Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tháng 4/2021

26/04/2021 10:22

        1.Về thu ngân sách nhà nước:

       Tổng thu NSNN ước thực hiện tháng 4 đạt 3.406 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng: 14.281 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, bằng 86% cùng kỳ, trong đó:

     1.1. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện tháng 4: 963 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng: 3.306 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, bằng 79% cùng kỳ.

      1.2. Thu nội địa ước thực hiện tháng 4: 2.443 tỷ đồng; lũy kế tháng 4: 10.975 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, bằng 89% cùng kỳ, trong đó:

       - 06/17 khoản thu dự kiến đạt tốc độ thu bình quân (33%): (1) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý đạt 34%; (2) Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 40%; (3) Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 42%; (4) Thuế thu nhập cá nhân đạt 43%; (5) Thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 47%; (6) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 33%.

       - 11/17 khoản thu dự kiến không đạt tốc độ thu bình quân: (1) Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý 30%; (2) Lệ phí trước bạ 24%; (3) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 11%; (4) Thu tiền sử dụng đất (18%); (5) Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 13%; (6) Thuế Bảo vệ môi trường 32%; (7) Thu phí và lệ phí 21%; (8) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 13%; (9) Các khoản thu tại xã 24%; (10) Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 6%; (11) Thu khác ngân sách 27%.

        * Đánh giá theo cơ quan thu:

       - Phần tỉnh thu ước thực hiện tháng 4: 1.944 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng: 8.249 tỷ đồng, bằng 32% dự toán, bằng 88% cùng kỳ.

       - Phần tỉnh giao huyện thu ước thực hiện tháng 4: 509 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng: 2.726 tỷ đồng, bằng 20% dự toán năm, bằng 91% cùng kỳ, cụ thể:

       (1) Thành phố Hạ Long ước đạt 12% dự toán, bằng 80% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 6% dự toán; thu từ thuế, phí: 20% dự toán.

      (2) Thành phố Cẩm Phả ước đạt 21% dự toán, bằng 61% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất 13%; Thu từ thuế, phí: 25% dự toán.

      (3) Thành phố Uông Bí ước đạt 32% dự toán, bằng 116% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 39% dự toán; Thu từ thuế, phí: 30% dự toán.

      (4) Thành phố Móng Cái ước đạt 24% dự toán, bằng 242% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 20% dự toán; Thu từ thuế, phí: 33% dự toán.

      (5) Thị xã Đông Triều ước đạt 40% dự toán, bằng 146% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 43% dự toán; Thu từ thuế, phí: 35% dự toán.

     (6) Thị xã Quảng Yên ước đạt 62% dự toán, bằng 256% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 79% dự toán; Thu từ thuế, phí: 28% dự toán.

     (7) Huyện Vân Đồn ước đạt 23% dự toán, bằng 29% cùng kỳ: Tiền sử dụng đất: 22% dự toán; Thu từ thuế, phí: 23% dự toán.

     (8) Huyện Tiên Yên ước đạt 27% dự toán, bằng 70% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất đạt 7% dự toán; Thu từ thuế, phí: 31% dự toán.

     (9) Huyện Hải Hà ước đạt 20% dự toán, bằng 37% cùng kỳ: Tiền sử dụng đất: 12% dự toán; Thu từ thuế, phí: 30% dự toán, trong đó, thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 30% dự toán, lệ phí trước bạ: 21% dự toán.

    (10) Huyện Đầm Hà ước đạt 38% dự toán, bằng 191% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 62% dự toán; Thu từ thuế, phí: 19% dự toán.

    (11) Huyện Bình Liêu ước đạt 24% dự toán, bằng 104% cùng kỳ: Thu tiền sử dụng đất: 6% dự toán; Thu từ thuế, phí: 34% dự toán.

    (12) Huyện Ba Chẽ ước đạt 44% dự toán, bằng 110% cùng kỳ: Tiền sử dụng đất: 77% dự toán; Thu từ thuế, phí: 34% dự toán

     (13) Huyện Cô Tô ước đạt 105% dự toán, bằng 785% cùng kỳ: Tiền sử dụng đất: 192% dự toán; Thu từ thuế, phí: 26% dự toán

       2. Về chi ngân sách địa phương

      Tổng chi NSĐP ước thực hiện tháng 4: 2.239 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng: 7.267 tỷ đồng, bằng 22% dự toán, bằng 126% cùng kỳ.

      2.1. Chi đầu tư phát triển nguồn vốn địa phương ước thực hiện tháng 4: 1.200 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng: 3.869 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, bằng 24% kế hoạch vốn (16.248 tỷ đồng), bằng 169% cùng kỳ.

     - Ngân sách tỉnh: 2.630 tỷ đồng, bằng 28% dự toán, bằng 26% kế hoạch vốn, bằng 237% cùng kỳ.

     - Ngân sách huyện, xã: 1.238 tỷ đồng, bằng 25% dự toán, bằng 21% kế hoạch vốn, bằng 105% cùng kỳ.

      2.2. Chi thường xuyên ước thực hiện tháng 4: 927 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng: 3.095 tỷ đồng, bằng 24% dự toán, bằng 102% cùng kỳ.

      2.3. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương ước thực hiện 4 tháng: 270 tỷ đồng, bằng 13% dự toán, bằng 100% cùng kỳ (trong đó các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ước đạt 35% dự toán).

Phòng Quản lý Ngân sách


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2046
Đã truy cập: 981258