Phòng tài chính đầu tư

09/07/2018

PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ


 

 

Trưởng phòng: Vũ Tuấn Tài

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:Cao cấp

Điện thoại: 02033.834.907 - 0912026833   

Email: vutuantai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-061

 

   
 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.834907 - 0918.565518

Email: nguyenthimai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-049

   

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.834907 - 0912.088.088 

Email: nguyenthingocha@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-052

 

   

Phó Trưởng phòng: Hoàng Thanh Thủy

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836.029 - 0934.558866

Email: hoangthanhthuy@quangninh.gov.vn

SHCC:02-071

   

Chuyên viên: Vũ Văn Đỉnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.834907 - 01696278454

Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-045

   

Chuyên viên: Vũ Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.834.907 - 0983508797

Email: vutuananh@quangninh.gov.vn

SHCC:02-058

   

Chuyên viên: Mai Thi Kim Chi

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.834.907 - 0904036278

Email: maithikimchi@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-068

   

 

Chuyên viên: Trần Hoài Nam

Trình độ chuyên môn: cử nhân kinh tế

 Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.936.029 - 01682488666

Email: Tranhoainam@quangninh.gov.vn

 SHCC:02-028

   

Chuyên viên: Nguyễn Thị Diệu Thùy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.836.029 - 0987691988

Email: nguyenthidieuthuy@quangninh.gov.vn

SHCC:02-044

   

 

 1 - Tổ chức biên chế.

            -Lãnh đạo Phòng gồm có: 1 trưởng phòng và 02 Phó phòng.

            - Biên chế phòng gồm 11 người.

2 -Nhiệm vụ cụ thể.

1/ Chức năng:

Là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tài chính trong lĩnh vực đầu tư phát triển trên địa bàn Tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Chủ trì tham gia về chủ trương đầu tư; thẩm tra, thẩm định, tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án đầu tư do tỉnh quản lý;

2.2/ Tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án được UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt; tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản của địa phương có tổng mức đầu tư từ 01 (một) tỷ đồng trở lên theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch theo quy định;

2.3/ Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán đối với các dự án đầu tư hoàn thành, đ với các dự án sử du vốn ngân sách thuộc tỉnh quản lý.

2.4/ Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng chi phí Ban quản lý dự án tại các đơn vị chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý. Thẩm định, phê duyệt định mức chi phí quản lý dự án; thẩm định và phê duyệt quyết toán chi phí quản lý dự án hàng năm của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án do UBND tỉnh ủy quyền;

2.5/ Tham gia về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

2.6/ Phối hợp hướng dẫn cơ quan tài chính cấp huyện, xã thực hiện quản lý, kiểm soát thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện theo quy định về quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tình hình quản lý, sử dụng vốn đầu tư, quyết toán vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của chủ đầu tư và cơ quan tài chính huyện, xã; tình hình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, huyện;

2.7/Quản lý kinh phí thực hiện công tác qui hoạch theo quy định;

 

2.8/Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phn công.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 1092856