Công văn 2515 ngày 19/7/2012 gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh V/v xây dựng dự toán NS năm 2013

25/07/2012 16:00

  

 

          Thực hiện Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/07/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 2013-2015; Sở Tài chính đã ban hành văn bản số: 2428/STC-KHNS ngày 17/7/2012 hướng dẫn công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 (tài liệu được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Tài chính Quảng Ninh);

          Năm 2013, là năm thứ 3 của thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015. Qua 2 năm thực hiện về cơ bản các cơ chế, chính sách của tỉnh ban hành đã phù hợp với quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện đổi mới chương trình công tác xây dựng dự toán đảm bảo chất lượng và thực hành tiết kiệm, hiệu quả việc tổ chức công tác xây dựng ngân sách năm 2013, cơ quan chuyên môn của Sở Tài chính không thảo luận với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Việc tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp và báo cáo dự toán ngân sách năm 2013 theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn và những nội dung theo hướng dẫn: 2428/STC-KHNS ngày 17/7/2012 của Sở Tài chính;

          Để đảm bảo việc lập dự toán NSNN năm 2013 theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách năm 2013; Đồng thời nắm bắt tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2012 và kế hoạch thu, nhiệm vụ chi ngân sách năm 2013 sát đúng với tình hình thực tế, đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh báo cáo đầy đủ nội dung, biểu mẫu kèm theo văn bản này; gửi Sở Tài chính (Phòng kế hoạch ngân sách) trước ngày 05/8/2012 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định (gửi nhanh qua đường thư điện tử theo địa chỉ email: daomanhthangqn@gmail.com)./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 191
Đã truy cập: 1686338