Thanh tra sở

23/06/2022

THANH TRA SỞ


 

Chánh thanh tra: Phạm Văn Dương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 02033.835672 - 0912464234

Email:  phamvanduong@quangninh.gov.vn

SHCC 02-059 

 

 

 

 

 

  Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Hồng Quảng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3835672

Di động: 098.5919188

Email: nguyenhongquang@quangninh.gov.vn;

  

 Phó Chánh thanh tra: Hoàng Việt Thắng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3835672 - 01699532126

Email: hoangvietthang@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-036

   

Chuyên viên: Vũ Văn Đỉnh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3835672 - 01696278454

Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-045

   
   

Chuyên viên: Phạm Tiến Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.835.652 - 0983438584

Email: phamtienhung@quangninh.gov.vn

SHCC:02-023

 

   

Chuyên viên: Nguyễn Viết Trọng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tin học kinh tế -  Thạc sỹ Quản tri Kinh doanh

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.835.652 - 0912281694

Email: nguyenviettrong@quangninh.gov.vn

SHCC:

   
   

Chuyên viên: Vũ Bích Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.835.652 - 0936620589

Email: vubichthao@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-010

   
   
 

 


 

1 - Tổ chức biên chế.

            -Lãnh đạo Thanh tra sở gồm có: 1 Chánh thanh tra và 02 Phó chánh Thanh tra.

- Biên chế  Thanh tra sở  gồm 8 người.

2 - Chức năng, nhiệm vụ.

a/ Chức năng:

Là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; Chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh; về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở;

2.2/ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

2.3/ Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành; các quy tắc, quy định về quản lý tài chính, ngân sách, giá, đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

2.4/ Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện qui định của pháp luật về thanh tra;

2.5/ Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở Tài chính;

2.6/ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài chính;

2.7/ Thường trực tiếp công dân của Sở. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

2.8/ Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;

2.9/ Thanh tra nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 217
Đã truy cập: 1745867