Hướng dẫn thực hiện tạm dừng mua sắm tài sản theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

28/10/2011 15:00
Để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vướng mắc về việc thực hiện mua sắm tài sản triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP tại Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Tài chính đã có Văn bản số 14355/BTC-QLCS ngày 26/10/2011 hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện như sau:

Thứ nhất, về việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng:
 
Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, thực hiện tạm dừng mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
 
Trường hợp thực hiện tạm dừng mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính chất cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thì các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trên cơ sở đảm bảo đủ 2 điều kiện: (i) Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng hiện có để bố trí cho cơ quan, đơn vị nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; (ii) Đã được bố trí kinh phí mua xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dự toán ngân sách được giao.
 
Thứ hai, về việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác (ngoài ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm 1 nêu trên):
 
- Đối với thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản kháccó giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước): Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
 
- Đối với thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản kháccó giá trị mua sắm dưới 100 triệu đồng (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước): Nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện (đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và đã được bố trí kinh phí mua sắm trong dự toán ngân sách được giao) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và yêu cầu nhiệm vụ công tác, quyết định việc mua sắm, trang bị, thay thế đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm đối với từng trường hợp cụ thể.
 
- Về việc mua sắm xe ô tô, trang thiết bị của dự án có sử dụng vốn ODA:
 
+ Đối với dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, việc mua sắm tài sản thực hiện theo thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ.
 
+ Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA: Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng; Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án không thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Về việc mua sắm ô tô, trang thiết bị của dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai:
  
Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng; Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản không thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Đồng thời, các Bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm, trang bị, thay thế tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện mua sắm, nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.
 

 

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 563
Đã truy cập: 829189