Phòng tài chính doanh nghiệp

19/03/2021

PHÒNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP


Trưởng phòng: Vũ Thị Phương Nhung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.839059 - 0912088628

Email: vuthiphuongnhung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-017

   
 

Phó trưởng phòng : Thái Văn Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02033.   - 0912.926810

Email: thaivannam@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-055

 

 
 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02033.836096 - 01688686555

 Email: nguyenthithuhien@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-025


 

 

 Chuyên viên: Nguyễn Chiến Thắng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.836096 - 0982315088

Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

SHCC:02-008
 

Chuyên viên: Nguyễn Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện Thoại:  

Di động: 0904517223

Email: nguyenthuhuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-009

 

 

 

 


 

1)- Tổ chức biên chế.

          - Lãnh đạo Phòng gồm có: 1 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng

- Biên chế phòng gồm: 7 người.

2)- Nhiệm vụ cụ thể.

1/ Chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý nhà nước về Tài chính doanh nghiệp tại địa phương.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Hướng dẫn thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể; chính sách tài chính phục vụ chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, cổ phần hoá đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

2.2/ Kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm việc thực hiện pháp luật về công tác tài chính, kế toán của các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.3/ Quản lý phần vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật; tham mưu việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn do UBND tỉnh làm chủ sở hữu theo phân công của UBND tỉnh;

2.4/ Kiểm tra, giám sát việc quản lý tài chính, sử dụng vốn, việc phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ; thực hiện chức năng giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do địa phương thành lập theo quy định của pháp luật;

2.5/ Tổng hợp tình hình chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước; phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước do địa phương thành lập hoặc góp vốn, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính;

2.6/ Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tài chính phục vụ các chế độ, chính sách phát triển kinh tế tập thể, các hợp tác xã trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.7/ Hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thuộc lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán độc lập, đầu tư tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.8/ Quản lý việc trích lập và sử dụng quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên và Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

2.9/ Là đầu mối tiếp nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng hợp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp FDI theo chế độ quy định phục vụ chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2.10/ Tham mưu nội dung về sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các doanh nghiệp Trung ương quản lý trên địa bàn. Lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đối với các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm chủ sở hữu;

2.11/ Tham gia với các cơ quan liên quan về nội dung tài chính, các chính sách ưu đãi tài chính đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn;

2.12/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 590
Đã truy cập: 1901798