Hành chính sự nghiệp

22/05/2021

PHÒNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


  

 

 Trưởng phòng : Nguyễn Thị Thu Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 02033.835651 - 0912513035

Email: nguyenthithuhuong@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-016

   
   

 

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Hải

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.835.651 - 0912235569

Email:nguyenthanhhai@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-042

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

 Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.835.651 - 0912.088.088 

Email: nguyenthingocha@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-052

 

 Chuyên viên: Đinh Thanh Hoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.835.651 - 0936922983

Email:dinhthanhhoa@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-032

   
 

 

Chuyên viên: Tạ Thị Thanh Hoa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

 Điện thoại: 02033.834.675 - 0904868956

Email: tathithanhhoa@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-043

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Việt Khoa

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 0203.3834675 - 0915353678

Email: nguyenvietkhoa@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-015

 

   
  Chuyên viên: Đào Thị Thanh Thuỷ

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.3834675 - 0936.223.889

Email: daothithanhthuy@quangninh.gov.vn

 SHCC: 02-051

 

   

 

Chuyên viên: Lê Thị Hồng Nhung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ LLCT:

Điện thoại: 02033.3834675 - 0984481409

Email: lethihongnhung@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-047

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hoàng Anh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02033.3834675 - 0904597498

Email:nguyenthihoanganh@quangninh.gov.vn

SHCC: 02-047

   

 

 

1 - Tổ chức biên chế.

                  -Lãnh đạo Phòng gồm có: 1 trưởng phòng và 3 phó phòng.

      - Biên chế phòng gồm 10 người.

2 - Chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

a/ Chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc quản lý thu, chi ngân sách thuộc các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1/ Thực hiện kiểm tra, thẩm tra dự toán ngân sách của c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc tØnh. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan hµnh chÝnh, đơn vị sù nghiÖp; tham mưu việc yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước đối với các đơn vị, lĩnh vực được phân công theo dõi;

2.2/ Thẩm tra việc phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc của cơ quan cùng cấp theo qui định; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được phân công theo dõi có sử dụng ngân sách tỉnh;

2.3/ Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo, tham mưu giải quyết những khó khăn vướng mắc việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật.

2.4/ Tham mưu trả lời giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các nội dung thuộc  nhiệm vụ được phân công;

2.5/ Theo dõi, báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra, KTNN về lĩnh vực ngân sách tại các cơ quan hành chính sự nghiệp khối tỉnh;

2.6/ H­íng dÉn nghiÖp vô c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh hµnh chÝnh sù nghiÖp ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trªn ®Þa bµn tØnh; việc thực hiện, theo dõi, tổng hợp báo cáo kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, quà tết, lễ cho đối tượng tại các cơ quan hành chính sự nghiệp khối tỉnh;

2.7/ Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính cho đội ngũ các bộ, công chức, viên chức của tỉnh;

2.8/ Tham gia triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN 9001-2008;

2.9/ Chủ trì thẩm định, tổng hợp, thống nhất xác nhận số liệu quyết toán chi ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp khối tỉnh; Qu¶n lý, phª duyÖt quyÕt to¸n nguån kinh phÝ c¸c ch­¬ng tr×nh sự nghiệp cña tØnh theo sự phân công của Giám đốc Sở hàng năm;

2.10/ Chủ trì tham mưu bàn giao tài sản nhà nước cho đơn vị sự nghiệp theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp;

2.11/ Phối hợp hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, thực hiện chế độ công khai tài chính ngân sách theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp khối tỉnh; phối hợp tổng hợp trình UBND tỉnh chuyển nguồn kinh phí dự toán ngân sách tỉnh; phối hợp tham mưu phê duyệt Đề án chia tách, sát nhập, giải thể, thành lập mới các cơ quan hành chính sự nghiệp khối tỉnh quản lý;    

2.12/  Thực hiện các nhiệm vụ  khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 446
Đã truy cập: 1846221