Phòng quản lý giá và Công sản

09/09/2021

PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ VÀ CÔNG SẢN


 

 

 

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Khương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3.835655 - 0912092930

Email:nguyenminhkhuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-020

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.835655 - 0918.565518

Email: nguyenthimai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-049

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Mai

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:  Trung cấp

Điện thoai: 0203.3.835655 - 0904.666769

Email: nguyenthiphuongmai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-013

 

Chuyên viên: Ngô Thị Nhung

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02033.834861 - 0985628999

Email: ngothinhung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-074

 

 

Chuyên viên: Vương Hoàng Khải

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.835.652 - 0982646866

Email: vuonghoangkhai@quangninh.gov.vn

SHCC:02-040

 

 

Chuyên viên: Vũ Tuấn Anh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.834.861- 0983508797

Email: vutuananh@quangninh.gov.vn

SHCC:02-058

 

 

   

Chuyên viên: Phạm Thị Biên Thùy

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.834.861 - 0935867666

Email: phamthibienthuy@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-035

   
 

 

 

Chuyên viên: Lãnh Thị Kim Liên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

 Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.834.861

 Di động: 0983.643088

Email: lanhthikimlien@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-060

 

 

 

 

Chuyên viên: Phan Doãn Hưng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02033.834861 - 0943906668

Email: Phandoanhung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-050

Chuyên viên: Đỗ Thị Quý

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02033.834861

Email: Dothingocquy@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-065

   
 

 

 

Chuyên viên: Bùi Thị Tuyết Nhung

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh doanh                                      thương mại

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02033.834861

Email: buithituyetnhung@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-005

 

 

   

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.834861

Di động: 0985912255

Email: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-007

   


1 - Tổ chức biên chế.

            -Lãnh đạo Phòng gồm có: 1 trưởng phòng và các phó trưởng phòng.

            - Biên chế phòng gồm: 15 người.

2 - Nhiệm vụ cụ thể.

1/ Chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giá và quản lý tài sản công trên địa bàn

 2/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Tham mưu về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh theo qui định của Pháp luật; tổ chức thực hiện các chính sách, biện pháp của Nhà n­­c về giá trªn ®Þa bµn; xây dựng phương án giá hàng hoá, dịch vụ và kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với hàng hoá, dịch vụ theo thẩm quyền;

2.2/ Chủ trì tham mưu xây dựng chính sách về thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền trên địa bàn;

2.3/ Thực hiện việc thẩm định phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ công ích nhà nước đặt hàng giao kế hoạch, sản phẩm còn vị thế độc quyền do các sở, đơn vị, hoặc doanh nghiệp xây dựng, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh. Thẩm định giá tài sản, dịch vụ mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách của các đơn vị theo phân cấp của UBND tỉnh; Phương án trợ cước, trợ giá, giá các mặt hàng cấp không thu tiền đối với các mặt hàng chính sách;

2.4/ Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá trên địa bàn do Chính phủ quy định; tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá; đề xuất bổ sung mặt hàng thực hiện kê khai giá và tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại địa phương theo quy định của pháp luật. Chủ trì kiểm tra việc thực hiện Pháp luật về giá và thẩm định, hiệp thương giá đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức hiệp thương giá, kiểm soát giá độc quyền, chống bán phá giá, niêm yết giá và việc thực hiện bán theo giá niêm yết; phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng theo qui định;

2.5/ Chủ trì cùng với bộ phận giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, giá đất cụ thể của  tỉnh; giúp Sở thực  hiện  chức  năng là  cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh. Chủ trì xây dựng dự thảo văn bản cho Sở trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về thu tiền sử dụng đất, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) cụ thể để xác định đơn giá thuê đất theo từng khu vực, tuyến đường, tương ứng với từng mục đích sử dụng đất; đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước, mức tiền thuê mặt nước;

Chủ trì tham mưu việc xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất phải nộp. Kiểm tra, thẩm định các khoản kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất;

2.6/ Tham gia giải quyết vướng mắc trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

2.7/ Tham mưu việc xây dựng, trình UBND tỉnh các văn bản hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

2.8/ Tham mưu, đề xuất các biện pháp về tài chính để đảm bảo công khai quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền tại địa phương;

2.9/ Tham mưu xử lý theo thẩm quyền việc mua sắm, xác lập quyền ở hữu của nhà nước về tài sản, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán chuyển nhượng, tiêu hủy tài sản nước và các hình thức xử lý khác; giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và sử dụng tài sản nhà nước của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính vào mục đích sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết;

2.10/ Tổ chức tiếp nhận, quản lý, trình UBND tỉnh quyết định xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với tài sản không xác định được chủ sở hữu; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm được tìm thấy; di sản không có người thừa kế; tài sản sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo bản án, quyết định thi hành án; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm cả vốn ODA) khi dự án kết thúc và các tài sản khác được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước; tài sản của tổ chức cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho địa phương;

2.11/ Tham mưu đề xuất với UBND tỉnh trong việc tổ chức quản lý và khai thác tài sản nhà nước chưa giao cho tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng; quản lý các nguồn tài chính phát sinh trong quá trình quản lý, khai thác, chuyển giao, xử lý tài sản nhà nước;

2.12/ Tham mưu về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của địa phương; đề xuất với UBND Tỉnh có ý kiến với các Bộ, ngành và Bộ Tài chính về việc sắp xếp nhà, đất của các cơ quan đơn vị sự nghiệp Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh;

2.13/ Chủ trì tham mưu việc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định về tiền cho thuê đất, tiền cho thuê mặt nước, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực tài sản nhà nước, đất đai, tài nguyên khoáng sản;

2.14/ Quản lý cơ sở dữ liệu tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; giúp UBND tỉnh thực hiện báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

2.15/ Tham mưu việc xác định giá trị tài sản trong tố tụng hình sự theo Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự;

2.16/  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 1863338