chi ngân sách (Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ cấp 0; Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 0 đến cấp 1; Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 0 đến cấp 4; Quy trình nhập dự toán ngân sách phân bổ từ cấp 1 đến cấp 4 đối với nguồn vốn Đầu tư phát triển và các Chương trình Mục tiêu Quốc gia và Chương trình mục tiêu của tỉnh; Quy trình nhập dự toán ngân sách cấp 1 ứng trước) và lệnh chi tiền của ngân sách địa phương hàng năm vào Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS);

2.21/ Tham mưu việc rà soát, lựa chọn, biên tập và tổng hợp các bản tin đăng tải lên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở. Tham gia tổ triển khai chương trình quản lý hồ sơ công việc; triển khai kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở;

2.22/ Chủ trì thẩm định, tổng hợp, nhận xét, thống nhất xác nhận số liệu quyết toán nguồn vốn đầu tư của ngân sách tỉnh; tổng hợp vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm theo qui định; tổng hợp, phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư của địa phương, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định; tổng hợp trình UBND tỉnh chuyển nguồn kinh phí dự toán ngân sách tỉnh sang năm sau theo quy định của Bộ Tài chính;

2.23/ Chủ trì tham mưu về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước; xây dựng các chính sách, biện pháp điều phối và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), việc quản lý nhà nước về tài chính đối với các chương trình, dự án ODA trên địa bàn;

2.24/ Tham mưu cho Lãnh đạo Sở, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác xây dựng dự toán và phương án phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển hàng năm; chủ trì phối hợp với với các cơ quan có liên quan, bố trí các nguồn vốn khác có tính chất đầu tư trình UBND tỉnh quyết định;

2.25/ Kế toán biên lai ấn chỉ;

                2.26/ Thực hiện các nhiệmkhác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Đã truy cập: 1897269